PROTOKÓŁ Z XXX SESJI VII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA ODBYTEJ W DNIU 28.03.2017 R., O GODZ. 13:00 W AULI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BIAŁYCH BŁOTACH, UL. CZYSTA 1A

nagranie
 
Protokół 
z XXX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się dnia 28 marca
2017 r., w Auli Gimnazjum w Białych Błotach, ul. Czysta 1a.
 
Sesja trwała: od godziny 13:00 do 18:00.
Sesję prowadzili: Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Maria Wolsztyńska i Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz.
Sekretarz obrad: radny Sebastian Orlik
Protokolant posiedzenia: Magdalena Maison.
 
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
W sesji udział wzięli:
 
1. Radni Gminy Białe Błota; 
2. Wójt Gminy Maciej Kulpa; 
3. Zastępca Wójta Gminy: Jan Czekajewski; 
4. Skarbnik Gminy: Lucyna Krasulak; 
5. Sekretarz Gminy: Agnieszka Piętka; 
6. Radca prawny: Edyta Ksobiak; 
7. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota; 
8. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół z Gminy Białe Błota; 
9. Sołtysi; 
10. Zaproszeni goście. 
 
Porządek obrad
1. Otwarcie XXX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
1) Komisja Budżetu i Finansów;
2) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;
3) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
4) Komisja Rewizyjna;
5) Komisja doraźna ds. zmian statutów jednostek pomocniczych;
6) Komisja doraźna ds. zmiany Statutu Gminy Białe Błota.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
9. Stanowiska Rady Gminy Białe Błota.
 
10. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 r.
2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2017-2024.
3) w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota;
4) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Białe Błota na lata 2016-2018” za rok 2016;
5) w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie gminy Białe Błota;
6) w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych dotyczącego zaopiniowania uchwały nr RGK.0007.1.2017 Rady Gminy Białe Błota w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe;
7) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe;
8) uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu;
9) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu ( KGP.0006.15.2017);
10) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych ( KGP.0006.16.2017);
11) w sprawie sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Białe Błota;
12) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Toruńskiej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota;
13) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych ( KGP.0006.20.2017);
14) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu ( KGP.0006.19.2017).
15) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw zmian statutów jednostek pomocniczych gminy Białe Błota
16) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota;
17) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Zakładu Aktywności  Zawodowej " OSiR";
18) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu  RGK.0006.8.2017);
19) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu ( RGK.0006.9.2017);
20) w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.4.2017 na działalność Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej " OSiR":
21) zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
22) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zakresu działania komisji doraźnej;
23) w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.
 
11. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
16. Zakończenie obrad XXX Sesji VII Kadencji.

1. Otwarcie XXX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.

Wiceprzewodnicząca RG otworzyła XXX Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitała wszystkich obecnych na sesji oraz stwierdziła quorum przy obecności 13 radnych, Rada była władna podejmować uchwały. 
Na sesji nieobecni byli:  radny Rafał Barsukiewicz i radny Krzysztof Kocikiwski

2. Wybór sekretarza obrad.

Wiceprzewodnicząca RG złożyła wniosek o przegłosowanie kandydatury radnego Sebastiana Orlika na Sekretarza obrad. Wniosek został zatwierdzony 12 głosami „za”, przy 1 głosie „ wstrzymującym się”, przy 13 obecnych radnych.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Wiceprzewodnicząca RG poinformowała, że do Biura Rady Gminy Białe Błota nie wpłynęły w wyznaczonym terminie żadne uwagi do protokołu. Radni 13 głosami „za” przyjęli protokół z obrad XXIX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.

Wiceprzewodnicząca RG złożyła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad następujących uchwał: 
- w sprawie  zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota jako punkt 10.24;
 -  w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   10.25;
Wiceprzewodnicząca RG zaproponowała również rozszerzenie pkt 6 o sprawozdanie Komisji Doraźnej ds. rozpatrzenia skargi na Komisję Rewizyjną.

Na sesję o godz. 13.05 przybył radny Krzysztof Kocikowski.

Kierownik Bartosz Wiese  złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad jako pkt 10.26 projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na realizację zadania p.t. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1538 C Przyłęki – Olimpin- Kobylarnia polegająca na wykonaniu chodnika w Przyłękach

Rada Gminy 14 głosami „ za”, przy 14 obecnych radnych przyjęła ww. zmiany porządku obrad.
Wiceprzewodnicząca RG poddała pod głosowanie porządek obrad .
Rada Gminy  14 głosami „za”, przy 14 obecnych radnych przyjęła porządek obrad.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący RG przedstawił informacje o działaniach w okresie międzysesyjnym.

