PROTOKÓŁ Z XXV SESJI VII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA ODBYTEJ W DNIU 25.10.2016 R., O GODZ. 13:00 W AULI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BIAŁYCH BŁOTACH, UL. CZYSTA 1A

nagranie

Protokół wyłożono do wglądu, dnia 3 listopada 2016 r.

RGK.0002.9.2016Protokół

z XXV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która

odbyła się dnia 25 października

2016 r., w Auli Gimnazjum w Białych Błotach, ul. Czysta 1a.


Sesja trwała: od godziny 13:00 do 17:06.

Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz.

Sekretarz obrad: radna Alina Puppel.

Protokolant posiedzenia: Natalia Zielińska.


Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.


W sesji udział wzięli:


 1. Radni Gminy Białe Błota;

 2. Wójt Gminy Maciej Kulpa;

 3. Zastępca Wójta: Jan Czekajewski;

 4. Skarbnik Gminy: Lucyna Krasulak;

 5. Sekretarz Gminy: Agnieszka Piętka;

 6. Radca prawny: Edyta Ksobiak;

 7. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;

 8. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół z Gminy Białe Błota;

 9. Sołtysi;

 10. Zaproszeni goście.

Porządek obrad

1. Otwarcie XXV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
1) Komisja Rewizyjna;
2) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
3) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;
4) Komisja Budżetu i Finansów;
5) Komisji doraźnej ds. zmian statutów jednostek pomocniczych;
6) Komisja doraźna ds. zmiany Statutu Gminy Biale Błota.
7. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
8. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2016 r.

2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2017 r.

3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2017 r.

4) w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 6 drzew uznanych za pomniki przyrody.

5) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota.

6) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

7) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienia nieruchomości gruntowych.

8) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

9) w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.3.2016 na działalność Dyrektora Gminnego Centrum Kultury.

10) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota.

11) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw zmian statutów jednostek pomocniczych gminy Białe Błota.


9. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
14. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

15. Zakończenie obrad XXV Sesji VII Kadencji.


Ad.1. Otwarcie XXV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.


Przewodniczący RG otworzył XXV Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji oraz stwierdził quorum przy obecności 14 radnych, Rada była władna podejmować uchwały.

Na sesji do godz. 13:51 nieobecny był radny Sebastian Orlik.


Ad.2. Wybór sekretarza obrad.


Przewodniczący RG złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury radnej Aliny Puppel na Sekretarza obrad. Wniosek został zatwierdzony 14 głosami „za”, przy 14 obecnych radnych.


Ad.3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota


Przewodniczący RG poinformował, że do Biura Rady Gminy Białe Błota nie wpłynęły żadne uwagi do protokołu w wyznaczonym terminie.

Radni jednogłośnie przyjęli protokół z obrad XXIV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.


Ad.4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.


Wójt Gminy Maciej Kulpa zgłosił swój sprzeciw co do „zepchnięcia” sprawozdania wójta na sam koniec porządku obrad sesji i złożył wniosek o przywrócenie punku pn. „Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym” po sprawozdaniach przewodniczących komisji tj. jako punkt 7 porządku obrad.

Rada Gminy Białe Błota 14 głosami „za” przy 14 obecnych podczas głosowania radnych, przyjęła zaproponowaną zmianę w porządku obrad.


Zastępca wójta Jan Czekajewski złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 9 „Podjęcie uchwał”, następujących projektów:


 • w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bydgoszcz.

 • w sprawie wyrażenia woli udziału Gminy Białe Błota we wspólnej realizacji projektu z Powiatem Bydgoskim pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1536 C oraz rozbudowa publicznych dróg gminnych: ul. Jesionowej i ul. Niedźwiedziej w miejscowości Łochowo, polegająca na budowie ciągu ścieżki pieszo-rowerowej relacji Łochowo-Drzewce-Murowaniec- Lipniki- Kruszyn Krajeński."

 • zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom

 • w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo

  Wicewójt Jan Czekajewski złożył również wniosek o wprowadzenie jako autopoprawki nowej treści uchwały w podpunkcie 7, tj. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienia nieruchomości gruntowych, której projekt został przedłożony radnym i sołtysom na sesji.


