PROTOKÓŁ Z XXXIV SESJI VII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA ODBYTEJ W DNIU 29.08.2017 R., O GODZ. 14:00 W AULI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BIAŁYCH BŁOTACH, UL. CZYSTA 1A

nagranie

 
Protokół 
z XXXIV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się dnia 29 sierpnia
2017 r., w Auli Gimnazjum w Białych Błotach, ul. Czysta 1a.
 
Sesja trwała: od godziny 13:00 do 17:25.
Sesję prowadził:  Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz  .
Sekretarz obrad: radny Krzysztof Kowalewski .
Protokolant posiedzenia: Magdalena Maison.
 
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
W sesji udział wzięli:
 
1. Radni Gminy Białe Błota; 
2. Wójt Gminy Maciej Kulpa; 
3. Zastępca Wójta Jan Czekajewski;
4. Skarbnik Gminy: Lucyna Krasulak; 
5. Sekretarz Gminy: Agnieszka Piętka; 
6. Radca prawny: Edyta Ksobiak; 
7. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota; 
8. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół z Gminy Białe Błota; 
9. Sołtysi; 
10. Zaproszeni goście. 

Porządek obrad
1. Otwarcie XXXIV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad XXXII i XXXIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
 
1) Komisja Budżetu i Finansów;
2) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;
3) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
4) Komisja Rewizyjna;
5) Komisja doraźna ds. zmian statutów jednostek pomocniczych;
6) Komisja doraźna ds. zmiany Statutu Gminy Białe Błota.
 
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
9. Podjęcie uchwał:
 
1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 r.;
2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2017-2024;
3) w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota;
4) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach;
5) w sprawie likwidacji gminnej jednostki budżetowej;
6) w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach w ośmioletnią Szkołę podstawową im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach;
7) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach;
8) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie, w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Łochowie i Gimnazjum w Łochowie, w ośmioletnią szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Łochowie;
9) zmieniająca uchwałę nr RGK.0007.134.2016 w sprawie określenia jednostki obsługującej jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi;
10) w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska;
11) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntów niezbędnych dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych;
12) w sprawie wyrażenia zgody  na zbycie nieruchomości gruntowej;
13) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele;
14) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka;
15) w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota;
16) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota;
17) w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.
 
10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
15. Zakończenie obrad XXXIV Sesji VII Kadencji

1. Otwarcie XXXIV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RG otworzył XXXIV Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji oraz stwierdził quorum, przy obecności 11 radnych, Rada była władna podejmować uchwały. 

Na sesji nieobecni byli:  radny Krzysztof Kocikowski, radna Anna Zawidzka, radny Piotr Mądrzyński i radna Gabriela Żernicka.

2. Wybór sekretarza obrad.

Przewodniczący  RG złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury radnego Krzysztofa Kowalewskiego na Sekretarza obrad. Wniosek został zatwierdzony 11 głosami „za”, przy 11 obecnych radnych.

Wójt Gminy poinformował, że w dniu wczorajszym zmarła była sołtys Lisiego Ogona pani Jadwiga Słodownik i poprosił o uczczenie jej pamięci minutą ciszy.
 
3. Przyjęcie protokołów z obrad XXXII i XXXIII  Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Przewodniczący RG poinformował, że do Biura Rady Gminy Białe Błota nie  wpłynęły w wyznaczonym terminie  uwagi do protokołów – radni jednogłośnie przyjęli protokoły.

4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.

Radna Alina Puppel  złożyła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej jako punk 9.18-  Radni jednogłośnie przyjęli ww. poprawkę. 
Radny Bronisław Balcerowski  złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na zbycie nieruchomości gruntowej-  Radni jednogłośnie przyjęli ww. poprawkę.  
Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad po zmianach.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący RG przedstawił informacje o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Na sesję o godzinie 13:25 przybyła radna Anna Zawidzka i radny Piotr Mądrzyński.

6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:

1) Komisja Budżetu i Finansów, Komisja doraźna ds. zmian statutów jednostek pomocniczych, Komisja doraźna ds. zmiany Statutu Gminy Białe Błota.

Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdania dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

2) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.

Radny Krzysztof Kowalewski jako Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

3) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska.