6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:

1) Komisja Budżetu i Finansów, Komisja doraźna ds. zmian statutów jednostek pomocniczych, Komisja doraźna ds. zmiany Statutu Gminy Białe Błota.

Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdania dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

Na sesję Rady Gminy Białe Błota o godz. 13:18 przybył radny Rafał Barsukiewicz.

2) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.

Radny Krzysztof Kowalewski jako Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

3) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska.

Radny Zbigniew Moroz jako Przewodniczący  Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.
Radny Zbigniew Moroz poinformował o rozwiązaniu klubu radnych Wiejska Inicjatywa Obywatelska Razem dla Gminy

4) Komisja Rewizyjna.

Radna Wiesława Suszek jako Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdania dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym

5) Komisja Doraźna ds. rozpatrzenia skargi na Komisję Rewizyjną.

Radna Alina Puppel jako Przewodnicząca Komisji Doraźnej przedstawiła sprawozdania dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym 

7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Wójt Gminy Maciej Kulpa przedstawił informację o działaniach Wójta w okresie międzysesyjnym i poinformował, że nie wnosi uwag do  projektów uchwał wprowadzonych do porządku obrad. 

Wiceprzewodnicząca RG przypomniała wszystkim radnym o obowiązku złożenia do dnia                      30 kwietnia 2017 r. oświadczeń majątkowych.

8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.

Sołtys Jolanta Biesiada oddała głos mieszkańce Kruszyna Krajeńskiego w zakresie uwag co do projektów uchwał nr 10.9 i 10.4. Mieszkanka protestowała przeciwko przesyłu linii wysokiego napięcia przez działki w Kruszynie Krajeńskim.

9. Stanowisko Rady Gminy Białe Błota.

Wiceprzewodnicząca RG odczytała treść Stanowiska Rady Gminy Białe Błota.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Wiesława Suszek odczytała swoje oświadczenie, że przy rozpatrywaniu skargi nr RGK.1510.3.2017  na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach nie była i nie będzie stronnicza.
Radny Bronisław Balcerowski zapytał, czy osoby który złożyły wniosek o wyłączenie Przewodniczącej Komisji z rozpatrywania skargi uzasadniły w odpowiedni sposób tą stronniczość.  
Wiceprzewodnicząca RG powiedziała, że autorzy swoje stanowisko wyrazili we wniosku.
Radny Bronisław Balcerowski dodał, że jeżeli Przewodnicząca Komisji oświadcza publicznie, że nie jest stronnicza to trzeba  przyjąć to jako prawdę.
Przewodniczący RG zaproponował wykreślenie z treści stanowiska zapis o wyłączeniu Przewodniczącej Komisji.
Radny Krzysztof Kocikowski powiedział, że w stanowisku jest zapis o wyłączeniu Przewodniczącej Komisji i członków Komisji. Czy nie powinno się tego uściślić. 
Wiceprzewodnicząca RG powiedziała, że teraz podejmujemy decyzję o Pani Przewodniczącej, a Przewodnicząca Komisji jest decyzyjna jeśli chodzi o wyłączenie członków Komisji.
Radna Alina Puppel powiedziała, że to wyłączenie dotyczy tego posiedzenia z 14.02.2017 r., czyli dokładnie tego posiedzenia, którym zajmuje się Komisja Doraźna. Decyzję o wyłączeniu można podjąć po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Doraźnej. Dodała, że nie  możemy dzisiaj podjąć decyzji bo nie zakończyły się prace Komisji Doraźnej.
Radny Krzysztof Kocikowski zapytał, co by było gdyby doszło do sytuacji, że Rada Gminy wyłączy Przewodniczącą Komisji, a Przewodnicząca członków Komisji. Zapytał kto będzie rozpatrywał skargę?
Radca Prawny Urzędu Gminy powiedziała, że z przyczyn formalno- prawnych stanowisko może zostać podjęte.
Wiceprzewodnicząca RG złożyła wniosek o wykreślenie ze stanowiska zdania cyt.: „ wyłącza Panią Wiesławę Suszek Przewodniczą Komisji Rewizyjnej z rozpatrywania skargi.” - wniosek został przyjęty 14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, przy 15 obecnych radnych.
Radny Bronisław Balcerowski złożył wniosek o załączenie do stanowiska oświadczenia odczytanego przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.
Wiceprzewodnicząca RG zaproponowała dopisanie do stanowiska cyt.:” Oświadczenie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszego stanowiska.”