Radna Maria Wolsztyńska zapytała o uchwałę, dotyczącą organizacji pozarządowych, która była omawiana na komisjach, a nie została ujęta w porządku obrad sesji.

Sekretarz Gminy Agnieszka Piętka odpowiedziała, że wpłynęła uwaga do projektu, dotycząca rozszerzenia zakresu współpracy, w związku z czym na następną sesję będzie przygotowany nowy projekt uchwały.

Na powyższy temat wywiązała się dyskusja między Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Marią Wolsztyńską, a sekretarzem Agnieszką Piętką.


Przewodniczący Rady Jacek Grzywacz w pierwszej kolejności poddał pod głosowanie wprowadzenie jako autopoprawki w punkcie 9.7. nowej treści uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienia nieruchomości gruntowych.

Rada Gminy 14 głosami „za”, jednogłośnie przyjęła zaproponowaną zmianę.


Następnie Przewodniczący RG poddał pod głosowanie wprowadzenie jako punkt 9.12 uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bydgoszcz.

Rada Gminy 14 głosami „za”, jednogłośnie przyjęła zaproponowaną zmianę.


Zastępca wójta Jan Czekajewski przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udziału Gminy Białe Błota we wspólnej realizacji projektu z Powiatem Bydgoskim pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1536 C oraz rozbudowa publicznych dróg gminnych: ul. Jesionowej i ul. Niedźwiedziej w miejscowości Łochowo, polegająca na budowie ciągu ścieżki pieszo-rowerowej relacji Łochowo-Drzewce-Murowaniec- Lipniki- Kruszyn Krajeński."

Radna Maria Wolsztyńska zwróciła uwagę na zbyt późne przedkładanie nowych projektów uchwał.

Przewodniczący Jacek Grzywacz poddał pod głosowanie wprowadzenie powyższej uchwały jako punkt 9.13.

Rada Gminy 12 głosamiza” oraz 2 „wstrzymującymi się” zaakceptowała niniejszy wniosek.


Przewodniczący RG poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 9 podpunkt 14 uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom.

Rada Gminy 14 głosami „za”, jednogłośnie przyjęła zaproponowaną zmianę.


Przewodniczący RG poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 9 podpunkt 15 uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.

Rada Gminy 14 głosami „za”, jednogłośnie przyjęła zaproponowaną zmianę.


Pod głosowanie został poddany cały porządek obrad ze zmianami.

Rada Gminy jednogłośnie 14 głosami za” przyjęła porządek obrad.Ad.5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.


Przewodniczący RG przedstawił informacje o działaniach w okresie międzysesyjnym.


Ad.6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:


1) Komisja Rewizyjna.


Radna Wiesława Suszek
jako Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdania dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.


2) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska.

Radny Zbigniew Moroz
jako Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.


4) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.


Radny Krzysztof Kowalewski
jako Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.


5) Komisja Budżetu i Finansów.

Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

6) Komisji doraźnej ds. zmian statutów jednostek pomocniczych.


Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Komisji doraźnej ds. zmian statutów jednostek pomocniczych przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.


7) Komisja doraźna ds zmiany Statutu Gminy Białe Błota.


Radny Bronisław Balcerowsk
i jako Przewodniczący Komisji doraźnej ds. zmiany Statutu Gminy przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.


Przewodniczący Rady Jacek Grzywacz poinformował, że dokonał analizy oświadczeń majątkowych radnych, że otrzymał także informację od wójta o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych. Poinformował, że na chwilę obecną nie wpłynęła analiza oświadczeń z Urzędu Skarbowego.


Ad.7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.


Wójta Gminy Maciej Kulpa
przedstawił informacje o działaniach Wójta w okresie międzysesyjnym.


Ad.8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.


Brak uwag sołtysów w sprawie uchwał.

Na sesję o godz. 13.51 dołączył radny Sebastian Orlik w związku z czym obecnych było 15 radnych.


Ad.9. Podjęcie uchwał:


1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2016 r.


Pani skarbnik Lucyna Krasulak przedstawiła projekt uchwały. Odnośnie zmian w budżecie, dotyczących dofinansowania termomodernizacji starej szkoły w miejscowości Ciele nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Krzysztof Kocikowski, zastępca wójta
Jan Czekajewski, radna Maria Wolsztyńska, wójt Maciej Kulpa, sekretarz Agnieszka Piętka, radny Krzysztof Kowalewski.


