PROTOKÓŁ Z XXVI SESJI VII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA ODBYTEJ W DNIU 29.11.2016 R., O GODZ. 13:00 W AULI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BIAŁYCH BŁOTACH, UL. CZYSTA 1A

NAGRANIE Z SESJI

Protokół wyłożono do wglądu, dnia 9 grudnia 2016 r.

RGK.0002.10.2016Protokół

z XXVI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się dnia 29 listopada

2016 r., w Auli Gimnazjum w Białych Błotach, ul. Czysta 1a.


Sesja trwała: od godziny 13:00 do 16:03.

Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz.

Sekretarz obrad: radny Bronisław Balcerowski.

Protokolant posiedzenia: Natalia Zielińska.


Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


W sesji udział wzięli:

  1. Radni Gminy Białe Błota;

  2. Wójt Gminy Maciej Kulpa;

  3. Skarbnik Gminy: Lucyna Krasulak;

  4. Sekretarz Gminy: Agnieszka Piętka;

  5. Radca prawny: Edyta Ksobiak;

  6. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;

  7. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół z Gminy Białe Błota;

  8. Sołtysi;

  9. Zaproszeni goście.


Na sesji nieobecny był radny Czesław Jabłoński.

Ad.1. Otwarcie XXVI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.


Przewodniczący RG otworzył XXVI Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji oraz stwierdził quorum przy obecności 14 radnych, Rada była władna podejmować uchwały.

Na sesji nieobecny był radny Czesław Jabłoński.Ad.2. Wybór sekretarza obrad.


Przewodniczący RG złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury radnego Bronisława Balcerowskiego na Sekretarza obrad. Wniosek został zatwierdzony 14 głosami „za”, przy 14 obecnych radnych.


Ad.3. Przyjęcie protokołu z obrad XXV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota

Przewodniczący RG poinformował, że do Biura Rady Gminy Białe Błota nie wpłynęły żadne uwagi do protokołu w wyznaczonym terminie.

Radni jednogłośnie przyjęli protokół z obrad XXV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Ad.4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji, uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.

Rada Gminy jednogłośnie zaakceptowała wniosek.

Projekt uchwały został wprowadzony w punkcie 9 „Podjęcie uchwał” jako podpunkt nr 15.


Ad.5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący RG przedstawił informacje o działaniach w okresie międzysesyjnym.


Ad.6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:


1) Komisja Rewizyjna.


Radna Wiesława Suszek
jako Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdania dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.


2) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska.


Radny Zbigniew Moroz
jako Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.


4) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.


Radny Krzysztof Kowalewski
jako Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.


5) Komisja Budżetu i Finansów.


Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.


6) Komisji doraźnej ds. zmian statutów jednostek pomocniczych.


Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Komisji doraźnej ds. zmian statutów jednostek pomocniczych przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.


7) Komisja doraźna ds zmiany Statutu Gminy Białe Błota.


Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Komisji doraźnej ds. zmiany Statutu Gminy przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Rady Jacek Grzywacz odczytał informację o możliwości udzielenia pomocy rzeczowej w związku ze zbliżającymi się świętami dla rodziny potrzebującej.


Ad.7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Wójta Gminy Maciej Kulpa przedstawił informacje o działaniach Wójta w okresie międzysesyjnym.

Radca prawny Edyta Ksobiak udzieliła informacji o toczących się postępowaniach sądowych.

Pan Górecki Daniel z firmy KADA-BIS Grupa Budowlana Sp. z o.o. udzielił informacji na temat realizacji inwestycji ul. Żurawinowej i ul. Liściastej w Łochowie.

Na temat realizacji ww. zadania nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: przewodniczący Jacek Grzywacz, radny Bronisław Balcerowski, p. Górecki, dyrektor Zespołu Szkół w Łochowie Mirosław Donarski, radny Rafał Barsukiewicz, kierownik referatu inwestycji Bartosz Wiese, wójt Maciej Kulpa.

Sekretarz Gminy Agnieszka Piętka udzieliła informacji na temat realizowanych projektów z pozyskanych funduszy europejskich.


Ad.8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.

Brak uwag sołtysów w sprawie uchwał.


Ad.9. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2016 r.

