PROTOKÓŁ Z XXVII SESJI VII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA ODBYTEJ W DNIU 27.12.2016 R., O GODZ. 13:00 W AULI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BIAŁYCH BŁOTACH, UL. CZYSTA 1A

nagranie

Protokół 
z XXVII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się dnia 27 grudnia 
2016 r., w Auli Gimnazjum w Białych Błotach, ul. Czysta 1a.

Sesja trwała: od godziny 13:00 do 19:00.
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz.
Sekretarz obrad: radny Bronisław Balcerowski.
Protokolant posiedzenia: Magdalena Maison.

Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W sesji udział wzięli:

1. Radni Gminy Białe Błota;
2. Wójt Gminy Maciej Kulpa;
3. Zastępca Wójta Gminy: Jan Czekajewski;
4. Skarbnik Gminy: Lucyna Krasulak;
5. Sekretarz Gminy: Agnieszka Piętka;
6. Radca prawny: Edyta Ksobiak;
7. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;
8. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół z Gminy Białe Błota;
9. Sołtysi;
10. Zaproszeni goście.

Porządek obrad
1. Otwarcie XXVII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
 
1) Komisja Budżetu i Finansów;
2) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;
3) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
4) Komisja Rewizyjna;
5) Komisji doraźnej ds. zmian statutów jednostek pomocniczych;
6) Komisja doraźna ds. zmiany Statutu Gminy Białe Błota.
 
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
 
9. Podjęcie uchwał:
 
1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2016 r.
2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2016-2024;
3) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z opływem roku budżetowego 2016;
4) w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.
5) zmieniająca uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Białe Błota miejsc sprzedaży i podania napojów alkoholowych;
6) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych na terenie gminy Białe Błota;
7) zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i utworzenia centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach i nadania mu statutu;
8) w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi;
9) zmieniająca uchwalę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Białe błota przez inne niż Gmina Białe Błota osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania;
10) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”;
11) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Murowaniec;
12) w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej;
13) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ku Wiatrakom i Chabrowej w miejscowości Prądki, gmina Białe Błota;
14) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Biznesowej i Antoniego Przysieckiego w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota;
 
15) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2017 rok;
a) przedstawienie projektu uchwały i opinia RIO,
b) opinia Komisji Budżetu i Finansów,
c) dyskusja,
d) głosowanie nad uchwałą.
 
16) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2017-2024;
a) przedstawienie projektu uchwały i opinia RIO
b) opinia Komisji Budżetu i Finansów
c) dyskusja
d) głosowanie nad uchwałą.
17) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2017 rok;
18) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2017 r.
 
10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
15. Zakończenie obrad XXVII Sesji VII Kadencji.
 
 
Ad.1. Otwarcie XXVII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RG otworzył XXVII Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji oraz stwierdził quorum przy obecności 14 radnych, Rada była władna podejmować uchwały. 
Na sesji nieobecny był radny Czesław Jabłoński.

Ad.2. Wybór sekretarza obrad.

Przewodniczący RG złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury radnego Bronisława Balcerowskiego na Sekretarza obrad. Wniosek został zatwierdzony 14 głosami „za”, przy 14 obecnych radnych.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota

Przewodniczący RG poinformował, że do Biura Rady Gminy Białe Błota nie wpłynęły w wyznaczonym terminie żadne uwagi do protokołu.
Radni jednogłośnie przyjęli protokół z obrad XXVI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Ad.4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.