Głosowano w sprawie:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2016 r.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
PRZECIW: Alina Puppel

Podsumowanie | Za:
14, przeciw: 1, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.97.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2016 r.


2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2017 r.

Radny Krzysztof Kocikowski złożył wniosek o obniżenie stawek podatków w punkcie 8 tabeli.

Na sesję dołączył radca prawny Pani Edyta Ksobiak.

Pani skarbnik Lucyna Krasulak zważyła na fakt, że tabela była narzędziem pomocniczym dla radnych, a należy odnieść się do poszczególnych stawek podatku zaproponowanych w projekcie uchwały.

Radna Gabriela Żernicka złożyła wniosek, aby w pierwszej kolejności przegłosować, czy rada jest „za” propozycją radnego Kocikowskiego?


Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 25 minut przerwy.


Po przerwie radny Kocikowski zapytał o możliwość głosowania blokowego niniejszej uchwały.


Na niniejszy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radca prawny Edyta Ksobiak, przewodniczący Jacek Grzywacz, radna Gabriela Żernicka, radny Bronisław Balcerowski, radna Alina Puppel, wiceprzewodnicząca Maria Wolsztyńska.


Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały przedstawiony przez wójta.

Radna Alina Puppel wyraziła swój sprzeciw, co do niniejszej uchwały.

Radny Zbigniew Moroz poinformował, że Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska 5 głosami „za” i 1 „przeciw” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zaproponowany przez wójta.


Skarbnik Lucyna Krasulak po przeliczeniu przedstawiła propozycję zmiany wnioskowaną przez radnego Kocikowskiego, tj:

§1, pkt 1 lit. a) 0,89 zł, b) bez zmian, c) 0,35 zł, d) bez zmian, pkt 2 lit. a) 0,73 zł, b) 20,51 zł, c) bez zmian, d) bez zmian, e) 4,47 zł, pozostałe bez zmian.

Przewodniczący Jacek Grzywacz poddał powyższy wniosek pod głosowanie.

Rada Gminy 2 głosami „za”, 1 „wstrzymującym się” oraz 12 „przeciw” odrzuciła zaproponowane zmiany.


Głosowano w sprawie:
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2017 r..

Wyniki głosowania
ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
PRZECIW: Alina Puppel
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Krzysztof Kocikowski, Maria Wolsztyńska

Podsumowanie | Za:
12, przeciw: 1, wstrzymało się: 2, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.98.2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2017 r.


3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2017 r.

Głosowano w sprawie:
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2017 r..

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Alina Puppel

Podsumowanie | Za:
14, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.99.2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2017 r.


4) w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 6 drzew uznanych za pomniki przyrody.

Głosowano w sprawie:
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 6 drzew uznanych za pomniki przyrody..

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

Podsumowanie | Za:
15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.


Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.100.2016 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 6 drzew uznanych za pomniki przyrody.


5) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota.

Głosowano w sprawie:
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota..

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

Podsumowanie | Za:
15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.101.2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota.

6) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Głosowano w sprawie:
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu..

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

Podsumowanie | Za:
15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.102.2016 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.


7) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienia nieruchomości gruntowych.

Głosowano w sprawie:
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienia nieruchomości gruntowych..

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

Podsumowanie | Za:
15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.103.2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienia nieruchomości gruntowych.

8) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Głosowano w sprawie:
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej..

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

Podsumowanie | Za:
15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.104.2016 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.


9) w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.3.2016 na działalność Dyrektora Gminnego Centrum Kultury.

Głosowano w sprawie:
w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.3.2016 na działalność Dyrektora Gminnego Centrum Kultury..

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Alina Puppel

Podsumowanie | Za:
14, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.105.2016 w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.3.2016 na działalność Dyrektora Gminnego Centrum Kultury.


10) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota.

Głosowano w sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota..

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

Podsumowanie | Za:
15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.106.2016 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania komisji do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota
11) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw zmian statutów jednostek pomocniczych gminy Białe Błota.

Głosowano w sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw zmian statutów jednostek pomocniczych gminy Białe Błota..