Radny Zbigniew Moroz jako Przewodniczący  Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

4) Komisja Rewizyjna.

Radna Wiesława Suszek jako Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdania dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym i złożyła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad następujących
uchwał:
-w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.15.2017 na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach jako punkt 9.19;
-w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.14.2017 na działalność Wójta gminy Białe Błota jako punkt 9.20. 
Radni 12 głosami „za” , przy 1 głosie „wstrzymującym  się” ( radna Maria Wolsztyńska) wprowadzili ww. uchwały do porządku obrad.

7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Wójt Gminy Maciej Kulpa przedstawił informację o działaniach Wójta w okresie międzysesyjnym i poinformował, że nie wnosi uwag do  projektów uchwały  przygotowanych przez radnych i wprowadzonych do porządku obrad na sesji.

8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.

Brak uwag

9. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 r.

Skarbnik Gminy przedstawia projekt uchwały i odczytała poprawione uzasadnienie.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radna Alina Puppel, Wójt Gminy Białe Błota i radny Krzysztof Kowalewski.

Przewodniczący RG poddał pod glosowanie nową treść uzasadnienia – Radni jednogłośnie przyjęli ww. zmianę.

Głosowanie:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 r.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Krzysztof Kocikowski, Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 2.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.104.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 r.

2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2017-2024.

Głosowanie:
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2017-2024. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Krzysztof Kocikowski, Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0,  nieobecni: 2.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.105.2017 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2017-2024. 

3) w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota.

Radny Kazimierz Jadomski zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały tj. obniżyć dodatek specjalny z 35 % na 25%. -  Rada Gminy Białe Błota 12 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” przy 13 obecnych radnych przyjęła ww. poprawkę do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radna Alina Puppel powiedziała, że jest przeciwna ww. uchwale, gdyż nie zauważyła zainteresowania Wójta okręgiem wyborczym w którym mieszka.

Głosowanie:
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania.

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka 
PRZECIW: Jacek Grzywacz, Piotr Mądrzyński, Alina Puppel 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Krzysztof Kocikowski, Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 10, przeciw: 3, wstrzymało się: 0,  nieobecni: 2.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.106.2017 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota. 

4) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach.

Głosowanie:
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka 
PRZECIW: Krzysztof Kowalewski
NIE GŁOSOWAŁ(A): Krzysztof Kocikowski, Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 12, przeciw: 1, wstrzymało się: 0,  nieobecni: 2.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.107.2017 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach. 

5) w sprawie likwidacji gminnej jednostki budżetowej.

Głosowanie:
w sprawie likwidacji gminnej jednostki budżetowej. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka 
PRZECIW: Krzysztof Kowalewski
NIE GŁOSOWAŁ(A): Krzysztof Kocikowski, Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 12, przeciw: 1, wstrzymało się: 0,  nieobecni: 2.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.108.2017 w sprawie likwidacji gminnej jednostki budżetowej.

6) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach w ośmioletnią Szkołę podstawową im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach.

Głosowanie:
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach w ośmioletnią Szkołę podstawową im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Krzysztof Kocikowski, Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 2.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.109.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach w ośmioletnią Szkołę podstawową im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach.

7) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach.

Głosowanie:
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Krzysztof Kocikowski, Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 2.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.110.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach. 

8) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie, w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Łochowie i Gimnazjum w Łochowie, w ośmioletnią szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Łochowie.

Głosowanie:
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie, w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Łochowie i Gimnazjum w Łochowie, w ośmioletnią szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Łochowie;. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Krzysztof Kocikowski, Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 2.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.111.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie, w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Łochowie i Gimnazjum w Łochowie, w ośmioletnią szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Łochowie.

9) zmieniająca uchwałę nr RGK.0007.134.2016 w sprawie określenia jednostki obsługującej jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.

Głosowanie :
uchwały zmieniającej uchwałę nr RGK.0007.134.2016 w sprawie określenia jednostki obsługującej jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Krzysztof Kocikowski, Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 2.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.112.2017 zmieniającą uchwałę nr RGK.0007.134.2016 w sprawie określenia jednostki obsługującej jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.

10) w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.Głosowanie:
w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Alina Puppel 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Krzysztof Kocikowski, Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nieobecni: 2.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.113.2017 w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska. 

11) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntów niezbędnych dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

W dyskusji udział wzięli: radna Alina Puppel, Przewodniczący RG, kierownik Andrzej Wiekierak.

Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntów niezbędnych dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka 
PRZECIW: Krzysztof Kowalewski, Alina Puppel 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Sebastian Orlik 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Krzysztof Kocikowski, Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 10, przeciw: 2, wstrzymało się: 1,  nieobecni: 2.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.114.2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntów niezbędnych dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. 

12) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej;

Uchwala została wycofana z porządku obrad.

13) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele.

Głosowanie:
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Krzysztof Kocikowski, Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 2.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.115.2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele. 

14) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.

Głosowanie:
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Krzysztof Kocikowski, Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 2, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.116.2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.

15) w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota.

Głosowanie:
w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Krzysztof Kocikowski, Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 2.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.117.2017 w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota. 

16) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota.

Głosowanie:
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Krzysztof Kocikowski, Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 2.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.118.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota.

17) w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

Radny Bronisław Balcerowski złożył wniosek o zmianę terminu posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z 25.09.2017 r. na 26.09.2017 r.

Radny Zbigniew Moroz poprosił o dopisanie do tematyki posiedzeń w miesiącu październiku – koncepcji rozwiązania ruchu na węźle Białe Błota, w miesiącu listopadzie -planu rozwoju dróg w gminie Białe Błota, w miesiącu grudniu – budżetu gminy na 2018 r. - radni jednogłośnie przyjęli ww. poprawki do projektu uchwały.
Radna Wiesława Suszek poprosiła o dopisanie przy kontroli dot. delegacji i korzystania z samochodu służbowego  roku 2017. radni jednogłośnie przyjęli ww. poprawkę do projektu uchwały.

Głosowanie:
w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Krzysztof Kocikowski, Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 2.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.119.2017 w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. 

18) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej.

Głosowanie:
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Krzysztof Kocikowski, Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 2.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.120.2017 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej.

19) w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.15.2017 na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.


Głosowanie:
w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.15.2017 na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Krzysztof Kocikowski, Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 2.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.121.2017 w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.15.2017 na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

20) w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.14.2017 na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radna Alina Puppel, radna Wiesława Suszek, radca prawny Przewodniczący RG.

Głosowanie:
w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.14.2017 na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Wiesława Suszek , Anna Zawidzka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Maria Wolsztyńska
NIE GŁOSOWAŁ(A): Krzysztof Kocikowski, Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 9, przeciw: 0, wstrzymało się: 4, nieobecni: 2.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.122.2017 w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.14.2017 na działalność Wójta Gminy Białe Błota. 

Przewodniczący RG ogłosił 30 minut przerwy.

Ad.12 Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.

Brak uwag.

Ad.13. Interpelacja i zapytania radnych.

Radna Alina Puppel:
-wymieniła inwestycje niezbędne w Murowańcu tj. ul. Strusia, Patrolowa, Drzewiecka, Sokola, Albatrosa, Szkolna oraz połączenie Wierzbowej ze Staroszkolną.
-zapytała dlaczego zdemontowano na okres wakacji plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Białych Błotach.
-powiedziała, że ulice Kolibra, Strusia, Sokola i Szkolna są nieprzejezdne;
-powiedziała, że śmietniki przy przystankach autobusów szkolnych są pełne, a jeden przystanek uległ przechyleniu.
-powiedziała, że mieszkańcy zgłaszają, że w czasie Święta Gminy było za mało punktów wydawania żywności.
-poprosiła o zagospodarowanie roślinami terenu między przystankiem, a przedszkolem.
-zaproponowała zamianę szczepień z HPV na pneumokoki
 podziękowała OSP Białe Błota za zorganizowanie podczas Święta Gminy toru przeszkód dla dzieci.
-poprosiła o ogrodzenie cmentarza ewangelickiego w Murowańcu.