Wiceprzewodnicząca RG poddała pod głosowanie stanowisko wraz ze zmianami.

Rada Gminy Białe Błota 12 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się”przy 15 obecnych radnych przyjęła ww. stanowisko. Od głosu wstrzymały się radna Alina Puppel  i radna Wiesława Suszek.

Wiceprzewodnicząca RG przekazała prowadzenie obrad Przewodniczącemu RG

10. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 r.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radny Bronisław Balcerowski, Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, radny Piotr Mądrzyński, radna Alina Puppel i Skarbnik Gminy.

Skarbnik Gminy zgłosiła następujące autopoprawki do projektu uchwały:
-do projektu uchwały dodaje się załącznik nr 5a  dotacje z budżetu gminy na 2017 rok dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Rada Gminy Białe Błota jednogłośnie przyjęła autopoprawkę.
-W Dz. 750 Administracja publiczna w uzasadnieniu dopisuje się zdanie  w brzmieniu : Gmina planuje wystąpić z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania „ termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7” i Dz. 600 Transport i łączność zadanie pn. „ dotacja dla Powiatu Bydgoskiego na wykonanie projektu ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż ulicy Antoniego Przysieckiego w Przyłękach” zastępuje się nazwą „ rozbudowa drogi powiatowej nr 1538 C Przyłęki- Olimpin- Kobylarnia polegająca na wykonaniu chodnika w Przyłękach.”– Rada Gminy Białe Błota jednogłośnie przyjęła autopoprawkę.
-w uzasadnieniu do uchwały na str 2 wykreśla się cale zdanie dot. specyfikacji technicznej. – Rada Gminy Białe Błota jednogłośnie przyjęła autopoprawkę.

Głosowanie:

w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 r.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Alina Puppel 

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.30.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 r.

2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2017-2024.

Głosowanie:
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2017-2024.. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Alina Puppel 

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.31.2017 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2017-2024.
Przewodniczący RG ogłosił przerwę od godz. 15:00 do godz. 15:30.

3) w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radna Alina Puppel, Wójt Gminy i inspektor Karolina Swoboda.

Głosowanie:
w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Alina Puppel 

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.32.2017 w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota. 

4) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Białe Błota na lata 2016-2018” za rok 2016.

Głosowanie:
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Białe Błota na lata 2016-2018” za rok 2016. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.33.2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Białe Błota na lata 2016-2018” za rok 2016. 

5) w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie gminy Białe Błota.

Głosowanie:
w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.34.2017 w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie gminy Białe Błota.6) w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych dotyczącego zaopiniowania uchwały nr RGK.0007.1.2017 Rady Gminy Białe Błota w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

Głosowanie:
w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych dotyczącego zaopiniowania uchwały nr RGK.0007.1.2017 Rady Gminy Białe Błota w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Rafał Barsukiewicz

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.35.2017 w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych dotyczącego zaopiniowania uchwały nr RGK.0007.1.2017 Rady Gminy Białe Błota w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. 

7) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

Głosowanie:
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Rafał Barsukiewicz, Krzysztof Kowalewski

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 2, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.36.2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

8) uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Głosowanie:
uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.37.2017 uchylającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

9) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu ( KGP.0006.15.2017).

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: mieszkaniec Kruszyna Krajeńskiego, kierownik Andrzej Wiekierak, radny Bronisław Balcerowski.

Sesje Rady Gminy Białe Błota o godz. 16:00 opuścił radny Krzysztof Kocikowski.

Radna Wiesława Suszek złożyła wniosek o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad – Rada Gminy nie przyjęła wniosku przy 2 głosach „ przeciw”, 10 głosach „wstrzymujących się” i 2 głosach „ za”, przy 14 obecnych radnych.

Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu . 

Wyniki głosowania

ZA: Jacek Grzywacz, Krzysztof Kowalewski, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Piotr Mądrzyński, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Krzysztof Kocikowski

Podsumowanie | Za: 4, przeciw: 0, wstrzymało się: 10,  nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.38.2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

10) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.


Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych ( KGP.0006.16.2017). 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Krzysztof Kocikowski

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0,  nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.39.2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.

11) w sprawie sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Białe Błota.

Głosowanie:
w sprawie sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Krzysztof Kocikowski

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.40.2017 w sprawie sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Białe Błota.

12) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Toruńskiej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.