Radna Gabriela Żernicka złożyła wniosek o wycofanie z porządku obrad projektów uchwał: w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Białe Błota na 2017 rok i  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2017-2024 w związku z reformą oświaty.
Sekretarz Gminy powiedziała, że były spotkania w sprawie budżetu i rozmawiano na temat szkolnictwa i reformy oświaty. 
Radny Krzysztof Kowalewski powiedział, że budżet na 2017 to nie jest tylko decyzja na przyszły rok. Uchwałę w sprawie budżetu należy podjąć do końca roku, chyba, że są jakieś ważne przesłanki, które to uniemożliwiają. Dodał, że reforma oświaty jest taką ważną przesłanką.
Wójt Gminy powiedział, że nie znajduje powodów, żeby uchwała była przeniesiona na styczeń 2017 r. Dodał, że jest przeciwny budowie szkoły w Cielu i jest za rozbudową szkoły podstawowej w Przyłękach. Wójt oddał głos przedstawicielowi Kuratorium Oświaty. 
Pan T. Dąbrowski przedstawiciel Kuratorium Oświaty powiedział, że ustawa prawo oświatowe czeka na podpis prezydenta. Jednak stanowisko Kuratorium Oświaty jest jednoznaczne cyt.:” nie zamykamy małych szkół”.
Radna Gabriela Żernicka powiedziała, że Rada Gminy nie jest za likwidacją szkoły w Przyłękach ani za budową szkoły w Cielu. Dodała , że Rada Gminy jest za świetlica w Zielonce i w Przyłękach.
Radny Krzysztof Kocikowski powiedział, że na spotkaniach w sprawie budżetu nie było sytuacji, żeby ktoś nie był dopuszczony do głosu.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że w dniu dzisiejszym spotkaliśmy się, aby uchwalić budżet a nie dyskutować o oświacie.
Radny Bronisław Balcerowski dodał, że spotkania w sprawie budżetu były dla wszystkich radnych, a budżet to nie tylko oświata. Były 19.12 dyskusje nad autopoprawkami zgłoszonymi przez urząd gminy i każdy mógł wówczas złożyć wniosek.

Przewodniczący RG zakończył dyskusję w tym temacie i poddał pod głosowanie wniosek złożony przez radną Gabrielę Żernicką.
Rada Gminy Białe Błota 7 głosami „za”, przy 7 głosach „ przeciw”, przy 14 obecnych radnych podczas głosowania  nie  przyjęła zaproponowanej zmiany w porządku obrad.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie porządek obrad .
Rada Gminy  13 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęła porządek obrad.

Ad.5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący RG przedstawił informacje o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Ad.6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:

1) Komisja Budżetu i Finansów.

Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

2) Komisji doraźnej ds. zmian statutów jednostek pomocniczych.

Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Komisji doraźnej ds. zmian statutów jednostek pomocniczych przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

3) Komisja doraźna ds zmiany Statutu Gminy Białe Błota.

Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Komisji doraźnej ds. zmiany Statutu Gminy przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

4) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.

Radny Krzysztof Kowalewski jako Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

5) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska.

Radny Zbigniew Moroz jako Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

6) Komisja Rewizyjna.

Radna Wiesława Suszek jako Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdania dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

Ad.7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Wójt Gminy Maciej Kulpa przedstawił informację o działaniach Wójta w okresie międzysesyjnym.

Ad.8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.

Sołtys Łochowa Sławomir Ruge zwrócił się z pytaniem do Wójta Gminy w zakresie budżetu gminy na 2017 rok . Zapytał, czy sołectwa, które ze swoich środków sołeckich nie przeznaczyły nic na oświetlenie mają zabezpieczone na ten cel jakieś środki.
Wójt Gminy odpowiedział, że każde sołectwo, zgodnie z ustaleniami ma zabezpieczone w budżecie środki w budżecie gminy na 2017 r. proporcjonalnie do tego ile przeznaczyło na ten cel w funduszu sołeckim. Jedynie Białe Błota nie przeznaczyły nic na oświetlenie, a mają przyznane 20 000 zł.
Przewodniczący RG dodał, że sołectwo Białe Błota przeznaczyło swoje środki  z funduszu sołeckiego na chodnik do cmentarza w Białych Błotach.
Sołtys Białych Błot Maria Płotkowska podziękowała za ujęcie w budżecie na 2017 rok środków na drogi w sołectwie.
Sołtys Przyłęk Paweł Zuehlke podziękował Wójtowi za inwestycje, które są ujęte w budżecie a dotyczą jego sołectwa. Zwrócił się z prośba do radnych o nie działania na niekorzyść sołectwa.

Ad.9. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2016 r.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały i zgłosiła autopoprawkę w zakresie dotacji celowej od wojewody na rzecz pomocy społecznej.
Radni 13 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, przy 14 obecnych radnych przyjęli ww. poprawkę.

Głosowanie :
w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2016 r.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 1,  nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.127.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2016 r.