Głosowano w sprawie:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2016 r..

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Krzysztof Kocikowski
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński
Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 1, nieobecni: 0.

2) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczenia podatku rolnego na 2017 rok

Głosowano w sprawie:
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczenia podatku rolnego na 2017 rok.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński
Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 1, nieobecni: 0.

3) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Białe Błota

Głosowano w sprawie:
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Białe Błota.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński
Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 1, nieobecni: 0.

4) w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017"

Głosowano w sprawie:
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017".

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński
Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 1, nieobecni: 0.

5) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych


Głosowano w sprawie:
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński
Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 1, nieobecni: 0.

6) w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych

Głosowano w sprawie:
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński
Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 1, nieobecni: 0.

7) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Głosowano w sprawie:
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński
Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 1, nieobecni: 0.

8) w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota

Przewodniczący Rady Jacek Grzywacz poinformował, że radni otrzymali załącznik do uchwały w formie elektronicznej.

Analiza studium stanowiąca załącznik do przedmiotowej uchwały została również przedłożona radnym w formie papierowej przed otwarciem Sesji Rady Gminy.

Głosowano w sprawie:
w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński
Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 1, nieobecni: 0.

9) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lisi Ogon Południe" w miejscowości Lisi Ogon

Głosowano w sprawie:
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lisi Ogon Południe" w miejscowości Lisi Ogon.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński
Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 1, nieobecni: 0.

10) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Modrej i Jantarowej w miejscowości Białe Błota

Głosowano w sprawie:
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Modrej i Jantarowej w miejscowości Białe Błota.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński
Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 1, nieobecni: 0.

11) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wypoczynkowej i Wczasowej w miejscowości Ciele

Głosowano w sprawie:
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wypoczynkowej i Wczasowej w miejscowości Ciele.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik, Alina Puppel, Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka, Gabriela Żernicka
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński
Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 1, nieobecni: 0.

12) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Głosowano w sprawie:
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński
Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 1, nieobecni: 0.

13) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość a także warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego


Głosowano w sprawie:
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość a także warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński
Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 1, nieobecni: 0.

14) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu

Głosowano w sprawie:
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 1, nieobecni: 0.

15) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka

Głosowano w sprawie:
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński
Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 1, nieobecni: 0.Ad.10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że na poprzedniej sesji nie były składane interpelacje.

Radna Alina Puppel poinformowała, że nie otrzymała odpowiedzi w sprawie protokołu z zebrania wiejskiego w Murowańcu. Radna przedstawiła także informację o złożonych pismach do Urzędu Gminy, dotyczących uregulowania granic sołectwa Murowaniec.

Sekretarz Gminy Agnieszka Piętka poinformowała, że w sprawie granic sołectwa Murowaniec zostanie zorganizowane spotkanie z burmistrzem Miasta Szubin, urząd zwróci się także do Wojewody, aby to Wojewoda wystąpił o opinię do obu Rad Gmin i wtedy ewentualnie zostanie rozpoczęta procedura, dotycząca granic administracyjnych sołectwa.


Ad.11. Interpelacje i zapytania radnych.


Radny Krzysztof Kocikowski zawnioskował o rozwiązanie problemu niebezpiecznego przewężenia i dużej różnicy poziomów ulicy Zabytkowej w Przyłękach na odcinku przed miejscowością Brzoza. Radny poruszył również kwestię ul. Jałowcowej, która jest jedyną drogą wjazdową i wyjazdową z dużego osiedla, gdzie panuje duży ruch. Wskazał, że mówiono że niniejsza droga zostanie wyrównana kruszywem, co do chwili obecnej nie zostało zrobione.
Radny Bronisław Balcerowski poruszył kwestię prowadzonej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Wskazał, że część odpadów nie zostało odebranych z posesji i pozostawione do odbioru przez firmę zużyte opony były porozrzucane na jezdni. Radny Balcerowski zawnioskował także o zwiększenie bezpieczeństwa w rejonie ulic Szosa Bydgoska, Jedlinowa i Leśna, tj. koło Biedronki w Łochowie. Zwrócił uwagę, że w tym miejscu już doszło do kolizji. Radny zaapelował, aby nie czekać, aż dojdzie tam do tragedii i zrobić na przykład pulsujące światła, że w tym miejscu jest przejście dla pieszych.

