PROTOKÓŁ Z XXXVI SESJI VII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA ODBYTEJ W DNIU 31.10.2017 R., O GODZ. 14:00 W AULI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIAŁYCH BŁOTACH, UL. CZYSTA 1A

nagranie


 
Protokół 
z XXXVI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się dnia 31 października
2017 r., w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a.
 
Sesja trwała: od godziny 13:00 do 19:30.
Sesję prowadzili:  Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz i Wiceprzewodnicząca Rady Maria Wolsztyńska  .
Sekretarz obrad: radna Wiesława Suszek .
Protokolant posiedzenia: Magdalena Maison.
 
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
W sesji udział wzięli:
 
1. Radni Gminy Białe Błota; 
2. Zastępca Wójta Jan Czekajewski;
3. Skarbnik Gminy: Lucyna Krasulak;  
4. Radca prawny: Edyta Ksobiak; 
5. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota; 
6. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół z Gminy Białe Błota; 
7. Sołtysi; 
8. Zaproszeni goście. 

Porządek obrad
1. Otwarcie XXXVI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
 
1) Komisja Budżetu i Finansów;
2) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;
3) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
4) Komisja Rewizyjna;
5) Komisja doraźna ds. zmian statutów jednostek pomocniczych;
6) Komisja doraźna ds. zmiany Statutu Gminy Białe Błota.
 
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
9. Stanowisko Rady Gminy Białe Błota.
10. Informacja Wójta Gminy Białe Błota nt. propozycji rozbudowy ferm drobiu w miejscowości Ciele.
11. Informacja Prezesa ZWiUK nt. zamknięcia stacji zlewnej.
12. Podjęcie uchwał:
 
1)      w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 r.;
2)      w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2018 r.;
3)      w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów;
4)      w sprawie utworzenia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży;
5)      w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego oraz artystycznego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych;
6)      w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznania stypendium sportowego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych;
7)      zmieniająca uchwałę  sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na rok 2017;
8)      zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na rok 2017;
9)       zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Białe Błota;
10)  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Murowaniec, Kruszyn Krajeński i Ciele w gminie Białe Błota;
11)   sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
12)  w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej;
13)  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej ( KGP.0006.45.2017);
14)  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej ( KGP.0006.47.2017);
15)  w sprawie zamiany nieruchomości;
16)   w sprawie ponownego zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.
 
13. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
18. Zakończenie obrad XXXVI Sesji VII Kadencji


1. Otwarcie XXXVI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RG otworzył XXXVI Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji oraz stwierdził quorum, przy obecności 15 radnych, Rada była władna podejmować uchwały. 

2. Wybór sekretarza obrad.

Przewodniczący  RG złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury radnej Wiesławy Suszek na Sekretarza obrad. Wniosek został zatwierdzony 15 głosami „za”, przy 15 obecnych radnych.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Przewodniczący RG poinformował, że do Biura Rady Gminy Białe Błota nie  wpłynęły w wyznaczonym terminie  uwagi do protokołu – radni jednogłośnie przyjęli protokół.

4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.

Wiceprzewodnicząca RG zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały  w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota jako pkt 12.1.  - radni 8 głosami „za”, przy 7 głosach „ przeciw”, przy 15 obecnych radnych przyjęli ww. poprawkę.

Kierownik Andrzej Wiekierak  zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał:
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ciele Południe" w miejscowości Ciele – jako pkt 12.2.;
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – jako pkt 12.3.

Radni 15 głosami „za”, przy 15 obecnych radnych przyjęli ww. poprawki.

Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad po zmianach.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący RG przedstawił informacje o działaniach w okresie międzysesyjnym oraz poinformował, że dokonał analizy oświadczeń majątkowych.

6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:

1) Komisja Budżetu i Finansów, Komisja doraźna ds. zmian statutów jednostek pomocniczych, Komisja doraźna ds. zmiany Statutu Gminy Białe Błota.

Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdania dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

2) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.

Radny Krzysztof Kowalewski jako Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

3) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska.

Radny Zbigniew Moroz jako Przewodniczący  Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

4) Komisja Rewizyjna.

Radna Wiesława Suszek jako Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdania dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym oraz poinformowała o wynikach kontroli zakończonych przez komisję.

7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Zastępca Wójta Gminy Jan Czekajewski przedstawił informację o działaniach Zastępcy Wójta w okresie międzysesyjnym i poinformował, że nie zgadza się z projektem uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota i nie wnosi uwag do projektu uchwały w sprawie ponownego zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.
Radca Prawny Urzędu Gminy pani Edyta Ksobiak poinformowała o wynikach postępowania sądowego z firmą Corimp.

8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.

Brak uwag

Przewodniczący RG przekazał prowadzenie sesji Wiceprzewodniczącej RG.