2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2016-2024.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały i zgłosiła autopoprawkę w zakresie dotacji celowej od wojewody na rzecz pomocy społecznej.
Radni 13 glosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, przy 14 obecnych radnych przyjęli ww. poprawkę.

Głosowanie:
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2016-2024. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka 
PRZECIW: Rafał Barsukiewicz
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński

Podsumowanie | Za: 12, przeciw: 1, wstrzymało się: 1,  nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.128.2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2016-2024. 

3) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Kierownik Referatu Inwestycji Bartosz Wiese zgłosił autopoprawki do projektu uchwały tj. dopisanie następujących wydatków do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016:
budowa chodnika do cmentarza przy ul. Kaplicznej w Białych Błotach – kwota 41 938,72 zł;
przebudowa i termomodernizacja budynku po szkole podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską .
Radni 14 glosami „za”, , przy 14 obecnych radnych przyjęli ww. poprawki.

Głosowanie:
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0,  nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.129.2016 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. 

4) w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

Wójt Gminy poinformował, że wnosi uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Zbigniew Moroz złożył wniosek o dopisanie do planu pracy Komisji w miesiącu marcu punktu dot. planu rozwoju sieci drogowej w gminie Białe Błota. 

Radni 14 glosami „za”, , przy 14 obecnych radnych przyjęli ww. poprawkę.
Głosowanie:
w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.130.2016 w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

5) zmieniająca uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Białe Błota miejsc sprzedaży i podania napojów alkoholowych.

Sekretarz Gminy zgłosiła poprawkę do projektu uchwały tj. w §.1 zamiast „ 65 punktów” powinno być „75 punktów”

Radni 14 glosami „za”, , przy 14 obecnych radnych przyjęli ww. poprawkę.

Głosowanie uchwały:
zmieniającej uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Białe Błota miejsc sprzedaży i podania napojów alkoholowych. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, , nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.131.2016 zmieniającą uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Białe Błota miejsc sprzedaży i podania napojów alkoholowych. 

6) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych na terenie gminy Białe Błota.

Głosowanie uchwały:
zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych na terenie gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.132.2016 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych na terenie gminy Białe Błota. 

7) zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i utworzenia centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach i nadania mu statutu.

Głosowanie uchwały:
zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i utworzenia centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach i nadania mu statutu. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.133.2016 zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i utworzenia centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach i nadania mu statutu;. 

8) w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.

Głosowanie :
w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0,  nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.134.2016 w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi. 

9) zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Białe błota przez inne niż Gmina Białe Błota osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Głosowanie uchwały:
zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Białe błota przez inne niż Gmina Białe Błota osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0,  nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.135.2016 zmieniającą uchwalę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Białe błota przez inne niż Gmina Białe Błota osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 

10) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

Głosowanie uchwały:
zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0,  nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.136.2016 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

11) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Murowaniec.

Głosowanie :
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Murowaniec. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0,  nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.137.2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Murowaniec. 

12) w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej.Głosowanie:
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.138.2016 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej. 

13) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ku Wiatrakom i Chabrowej w miejscowości Prądki, gmina Białe Błota.

Głosowanie :
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ku Wiatrakom i Chabrowej w miejscowości Prądki, gmina Białe Błota. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.139.2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ku Wiatrakom i Chabrowej w miejscowości Prądki, gmina Białe Błota. 

14) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Biznesowej i Antoniego Przysieckiego w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota.

Głosowanie :
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Biznesowej i Antoniego Przysieckiego w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0,  nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.140.2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Biznesowej i Antoniego Przysieckiego w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota.

15) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2017 rok.

a) przedstawienie projektu uchwały i opinia RIO,
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały i odczytała opinię nr 11/P/2016 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. Przedstawiła również omawiane autopoprawki do projektu uchwały omówione na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów w dniu 19.12.2016 r.

b) opinia Komisji Budżetu i Finansów,
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Bronisław Balcerowski przedstawił opinię Komisji.

