PROTOKÓŁ Z XXXI SESJI VII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA ODBYTEJ W DNIU 30.05.2017 R., O GODZ. 13:00 W AULI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BIAŁYCH BŁOTACH, UL. CZYSTA 1A

nagranie


 
Protokół 
z XXXI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się dnia 30 maja
2017 r., w Auli Gimnazjum w Białych Błotach, ul. Czysta 1a.
 
Sesja trwała: od godziny 13:00 do 18:00.
Sesję prowadził:  Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz.
Sekretarz obrad: radny Zbigniew Moroz
Protokolant posiedzenia: Magdalena Maison.
 
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
W sesji udział wzięli:
 
1. Radni Gminy Białe Błota; 
2. Wójt Gminy Maciej Kulpa; 
3. Skarbnik Gminy: Lucyna Krasulak; 
4. Sekretarz Gminy: Agnieszka Piętka; 
5. Radca prawny: Edyta Ksobiak; 
6. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota; 
7. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół z Gminy Białe Błota; 
8. Sołtysi; 
9. Zaproszeni goście. 
 
Porządek obrad
1. Otwarcie XXXI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
1) Komisja Budżetu i Finansów;
2) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;
3) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
4) Komisja Rewizyjna;
5) Komisja doraźna ds. zmian statutów jednostek pomocniczych;
6) Komisja doraźna ds. zmiany Statutu Gminy Biale Błota.
7) Komisja Doraźna ds. rozpatrzenia skargi na Komisję Rewizyjną.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
9. Podjęcie uchwał:
 
1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 r.
2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2024;
3) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę w roku 2017 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów;
4) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji " Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2015-2020";
5) w sprawie ustanowienia pomników przyrody;
6) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach za rok 2016 i przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2017;
7) w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Drzewce;
8) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyłęki;
9) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej ( KGP.0006.23.2017 );
10) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej ( KGP.0006.24.2017 );
11) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu;
12) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych;
13) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
14) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości lokalowej;
15) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntów niezbędnych dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych;
16) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego części sołectw Białe Błota i Murowaniec;
17) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienia nieruchomości gruntowych;
18) w sprawie odwołania Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2014-2018;
19) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota oraz ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2014-2018;
20) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota;
21) w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.5.2017 na działalność Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej " OSIR";
22) w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.6.2017 na działalność Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu
23) w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.7.2017 na działalność Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu;
24) w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.8.2017 na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
25) w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.9.2017 na działalność Wójta Gminy Białe Błota;
26) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota;
27) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota;
28) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej;
29) zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
30) w sprawie powołania oraz określenia zakresu działania komisji doraźnej.
 
10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
15. Zakończenie obrad XXXI Sesji VII Kadencji.

1. Otwarcie XXXI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RG otworzył XXXI Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji oraz stwierdził quorum przy obecności 13 radnych, Rada była władna podejmować uchwały. 
Na sesji nieobecni byli:  radny Piotr Mądrzyński i radny Sebastian Orlik.

2. Wybór sekretarza obrad.

Przewodniczący  RG złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury radnego Zbigniewa Moroza na Sekretarza obrad. Wniosek został zatwierdzony 13 głosami „za”, przy 13 obecnych radnych.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Przewodniczący RG poinformował, że do Biura Rady Gminy Białe Błota nie wpłynęły w wyznaczonym terminie żadne uwagi do protokołu. Radni 13 głosami „za” , przy 13 obecnych radnych przyjęli protokół z obrad XXX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.

Przewodniczący RG złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 9 Stanowiska Rady Gminy Białe Błota. -Rada Gminy 13 głosami „ za”, przy 13 obecnych radnych wprowadziła ww. zmianę do porządku obrad. 
Radna Wiesława Suszek złożyła wniosek o wycofanie z porządku obrad projektów uchwał:
-w sprawie odwołania Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2014-2018;
-zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota oraz ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2014-2018.
Rada Gminy 12 głosami „ za”, przy 1 glosie „ przeciw”, 13 obecnych radnych wprowadziła ww. zmiany do porządku obrad. 
Przewodniczący RG złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad jako pkt  10.31 projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.1.2017 na działalność Wójta Gminy Białe Błota. - Rada Gminy 13 głosami „ za”, przy 13 obecnych radnych wprowadziła ww. zmianę do porządku obrad. 

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący RG przedstawił informacje o działaniach w okresie międzysesyjnym oraz podziękował zespołowi Pieśni i Tańca Złote Łany za udział w Świecie Rodziny w Marianpolu na Litwie.

6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:

1) Komisja Budżetu i Finansów, Komisja doraźna ds. zmian statutów jednostek pomocniczych, Komisja doraźna ds. zmiany Statutu Gminy Białe Błota.

Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdania dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

2) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.