9. Stanowisko Rady Gminy Białe Błota.

Wiceprzewodnicząca RG odczytała treść stanowiska.

W dyskusji nad stanowiskiem udział wzięli: Radca Prawny, radny Krzysztof Kowalewski i Przewodniczący RG.

Głosowanie w sprawie:
Stanowiska Rady Gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
PRZECIW: Krzysztof Kocikowski

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 1, wstrzymało się: 0, nieobecni: 0.

10. Informacja Wójta Gminy Białe Błota nt. propozycji rozbudowy ferm drobiu w miejscowości Ciele.

Informację w imieniu Wójta Gminy przedstawiła kierownik Anna Zdunek.

W dyskusji nt. ferm drobiu udział wzięli: mieszkańcy Ciela, przedstawiciel Stowarzyszenia „ Prądki nasz Dom”, redaktor naczelna czasopisma  Białe Błota info Marzanna Kreja. 

1. Informacja Prezesa ZWiUK nt. zamknięcia stacji zlewnej.

Informację nt. zamknięcia stacji zlewnej prezes ZwiUKa.

W dyskusji nt. zamknięcia stacji zlewnej udział wzięli: Wiceprzewodnicząca RG, radny Piotr Mądrzyński, radny Bronisław Balcerowski, kierownik Andrzej Wiekierak, Zastępca Wójta Jan Czekajewski oraz radna Alina Puppel.

12. Podjęcie uchwał:

 1) w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota

Wiceprzewodnicząca RG odczytała uzasadnienie uchwały.
W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radny Rafał Barsukiewcz, Zastępca Wójta, radna Maria Wolsztyńska, radny Bronisław Balcerowski i radny Krzysztof Kowalewski.

Głosowanie :
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Krzysztof Kocikowski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Alina Puppel , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka 
PRZECIW: Rafał Barsukiewicz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 9, przeciw: 6, wstrzymało się: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.123.2017 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota. 


2) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ciele Południe" w miejscowości Ciele.

Kierownik Andrzej Wiekierak przedstawił projekt uchwały.
W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radny Rafał Barsukieiwcz, kierownik Andrzej Wiekierak, kierownik Anna Zdunek, radna Wiesława Suszek, Przewodniczący RG, redaktor naczelna czasopisma  Białe Błota info.

Głosowanie:
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ciele Południe" w miejscowości Ciele. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.124.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ciele Południe" w miejscowości Ciele. 

3) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka.

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.125.2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

Wiceprzewodnicząca RG ogłosiła przerwę od 15:50 do 16:20

Sesję po przerwie opuściła radna Anna Zawidzka. 

4) w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 r.

Skarbnik Gminy przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały. Radni jednogłośnie przegłosowali wszystkie zmiany.

Głosowanie:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 r.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Alina Puppel 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Anna Zawidzka 

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.126.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 r.

5) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2018 r.

Radny Bronisław Balcerowski złożył wniosek, aby w §1 pkt 1 lit. c stawkę 0,41 zł zmienić na 0,40 zł. - Rada Gminy 13 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, przy 14 obecnych radnych przyjęła ww. stawkę.
Radny Zbigniew Moroz złożył wniosek, aby :
- w § 1 pkt 2 lit. b stawkę 20,80 zł zmienić na 20,71 zł - Rada Gminy 11 głosami „za”, przy 2 głosach „ przeciw” i 1 głosie„wstrzymującym się”, przy 14 obecnych radnych przyjęła ww. stawkę.

-  w § 1 pkt 2 w lit. e stawkę 4,50 zł zamienić na 4,45 zł.- Rada Gminy 11 głosami „za”, przy 2 głosach „ przeciw” i 1 głosie„wstrzymującym się”, przy 14 obecnych radnych przyjęła ww. stawkę.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radny Krzystof  Kowalewski, kierownik Katarzyna Janka- Tymek, Wiceprzewodnicząca RG Maria Wolsztyńska, Przewodniczący RG Jacek Grzywacz i radny Zbigniew Moroz.

Głosowanie:
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2018 r. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Maria Wolsztyńska, Gabriela Żernicka 
PRZECIW: Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Wiesława Suszek 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Anna Zawidzka 

Podsumowanie | Za: 11, przeciw: 3, wstrzymało się: 0,  nieobecni: 7.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.127.2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2018 r. 

6) w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów;


Głosowanie:
w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Anna Zawidzka 

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0,  nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.128.2017 w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów. 

7) w sprawie utworzenia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży;

Głosowano w sprawie:
w sprawie utworzenia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Anna Zawidzka 

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.129.2017 w sprawie utworzenia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. 

8) w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego oraz artystycznego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.

Głosowanie:
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego oraz artystycznego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Anna Zawidzka 

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0,  nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.130.2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego oraz artystycznego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych. 