c) dyskusja,

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radna Alina Puppel, Wójt Gminy Białe Błota, prezes ZwiUK Grzegorz Berlicki, radny Krzysztof Kocikowski, radna Anna Zawidzka, radny Piotr Mądrzyński, radny Krzysztof Kowalewski, radna Maria Wolsztyńska.
Radna Gabriela Żernicka powiedziała, że wstrzyma się od głosowania ww. projektu uchwały, gdyż w autopoprawkach do projektu uchwały jest np. ul. Czerska. Dodała, że uważa iż  w pierwszej kolejności powinno się wykonać ulice zalewowe.
Radny Rafał Barsukiewicz jako członek Komisji Budżetu i Finansów ustosunkował się do opinii komisji w zakresie Budżetu Gminy Białe Błota na 2017 r., której nie podpisał gdyż według niego zadłużenie powinno być spłacane ze środków własnych. Dodała, że składał wniosek o wykonanie ulicy Orzechowej i Długiej. Ustosunkował się również do  budowy budynku świetlicowo- sportowego w Przyłękach i zwrócił uwagą, że w projekcie obiektu przewidziany jest sklepik i tylko 2 sale lekcyjne. Dodał, że wybudowanie szkoły w Cielu skutkowałoby mniejszą liczba dzieci w szkołach i tym samym wyeliminowaniem dwuzmianowości, a także zmniejszeniem liczby dzieci, które są dowożone do szkół. Ponadto w Cielu jest już baza sportowa. Powiedział, że jest za utrzymaniem szkoły w Przyłękach, ale klas 1-4 i jest za budową w sołectwie świetlicy, a nie obiektu sportowo- świetlicowego. Ponadto radny powiedział, że w 2017 r. miał być wybudowany chodnik w Cielu i zrealizowana ulica Laskowa w Trzcińcu. Jego wątpliwości budzi również aport środków finansowych do ZWiUK.

W obronie szkoły w Przyłękach stanęła dyrektor tej szkoły pani Alicja Włodarczak oraz przedstawiciel Rady Rodziców i mieszkaniec miejscowości Przyłęki współtwórca ustawy o Systemie Oświaty.

Na koniec dyskusji Przewodniczący Rady Gminy dopuścił do głosu mieszkańców ulicy Czerskiej, którzy zwrócili się do radnych o pozostawienie tej pozycji w budżecie gminy na 2017 rok.

Radni 9 głosami „za”, przy 5 głosach „wstrzymujących się”, przy 14 obecnych radnych przyjęli poprawki zgłoszone przez Skarbnik Gminy.

d) głosowanie nad uchwałą.

Głosowanie w :
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2017 rok. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Rafał Barsukiewicz, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński

Podsumowanie | Za: 9, przeciw: 0, wstrzymało się: 5,  nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.141.2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2017 rok.

16) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2017-2024.

a) przedstawienie projektu uchwały i opinia RIO.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały i  autopoprawki do projektu uchwały omówione na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów w dniu 19.12.2016 r. Sekretarz Gminy odczytała opinię nr 11/WPF/2016 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

b) opinia Komisji Budżetu i Finansów
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Bronisław Balcerowski przedstawił opinię Komisji.

 c) dyskusja
W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radny Krzysztof Kowalewski i Zastępca Wójta.

Radny Rafał Barsukiewicz złożył wniosek o wpisanie do WPF na 2018 r.  projektu ulicy Orzechowej w Zielonce.

Skarbnik Gminy powiedziała, że aby wprowadzić zadanie inwestycyjne musi być na to pokrycie finansowe.
Radny Rafał Barsukiewicz wycofał złożony przez siebie wniosek.
Radni 9 głosami „za”, przy 4 głosach „wstrzymujących się” i 1 głosie „przeciw”, przy 14 obecnych radnych przyjęli poprawki zgłoszone przez Skarbnika Gminy.

d) głosowanie nad uchwałą.
Głosowanie:
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2017-2024. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Rafał Barsukiewicz, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński

Podsumowanie | Za: 9, przeciw: 0, wstrzymało się: 5, , nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.142.2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2017-2024. 

17) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2017 rok

Głosowanie :
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2017 rok. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0,  nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.143.2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2017 rok. 

18) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2017 r.

Sekretarz Gminy zgłosiła wniosek o dopisanie w rozdziale nr 3 nr uchwały w sprawie przyjęcia budżetu gminy Białe Błota na 2017 rok.
Radni 14 głosami „za”, , przy 14 obecnych radnych przyjęli poprawkę zgłoszoną przez Sekretarza Gminy.