Radny Krzysztof Kowalewski jako Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

3) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska.

Radny Zbigniew Moroz jako Przewodniczący  Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

4) Komisja Rewizyjna.

Radna Wiesława Suszek jako Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdania dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym

5) Komisja Doraźna ds. rozpatrzenia skargi na Komisję Rewizyjną.

Radna Alina Puppel jako Przewodnicząca Komisji Doraźnej przedstawiła sprawozdania dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym 

7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Wójt Gminy Maciej Kulpa przedstawił informację o działaniach Wójta w okresie międzysesyjnym i poinformował, że nie wnosi uwag do  projektu uchwały  wprowadzonego do porządku obrad na sesji tj. w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.1.2017 r. na działalność Wójta Gminy Białe Błota. Przedstawiono również opinię w sprawie projektów uchwał przygotowanych przez radnych, ujętych w porządku obrad przed sesją. plik do pobrania (66kB) pdf

8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.

Brak uwag

9. Stanowisko Rady Gminy Białe Błota.

Przewodniczący RG odczytała treść Stanowiska Rady Gminy Białe Błota i zaproponował wykreślenie ze stanowiska zdania cyt.: „wyłącza Panią Wiesławę Suszek Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej z rozpatrywania skargi” -Rada Gminy 11 głosami „ za”, przy 1 głosie „ przeciw”, przy 1 głosie „ wstrzymującym się”, przy 13 obecnych radnych przyjęła poprawkę zgłoszoną przez Przewodniczącego RG.

Przewodniczący RG zarządził dyskusję:

Radna Maria Wolsztyńska zapytała czy opinia Wójta Gminy w sprawie uchwały nr 29 była konsultowana z Radcą Prawnym. Dodała, że aby podjąć decyzję w sprawie stanowiska chciałaby znać opinię pani Edyty Ksobiak w sprawie tej uchwały.
Pani Edyta Ksobiak Radca Prawny powiedziała, że w tej chwili rozmawiamy o Stanowisku, a pani radna mówi o uchwale. Dodała, że  Komisja Rewizyjna w trakcie czynności kontrolnych nie obradowała na posiedzeniach. Na posiedzenia Komisji Rewizyjnej mają dostęp osoby trzecie.  Zwróciła uwagę, że spotkanie organizacyjne rady to też nie jest Sesja Rady Gminy. Dodała, że Przewodnicząca Komisji zwołała Komisję Rewizyjną i nie ogłosiła tego w BIPie i w związku z powyższym nie można tego uznać za posiedzenie. Zgodnie z ustawa o samorządzie gminnym art.11 wstęp wolny jest tylko na posiedzenia Komisji. 
Radna Wiesława Suszek powiedziała, że w tej sprawie ma opinie prawną Pani Mecenas z maja 2016 r.
Radny Krzysztof Kocikowski zapytał skąd wniosek, że to nie było posiedzenie komisji skoro w planie pracy było zapisane jako posiedzenie Komisji.
Pani Edyta Ksobiak Radca Prawny odpowiedziała, że Pani Suszek informowała, że nie było to ujęte w planie pracy i nie zostało ogłoszone w BIPie.
Radny Krzysztof Kocikowski powiedział, że on ma inne informacje. Dodał, że na wcześniejszym posiedzeniu Komisji panie zainteresowane posiedzeniem nie zostały poinformowane, że nie jest to posiedzenie. Dodał, że jego stanowisko zostało wyrażone podczas rozpatrywania skargi przez Komisję Doraźną. Na ten moment według przepisów prawa  było to posiedzenie Komisji.
Radna Wiesława Suszek odpowiedziała, że Panie były na pierwszych czynnościach kontrolnych, ale to były wstępne ustalenia co dalej będziemy  robić. Dodała, że Panie skarżące zostały poinformowane, że tego dnia odbywają się czynności  kontrolne. Dowiedziały się o czynnościach od Kierownika GOPS. Informacja na ten temat nie była zapisana w BIPie.
Radna Alina Puppel jako Przewodnicząca Komisji Doraźnej powiedziała, że skarga została przeanalizowana. Dodała, że  Pani Ksobiak podpisała uchwałę, ze stanowiskiem Komisji Doraźnej. Stanowisko zostało oparte na Statucie Gminy, który nie rozgranicza czynności kontrolnych od posiedzeń. Ponadto w Statucie jest zapis, że Komisja Rewizyjna spotyka się na posiedzeniach. Komisja miała dostęp do protokołu kontroli z 10.02 br. , gdzie na listach obecności były Panie skarżące. 
Radny Bronisław Balcerowski powiedział, że ma mamy rozstrzygać zgodnie z § 79 ust.3  Statutu o wyłączeniu bądź nie Przewodniczącej Komisji, a cały czas jest mowa o skardze. Zapytał z czego rodzi się wątpliwość, czy podejrzenie do Przewodniczącej o stronniczości. Dodał, że jak wyłączymy Przewodniczącą to paraliżujemy nasz organ kontrolny, którym jest Komisja Rewizyjna. Zapytał jak nie będzie Przewodniczącej Komisji to kto poprowadzi komisję?
Przewodniczący RG powiedział, że za chwilę pojawi się wniosek, że inna osoba jest stronnicza cyt.:” jak Państwo wiecie można mówić do kogoś po imieniu i nie być stronniczym, a można mówić po nazwisku i być stronniczym”.
Radny Krzysztof Kocikowski powiedział, że to jest najlepszy moment, żeby te sprawy uporządkować w nowym statucie.