9) w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznania stypendium sportowego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.

Radny Bronisław Balcerowski zaproponował w § 2 w 19 dopisać piłkę ręczną. - Rada Gminy 14 głosami „za”, przy 14 obecnych radnych przyjęła ww. poprawkę.

Głosowanie:
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznania stypendium sportowego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Anna Zawidzka 

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 1, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.131.2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznania stypendium sportowego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych. 

10) zmieniająca uchwałę sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na rok 2017.

Głosowanie:
uchwały zmieniającej uchwałę sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na rok 2017. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Anna Zawidzka 

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0,  nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.132.2017  zmieniającą uchwałę sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na rok 2017. 

11) zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na rok 2017;

Głosowanie:
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na rok 2017. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Anna Zawidzka 

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.133.2017 zmieniającą uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na rok 2017. 

12) zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Białe Błota.

Głosowanie:
uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Anna Zawidzka 

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 1, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.134.2017 zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Białe Błota.

13) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Murowaniec, Kruszyn Krajeński i Ciele w gminie Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawił kierownik Andrzej Wiekierak. Poinformował radnych o autopoprawkach, które zostały ujęte w wersji uchwały, która została przedłożona w dniu dzisiejszym na sesji. - Rada Gminy 14 głosami „za”, przy 14 obecnych radnych przyjęła ww. poprawki.

Głosowanie:
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Murowaniec, Kruszyn Krajeński i Ciele w gminie Białe Błota. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Anna Zawidzka 

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0,  nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.135.2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Murowaniec, Kruszyn Krajeński i Ciele w gminie Białe Błota. 

14) sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Głosowanie:
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Anna Zawidzka 

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.136.2017  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

15) w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej.

Głosowanie:
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Anna Zawidzka 

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 1, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.137.2017  w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej.  

16) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej ( KGP.0006.45.2017).

Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej .

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Anna Zawidzka 

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0,  nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.138.2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej .

17) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej . 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Anna Zawidzka 

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 1, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.139.2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej . 

18) w sprawie zamiany nieruchomości.


Głosowanie:
w sprawie zamiany nieruchomości. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Anna Zawidzka 

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.140.2017 w sprawie zamiany nieruchomości.

19) w sprawie ponownego zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

Głosowanie:
w sprawie ponownego zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Krzysztof Kocikowski, Alina Puppel , Maria Wolsztyńska
PRZECIW: Rafał Barsukiewicz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Anna Zawidzka 

Podsumowanie | Za: 6, przeciw: 8, wstrzymało się: 0,  nieobecni: 1.
Rada Gminy Biale Błota nie podjęła uchwały w sprawie ponownego zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

Ad.13 Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
Brak uwag.

Ad.14. Interpelacje i zapytania radnych.

Radna Alina Puppel złożyła interpelacje:
-w sprawie kanału górnonoteckiego plik do pobrania (392kB) pdf ;
-w sprawie inwentaryzacji przystanków szkolnych i ujednolicenia ich oznaczenia plik do pobrania (315kB) pdf .

Radny Piotr Mądrzyński:
-złożył wniosek o utwardzenie ul. Jasnej w Kruszynie Krajeńskim;
-powiedział, że na środku chodnika, na ulicy Pieszej w Białych Błotach stoi słup telekomunikacyjny. Poprosił o jego przesunięcie.

Radny Krzysztof Kocikowski powiedział, że nie otrzymał odpowiedzi na wniosek, który złożył na Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu w sprawie chodnika przy ul. Przysieckiego w Przyłękach.

Radny Krzysztof Kowalewski wyraził swoje wątpliwości w sprawie utwardzania dróg na terenie gminy tzw. metodą lekką.

Radny Rafał Barsukiewicz:
-zapytał, czy trafiła do Zastępcy Wójta petycja mieszkańców Zielonki dot. ul. Bydgoskiej i wybudowania ograniczników prędkości oraz oświetlenia.
-przypomniał o potrzebie przygotowania planu ul. Orzechowej w Zielonce. Zapytał, czy inwestycja zostanie ujęta w prowizorium budżetowym.
-zapytał kto sprawuje nadzór nad rozdysponowaniem funduszu soleckiego na 2017 r.

Wiceprzewodnicząca RG Maria Wolsztyńska:
-powiedziała, że trzy razy był zmieniany termin prac na ul. Czerskiej. W końcu firma przystąpiła do prac, popracowała 2 godziny i zrobiła sobie 11 dni przerwy. Poprosiła o zajęcie się sprawą na radzie budowy.
zapytała, czy zostaną w tym roku wykorzystane środki sołeckie na parking przy kościele w Białych Błotach.