Radny Rafał Barsukiewicz poruszył kwestię petycji mieszkańców sołectwa Przyłęki o zwiększenie kursów linii 91. W sprawie linii 92 zwrócił uwagę na problem przystanku przy ul. Sosnowej w Jasińcu – aby dostać się do Bydgoszczy trzeba skasować dwa bilety. Radny zapytał, czy do 1 stycznia niniejszy problem zostanie rozwiązany? Radny zwrócił uwagę, ze w prowizorium budżetowym nie ma wzmianki o zwiększeniu kwoty na dofinansowanie komunikacji. Radny zwrócił także uwagę na brak oświetlenia ulicznego w miejscowościach Prądki i Zielonka między innymi na ulicach: Cudne Manowce, Leśna, Baśniowa i Pomiarowa. Radny Barsukiewicz zwrócił uwagę na zniszczony asfalt na ul. Bydgoskiej w Zielonce oraz brak zjazdu w ul. Rumiankową. Radny Rafał Barsukiewicz poruszył kwestię załącznika do uchwały w sprawie Studium uwarunkowań, który został radnym dostarczony przed sesją – poprosił o wcześniejsze przygotowywanie materiałów. Radny zwrócił uwagę na organizowany przetarg ul. Zagajnikowej w Prądkach. Radny wskazał, że miesiąc temu przetarg został unieważniony. Na II etap zadania w budżecie było zabezpieczone na ten cel 460.000 zł, natomiast w uzasadnieniu unieważnienia napisano, że wartość zadania wynosi 235.000 zł. Radny zapytał, gdzie jest brakujące 115.000 zł? Skąd wynika takie niedoszacowanie? Zapytał również z czego wynika, że w drugim przetargu złożono 5 ofert, a w poprzednim postępowaniu została złożona tylko 1 oferta?

Radny Piotr Mądrzyński poruszył kwestię ścieżki przebiegającej przez cmentarz ewangelicki przy ul. Pieszej w Białych Błotach i bałagan tam panujący. Poprosił, aby zabezpieczyć ten teren, np. ogrodzić.

Radny Krzysztof Kowalewski wskazał, że z danych sporządzonych na dzień 25 października 2016 roku wynika, że liczba dzieci z rocznika 2009 – 2014 w przeciągu 22 miesięcy wzrosła o 176 czyli ok. 13% - 7 oddziałów szkolnych. Radny złożył wniosek, aby powyższą zmienną uwzględnić w danych statystycznych.Ad.12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.


Kierownik Referatu Inwestycji Bartosz Wiese w sprawie ulicy Jałowcowej w Przyłękach, poinformował, że urząd czeka na wydobycie reszty gruzu z działek p. Ptaka, na resztę zapytań radnego Kocikowskiego odpowie na piśmie. W sprawie szosy Bydgoskiej wyjaśnił, że zarządcą drogi jest Starosta i do niego urząd wystosuje odpowiednie pismo.

Radny powiatu Andrzej Szmytka poinformował, że w powyższej sprawie są już pewne ustalenia.

Wójt Gminy Maciej Kulpa poinformował, że poczyni kroki do poprawy bezpieczeństwa w związku z wnioskiem radnego Balcerowskiego.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek przedstawiła informację w kwestii odbioru odpadów wielkogabarytowych przez firmę Sanitrans, który odbył się w tym roku już dwukrotnie. Wskazała, że mieszkańcy zgłaszali brak odbioru, były duże opóźnienia. Pani kierownik poinformowała, że urząd jest w stałym kontakcie z firmą Sanitrans, jednocześnie Pani Zdunek przeprosiła za zaistniałą sytuację i trudno jej powiedzieć z czego wynikają opóźnienia.

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz zwrócił uwagę, że gdyby firma odbierała odpady na bieżąco nie doszłoby do opóźnień.

Radny Rafał Barsukiewicz poprosił o udzielenie odpowiedzi na piśmie.