Przewodnicząca RG poddała pod głosowanie stanowisko wraz ze zmianami.
Rada Gminy Białe Błota 10 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” ( radna Maria Wolsztyńska) i 2 głosach „przeciw” ( radny Krzyztof Kocikowski i radna Alina Puppel) przy 13 obecnych radnych przyjęła ww. stanowisko. treść stanowiska (21kB) pdf

10. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 r.

Skarbnik Gminy zgłosiła autopoprawki do projektu uchwały:
-w § 7 pkt 1  w cyfrach zamiast szóstki jest plus;
-w uzasadnieniu przy wydatkach w dziale 801 jest 530 198, a powinno być 703 648 i po nawiasie  dodaje się  zdanie: „ a zmniejsza się o 173 450 zł środki własne)
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła ww. poprawki.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radny Rafał Barsukiewicz, Wójt Gminy i Sekretarz Gminy.

Głosowanie:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 r.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Zbigniew Moroz, Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka 
PRZECIW: Alina Puppel 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Krzysztof Kowalewski, Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Piotr Mądrzyński, Sebastian Orlik 

Podsumowanie | Za: 10, przeciw: 1, wstrzymało się: 2, nieobecni: 2.

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.56.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 r.

2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2024.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radna Gabriela Żernicka i Wójt Gminy.

Głosowanie:
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2024. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Zbigniew Moroz, Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka 
PRZECIW: Alina Puppel 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Krzysztof Kowalewski, Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Piotr Mądrzyński, Sebastian Orlik 

Podsumowanie | Za: 10, przeciw: 1, wstrzymało się: 2,  nieobecni: 2.

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.57.2017 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2024. 

3) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę w roku 2017 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota zapytał czy ktoś ma jakieś pytania do projektu uchwały. W związku z brakiem uwag poddał uchwałę pod glosowanie.

Głosowanie:
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę w roku 2017 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Zbigniew Moroz, Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka 
PRZECIW: Alina Puppel 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Rafał Barsukiewicz, Krzysztof Kowalewski, Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Piotr Mądrzyński, Sebastian Orlik 

Podsumowanie | Za: 9, przeciw: 1, wstrzymało się: 3, nieobecni: 2.

Rada Gminy podjęła uchwałę nr RGK.0007.58.2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę w roku 2017 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

4) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji " Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2015-2020".

Głosowanie:
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji " Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2015-2020";. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Zbigniew Moroz, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Piotr Mądrzyński, Sebastian Orlik 

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 2.

Rada Gminy podjęła uchwałę nr RGK.0007.59.2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji " Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2015-2020".

5) w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

Głosowanie:
w sprawie ustanowienia pomników przyrody. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Zbigniew Moroz, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Piotr Mądrzyński, Sebastian Orlik 

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0,  nieobecni: 2.

Rada Gminy podjęła uchwałę nr RGK.0007.60.2017 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

6) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach za rok 2016 i przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2017.

Głosowanie:
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach za rok 2016 i przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2017. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Zbigniew Moroz, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Piotr Mądrzyński, Sebastian Orlik 

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0,  nieobecni: 2.

Rada Gminy podjęła uchwałę nr RGK.0007.61.2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach za rok 2016 i przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2017. 

7) w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Drzewce.

Głosowanie:
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Drzewce. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Zbigniew Moroz, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Piotr Mądrzyński, Sebastian Orlik 

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 2.

Rada Gminy podjęła uchwałę nr RGK.0007.62.2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Drzewce.

8) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyłęki.

Głosowanie:
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyłęki. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Zbigniew Moroz, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Piotr Mądrzyński, Sebastian Orlik 

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 2.
Rada Gminy podjęła uchwałę nr RGK.0007.63.2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyłęki. 

9) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej ( KGP.0006.23.2017 ).

Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej . 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Zbigniew Moroz, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Piotr Mądrzyński, Sebastian Orlik 

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 2.

Rada Gminy podjęła uchwałę nr RGK.0007.64.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

10) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej ( KGP.0006.24.2017 ).

Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej . 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Zbigniew Moroz, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Piotr Mądrzyński, Sebastian Orlik 

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 2.