Radna Anna Zawidzka zapytała jak będzie przebiegać droga S5 przez Białe Błota.
Radna Wiesława Suszek:
-złożyła wniosek o utworzenie dodatkowego parkingu przy przedszkolu „ Wróżka” w Białych Błotach.
-poruszyła sprawę wywozu nieczystości z posesji i powiedziała, że wylewka została zamknięta.
Radny Bronisław Balcerowski:
-złożył wniosek o wzmocnienie komórki inwestycyjnej w związku z dużą liczbą przyłączy gazowych do posesji.
-poprosił o wystosowanie pisma do starostwa powiatowego w sprawie wykonania zatoczki autobusowej przy ulicy Kwiatowej.
-powiedział, że trzeba zachęcać mieszkańców do przyłączania się do kanalizacji.

Sesję Rady Gminy Białe Błota  o godz. 15:40 opuścił radny Rafał Barsukiewicz.

Radna Maria Wolsztyńska:
-powiedziała, że jest zaniepokojona tempem prac inwestycyjnych na terenie Białych Błot.
-powiedziała, że na parkingu przy ulicy Czerskiej były wyznaczone z kostki czerwone linie, a teraz ich nie ma.
Radny Piotr Mądrzyński:
-powiedział, że na ulicy Pieszej nic się nie dzieje.
-podziękował p. Piętce za szybkie zamontowanie rur na ulicy Kruszyńskiej.
Radny Krzysztof Kowalewski:
-zapytał jaki jest koszt 1 km wykonania nowej ulicy w Przyłękach.
-poprosił, aby tą samą technologią co w Przyłękach zrobić ulicę Przylesie w Cielu.
Przewodniczący RG:
-poprosił Wójta Gminy o rozbudowę stanowiska obsługi Rady Gminy.
-zapytał dlaczego miejscowość Łochowice pominięto w przetargach na oświetlenie.
-zapytał dlaczego opóźnia się realizacja ulic w Łochowicach?

Ad.14. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

Zastępca Wójta odpowiedział radnej Alinie Puppel, że:
-ul. Sokola projektuje się.
-połączenia ulic Wierzbowej ze Staroszkolną nie było w planie. W tej kwestii można się zastanowić i zrobić to tą technologią, którą stosuje się przy równaniu dróg gruntowych.
 -plac zabaw w Białych Błotach  będzie  przeniesiony i rozbudowany o nowe elementy.
 -równaniem ulic zajmie się firma Dromax. 
-na ogrodzenie cmentarza trzeba znaleźć środki.
 jeżeli chodzi o zwiększenie punktów wydawania posiłków podczas Święta Gminy jest to słuszna uwaga.
Kierownik Anna Zdunek dodała, że można rozważyć w przyszłym roku zamianę szczepienia  z HPV na pneumokoki. 
Zastępca Wójta odpowiedział radnej Annie Zawidzkiej, że spotkał się z dyrektorem GDDKiA i węzeł zostanie przebudowany. Jeżeli chodzi o sprawę drogi wojewódzkiej z Białych Błot do Bydgoszczy to sprawa jest procedowana u Marszałka. Jaka będzie trasa tej drogi na razie nie wiadomo.
Zastępca Wójta odpowiedział radnej Wiesławie Suszek, że proponuje zorganizować w sprawie parkingu spotkanie 18.09 br. Jeżeli chodzi o usługi ascenizacyjne MWiK nałożył kary na ZWiUK w sprawie jakości naszych ścieków i w związku z powyższym ZWiUK podjął decyzję o zamknięciu tego punktu zlewnego.
Zastępca Wójta odpowiedział radnemu Bronisławowi Balcerowskiemu, że rzeczywiści jest bardzo dużo wniosków dot. przyłączy i kierownik Wiese wnioskował o dodatkowe etaty w swoim referacie. Z kolei sprawę zatoczki przy ul. Kwiatowej Wójt Gminy poinformował, że przekażę p. Szmytce.
Zastępca Wójta odpowiedział radnej Marii Wolsztyńskiej , że zakończenie robót jest planowane na 15.12 br. Jeżeli chodzi o parking przy ulicy Czerskiej Wójt Gminy poprosił kierownika Wiese o zwrócenie uwagi w tej sprawie inwestorowi.

Sesję o godzinie 16:20 opuściła radna Anna Zawidzka.