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

Podsumowanie | Za:
15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.107.2016 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw zmian statutów jednostek pomocniczych gminy Białe Błota.


12) w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bydgoszcz.

Głosowano w sprawie:
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bydgoszcz..

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

Podsumowanie | Za:
15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.108.2016 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bydgoszcz.


13) w sprawie wyrażenia woli udziału Gminy Białe Błota we wspólnej realizacji projektu z Powiatem Bydgoskim pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1536 C oraz rozbudowa publicznych dróg gminnych: ul. Jesionowej i ul. Niedźwiedziej w miejscowości Łochowo, polegająca na budowie ciągu ścieżki pieszo-rowerowej relacji Łochowo-Drzewce-Murowaniec- Lipniki- Kruszyn Krajeński."


Radny Krzysztof Kocikowski wniósł o wprowadzenie autopoprawki w uzasadnieniu projektu uchwały w ostatniej linijce jest „łata” winno być „lata”.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie autopoprawkę.

Rada Gminy Białe Błota 15 głosami „za” jednogłośnie przyjęła zmianę.Głosowano w sprawie:
w sprawie wyrażenia woli udziału Gminy Białe Błota we wspólnej realizacji projektu z Powiatem Bydgoskim pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1536 C oraz rozbudowa publicznych dróg gminnych: ul. Jesionowej i ul. Niedźwiedziej w miejscowości Łochowo, polegająca na budowie ciągu ścieżki pieszo-rowerowej relacji Łochowo-Drzewce-Murowaniec- Lipniki- Kruszyn Krajeński.".

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

Podsumowanie | Za:
15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.109.2016 w sprawie wyrażenia woli udziału Gminy Białe Błota we wspólnej realizacji projektu z Powiatem Bydgoskim pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1536 C oraz rozbudowa publicznych dróg gminnych: ul. Jesionowej i ul. Niedźwiedziej w miejscowości Łochowo, polegająca na budowie ciągu ścieżki pieszo-rowerowej relacji Łochowo-Drzewce-Murowaniec- Lipniki- Kruszyn Krajeński."


14) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom.

Głosowano w sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom..

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

Podsumowanie | Za:
15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.110.2016 zmieniającą uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom

15) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.

Głosowano w sprawie:
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo..

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

Podsumowanie | Za:
15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.111.2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.

Ad.10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz poinformował, że radna Gabriela Żernicka otrzymała odpowiedź na interpelacje złożone na poprzedniej sesji.

Ad.11. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Bronisław Balcerowski zadał zapytanie w sprawie przebiegu inwestycji ul. Żurawinowej i Liściastej:

 • zwrócił uwagę na dużą różnicę poziomów ok. 25 cm. Kto to zrobi i na czyj koszt?

 • jaka jest sytuacja utwardzenia istniejącego placu?

 • kiedy zakończy się ta inwestycja?

Radny wskazał, że mieszkańcy nie mają możliwości wjazdu na własne posesje w związku z powyższą inwestycją.

Radna Alina Puppel zwróciła uwagę na anonimowość protokołu z zebrania sołectwa Murowaniec. Radna poprosiła o uzupełnienie protokołu. Radna Alina Puppel zapytała również o nowe technologie wykonywania dróg, dostała informacje od pracowników urzędu, że nie ma możliwości ich zastosowania przy obecnej zabudowie – jak wygląda ta sytuacja?

Radna Wiesława Suszek zapytała, czy jest możliwość sporządzenia uchwały, dotyczącej utrzymywania porządku w pasie drogowym?

Radny Piotr Mądrzyński poruszył kwestię sprzedaży autobusów szkolnych, na placu stoją obecnie 2, czy będą one sprzedane?

Radny Krzysztof Kowalewski zadał następujące pytania:

 • Jaka jest stawka dla Szkoły Podstawowej w Białych Błotach za 1 godzinę wynajęcia sali w ZAZie?

 • Czy inwestycja termomodernizacji budynku po starej szkole w Cielu przewiduje również wyposażenie?

 • Działki 143/16, 444/3 w miejscowości Ciele, czy w związku ze zmianą właściciela prawdą jest, że będzie tam wycięty las, czy jest tam MPZP, jakie jest przeznaczenie tych działek, co przewiduje Studium?