Rada Gminy podjęła uchwałę nr RGK.0007.65.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej . 

11) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Zbigniew Moroz, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Piotr Mądrzyński, Sebastian Orlik 

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 2.

Rada Gminy podjęła uchwałę nr RGK.0007.66.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. 
Na sesję o godz. 14:40 przybył radny Piotr Mądrzyński.

12) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.

Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Sebastian Orlik 

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0,  nieobecni: 1.

Rada Gminy podjęła uchwałę nr RGK.0007.67.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.

13) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Sebastian Orlik 

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.

Rada Gminy podjęła uchwałę nr RGK.0007.68.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

14) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości lokalowej.

Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości lokalowej. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Sebastian Orlik 

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.

Rada Gminy podjęła uchwałę nr RGK.0007.69.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości lokalowej. 

15) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntów niezbędnych dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntów niezbędnych dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Sebastian Orlik 

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.

Rada Gminy podjęła uchwałę nr RGK.0007.70.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntów niezbędnych dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. 

16) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego części sołectw Białe Błota i Murowaniec.

Kierownik Andrzej Wiekierak zgłosił następujące autopoprawki:
- błędnie zostały podłączone załączniki do uchwały;
- w § 7 dubluje się numeracja odstępów;
- w § 12 stawkę 0,0 % zmienia się na 0,1 %.
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła ww. poprawki.

Głosowanie :
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego części sołectw Białe Błota i Murowaniec. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Alina Puppel 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Sebastian Orlik 

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nieobecni: 1.

Rada Gminy podjęła uchwałę nr RGK.0007.71.2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego części sołectw Białe Błota i Murowaniec. 

17) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienia nieruchomości gruntowych.Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienia nieruchomości gruntowych. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Sebastian Orlik 

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.

Rada Gminy podjęła uchwałę nr RGK.0007.72.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienia nieruchomości gruntowych. 

18) w sprawie odwołania Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2014-2018.

Projekt uchwały został wycofany z porządku obrad.

19) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota oraz ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2014-2018.

Projekt uchwały został wycofany z porządku obrad.

20) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota.

Radna Alina Puppel zgłosiła  autopoprawkę do projektu uchwał tj. wykreślenie przedostatniego zdania z uzasadnienia.
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła ww. autopoprawkę.

Głosowanie:
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Czesław Jabłoński, Krzysztof Kocikowski, Zbigniew Moroz, Alina Puppel , Maria Wolsztyńska
PRZECIW: Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Wiesława Suszek , Anna Zawidzka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Sebastian Orlik 

Podsumowanie | Za: 6, przeciw: 7, wstrzymało się: 1, nieobecni: 1.
Rada Gminy nie  podjęła uchwały. 

21) w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.5.2017 na działalność Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej " OSIR".

Głosowanie:
w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.5.2017 na działalność Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej " OSIR". 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Krzysztof Kowalewski, Alina Puppel 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Sebastian Orlik 

Podsumowanie | Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 2, nieobecni: 1.

Rada Gminy podjęła uchwałę nr RGK.0007.73.2017 w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.5.2017 na działalność Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej " OSIR". 

22) w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.6.2017 na działalność Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu.

Głosowanie:
w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.6.2017 na działalność Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Alina Puppel 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Sebastian Orlik 

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nieobecni: 1.
Rada Gminy podjęła uchwałę nr RGK.0007.74.2017 w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.6.2017 na działalność Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu.

23) w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.7.2017 na działalność Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu.

Głosowanie:
w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.7.2017 na działalność Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Alina Puppel 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Sebastian Orlik 

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nieobecni: 1.

Rada Gminy podjęła uchwałę nr RGK.0007.75.2017 w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.7.2017 na działalność Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu.

24) w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.8.2017 na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Głosowanie:
w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.8.2017 na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Krzysztof Kowalewski
NIE GŁOSOWAŁ(A): Sebastian Orlik 

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nieobecni: 1.
Rada Gminy podjęła uchwałę nr RGK.0007.76.2017 w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.8.2017 na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

25) w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.9.2017 na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

Głosowanie:
w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.9.2017 na działalność Wójta Gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Krzysztof Kowalewski
NIE GŁOSOWAŁ(A): Sebastian Orlik 

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 1,  nieobecni: 1.
Rada Gminy podjęła uchwałę nr RGK.0007.77.2017 w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.9.2017 na działalność Wójta Gminy Białe Błota. 

26) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota ( RGK.0006.26.2017).

Głosowanie:
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota . 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Sebastian Orlik 

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.
Rada Gminy podjęła uchwałę nr RGK.0007.78.2017 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota . 

27) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota ( RGK.0006.25.2017).

Głosowanie:
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota . 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Sebastian Orlik 

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.
Rada Gminy podjęła uchwałę nr RGK.0007.79.2017 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota . 

28) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej.