Wójt Maciej Kulpa odnośnie wniosku w sprawie oświetlenia na ul. Cudne Manowce wskazał, że na zebraniach wiejskich był sprzeciw sołtysa, żeby robić tam oświetlenie, ponieważ jest to stosunkowo nowe osiedle. Odnośnie przetargu na ulicę Zagajnikową poinformował, że w toku prowadzonego postępowania wygenerowano oszczędności rzędu 15.000 zł. W budżecie na zadanie przeznaczono 350.000 zł, w protokole widniała kwota 235.000 zł, natomiast kwota 100.000 zł nie uciekła tylko, gdyby udałoby się wykonać zadanie za mniejszą kwotę to wygenerowane oszczędności byłyby przeznaczone na inne zadanie. Wójt poinformował, że kosztorys nie obliguje do zachowania cen w nich zawartych, trzeba również patrzeć na ceny rynkowe oraz specyfikację wykonania drogi.

Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Rafał Barsukiewicz, wójt Maciej Kulpa, Przewodniczący RG Jacek Grzywacz.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek w kwestii cmentarza w Białych Błota poinformowała, że gmina prowadzi prace porządkowe na cmentarzach, natomiast ogrodzenie cmentarza przy ul. Pieszej należałoby wprowadzić do budżetu na 2017 rok.

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz zwrócił uwagę na to, że możnaby co roku pomyśleć o ogrodzeniu jednego cmentarza znajdującego się na terenie gminy.

Radny Krzysztof Kowalewski poinformował, że nie zadawał pytania tylko wnioskował o aktualizację danych o zmienną.

W związku z powyższym nawiązała się dyskusja, w kwestii zbliżającej się reformy w oświacie. W dyskusji udział wzięli: Sekretarz Gminy Agnieszka Piętka, Wójt Gminy Białe Błota Maciej Kulpa, radna Alina Puppel.


Ad.13. Wolne wnioski i zapytania.


Mieszkaniec gminy Pan Czeszumski (wg listy mówców p. Strąk) poruszył sprawę toczącej się inwestycji dotyczącej linii 400kV GPZ - Bydgoszcz Zachód w Kruszynie Krajeńskim obecnie zasilaną linią 220 kV, idącą przez nieużytki. Pan Strąk zaznaczył, że wytyczone pasy pod budowę zbliżyły się do linii wysokiego napięcia, a linia 400 kV ma iść nową drogą, po nowych terenach i jest to błąd działu zagospodarowania przestrzennego. Zapytał, czy gmina nie mogłaby przeciwstawić się PSE i nalegać na zmianę przebiegu tej linii? Mieszkaniec zwrócił uwagę na fakt, że PSE chce zwiększyć moc sieci o 100%, co ma bardzo negatywny wpływ na zdrowie przede wszystkim dzieci w związku z dużym oddziaływaniem pól elektroenergetycznych. Pan Strąk poinformował również, że do chwili obecnej mieszkańcy nie otrzymali odpowiedzi na pismo składane do wójta we wrześniu br., w niniejszej sprawie.Pan Sławomir Ruge sołtys wsi Łochowo odczytał oświadczenie, nawiązujące do jego wypowiedzi podczas Sesji Rady Gminy 27 września 2016 r. w kwestii funkcjonowania placówki Gminnego Centrum Kultury w Łochowie.

Radna Maria Wolsztyńska poruszyła kwestię ul. Cisowej w Białych Błotach, że jest rzadko równana, a dziury zasypane są kamieniami, co zdaniem radnej nie jest dobrym rozwiązaniem. Pani Wolsztyńska zapytała kto tego dokonał, czy to mieszkańcy sami zasypywali? Radna zapytała jaka kwota jest do odzyskania z funduszu sołeckiego i gdzie te środki trafią? Wiceprzewodnicząca Rady zapytała także, ile czasu Urząd ma na odpowiedź na pismo mieszkańców? Radna Maria Wolsztyńska podziękowała za podniesienie reklamy z wyjazdu przy ul. Centralnej w Białych Błotach, co ułatwiło widoczność kierowcom. Wiceprzewodnicząca nawiązała do równania ul. Maślakowej w Zielonce, poprosiła, aby nie zapominać o jej równaniu przy okazji równania ul. Borowikowej. Pani Wolsztyńska poruszyła kwestię źle wykonanego odwodnienia w Łochowie na wysokości ul. Dębowej 18, 19 i 21, radna poprosiła aby pamiętać o wypompowywaniu wody przy tych posesjach.