 • Komunikacja 91, którędy będą jeździć dodatkowe kursy z Błonia? Czy jest możliwość żeby jeździły przez Trzciniec?

  O godzinie 15:49 radni Gabriela Żernicka i Kazimierz Jadomski opuścili Sesję Rady Gminy.


Radny Jacek Grzywacz
zaproponował, aby gminnym sprzętem do równania dróg w pierwszej kolejności naprawić najważniejsze drogi w każdym sołectwie, nie żeby sprzęt na dłuższy czas pozostawał w jednej miejscowości.


12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.


Zastępca wójta Jan Czekajewski w sprawie ulic Żurawinowej i Liściastej poinformował, że inwestycja się przedłuża ze względu na konieczność pompowania wody. Wskazał, że jest nowy harmonogram wykonania prac, natomiast koszt inwestycji jest ten sam, termin zakończenia zadania został wyznaczony na 15 listopada br. Odnośnie różnicy poziomów wyjaśnił, że komisyjnie dokonano przeglądu oraz ustalono, co ma być obniżone, a co podwyższone.

Zastępca na zapytanie radnej Puppel wyjaśnił, że nie wszędzie może być zastosowana każda technologia wykonania drogi. Wskazał, że projekt zakłada jaka technologia ma być wykorzystana do danej drogi. Poinformował, że tam, gdzie jest mniejszy ruch może być zastosowana lżejsza technologia, natomiast gdzie znajdują się osiedla mieszkaniowej trzeba budować odwodnienia w związku z czym inwestycje będą droższe.

Odnośnie protokołu z zebrania wiejskiego w Murowańcu, sołtys Sylwia Stoppel poinformowała, że nie wie, czy każdy sobie życzy, aby w protokole z zebrania wiejskiego wpisać jego nazwisko.

Radca prawny Edyta Ksobiak poinformowała, że idąc na zebranie wiejskie stajemy się osobą publiczną i nasze imię i nazwisko powinno być zaprotokołowane. Pani Ksobiak wskazała, że nie ma przepisu ściśle regulującego powyższe, natomiast są interpretacje.

Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: sołtys Sylwia Stoppel i radna Alina Puppel.

W odpowiedzi na pytanie radnej Wiesławy Suszek, wicewójt J. Czekajewski odpowiedział, że Rada Gminy nie może podjąć uchwały regulującej zachowanie porządku w pasie drogowym, gdyż dublowałoby to z obowiązującą ustawą w tym zakresie. Nie mniej jednak zaproponował, że podejmie czynności uświadamiające mieszkańców i inwestorów żeby nie zajmować pasów drogowych bez zezwoleń, a także żeby po zakończeniu prac pozostały w należytym stanie.

Na zapytanie radnego Mądrzyńskiego w sprawie sprzedaży autobusów, wójt Maciej Kulpa poinformował, że dotychczas nie było regulaminu porządkującego procedury związane ze sprzedażą ruchomości. Poinformował także, że jeden z autobusów miał wadę i został oddany do naprawy.

Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i sportu Patrycjusz Migawa wyjaśnił, że podjęto już odpowiednie kroki zmierzające do sprzedaży autobusów. Została sporządzona wycena przez biegłego rzeczoznawcę. Poinformował także o przetargach, które już się odbyły i kilka autobusów udało się sprzedać. Wskazał, że obecnie ogłoszono nowy, kolejny przetarg na podstawie regulaminu, gdyż nie ma przepisów regulujących sprzedaż ruchomości. Pan Migawa wyjaśnił, że chce aby autobusy były sprzedane za korzystną cenę, a nie szybko i na tym stracić.

Radny Balcerowski zapytał jaka jest aktualna wartość autobusów?

Pan Patrycjusz Migawa odpowiedział, że 70.000 zł, natomiast pierwotna wartość to 90.000 zł.

Przewodniczący Jacek Grzywacz zapytał, jak długo będzie trwać sprzedaż?

Kierownik COEiS odpowiedział, że każdorazowa procedura przetargowa trwa 2 tygodnie, nie mniej jednak ciężko powiedzieć, kiedy znajdzie się nabywca.

Radny Piotr Mądrzyński, zapytał jaki jest koszt naprawy trzeciego autobusu?