Głosowanie:
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Sebastian Orlik 

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.
Rada Gminy podjęła uchwałę nr RGK.0007.80.2017 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej. 


29) zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.Głosowanie:
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Maria Wolsztyńska
NIE GŁOSOWAŁ(A): Sebastian Orlik 

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nieobecni: 1.
Rada Gminy podjęła uchwałę nr RGK.0007.81.2017 zmieniającą uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

30) w sprawie powołania oraz określenia zakresu działania komisji doraźnej.

Radny Rafał Barsukiewicz przeprosił panią Kierownik Izabelę Sut za obrazę czci i godności kobiety. Dodał również, że skarga dotyczy jego osoby, gdyż na jednej z Komisji zwrócił się do p. Izy Sut per Iza.
Przewodniczący RG poprosił o zgłoszenie kandydatów do Komisji Doraźnej. Wobec braku chętnych zapytał każdego radnego obecnego na sesji z osobna, czy wyraża zgodę na powołanie do Komisji. Nikt z radnych nie wyraził takiej zgody. W związku z powyższym Przewodniczący RG złożył wniosek o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad. - Radni 13 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, przy 14 obecnych radnych wycofali projekt uchwały z porządku obrad.

31) w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.1.2017 na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

Przewodniczący RG odczytał treść uchwały.

Głosowanie:
w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.1.2017 na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Sebastian Orlik 

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.

Rada Gminy podjęła uchwałę nr RGK.0007.82.2017 w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.1.2017 na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

11. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.


Brak interpelacji na poprzedniej sesji.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Rafał Barsukiewicz:
- zapytał o możliwość wymiany koszy na śmieci przy przystankach autobusowych w Zielonce. Dodał, że kosze są małe i szybko się zapełniają;
- powiedział, że mieszkańcy ul. Rzepakowej i Ziarnistej w Zielonce zwracają uwagę, że drogi w sołectwie są równane raz do roku. Poprosił o szybkie wyrównanie tych miejsc gdzie zbiera się woda, gdyż w okresie deszczowym te drogi są nieprzejezdne.
- powiedział, że pojawił się pomysł od mieszkańców Zielonki o wydłużenie chodnika przy ulicy Biedronki w Zielonce. Zapytał, czy nie można by z pasa drogi wydzielić ścieżki pieszo- rowerowej.
- zwrócił uwagę na brak oznaczenia skrzyżowania na ul. Zielonej od ul. Orzechowej do zjazdów do Przyłęk. Zapytał, czy nie można by poprosić Dyrekcji Dróg Krajowych o oznaczenie tego skrzyżowania?
- podziękował za naprawę kostki koło figurki w Zielonce.
- poprosił w ramach posiadanych wolnych środków o projekt oświetlenia na ulicach Cudne Manowce i Bydgoska w Zielonce.
- poprosił o wykonanie projektu ulicy Długiej i Orzechowej w Zielonce.
- poprosił o jak najszybsze ogrodzenie placu zabaw w Zielonce.
- zapytał kiedy gmina rozpocznie opryski przeciw komarom, czy jest już rozstrzygnięty przetarg i czy jest już wyłoniona firma.
Radna Alina Puppel:
- zapytała o możliwość naprawienia ulicy Opalowej i św. Rafała Kalinowskiego w Murowańcu w ramach gwarancji.
- zwróciła uwagę, iż Urząd Gminy miał wyrównać teren przydrogowy pomiędzy parkingiem przy przedszkolu Korona, a przystankiem autobusowym w Murowańcu. 
- poprosiła o zlikwidowanie przy drodze serwisowej zbiornika po gazie wraz z dystrybutorem.
- zgłosiła swoją wątpliwość w sprawie wymiany instalacji elektrycznej. Dodała, że niedawno był przeprowadzony remont Urzędu Gminy.
-poruszyła sprawę petycji mieszkańców Białych Błot. Zapytała jakie czynności podjął Wójt Gminy?
Radna Anna Zawidzka:
- powiedziała, że na ulicy Betonowej 1a miał być naprawiony dach. Dodała, że chciałaby się dowiedzieć co było w tej materii zrobione i co będzie.
- podziękowała panu Migawie za szybką interwencję w sprawie naprawienia usterki na placu zabaw.
Radny Krzysztof Kocikowski:
- zapytał, czy zostały wykonane przeglądy wszystkich dróg utwardzonych;
- zapytał jakie są plany zagospodarowania pobocza ul. Młyńskiej  w Przyłękach tj. skarpy przy kanale;
- poprosił o udostępnienie dokumentów w sprawie wycinki drzew w Przyłękach.
Radna Maria Wolsztyńska:
- pokazała Wójtowi Gminy zdjęcia lasu przy ul. Czerskiej z dużą ilością porzuconych butelek. Dodała, że bardzo się cieszy, iż Wójt planuje sprzątanie lasów.
-powiedziała, że wyjazd z ul. Centralnej w ul. Szubińską jest bardzo utrudniony.
- złożyła wniosek o oświetlenie ul. Literackiej.
-powiedziała, że w ramach Komisji Oświaty była na przeglądzie placów zabaw. W związku z powyższym zapytała, czy jest możliwość wyposażenia placu zabaw w urządzenie dla dzieci niepełnosprawnych.
- złożyła wniosek o projekt ulicy Judyma w Białych Błotach.
Radny Krzysztof Kowalewski:
- poinformował, że w dniu 2 czerwca 2017 r. odbędzie się spotkanie sprawozdawczo- wyborcze Spółdzielni Mieszkaniowej w Cielu. Poprosił o kontakt w sprawie podjętej dzisiaj uchwały.
Radna Alina Puppel powiedziała, że na Komisji pytała pana Czekajewskiego o ubojnie w Murowańcu. Zapytała, czy już coś wiadomo w tym zakresie?
Przewodniczący RG:
- przypomniał o dwóch lipach w Łochowicach. Poprosił również o wymianę tabliczek na pomnikach przyrody.
- poprosił o wykoszenie poboczy w Łochowicach. 
- poprosił o naprawę sceny i ławek przy świetlicy wiejskiej  w Łochowicach do 20 czerwca br.
- ponowił wniosek o zainstalowanie kamer.
- poruszył sprawę wykonania ul. Kanałowej i Ślesińskiej w Łochowicach;
- powiedział, że były plany  realizacji małych inwestycji w ramach bieżącego utrzymania dróg;
- zapytał Wójta Gminy czy są sprzedawane działki z bonifikatą 90% .

