PROTOKÓŁ Z XXXIII SESJI VII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA ODBYTEJ W DNIU 18.07.2017 R., O GODZ. 14:00 W AULI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BIAŁYCH BŁOTACH, UL. CZYSTA 1A

nagranie

Protokół 
z XXXIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się dnia 18 czerwca
2017 r., w Auli Gimnazjum w Białych Błotach, ul. Czysta 1a.
 
Sesja trwała: od godziny 14:00 do godz. 14:40.
Sesję prowadzili:  Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz oraz Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Maria Wolsztyńska.
Sekretarz obrad: radny Kazimierz Jadomski
Protokolant posiedzenia: Magdalena Maison.
 
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
W sesji udział wzięli:
 
1. Radni Gminy Białe Błota; 
2. Wójt Gminy Maciej Kulpa; 
3. Skarbnik Gminy: Lucyna Krasulak; 
4. Sekretarz Gminy: Agnieszka Piętka; 
5. Radca prawny: Edyta Ksobiak; 
6. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota; 
7. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół z Gminy Białe Błota; 
8. Sołtysi; 
9. Zaproszeni goście. 
 
Porządek obrad
 
1. Otwarcie XXXIII  Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał:
 
1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 r.
2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2017-2024.
 
5. Zakończenie obrad XXXIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota .

1. Otwarcie XXXIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RG otworzył XXXIII Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji oraz stwierdził quorum przy obecności 12 radnych, Rada była władna podejmować uchwały. 
Na sesji nieobecni byli:  radny Sebastian Orlik, radna Anna Zawidzka i radna Gabriela Żernicka.

2. Wybór sekretarza obrad.

Przewodniczący  RG złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury radnego Kazimierza Jadomskiego na sekretarza obrad. Wniosek został zatwierdzony 12 głosami „za”, przy 12 obecnych radnych.

3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.

Nikt z obecnych na sesji nie miał uwag do porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy przekazał prowadzenie sesji Wiceprzewodniczącej Rady Gminy.

4. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 r.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały i zgłosiła następujące autopoprawki:
-przyjęcie dotacji od wojewody na wypłatę zasiłków celowych i okresowych - Rada Gminy 11 głosami „za”, przy 1 głosie „ wstrzymującym się”, przy 12 obecnych radnych przyjęła ww. poprawkę.
-w tytule uchwały jest uchwała z dnia 19.07.2017 r., a powinno być uchwała z dnia 18.07.2017 r. - Rada Gminy 11 głosami „za”, przy 1 głosie „ wstrzymującym się”, przy 12 obecnych radnych przyjęła ww. poprawkę.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radny Krzysztof Kowalewski, Skarbnik Gminy i radna Alina Puppel.

Głosowanie :
w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 r.

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska
PRZECIW: Rafał Barsukiewicz, Alina Puppel 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Krzysztof Kowalewski
NIE GŁOSOWAŁ(A): Sebastian Orlik , Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 9, przeciw: 2, wstrzymało się: 1, nieobecni: 3.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.102.2017 z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 r.

2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2017-2024.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały i zgłosiła następujące autopoprawki:
-uwzględnienie zmian ujętych w zmianach do budżetu gminy.;
-w uzasadnieniu należy dopisać zarządzenie z dnia 13.07.2017 r.
Rada Gminy 9 głosami „za”, przy 3 głosach „ wstrzymujących się”, przy 12 obecnych radnych przyjęła ww. poprawki.

Głosowanie:
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2017-2024.

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska
PRZECIW: Rafał Barsukiewicz, Alina Puppel 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Krzysztof Kowalewski
NIE GŁOSOWAŁ(A): Sebastian Orlik , Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 9, przeciw: 2, wstrzymało się: 1, nieobecni: 3.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.103.2017 z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2017-2024.

5. Zakończenie obrad XXXIII Sesji VII Kadencji.

Wiceprzewodnicząca RG zakończyła obrady XXXIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Zgodnie z §. 39 ust. 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do Protokołu można wnosić  od 28.07.2017 r. do 10.08.2017 r. Uwagi wnosi się w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy.


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (18 lipca 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (19 lipca 2017, 08:52:57)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (21 lipca 2017, 08:57:37)
Zmieniono: dodano protokół

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 483