Wójt Gminy odpowiedział radnemu Piotrowi Mądrzyńskiemu, że sprawa ulicy Pieszej będzie omawiana na najbliższej radzie budowy.
Wójt Gminy odpowiedział Przewodniczącemu RG, że zwiększenie etatu w Biurze Rady nastąpi od stycznia 2018 r. Inwestycje zaplanowane w Łochowicach zostaną zrealizowane do końca roku. Kierownik Wiese dodał, że oświetlenie w miejscowości Łochowice nie zostało pominięte.

Ad 15 Wolne wnioski i zapytania.

Sołtys Przyłęk Paweł Zuehlke:
-podziękował za ulicę Jałowcową.
-powiedział, że to trzecie odkomarzanie w Przyłekach jeżeli było to nic nie dało, a jak nie było to dlaczego sołtysi nie zostali o tym poinformowani?
-powiedział,  jest zatrwożony kwotą wykonania jednej lampy wraz ze skrzynka w miejscowości Przyłęki. Poprosił o unieważnienie przetargu. Dodał, że dla niego jest to rażąco za wysoka cena.
-zapytał o chodnik na ulicy Przysieckiego?

Sołtys Łochowa Sławomir Ruge:
-powiedział, że przyłącza się do wniosku radnego Bronisława Balcerowskiego w sprawie zatoczki przy ulicy Kwiatowej.
-poprosił  o przejście dla pieszych przy ulicy Kwiatowej.
-powiedział, że ulica Czereśniowa w Łochowie jest rozjeżdżana przez inwestorów, którzy budują domy ekologiczne.
 -poruszył sprawę parkingu przy ulicy Wierzbowej.
-poinformował, że do 14.09 br. zbiera zbiórkę darów dla gminy Sośno.
-powiedział, że OSP Łochowo zrezygnuje z ekwiwalentu za usuwanie szkód podczas nawałnicy i przeznaczy go na zbiórkę dla gminy Sośno.
-poinformował, że wraz z Radą Sołecką 16.09.2017 r. organizuje rowerowy rajd pamięci.  

Pan Marek Mikuła:
-zapytał radnego Kazimierza Jadomskiego jaką przesłanką kierował się przy przygotowywaniu projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.
-zapytał kiedy będzie koszone pobocze w Cielu. 

Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info cyt:
-„Byłam ostatnio na Komisji Rewizyjnej, która rozpatrywała skargi. Pani Suszek zapewniła mnie, oczywiście odmówiła  wglądu do dokumentów, ale zapewniła, że dokumentacja będzie równocześnie dostępna z protokołem, który miał być niezwłocznie. Minęły dwa tygodnie. Sąd Najwyższy uznaje termin niezwłoczny 14 dni. Pytałam wczoraj panią Maison i bodajże dzisiaj, protokołu nadal nie ma. Powiem tak, ostatnio w lipcu pokazały się protokoły z tego roku. One są antydatowane. Rozmawiałyśmy z panią Maison, że one są antydatowane. One nie są w ogóle podpisywane przez członków komisji, może nie w ogóle, ale niektórzy członkowie komisji nie podpisują protokołów, co jest niezgodne ze statutem i obowiązkami radnego. Skoro bierzecie pieniądze, to kwestia podpisania protokołu, czy wniesienia swojego zdania odrębnego to jest rzecz naturalna i nie powinno być takiej sytuacji. Chciałabym zapytać, co w związku z tym robi pani przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pani Suszek?  Do przewodniczącej Komisji należy pilnować tego żeby protokoły były zgodne i żeby były podpisane[...[ Pracownik Rady Gminy, który wspomógłby te wszystkie prace, gdzie protokoły powinny być pisane na bieżąco, naprawdę jest osobą potrzebną i konieczną.
-Rozstrzygnięcie dzisiejszej skargi w sytuacji, gdy skarżąca wycofała skargę. Powoływanie się, że skarga jest i komisja rzekomo się napracowała. Byłam na tej komisji i tutaj pracy nie zauważyłam, ale to jest moja osobista ocena. Powiem tak, jest prawnik, jest pani radca prawny, która mam wrażenie, że nie wie, że jak wycofano którąkolwiek skargę, to nie istnieje sprawa. Państwo uważacie, że można. Oczywiście można i uważam, że tego typu błędy to są państwa błędy.
-Chciałabym zapytać o sprawy ostrzegania meteorologicznego[...] o sprawy tych komunikatów. Ja rozmawiałam z panią Sekretarz Piętką. Był komunikat dotyczący dnia 10.08. Bardzo dobrze, że w naszej gminie skutki nawałnic nie były takie, jak w gminach ościennych. Tu chciałabym zapytać, bo wojewoda kujawsko- pomorski wystosował pismo do gmin, do wójtów, w jaki sposób pan Wójt wspomaga? Czy rozpoczął wspomaganie gmin ościennych?[...] Niestety na stronie internetowej takiej informacji nie ma. Co zrobił na ten apel wojewody? Bo ja tu słyszę, że pan sołtys robi, a sołtys to przecież jeszcze nie wójt. Być może w przyszłości. Natomiast system ostrzegania, system informowania panie Wójcie, rozmawialiśmy o tym, no i generalnie pani Piętka twierdzi, że ostrzeganie  10.08 dotyczyło 11.08. No nie droga pani, geografia, bo to ostrzeżenie dotyczyło województwa kujawsko- pomorskiego rejonów poludniowo- wschodnich[...] Jak to wygląda panie Wójcie to zarządzanie kryzysowe w tego typach zjawiskach?[...] Ja bardzo dziwię się, że otrzymuje ok godziny 19, gdzie jesteśmy w Łochowie pozbawieni prądu. Powiem tak, pal pies ten prąd,ale wiecie państwo informacja, bo jeżeli mieszkaniec będzie wiedział, że nie będzie miał tego prądu 2 dni, czy 3 dni, ewentualnie, że ktoś podejmuje działania, to będzie się zachowywał racjonalnie. Natomiast jeżeli on nie wie. Nie ma prądu, nie ma komórki i gdzieś tam coś łapie. To w tym momencie, jak łapie to co patrzy, patrzy na stronę Urzędu Gminy i co tam mamy? Tam mamy zero. Dowiaduję się od pani Marii Wolsztyńskiej, z którą rozmawiałyśmy, że pan urzędnik kontaktował się z ENEĄ na numer infolinii. Drodzy państwo to są jakieś wierutne bzdury, bo jeżeli mamy kryzys, mamy tak ciężką sytuację, to są specjalne numery i wszystko inaczej funkcjonuje. Niestety nie ma dalszych ewentualnych komunikatów, a po tej sytuacji jeszcze dwa, trzy razy były poważne ostrzeżenia dla naszego rejonu. I pytam, się w jaki sposób pan Wójt wywiązuje się , przez swoich pracowników tutaj z tych obowiązków wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym?  