Ad.13 .Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

Wójt Gminy  w sprawie ulicy Rzepakowej i Ziarnistej poprosił p. Andrzeja Szmytkę o odnotowanie problemu W sprawie ulicy Orzechowej w Zielonce i  Szkolnej w Murowańcu poinformował, że  projekty zostaną wykonane w ramach wolnych środków.
Inspektor Karolina Swoboda w sprawie odkomarzania poinformowała, że ukazało się zapytanie ofertowe w sprawie. Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 6 czerwca 2017 r. Odkomarzany będzie teren 200 ha gminy, głównie tam gdzie znajdują się cieki wodne.
Kierownik Bartosz Wiese poinformował, że oświetlenia na  ul. Cudny Manowce będzie projektowane w tym roku.
Sekretarz  Gminy odpowiedział radnej Alinie Puppel w sprawie  wyrównanie terenu pomiędzy przystankiem autobusowym, a przedszkolem Korona , że zostanie to wykonane. Jeżeli chodzi o sprawę ubojni Urząd Gminy nic o tym nie wie.
Kierownik Bartosz Wiese poinformował, iż ul. Opalowa i Kalinowskiego nie są już objęte gwarancją. Usterki zostaną naprawione w ramach bieżącego utrzymania dróg.

Prezes ZwiUK odpowiedział radnej Annie Zawidzkiej,  że na ul. Betonowej 1a w zeszłym roku były wykazywane drobne naprawy. Dodał, że działa na zlecenie Urzędu Gminy. Kierownik Andrzej Wiekierak powiedział, że pewne środki na ten cel są zaplanowane w budżecie gminy na 2017 r..

Sesję Rady Gminy Białe Błota o godz. 16:40 opuścił  radny Rafał Barsukiewicz. 

Wójt Gminy odpowiedział radnemu Krzysztofowi Kocikowskiemu, iż przeglądy dróg odbywają się co roku.
Kierownik Bartosz Wiese odpowiedział radnej Marii Wolsztyńskiej, że w sprawie wyjazdu na ul. Szubińską wystąpi do Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Sesję Rady Gminy o godz. 16:50 opuściła radna Gabriela Żernicka.

Sekretarz Gminy odpowiedziała radnej Alinie Puppel, iż Urząd Gminy ma 3 miesiące na odpowiedź na petycję od mieszkańców.
Sekretarz Gminy odpowiedziała Przewodniczącemu RG, iż przed imprezą w Łochowicach trawa zostanie wykoszona, a ławki i scena zostaną naprawione. Jeżeli chodzi o bonifikatę Kierownik Andrzej Wiekierak wyjaśnił , że żadnej bonifikaty nie było.

14. Wolne wnioski i zapytania.

Sołtys Przyłęk Paweł Zuehlke:
-poruszył sprawę komarów i powiedział, że w Przyłękach nie da się egzystować.
-zwrócił uwagę, że nie było równania dróg w Przyłękach.
-powiedział, że nikt nie poinformował mieszkańców że nowe kursy autobusów ruszą dopiero od czerwca.

