PROTOKÓŁ Z XXXV SESJI VII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA ODBYTEJ W DNIU 25.10.2017 R., O GODZ. 14:00 W AULI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIAŁYCH BŁOTACH, UL. CZYSTA 1A

nagranie

Protokół 
z XXXV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się dnia 26 października
2017 r., w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a.
 
Sesja trwała: od godziny 17:30 do godz. 18:00.
Sesję prowadził:  Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz.
Sekretarz obrad: radny Bronisław Balcerowski.
Protokolant posiedzenia: Magdalena Maison.
 
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
W sesji udział wzięli:
 
1. Radni Gminy Białe Błota; 
2. Zastępca Wójta Gminy Jan Czekajewski; 
3. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota; 
4. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół z Gminy Białe Błota; 
5. Sołtysi; 
6. Zaproszeni goście. 
 
Porządek obrad

1. Otwarcie XXXV  Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał:
 
1) Stanowisko Rady Gminy Białe Błota
 
5. Zakończenie obrad XXXV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota .

1. Otwarcie XXXV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RG otworzył XXXV Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji oraz stwierdził quorum przy obecności 13 radnych, Rada była władna podejmować uchwały i stanowiska. 
Na sesji nieobecni byli:  radna Anna Zawidzka i radny Krzysztof Kocikowski
2. Wybór sekretarza obrad.

Przewodniczący  RG złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury radnego Bronisława Balcerowskiego na sekretarza obrad. Wniosek został zatwierdzony 13 głosami „za”, przy 13 obecnych radnych.

3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.

Nikt z obecnych na sesji nie miał uwag do porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał:

1) Stanowisko Rady Gminy Białe Błota

Przewodniczący RG poinformował, że  dniu dzisiejszym wpłynęły dwa pisma bezpośrednie związane ze sprawą ferm tj. pismo Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Parasolka o przystąpieniu stowarzyszenia do toczącego się postępowania o wydanie warunków środowiskowych dla rozbudowy kurników w miejscowości Ciele oraz stanowisko inwestorów w sprawie zasadności inwestycji i jej sposobu oddziaływania na środowisko. 
Wiceprzewodnicząca RG odczytała ww. pisma.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie stanowisko.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Alina Puppel, Krzysztof Kowalewski, Sebastian Orlik, Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Anna Zawidzka, Krzysztof Kocikowski.

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 2.
Rada Gminy Białe Błota podjęła Stanowisko Rady Gminy Białe Błota

5. Zakończenie obrad XXXV Sesji VII Kadencji.

Przewodnicząca RG zakończyła obrady XXXV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Przewodniczący
Rada Gminy Białe Błota

Zgodnie z §. 39 ust. 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do Protokołu można wnosić  do 17.11.2017 r. Uwagi wnosi się w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (26 października 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (26 października 2017, 09:10:48)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (26 października 2017, 11:43:29)
Zmieniono: dodano protokół

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 747