Pan Migawa odpowiedział, że ok. 10.000 zł, natomiast jego wartość to 50.000 zł.

Odnośnie zapytania radnego Kowalewskiego w sprawie kosztu najmu sali w Zakładzie Aktywności Zawodowej, wójt Maciej Kulpa poinformował, że odpowie na piśmie.

W sprawie komunikacji 91, zastępca wójta Jan Czekajewski wyjaśnił, że zmiany w rozkładzie nastąpiły po uzgodnieniu z mieszkańcami Ciela, Zielonki i Kruszyna Krajeńskiego. Odnośnie kwestii przejazdu przez Trzciniec komunikacji publicznej poinformował, że po wybudowaniu ulicy Kościelnej w Cielu będzie można pomyśleć o uruchomieniu nowej linii autobusowej.

Na powyższy temat nawiązała się dyskusja między radnym Krzysztofem Kowalewskim, a wicewójtem Janem Czekajewskim.

Odnośnie sugestii Przewodniczącego Rady Jacka Grzywacza, wójt Maciej Kulpa wyjaśnił, że przychyla się do tego, aby w pierwszej kolejności równać główne ciągi komunikacyjne w każdej z miejscowości.


Ad.13. Wolne wnioski i zapytania.


Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Łukasz Narolski
odczytał pismo (w załączeniu) odpowiadające na nieprawdziwe informacje przekazane przez sołtysa Łochowa na sesji dnia 27.09.2016 r. Plik do pobrania (229kB) pdf

Pan Wiesław Siemiński
zapytał czy zaproponowano sprzedaż ratalną autobusów szkolnych? Poruszył również kwestię wydatków na oświatę w gminie i subwencji. Poprosił o podstawy prawne, które upoważniają do tak dużych dopłat do oświaty przez gminę – poinformował, że złoży zapytanie na piśmie. Poprosił o czytelne sporządzenie projektu budżetu na 2017 rok przykładem gmin ościennych.

Radna Maria Wolsztyńska
poinformowała, że przychyliła się do jego wniosku o zmianę porządku obrad, dotyczącą sprawozdania wójta, nie mniej jednak zwróciła uwagę aby wójt zostawał do końca sesji i zebrań wiejskich. Radna zadała również następujące pytania:
 • Jaki jest etap budowy chodnika na ul. Kaplicznej?

 • Jaki jest etap sprawy, dotyczącej pasa startowego lotniska?

 • Czy świetlica w Cielu będzie realizowana jeżeli gmina nie pozyska dofinansowania?

 • Co z odwodnieniem ul. Baryckiej, Czerskiej i Jutrzenki?

Pan Henryk Sykut przedstawił swoją refleksję na temat drastycznej podwyżki podatku od nieruchomości, zapytał także:

 • co będzie przeznaczona podwyżka podatków? Na podniesienie jakości życia mieszkańców, na spłatę długów czy na nowe inwestycje?

 • Jakie jest zadłużenie w podatkach wg stanu na koniec września 2016 r?

 • Jak wygląda sprawa należności w stosunku do lotniska?

 • Jak wygląda sprawa świetlicy w Cielu? Miała być wybudowana nowa, a obecna miała być przekwalifikowana na mieszkania socjalne – jak wygląda sytuacja?

Pani Marzanna Kreja redaktor czasopisma Białe Błota info wskazała, że protokół z zebrania wiejskiego w Murowańcu w pewnej chwili się urywa. Zapytała jaka rola jest prowadzącego zebranie? Pani Kreja poruszyła kwestię konsultacji projektu uchwały o współpracy z organizacjami pozarządowymi, która miała być wprowadzona pod obrady niniejszej sesji. Wskazała, że co roku jest ten sam problem. Projekt nie jest podany do publicznej wiadomości, dopiero dzień przed sesją w Biuletynie Informacji Publicznej pojawiła się informacja o możliwości konsultacji w terminie do dnia 24.10.2016. Redaktor naczelna odniosła się do tego że na komisjach był omawiany projekt uchwały. Informowano radnych, że żadne uwagi nie wpłynęły, a wpłynęły. Pani Marzanna Kreja wskazała, że na terenie gminy nie ma zbyt dużo organizacji pozarządowych w związku z czym dobrą praktyką byłoby wysłanie maila przez pracownika urzędu o prowadzonych konsultacjach. W zarządzeniu nie ma nawet podanego adresu e-mail, na który można zgłaszać uwagi. Pani Kreja nadmieniła, że organizacje mają prawo do zgłaszania swoich uwag. Poprosiła, aby dać szansę współpracy organizacjom. Redaktor odniosła się do ugody, do której doszło między GOPSem, a byłą kierownik WTZ Dąb. Zapytała skąd kierownik GOPS weźmie pieniądze na realizację ugody (wypłatę odszkodowania) sądowej z byłą kierownik WTZ Dąb? Pani Marzanna Kreja poinformowała, że wójt wyraził zgodę na zawarcie ugody. Pani Kreja odniosła się także do rozmowy telefonicznej z wójtem na temat organizowanego spotkania z radnymi. Pani redaktor powiedziała, że wójt może organizować spotkania, ale może także się zastanowić czy chce być wójtem.