Pan Henryk Sykut poinformował, że nie otrzymał informacji o podatku lotniska. Pan Sykut poruszył kwestię kanalizacji w miejscowości Ciele, gdzie kolektor ściekowy umieszczony jest po części w działkach prywatnych oraz spółdzielni mieszkaniowej i nikt nie poczuwa się do jego utrzymania. Mieszkaniec zapytał, na jakim etapie jest ta sprawa? Wskazał, że gmina powinna przejąć ten kolektor, gdyż zaniedbanie może doprowadzić do dużych strat materialnych. Pan Henryk Sykut zapytał również, czy gmina prowadzi badania zanieczyszczenia powietrza? Jeżeli tak, to poprosił o zamieszczenie danych w BIP, jeżeli takie badania nie są robione wskazał, że warto byłoby się tym zając. Pan Sykut poruszył kwestię uzupełnień oświetlenia ulicznego oprawami sodowymi. Wskazał, że zdaniem fachowców są one przestarzałe i powinny być zastosowane nowoczesne oprawy.

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz zapytał na jakim etapie są prace, dotyczące poszerzenia chodnika przy figurce w Łochowicach? Poinformował również, że wnioskował o założenie kamer przy świetlicy w Łochowicach, ale jego zdaniem wszystkie świetlice na terenie całej gminy powinny mieć monitoring. Wskazał, że można na niniejszy cel przeznaczyć środki z tzw. „kapslowego”.

Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna „Białe Błota info” poruszyła kwestię oświetlenia Szosy Bydgoskiej, okolic marketu Biedronka. Pani Kreja poinformowała, że Pan Szmytka jeździ tamtą drogą. Redaktor zapytała, czy musi dochodzić do dyskusji i wymiany poglądów w niniejszej kwestii? Pani redaktor zapytała również do kogo należy załatwianie takich spraw? Pani Kreja wskazała, że mieszkańców nie obchodzi, czy to firma energetyczna jest za to odpowiedzialna, chodzi o bezpieczeństwo. Redaktor zapytała, dlaczego urząd gminy, czy też sołtys Łochowa dopuścili do sytuacji, że przez długi czas na przejściu w Łochowie było niebezpiecznie? Pani Kreja zapytała, czy wójt nie powinien skorygować pewnych zapisów umów? Redaktor zapytała, czy w Radzie Gminy są kluby radnych, jakie są to kluby i czy oprócz WIO do rejestru jest wpisany inny klub radnych? Pani redaktor zapytała, czy mowa o tym, że radny Barsukiewicz ma większość w Radzie Gminy oznacza, że jest zarejestrowany klub w rejestrze Rady Gminy, czy jest legalny? Redaktor pisma „Białe Błota info” zapytała, czy Pan Ruge prowadzi aktualnie sprzedaż biletów na bal sylwestrowy? Czy jako osoba prywatna, czy jako prowadząca działalność gospodarczą? Pani Kreja poinformowała, że dysponuje biletem z roku ubiegłego. Pani Marzanna Kreja przedstawiła informację, że wójt odwiedził redakcję pisma „Białe Błota info” i zaproponował redaktorowi pracę, natomiast wójt dostał odmowę przyjęcia pracy przez radktora.


Ad.14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.


Odnośnie linii 400 kV obszernych wyjaśnień udzielił kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak. Poinformował, że jest to inwestycja o znaczeniu krajowym i pomimo tego, że Gmina Białe Błota jest gospodarzem, to przepisy dopuszczają pominięcie władzy, czy właścicieli gruntów w procedurze. Pan Wiekierak powiedział, że gmina będzie informować zainteresowanych mieszkańców o przebiegu sprawy.