Głosowanie:
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2017 r.

Wyniki głosowania
ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Czesław Jabłoński

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 1, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.144.2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2017 r.
10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.

Przewodniczący RG poinformował, że na poprzedniej sesji nie zostały złożone interpelacje.

Posiedzenie komisji opuścił radny Zbigniew Moroz

11. Interpelacje i zapytania radnych.

Radna Alina Puppel:
-poruszyła sprawę bezdomnego mieszkającego w lesie w Murowańcu;
-poruszyła ponownie sprawę zgłaszanego już wysypiska śmieci w Murowańcu;
-zapytała dlaczego nie ma jej wypowiedzi w protokole z zebrania wiejskiego w Murowańcu;
-powiedziała, że nie było w internecie tj. na stronie gminy i na facebooku informacji o Mikołajkach w Murowańcu. Zapytała dlaczego informacje o imprezie były wywieszone tylko na tablicach ogłoszeń?
Radna Wiesława Suszek :
- powiedziała, że nie świecą się lampy na ulicy Świerkowej w Kruszynie Krajeńskim;
-powiedziała, że nie ma ogrodzenia na placu zabaw w Kruszynie Krajeńskim.

Radny Krzysztof Kocikowski:
-poprosił o utwardzenie ulicy Jałowcowej w Przyłękach. Miało to być wykonane do 23.12 br.;
-poprosił o zwracanie uwagi wykonawcom  przy równaniu dróg, aby nie pozostawiali niezabezpieczonych rowów;.
Radny Krzysztof Kowalewski:
-złożył wniosek o audyt w gminie Białe Błota, w celu poszukania oszczędności;
-zapytał, czy już wiadomo jaki będzie rozkład linii autobusowej nr 91, czy linia będzie przebiegać przez Trzciniec?
Radny Rafał Barsukiewicz:
-poprosił o protokół ze spotkania Stowarzyszenia Nasz Dom z Wójtem Gminy;
-powiedział, że ze środków sołeckich w Prądkach powstała skrzynka elektryczna i miała tam powstać lampa. Zapytał kiedy to zostanie zrealizowane?;
-odczytał artykuł z gazety Tygodnik Bydgoski i powiedział, że jest w nim zamieszczona nieprawdziwa informacja o realizacji inwestycji w zakresie ulicy Zagajnikowej w Prądkach;
-zapytał jak wygląda sprawa z RZI, czy w tym zakresie wpłynęły jakieś pisma z sądu lub od strony?

12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

Kierownik GOPS Bogusława Bajgot odpowiedziała radnej Alinie Puppel, że pracownik socjalny, który ma pod opieką teren Murowańca mówi, że nie może tego pana w tym lesie znaleźć. Dodała, że GOPS pomaga w takich sytuacjach, ale nie możemy siłą tego człowieka wyciągnąć z lasu. Jeżeli chodzi o wysypiska śmieci Sekretarz Gminy odpowiedziała, że temat będzie monitorowany. Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Łukasz Narolski powiedział, że Mikołajki w Murowańcu były organizowane przez sołtysa.
Zastępca Wójta wyjaśnił radnej Wiesławie Suszek, że w sprawie ulicy Świerkowej pracownik Urzędu Gminy nie dopilnował podpisania umowy na dostarczenie energii elektrycznej. Aktualnie umowa jest już podpisana. Jeżeli chodzi o plac zabaw Zastępca Wójta powiedział, że musi tę sprawę wyjaśnić.

Zastępca Wójta powiedział radnemu Krzysztofowi Kocikowskiemu, że jak będzie  kruszywo to  ulica Jałowcowa w Przylękach zostanie wykonana.
Zastępca Wójta odpowiedział radnemu Krzysztofowi Kowalewskiemu, że nowy rozkład jazdy linii 91 będzie prawdopodobnie od lutego 2017 r.

Sesje Rady Gminy Białe Błota opuściła radna Gabriela Żernicka.