Głosowanie:
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Toruńskiej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Krzysztof Kocikowski

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.41.2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Toruńskiej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.

13) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.

Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych ( KGP.0006.20.2017 ). 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Wiesława Suszek 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Krzysztof Kocikowski

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.42.2017  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.

14) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu ( KGP.0006.19.2017).

Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu .

Wyniki głosowania

ZA: Jacek Grzywacz, Krzysztof Kowalewski, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Piotr Mądrzyński, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Krzysztof Kocikowski

Podsumowanie | Za: 4, przeciw: 0, wstrzymało się: 10, nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.43.2017  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

15) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw zmian statutów jednostek pomocniczych gminy Białe Błota.

Głosowanie:
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw zmian statutów jednostek pomocniczych gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Krzysztof Kocikowski

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.44.2017 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw zmian statutów jednostek pomocniczych gminy Białe Błota. 

16) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota.

Głosowanie:
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Krzysztof Kocikowski

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.45.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota.

17) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej " OSiR".

Głosowanie:
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej " OSiR". 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Krzysztof Kocikowski

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.46.2017 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej " OSiR". 

18) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Środowiskowego Domu samopomocy w Cielu ( RGK.0006.8.2017).

Głosowanie:
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Środowiskowego Domu samopomocy w Cielu. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Krzysztof Kocikowski

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.47.2017 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Środowiskowego Domu samopomocy w Cielu .

19) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Środowiskowego Domu samopomocy w Cielu ( RGK.0006.9.2017).

Głosowanie:
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu .

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Alina Puppel 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Krzysztof Kocikowski

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.48.2017 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu .

20) w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.4.2017 na działalność Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej " OSiR".

Przewodniczący RG poinformował, że wpłynęło zastrzeżenie do projektu uchwały.
Wiceprzewodnicząca RG odczytała treść ww. pisma.
Głosowanie:
w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.4.2017 na działalność Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej " OSiR". 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Alina Puppel , Maria Wolsztyńska
NIE GŁOSOWAŁ(A): Krzysztof Kocikowski

Podsumowanie | Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 2, nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.49.2017 w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.4.2017 na działalność Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej " OSiR".

21) zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Głosowanie:
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Krzysztof Kocikowski

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.50.2017 zmieniającą uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

22) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zakresu działania komisji doraźnej.

Głosowanie:
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zakresu działania komisji doraźnej. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Krzysztof Kocikowski

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.51.2017 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zakresu działania komisji doraźnej.

23) w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Bronisław Balcerowski złożył wniosek
o wykreślenie w miesiącu kwietniu w planie pracy Komisji punktu : „Materiały na sesję”. - Rada Gminy jednogłośnie przyjęła ww. wniosek. 
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Zbigniew Moroz złożył wniosek o wykreślenie w miesiącu kwietniu w planie pracy Komisji punktu : „Materiały na sesję” i zastąpienie go punktem: „ Inwestycje drogowe”.- Rada Gminy jednogłośnie przyjęła ww. wniosek. 
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu odwołał ostatnie posiedzenie Komisji na 2 godziny przed posiedzeniem i w związku z powyższym nie wywiązał się z uchwały.
Głosowanie:
w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Krzysztof Kocikowski

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.52.2017 w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

24) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

Głosowanie:
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Krzysztof Kocikowski

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.53.2017 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota. 
25) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Społecznej.

Głosowanie:
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Społecznej. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Krzysztof Kocikowski

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.54.2017 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Społecznej.

26) w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pt.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 158C Przyłęki-Olimpin-Kobylarnia polegająca na wykonaniu chodnika w Przyłękach.

Głosowanie:
w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pt.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 158C Przyłęki-Olimpin-Kobylarnia polegająca na wykonaniu chodnika w Przyłękach. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Krzysztof Kocikowski

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.55.2017 w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pt.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 158C Przyłęki-Olimpin-Kobylarnia polegająca na wykonaniu chodnika w Przyłękach. 

Sesję Rady Gminy Białe Błota opuścił radny Rafał Barsukiewicz.

11. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.