Sołtys Sławomir Ruge:
-zapytał o stan ścieżki pieszo- rowerowej w Łochowie. Chodzi o korzenie, które wpuklają asfalt.
-poruszył sprawę równania dróg w Łochowie.
-poruszył sprawę petycji mieszkańców ul. Brzozowej w Łochowie.

Pan Grzegorz Gruszka jako reprezentant mieszkańców ulicy Brzozowej poruszył sprawę złożonej petycji. Powiedział, że jeżeli koszty utwardzenia są tak duże to prosi o częściowe utwardzenie ulicy lub położenie płyt betonowych.
Radny Bronisław Balcerowski poinformował mieszkańca Łochowa, iż najbliższe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów zgodnie z planem pracy jest zaplanowane na 26 czerwca 2017 r.
Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info:
„Otrzymaliśmy informację, że firma TARO zgłosiła jakieś roszczenie, czy powództwo. Chciałabym zapytać jaka to kwota, czego dotyczy to roszczenie i jak to się przełoży na koszty odbioru odpadów. Zapewniano nas, że przez okres umowy ta cena się nie zwiększy. 
Kolejny punkt. Dojazdy osób niepełnosprawnych na zabiegi i do lekarza. Od miesiąca kwietnia br. osoby niepełnosprawne korzystające z usług REVITY nie mają zapewnionych dojazdów na zabiegi i rehabilitację. Rozmawiałam dwukrotnie z panią kierownik Bajgot Pierwsza nasza rozmowa była taka, że jest chory pracownik. Rozmawiałyśmy w tym tygodniu i pani kierownik powiedziała, że cały miesiąc samochód był w naprawie. Natomiast otrzymaliśmy maila z Zielonki ze zdjęciem samochodu, który zaparkowany był w pobliżu miejsca zamieszkania pani kierownik. Chciałabym zapytać czy to prawda i dlaczego?
Chciałabym poinformować, że zapadł wyrok w sprawie byłego Kierownika GOPS w sądzie pracy pani Beaty Przyborskiej. Sąd stwierdził naruszenie przepisów Kodeksu pracy, w tym o konsultacjach związkowych, których nie było. Rozmawialiśmy z panem wójtem i chciałabym zapytać jakie są koszty wszystkich odszkodowań, ugód zawartych od stycznia 2016 r., kosztów sądowych i procesowych? Tak na marginesie rozmawiałam również z panią kierownik. Sprawa dotyczy przywróconego pracownika pani Gabruś. Pani kierownik twierdziła, że absolutnie nie mogła wypłacić wynagrodzenia pracownikowi, które było  należne z mocy ustawy (wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. Historia ta skończyła się wydaniem nakazu zapłaty przez sąd rejonowy w Bydgoszczy. W wyniku czego GOPS musiał ponieść ok 700 zł kosztów sądowych i procesowych. Gdyby Pani kierownik zapłaciła to wynagrodzenie, takie dodatkowe koszty nie obciążyłyby podatników. Chciałabym zapytać pana przewodniczącego dlaczego wniosek przewodniczącej Komisji Rewizyjnej złożony 25.03.2017 r. w sprawie rezygnacji, czy też odwołania jej z funkcji przeleżał tak długo u pana przewodniczącego w szufladzie, a 28 marca br. była sesja rady gminy, gdzie niektóre uchwały wprowadza się podczas sesji do porządku obrad. Dlaczego pan przewodniczący, składając sprawozdanie nie poinformował radnych, że taki wniosek wpłynął? Dlaczego nie zwołał Pan sesji nadzwyczajnej? Rezygnacja przewodniczącej Komisji Rewizyjnej to jest dość ważna sprawa.
Na zakończenie. Z nieukrywaną satysfakcją muszę poinformować państwa, tych z państwa radnych i może tych z państwa urzędników, którzy już twierdzili, że pana Rafał Barsukiewicz wygrał z redakcją, z redaktorem naczelnym sprawę karną, bo takie słuchy docierały w trakcie sprawy od listopada ubr., muszę tych z państwa, którzy się cieszyli, że ta sprawa jest wygrana zawieść. Niestety pan Barsukiewicz przegrał sprawę w każdym punkcie. Wyrok jest nieprawomocny, ale takie są rezultaty jego działań. Jeżeli zapewniał, że będzie inaczej, bo rozmawiałyśmy z panią sekretarz Piętką, która mówiła, że pan Barsukiewicz latał podczas sesji, pokazywał jakiś pozew, mówił, że już to ma wygrane, dlatego też pani sekretarz powiedziała „OK, to mogę być świadkiem”, to muszę powiedzieć, że to była bujda i nieprawda.”

15. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.