Ad.14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania


Pani Skarbnik Lucyna Krasulak poprosiła Pana Wiesława Siemińskiego o zadanie konkretnych pytań na piśmie i odpowiedź na nie również udzielona zostanie pisemnie.

Wójt Maciej Kulpa odniósł się do radnej Marii Wolsztyńskiej w kwestii opuszczania sesji. Wyjaśnił, że nie szuka sposobu na wyjście. Poinformował również, że inwestycje realizowane są we wszystkich miejscowościach.

W sprawie ul. Kaplicznej wicewójt Czekajewski odpowiedział, że zgodnie z umową inwestycja będzie zakończona do dnia 31.10.2016. W sprawie świetlicy w Cielu poinformował, że gmina będzie się starać o pozyskanie dofinansowania, natomiast nie ogłoszono jeszcze żadnego konkursu. Odnośnie odwodnień zastępca wskazał, że zostały one ujęte w prowizorium budżetu na 2017 rok.

Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Magdalena Obuchowicz poinformowała, że obecnie toczy się postępowanie podatkowe w sprawie portu lotniczego i obowiązuje ją tajemnica skarbowa, o możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie skonsultuje się z prawnikiem.

Radna Maria Wolsztyńska poprosiła o informację na piśmie w niniejszej kwestii.

Odnośnie zapytań Pana Henryka Sykuta wójt poinformował, że udzieli odpowiedzi na piśmie.

Sekretarz Gminy Agnieszka Piętka poinformowała że w Biuletynie Informacji Publicznej dnia 12 października 1016 było dodane zarządzenie wójta o współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wyjaśniła, że nie ma obowiązku oddzielnego zamieszczania informacji o prowadzonych konsultacjach. Wskazała, że pani Bączkowska na wszystkich komisjach informowała, że jeżeli wpłyną uwagi, to projekt uchwały nie będzie wprowadzony pod obrady sesji. Sekretarz Agnieszka Piętka zaznaczyła, że uwagi od Pani Marzanny Kreji wpłynęły późnym wieczorem. Uchwała powinna zostać podjęta do 30 listopada w związku, z czym zostanie ona wprowadzona na następnej sesji.

Na zapytanie w sprawie ugody między GOPS, a byłym kierownikiem WTZ Dąb odpowiedziała kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Bogusława Bajgot. Kierownik odczytała treść uzasadnienie wyroku Sądu. Pani Bajgot poinformowała także, że podejmowane przez nią działania nie wynikały z niechęci, czy prywatnych powódek, tylko z wyników prowadzonych kontroli.

Wójt Maciej Kulpa poprosił, aby radna Maria Wolsztyńska nie była adwokatem w sprawach, o których radna nie ma wiedzy.

Radna Maria Wolsztyńska odniosła się do słów wójta i powiedziała, że nie życzy sobie ataków ze strony wójta.


15. Zakończenie obrad XXV Sesji VII Kadencji.


Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz
zamknął posiedzenie XXV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

   


Zgodnie z §. 39 ust. 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do Protokołu można wnosić  do 18.11.2016 r. Uwagi wnosi się w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy.


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (26 października 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (26 października 2016, 08:13:43)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (3 listopada 2016, 15:31:15)
Zmieniono: dodano treść protokołu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 606