Radna Alina Puppel powiedziała, że na poprzedniej sesji złożyła wniosek o zbadanie przez Komisję Rewizyjną  ogłoszenia o zakupie kosiarek i traktora. Dodała, że  nic się w tym temacie nie wydarzyło.
Radna Wiesława Suszek zapytała, czy Pani Puppel złożyła projekt uchwały?
Radna Alina Puppel powiedziała, że złożyła wniosek na sesji do Wójta i Przewodniczącego RG i zapytała, czy uchwał nie przygotowuje Biuro Rady.
Radny Krzysztof Kowalewski powiedział, że wystarczyło przyjść do Biura Rady i poprosić o przygotowanie uchwały i podpisać się pod nią jako inicjator.
Sekretarz Gminy dodała, że to radny powinien przygotować uchwałę.
Radna Alina Puppel powiedziała, że zadała pytanie jakie lampy zostały zgłoszone do realizacji w tym roku i nie otrzymała w tym zakresie odpowiedzi.
Sołtys Sylwia Stoppel  poinformowała, że w funduszu sołeckim zabezpieczono 25 000 zł na 5 lamp w sołectwie,  a drugie 5 lamp, które sołectwo dostało od gminy będą ustawione tam gdzie są już zrealizowane projekty, czyli 3 lampy na ul. Żurawiej, 2 lampy na ul. Jastrzębiej i pozostałe 5 też na ul. Żurawiej.
Radna Alina Puppel zapytała co z tymi środkami, które sołectwa nie wydatkowały na oświetlenie, a są ujęte w budżecie.
Zastępca Wójta powiedział, że udzieli odpowiedzi na piśmie.
Radna Alina Puppel powiedziała, że od kilku miesięcy walczy o aktualizację protokołu z zebrania wiejskiego w Murowańcu.
Sołtys Sylwia Stoppel powiedziała, że nikt oprócz radnej nie wnioskował o zmianę treści protokołu. Pani Alina jest podpisana na liściee obecności. Protokolant był proszony o dopisanie nazwiska pani Aliny Puppel w treści protokołu, ale  powiedział, że nic nie zmieni w jego treści.
Sekretarz Gminy powiedziała, że urząd nie może ingerować w treść protokołu z zebrania wiejskiego, jeżeli w liście obecności jest wpisana pani radna.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

Radna Alina Puppel złożyła interpelacje na piśmie ( interpelacja nr 1 (233kB) pdf , mapa (1359kB) pdf , interpelacja nr 2 (180kB) pdf )i następujące wnioski:
-jaki jest status prac nad nowym sołectwem Lipniki?
-powiedziała, że na jednej z Komisji  Gospodarki pytała o informację dot. spółki Murowaniec, przekazania tych gruntów, zestawienia i wyliczenia
- zwróciła uwagę na problem z dostępem do internetu w Biurze Rady.
- zapytała jak wygląda stan obecny prawny rozliczeń  z lotniskiem.
- powiedziała, że w dniu 5 lipca 2017 r. otrzymała odpowiedź podpisana przez Wójta Gminy, że teren w okolicach przystanku autobusowego w Murowańcu zostanie uporządkowany. Do dnia dzisiejszego tego nie zrobiono.
Radna Wiesława Suszek złożyła wniosek o postawienie na ul. Baryckiej i Czerskiej kilku ławeczek, żeby osoby niepełnosprawne mogły odpocząć jak idą do ośrodka zdrowia.
Radna Maria Wolsztyńska:
- powiedziała, że jest zaniepokojona, czy zmianie nie ulegnie liczba kursów linii 91;
- powiedziała, że nie było jej na poprzedniej sesji. Radzie Gminy został złożony protest dot. WTZ. Pan Przewodniczący skierował sprawę do Komisji Oświaty. Komisja zajęła się tą sprawą w dniu wczorajszym. Jednak na to posiedzenie  Przewodniczący Komisji zaprosił tylko Kierownika WTZ i Kierownika GOPS pomijając stronę skarżącą. Radna złożyła wniosek o zaproszenie na kolejne spotkanie osób, które podpisały się pod wnioskiem.
Radny Krzysztof Kowalewski jako Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej i Sportu powiedział, że Komisja przegłosowała stanowisko w sprawie i dodał, że w proteście nie było żadnego numeru telefonu ani adresu do korespondencji.
Kierownik GOPS powiedziała, że pani radna bardzo broni osób, które podpisały się pod protestem. Zapytała radną dlaczego nie broni Kierownika GOPS, dlaczego broni tylko jednej strony?
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że nie broni nikogo.
Sołtys Białych Błot powiedziała, że całe to zamieszanie w GOPSie odbija się w powiecie.  Zaproponowała  podanie sobie rąk.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziala, że zgadza się z panią Sołtys, ale uważa, że powinno wysłuchać się dwóch stron.
Przewodniczący RG:
-zapytał o linię miejską do miejscowości Łochowice.
-  zapytał, czy oszczędności wykazane w zmianach w budżecie nie lepiej przeznaczyć te pieniądze tam gdzie nie ma dróg. Dodał, że poprosił o zestawienie dróg w miejscowościach w gminie w Białych Błotach i tak np. w  Łochowicach jest 420 m. dróg utwardzonych, a w Zielonce prawie 7 km.
- poruszył sprawę zatoczki autobusowej w Łochowicach. 
- poprosił o umieszczenie tabliczek na zabytkowych drzewach.