W sprawie chodnika w Łochowie informacji udzielił radny powiatu i pracownik urzędu gminy p. Andrzej Szmytka. Poinformował, że wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Białe Błota, Starostą Bydgoskim i dyrektorem Meggerem odbyli spotkanie w niniejszym temacie i na realizację chodnika ustalono przeznaczenie kwoty 55 tysięcy złotych. W sprawie oświetlenia na przejściu poinformował, że były zgłaszane awarie, że była jedna próba naprawy bezskuteczna i podjęto kolejną próbę. Wskazał, że obecnie czas reakcji na zgłoszone awarie jest obecnie krótszy niż w poprzednich umowach. Wyjaśnił również, że urządzenia tam istniejące mają około 10-15 lat i awarie mają prawo występować, a wymiana na nowe to bardzo duży koszt. Pan Szmytka poinformował także, że sołtys Łochowa ściśle współpracuje w kwestii zgłaszania i rozwiązywania awarii.

Pani skarbnik Lucyna Krasulak odnośnie funduszu sołeckiego poinformowała, że obecnie nie korzystają z niego sołectwa Białe Błota, Lisi Ogon i Zielonka, natomiast zwrot z Urzędu Wojewódzkiego do budżetu gminy prawdopodobnie wpłynie w II połowie roku 2017.

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz uzupełnił, że to Rada Gminy zdecyduje na co powyższe środki przeznaczyć.

Wójt Gminy Maciej Kulpa w sprawie zapytań p. Sykuta, dotyczących kanalizacji w sołectwie Ciele informacji udzieli na piśmie. Odnośnie opraw świetlenia ulicznego wyjaśnił, że gmina dąży o nowoczesne oświetlenie przyjazne dla środowiska, nie mniej jednak tam, gdzie są już oprawy sodowe nie można zastosować opraw LEDowych.

Kierownik Referatu Inwestycji Bartosz Wiese uzupełnił, że zmiana opraw na LEDowe, tam gdzie zastosowano już oprawy sodowe byłaby niebezpieczna dla kierowców.

Wójt Gminy Białe Błota Maciej Kulpa odniósł się do słów redaktor pisma „Białe Błota info”. Wyjaśnił, że otrzymał telefon od redaktor z życzeniami w dniu jego urodzin. Poinformował, że był u Pani Kreji z tortem, który miał dla mieszkańców i rozmawiali między innymi o czasopiśmie „Białe Błota info”. Wójt wskazał, że z rozmowy wywnioskował, że prowadzenie takiej gazetki to „ciężki kawałek chleba” w związku z czym redaktorowi przydałaby się stała praca.

Wypowiedź wójta przerwali Przewodniczący Rady Jacek Grzywacz i redaktor naczelna „Białe Błota info” Marzanna Kreja.

Wójt Gminy Maciej Kulpa poprosił p. Redaktor o udostępnienie nagrania z niniejszej rozmowy jeżeli takowe posiada.

W niniejszym temacie nawiązała się dyskusja między wójtem Maciejem Kulpą, redaktor naczelną „Białe Błota info” Marzanną Kreja i Przewodniczącym Rady Jackiem Grzywaczem.

Sekretarz Gminy Agnieszka Piętka poinformowała, że urząd stara się systematycznie udzielać odpowiedzi na wnioski mieszkańców. W sprawach skomplikowanych jest to ok. 30 dni, natomiast jeżeli pismo wymaga analizy termin się wydłuża.

Sołtys miejscowości Łochowo Sławomir Ruge odnośnie zapytań Pani Kreji poinformował, że rada sołecka nie organizuje w tym roku balu sylwestrowego. Poprosił również, aby resztę pytań kierować do jego prawnika.

Mieszkaniec Gminy p. Czeszumski (na liście mówców p. Strąk) zwrócił uwagę, że wydaje mu się, że urząd gminy nie dba o zabezpieczenie interesów mieszkańców w kwestii linii 400 kV.

Kierownik Andrzej Wiekierak wyjaśnił, że są to sprawy niezależne tylko od urzędu gminy, to inwestycja krajowa, nie można dyskutować z przepisami tylko je stosować.

Między p. Wiekierakiem, a p. Czeszumskim doszło do dyskusji.

Ad. 15. Zakończenie obrad XXVI Sesji VII Kadencji.


Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz zamknął posiedzenie XXVI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.Zgodnie z §. 39 ust. 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do Protokołu można wnosić  do 23.12.2016 r. Uwagi wnosi się w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy.metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (30 listopada 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (30 listopada 2016, 15:11:40)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (9 grudnia 2016, 11:09:33)
Zmieniono: wyłożono protokół do wglądu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 860