Sekretarz Gminy odpowiedziała radnemu Rafałowi Barsukiewiczowi, że ze spotkania z stowarzyszeniem  jest nagranie i notatka służbowa. Zastępca Wójta powiedział, że lampa powinna zostać wybudowana i wyjaśni tę sprawę. W sprawie artykułu w gazecie powiedział, że była to niefortunna informacja i przedwczesna, bo dopiero w dniu dzisiejszym została podpisana umowa na to zadania. W sprawie RZI wyjaśniła, że  sprawa jest w toku i pismo procesowe poszło do sądu.
Radny Rafał Barsukiewicz poprosił o szerszą informację na jakim etapie jest sprawa RZI, jakie pisma w tej sprawie wpłynęły do urzędu gminy i w jaki sposób je załatwiono.

13. Wolne wnioski i zapytania.

Sołtys Przyłęk Paweł Zuehlke powiedział, że wystosował pismo w sprawie rownania dróg w sołectwie i do dnia dzisiejszego tego równania nie było.
Pan Edmund Łączny:
- zapytał, czy jest prawdą, że pod koniec roku pracownicy składali się po 30 zł, a kierownicy po 50 zł na nagrodę dla Wójta;
-zapytał czy jest prawdą, że Wójt używa samochodu służbowego do celów prywatnych. Garażuje go pod domem, a garaż stoi pusty, a mógłby być wynajmowany;
-zapytał dlaczego za pieniądze społeczne Wójt reklamuje zadania przyjęte  do realizacji uchwałą Rady Gminy;
-zapytał dlaczego Wójt odnawia budynek Urzędu Gminy, który jak Wójt stwierdził nadaje się do rozbiórki. Czy to był chwyt by pokazać konieczność zakupu bloku pogomułkowego?
-zapytał kiedy Wójt zacznie realizować swój program przedwyborczy?
-zapytał co Wójt zrobił w stosunku do tego co było dwa lata temu, tzn przez połowę kadencji.

Radny Piotr Mądrzyński poruszył sprawę autobusów szkolnych.

Pan R. Czeczoński poruszył sprawę linii 400 KW w Kruszynie Krajeńskim i dodał, że będzie ona miała negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców Zapytał jakie są ustalenia w tej sprawie?

Przewodniczący RG:
- powiedział, że na ul. Wilczej i Żbika ludzie są bez wody;
-powiedział, że co jakiś czas nie świecą się lampy na ul. Borowikowej i Jagodowej;
- powiedział, że jest utrudniony dojazd do ul. Łosiowej.

Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna „Białe Błota info”:
- pogratulowała podjęcia uchwały budżetowej i dodała, że jest to sensowny kompromis;
- powiedziała, że sukcesem Rady Gminy jest uchylenie własnej uchwały dot. statutu w zakresie wolnych wniosków. Dodała, że uchwała jest uchylona i mieszkańcy maja prawo zabierać głos na sesji.
- powiedziała, że w BIPie powinny być odpowiedzi na petycje.
Radna Maria Wolsztyńska podziękowała radnym za odpowiedź na apel w sprawie Szlachetnej Paczki, a także za podejmowanie akcji w 2016 r. na rzecz pogorzelców.

14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.

Wójt Gminy odpowiedział sołtysowi Przyłęk, że ulice w Przyłękach będą niebawem równane.

Kierownik COEiS odpowiedział radnemu Piotrowi Mądrzyńskiemu, że został ogłoszony przetarg na sprzedaż autobusów szkolnych. Obecnie są dwie firmy zainteresowane ich zakupem. Trzeci autobus na razie trzeba naprawić. Koszt naprawy to ok. 10 000 zł.

Kierownik Andrzej Wiekierak wyjaśnił Panu Czeczomskiemu, że na tę chwilę ze strony Urzędu Gminy wstrzymane są prace nad miejscowym planem zagospodarowania. Będzie w najbliższym czasie zorganizowane spotkanie  z inwestorem.

15. Zakończenie obrad XXVII Sesji VII Kadencji.

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz zamknął posiedzenie XXVII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.


Przewodniczący
          Rady Gminy Białe Błota
Jacek Grzywacz
 
Zgodnie z §. 39 ust. 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do Protokołu można wnosić  do 19.01.2017 r. Uwagi wnosi się w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (28 grudnia 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (28 grudnia 2016, 09:28:42)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (9 stycznia 2017, 10:16:29)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 567