13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

Sekretarz Gminy w sprawie interpelacji radnej Aliny Puppel powiedziała, że informator budżetowy powstanie do 30.04.2017 r. Jeżeli chodzi o sołectwo Lipniki to planowane jest przeprowadzenia ww. sprawie ankiet na najbliższym zebraniu wiejskim w Murowańcu. Teren przy przystanku autobusowym, o którym radna wspominała był uporządkowany.

Przewodniczący RG oddal prowadzenie sesji Wiceprzewodniczącej RG.

Zastępca Wójta odpowiedział radnej Alinie Puppel, że w sprawie spółki Murowaniec ustalono plan działania. Jeżeli chodzi o sprawę lotniska to Radca Prawna Urzędu Gminy poinformowała, że jest prowadzone postępowanie w trybie ordynacji podatkowej i sprawa jest w toku. Na te chwilę nie ma pozwu do zapłaty.
Wójt Gminy odpowiedział radnej Wiesławie Suszek, że przy realizacji nowej inwestycji ciągu kanalizacji deszczowej można by się zastanowić nad kwestią umiejscowienia ławek.
Kierownik Bartosz Wiese odpowiedział radnej Marii Wolsztyńskiej , że liczba kursów linii 91 nie ulegnie zmianie, dojdzie jedynie nowa linia autobusowa nr 96. Jeżeli chodzi o przedłużenie linii 92 do Łochowic to Zastępca Wójta wyjaśnił Przewodniczącemu RG że próbowano już kiedyś przedłużyć ww. linię jednak komunikacja była skłonna wówczas jedynie utworzyć nowa linię. W takiej sytuacji PKS automatycznie wycofałby się z tego terenu ze swoimi kursami.

14. Wolne wnioski i zapytania.

Sołtys Przyłęk Paweł Zuehlke:
- zapytał co gmina ma zamiar w tym roku zrobić z komarami?
- zapytał o równanie dróg w miejscowości Przylęki.
- podziękował za projekt ul. A. Przysieckiego. Zapytał kiedy będzie jego realizacja i czy nie można postawić tam znaku ograniczającego tonaż.

Radny Piotr Mądrzyński:
- powiedział, że równaniem dróg powinien zajmować się nasz sprzęt gminny, a on nie jest wykorzystywany bo nie ma fachowców.
-poruszył sprawę równania dróg w Białych Błotach.

Radny Zbigniew Moroz podziękował panu Andrzejowi Szmytka za interwencje w sprawie oświetlenia na węźle.

Radna Maria Wolsztyńska również dołączyła się do tych podziękowań.

Radny Bronisław Balcerowski :
- zaproponował wprowadzenie jednolitych zasad wynajmu pomieszczeń gminnych.
- podziękował za naprawę płotu o który wnioskował na poprzedniej sesji. Zaproponował przeniesienie urządzeń dla  starszej młodzieży w bardziej widoczne miejsce.

15. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.

Sekretarz Gminy odpowiedziała radnemu Bronisławowi Balcerowskiemu, że jak uda się termomodernizacja GCK to wtedy będzie można po przyznaniu dofinansowania poprzenosić te elementy o które wnioskował radny,

Wójt Gminy odpowiedział sołtysowi Pawłowi Zuehlke, że środki na komary są zabezpieczone w budżecie gminy.
Zastępca Wójta odpowiedział radnemu Piotrowi Mądrzyńskiemu, że na równiarkę i koparkę jest kierowca. Został też przeszkolony pracownik do obsługi walca.  

Wiceprzewodnicząca RG złożyła wszystkim obecnym życzenia wielkanocne.

 16. Zakończenie obrad XXX Sesji VII Kadencji.

 Wiceprzewodnicząca RG zakończyła obrady XXX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Zgodnie z §. 39 ust. 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do Protokołu można wnosić  do 20.04.2017 r. Uwagi wnosi się w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (29 marca 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (29 marca 2017, 08:23:45)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (10 kwietnia 2017, 09:53:10)
Zmieniono: aktualiz..

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 542