Sekretarz Gminy odpowiedziała  sołtysowi Pawłowi Zuehlke, że środki na komary są  i akcja odkomarzania będzie rozpoczęta w połowie czerwca.
Wójt Gminy odpowiedział sołtysowi Sławomirowi Ruge, że ulica Brzozowa nie była nigdy wpisana w WPF. Dodał, że szkoda iż na zebraniach wiejskich nikt nie wspominał o tej ulicy. Radny Bronisław Balcerowski odpowiedział sołtysowi, iż ścieżka pieszo- rowerowa została naprawiona.
Pani Edyta Ksobiak Radca prawny odpowiedziała Pani Marzannie Krei redaktor naczelnej czasopisma Białe Błota info, iż firma Taro złożyła pozew przeciwko Gminie i domaga się zapłaty kwoty 666 000, 00 zł. z tytułu zagospodarowania i odbioru odpadów, powołując się, że ponosi straty wykonywaniu dotychczasowej umowy. Firma twierdzi, że wywozi śmieci powyżej wartości, które gmina wskazała w specyfikacji. Gmina wskazała w umowie wartości rzeczywiste, które były wskazane przez firmę Corimp. Dodała, że w umowie były zapisy, że Gmina nie gwarantuje wywozu odpadów na tym samym poziomie. Gmina Białe Błota wniosła o oddalenie powództwa. Pierwsza rozprawa jest zaplanowana na miesiąc lipiec.

Sesję o godzinie 17:30 opuścił radny Czesław Jabłoński.

Kierownik GOPS odpowiedziała Pani Marzannie Krei redaktor naczelnej czasopisma Białe Błota info, iż z końcem kwietnia nastąpił zastój w GOPSie, bo pracownik, który był zatrudniony na zastępstwo był na zwolnieniu lekarskim i samochód nie jeździł. Od 11.05 wróciła z urlopu macierzyńskiego Pani, która podjęła dalej swoje działania na swoim stanowisku. Przez okres 3 tygodni samochód stał i trzeba go było oddać do przeglądu. Samochód od poniedziałku jeździ. Dodała, że samochód nie stał obok posesji Kierownika tylko osoby zatrudnionej na zastępstwo. Był zabezpieczony. Teraz samochód będzie parkował przed budynkiem GOPS.
Pani Boguslawa Bajgot co do wypłaty odszkodowania za czas przebywania bez pracy wyjaśniła, że nieprawdą jest to co mówi Pani Marzanna Kreja w związku z tym, że Pani Gabruś nie miała zasadzonego odszkodowania za czas  pozostawania bez pracy ani w sądzie I instancji, ani w Sądzie Okręgowym.
Dodała, że pełnomocnik pani Gabruś złożył 3 kwietnia pozew do sądu o wypłatę odszkodowania za czas pozostawania bez pracy. Jednostka otrzymała wezwanie do zapłaty, co też uczyniła. Poprosiła, żeby nie mówić nieprawdy, że to wynika z Kodeksu Pracy. Jakby to wynikało z Kodeksu Pracy nie byłoby konieczne wniesienie nowego pozwu do sądu przez osobę zainteresowaną.
 Pani Marzannie Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info :
„Artykuł 47 Kodeksu pracy mówi wyraźnie, że pracownikowi na skutek wyroku przywracającego do pracy z mocy ustawy należy się wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy i mamy tutaj taką sytuację, że muszą być spełnione dwie przesłanki. Musi być wyrok przywracający do pracy i pracownik musi powrócić do pracy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyroku. Tak więc, gdyby pani kierownik zastosowała art. 47, który obowiązuje z mocy prawa i spełnienia tych dwóch przesłanek nie musiałby pracownik wnosić żadnego pozwu, bo tu się mówi, że warunkiem było wniesienie pozwu (w każdej sprawie można wnieść pozew), natomiast nie poniósłby GOPS dodatkowych kosztów. Wystarczyło tylko na wezwanie pracownika zapłacić należną kwotę wynagrodzenia, a tak pani kierownik naraża GOPS na dodatkowe koszty.
Natomiast jeszcze odnośnie tego samochodu. Otrzymaliśmy informację, że w maju samochód parkował w pobliżu posesji pani kierownik. To bardzo dobrze, że osoba doglądała samochodu i była pani spokojna, natomiast ja panią pytam, bo powiedziała pani do mnie kilka dni temu, że przez miesiąc samochód był w naprawie, ale to jest nieprawda, bo mam zdjęcia z datą w jakim terminie był jeszcze na ulicy Centralnej”.

Przewodniczący RG odpowiedział że nie widzi żadnych niezgodnych z prawem działań odnośnie  pytań Pani Marzanny Krei.
 
16. Zakończenie obrad XXXI Sesji VII Kadencji.

 Przewodniczący RG zakończył obrady XXXI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.                                     

Zgodnie z §. 39 ust. 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do Protokołu można wnosić  do 22.06.2017 r. Uwagi wnosi się w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy.


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (30 maja 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (31 maja 2017, 11:18:46)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (26 czerwca 2017, 10:47:02)
Zmieniono: uwzględniono uwagi do protokołu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 581