Myślę, że strona internetowa gminy nie powinna służyć tylko promocji, ale właśnie tego typom komunikatom. Drugim takim punktem, w takich sytuacjach jest sołtys. Ja spojrzałam na stronę sołectwa, na facebooku, już później, jak ten prąd przywrócono i patrzę, że pan sołtys ostrzega mieszkańców, że nie prądu o godz. 19:45. Może to wynikało , że pan sołtys nie miał prądu.[...]
-Ile wydajemy na świadczenia pomocy społecznej? Miałam przyjemność rozmawiać z panem redaktorem Andrzejem Paskiem. Ustaliliśmy, pan redaktor podał mi tutaj taką historię, bo pan Wójt tutaj taki biuletyn usiłuje wydawać, że informacja na temat, że wydajemy 19 mln na świadczenia z pomocy społecznej , jest  informacją nieprawdziwą i informacją przygotowaną przez panią kierownik Bajgot. No proszę państwa gdybyśmy wydawali tyle pieniędzy, to musielibyśmy się stać bardzo zubożałą gminą. […]
-Strona internetowa ośrodka kultury, nie mamy tej strony. Rozmawialiśmy z dyrektorem Narolskim wielokrotnie. Tej strony nadal nie ma. Tam jest cały czas jakaś przerwa techniczna. Takie rzeczy, jak imprezy, jak relacje z tych imprez myślę, że to nie jest facebook do którego dostępu nie mają wszyscy. Co takiego jest? Jaka jest niemożność, ze strony pana dyrektora żeby ta strona wreszcie informowała z wyprzedzeniem i żeby taka strona była?
-Chciałabym zapytać pana Kazimierza Jadomskiego rozmawialiśmy panie radny na temat tej wysokości wynagrodzenia Wójta. Przyznał mi Pan, że pan po prostu nie przygotowywał tej uchwały, i że te wyliczenia dokonywała pani Skarbnik. Obiecał mi pan, panie Kazimierzu, że na drugi dzień, czy trzeci jest komisja i pan wycofa ponieważ pan chciał żeby Wójt dostał tylko 1000 zł więcej. Chciałam zapytać, bo tutaj wchodzi kwota przeszło 2500, czyli właściwie wielka jest to zmiana i rozumiem, że to wszystko co pan radny do mnie mówił, że nie powinna to być taka kwota, to właściwie chyba sobie tylko porozmawialiśmy. To nie miało żadnego znaczenia.
-Chciałabym zapytać , czy prawda jest, że pani Przyborska Beata była kierownik GOPS wygrała w I instancji sprawę sądową w sądzie pracy z powodu naruszenia przy wypowiedzeniu przepisów prawa?  Pan Wójt tutaj takie komentarze zamieszcza na facebooku. Króciutko tylko w pół zdania . Pisze pan, że jest to po prostu nieprawda, nieobiektywna prawda. To chciałabym zapytać, czy pani Przyborska przegrała, czy wygrała w I instancji ?[...]
-Chciałabym poinformować państwa, bo taką informację otrzymałam będąc tu na sesji, że mieszkańcy osiedla przy Prefabecie planują na I połowę września, tak mi tutaj powiedzieli protest dot. tej inwestycji i ewentualnych skutków dla ścieżki rowerowej w Białych Błotach.
- Panie Wójcie mam taką prośbę, jeżeli pan chciałby w jakiś sposób tutaj dyskutować z mediami prosiłabym,  żeby pan dzwonił na nasz numer redakcyjny, nie na telefon mój prywatny, bo tak jak próbowałam panu wczoraj kilkakrotnie powiedzieć my nie mamy żadnych spraw prywatnych[...] Dziekuję.”

Pan Henryk Bogusz:
-powiedział, że ulica Kapliczna po każdej ulewie jest zalana;
-powiedział, że kiedyś zrobił lampę na ulicy Wierzbowej i miało być za to zapłacone.

16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
Zastępca Wójta odpowiedział panu Henrykowi Boguszowi, że jak będą ulewy to ulica Kapliczna będzie pompowana.
Wójt Gminy odpowiedział panu sołtysowi z Przyłęk, że w sprawie lamp jesteśmy już po rozstrzygnięciu przetargu i wyłoniony został już wykonawca. Kierownik Bartosz Wiese dodał, że w dniu dzisiejszym dokonano otwarcia ofert i nie ma problemu, do czwartku można się wstrzymać z jego rozstrzygnięciem. Cała dokumentacja dotycząca przetargu znajduje się w BIPie. W sprawie odkomorzania kierownik Anna Zdunek powiedziała, że zgodnie z ogłoszeniem odkomarzanie miało się odbyć 11.08, ale ze względu na warunki atmosferyczne podjęto decyzję wspólnie z firmą, że odkomarzanie odbędzie się  13.08. Są zdjęcia i nagrania z wykonanej akcji. Szczególnie zajęliśmy się Przyłękami. Pani kierownik dodała, że nie wie dlaczego pan sołtys występuje zawsze z takim atakiem. Poprosiła o nie buntowanie mieszkańców przeciwko pracownikom na zebraniach wiejskich.
Sołtys Paweł Zuehlke zapytał, czy informacja o przesunięciu terminu trafiła do sołtysów.
Kierownik Anna Zdunek powiedziała, że na dole ogłoszenia było zapisane, że jak nie będzie dobrych warunków atmosferycznych to akcja zostanie przesunięta o kilka dni.
Zastępca Wójta odpowiedział sołtysowi z Przyłek w sprawie chodnika w Przyłękach, że gminy przeznaczyła na ten cel 15 000 zł. Jednak gazownia zwróciła się do starostwa z informacją, ze w chodniku chcą budować sieć gazową i w związku z powyższym starostwo odstąpiło od projektowania chodnika.
 Zastępca Wójta odpowiedział sołtysowi z Łochowa, że wniosek w sprawie zatoczki  jest słuszny. Sprawę będziemy procedować w porozumieniu ze starostwem, bo to jest droga powiatowa. Jeżeli chodzi o ulicę Czereśniową, to wyjaśnił, że rozmawiał z inwestorem. Dodał, że zaproponował żeby wzmocnić nawierzchnię. 
Zastępca Wójta odpowiedział panu  Markowi Mikule, że trawy na poboczu w Cielu zostaną skoszone. Wójt Gminy dodał, że można by zrobić w przyszłym roku przetarg w tym temacie.     
Sekretarz Gminy odpowiedziała pani redaktor naczelnej czasopisma Białe Błota info Marzannie Kreji, jeżeli chodzi o nawałnice, które przeszly11/12.08 br. to w niedzielę do do godz. 20 wyszła informacja odnośnie strat zgłoszonych przez mieszkańców, strat w budynkach organizacyjnych gminy. Nasze zarządzanie kryzysowe objechało wszystkie szkoły, boiska i to się działo w sobotę. Na podstawie tego wojewoda opracował rozporządzenie podpisane przez ministra. W rozporządzeniu nie ma gminy Białe Błota, która została objęta skutkami nawałnic. Jeżeli chodzi o domy, to zgłosiło się do nas ok 10 gospodarstw. Została powołana komisja. W tej chwili toczą się prace sprawdzające, czy te osoby ucierpiały w nocy z 11 na 12 sierpnia.  Jeżeli chodzi o pomoc dla poszkodowanych to wójt 21.08 na stronie internetowej umieścił informację skierowaną do wszystkich zainteresowanych włączeniem się w pomoc dla gmin poszkodowanych.
Radna Wiesława Suszek odpowiedziała pani redaktor naczelnej czasopisma Białe Błota info Marzannie Kreji, że na ostatnim posiedzeniu pani redaktor przyszła pod koniec lub w połowie posiedzenia. Jeżeli chodzi o protokół, o który pani pytała w dniu dzisiejszym został on podpisany przez całą Komisję Rewizyjną i przez pana Wójta.
Pani redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info Marzanna Kreja zapytała dlaczego protokół został podpisany przez pana Wójta, przecież statut gminy nie wymaga podpisywania protokołów przez Wójta.
Radna Wiesława Suszek odpowiedziała, że  to był protokół  z kontroli
Pani redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info Marzanna Kreja powiedziała, że  pytała o protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, która odbyła się 17.08.2017 r. i pani mi powiedziała na tym posiedzeniu, ze protokół z posiedzenia wraz z załącznikami będzie niezwłocznie. Niezwłocznie to jest 14 dni i ten termin już minął.
Radca Prawny Urzędu Gminy zapytała panią redaktor naczelną czasopisma Białe Błota info Marzannę Kreję, czy ma pani upoważnienie od pani Przyborskiej do upubliczniania informacji o jej wyroku zapadłym w sprawie. Osoba ta nie pełni funkcji publicznej.
Pani redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info Marzanna Kreja powiedziała, że w imieniu mediów pyta o to czy gmina wygrała, czy przegrała sprawę.
Radca Prawny Urzędu Gminy zapytała panią redaktor naczelną czasopisma Białe Błota info Marzannę Kreję ponownie czy ma Pani takie upoważnienie.
Pani redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info Marzanna Kreja powiedział, że nie ma pani racji, pani już tu dzisiaj opowiadała głupoty.
Radca Prawny Urzędu Gminy powiedziała, że powtarza jeszcze raz pani Przyborska nie jest osobą publiczną, każde informacje na jej temat na sesji muszą być poprzedzone upoważnieniem. Czym innym jest udzielanie informacji na sesji, a czym innym na piśmie prasie. Dodała, że reprezentuje stanowisko, że to jest sprawa prywatna pewnej osoby.

17. Zakończenie obrad XXXIV Sesji VII Kadencji.

Przewodniczący  RG zakończyła obrady XXXIV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Przewodniczący
Rada Gminy Białe Błota


 
Zgodnie z §. 39 ust. 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do Protokołu można wnosić  do 14.09.2017 r. Uwagi wnosi się w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy.
metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (30 sierpnia 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (30 sierpnia 2017, 11:34:48)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (11 września 2017, 14:55:04)
Zmieniono: dodano protokół

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 515