Przewodniczący RG Jacek Grzywacz:
-poruszył sprawę rozwalającej się sceny  Łochowicach.
-zapytał się o projekt dot. fotowoltaiki.
-powiedział, że są opóźnienia w realizacji ulic: Jałowcowej, Brzozowej i Cyprysowej.
-powiedział, że nie jest realizowane oświetlenie na terenie gminy. Zapytał co ze środkami sołeckimi przeznaczonymi na ten cel  w 2017 r.
-zaproponował, aby wodę która jest pompowana puścić w rury i może to poprawi jakość ścieków.
powiedział, że mieszkańcy Lisiego Ogona chcieliby przejąć świetlicę wiejską.

Ad.15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

Zastępca Wójta odpowiedział radnemu Piotrowi Mądrzyńskiemu, że ulica Jasna w Kruszynie Krajeńskim została zniszczona przez wykonawcę linii napowietrznej. Została zawarta umową  i firma, która zajmuje się utrzymaniem dróg na terenie gminy naprawi ją na koszt firmy, która drogę zniszczyła. Jeżeli chodzi o słup telekomunikacyjny to zostanie on przestawiony.
Zastępca Wójta odpowiedział radnemu Krzysztofowi Kowaleskiemu, że wszystkie inwestycje drogowe są robione w ramach inwestycji, a nie z bieżącego utrzymania dróg.
Zastępca Wójta odpowiedział radnemu Rafałowi Barsukiewiczowi, że petycje złożone przez mieszkańców zostaną wzięte pod uwagę, przy konstruowaniu budżetu gminy. 
Zastępca Wójta odpowiedział radnej Marii Wolsztyńskiej, że w  sprawie ulicy Czerskiej porozmawia z wykonawcą. Jeżeli chodzi o parking przy kościele to zostanie on wykonany po zakończeniu inwestycji na ul. Parkowej.
Zastępca Wójta odpowiedział radnemu Jackowi Grzywaczowi, że wątpi iż pompowanie wody dałoby jakiś efekt. Jeżeli chodzi o przejęcie świetlicy wiejskiej to ośrodek kultury musi mieć gdzie prowadzić swoją działalność.

Ad 16 Wolne wnioski i zapytania.

Pan Edmund Łączny wypowiedział się na temat stanu finansów gminy. Zapytał jak to jest możliwe, że Komisja Rewizyjna przez 3 lata miała wgląd do wszystkich dokumentów, a jest jak jest. Zapytał dlaczego po tak długim czasie nie ma odpowiedzi co dalej, czy czeka nas komisarz.
 
Pan Łukasz Narolski dyrektor Gminnego Centrum Kultury odczytał oświadczenia w sprawie sytuacji, która miała miejsce na zebraniu wiejskim w Łochowie i zażądał sprostowania wszelkich nieprawidłowości o których mówił p. Ruge. plik do pobrania (1969kB) pdf

Sołtys Łochowa Sławomir Ruge:
-zapytał czy będzie kontynuacja utwardzenia ulicy leśnej w Łochowie?
-zapytał, czy awaria napowietrzania wody w Łochowie miała wpływ na jakość wody?
-dlaczego tak późno przystąpiono do przetargu na oświetlenie?
-w sprawie funkcjonowania GCK sołtys poinformował, że mieszkańcy na jego ręce składają uwagi dotyczące funkcjonowania placówki. Uwagi te przez dyrektora do tej pory nie zostały przyjęte. Problemem jest brak zajęć prowadzonych przez animatora kultury w godzinach popołudniowych i w soboty. Dodał, że zaprosił dyrektora GCK na zebranie wiejskie na 11 dni przed spotkaniem Pan dyrektor był poinformowany, że jednym z tematów zebrania będzie funkcjonowanie GCK

Pan Wiesław Siemiński:
-powiedział, że doszło do niegospodarności w zakresie termomodernizacji Urzędu Gminy. Wymiana jednego kaloryfera kosztowała ponad 12 000 zł. To zadanie inwestycyjne wyceniono na 370 000 zł. Dodał, że podejrzewa że doszło do przestępstwa gospodarczego;
-poruszył sprawę kurników i powiedział, że zaniechania poprzedniej władzy i brak wiedzy jest wynikiem obecnego stanu prawnego.

Sołtys Murowańca Sylwia Stoppel:
-poprosiła o ksero kosztorysu remontu łazienki w mieszkaniu przy ulicy Łochowskiej 7 w Murowańcu;
-powiedziała, że mieszkańcy ulicy Łochowskiej w Murowańcu proszą o wymianę okien i drzwi. Prośbę swoja motywują tym, iż lokal wynajmują od ponad 20 lat;
-powiedziała, że mieszkańcy ul. Łochowskiej w Murowańcu wnioskują o możliwość wykupu działki nr 125/10. Umowa najmu na ten lokal została zawarta w 1998 r.;
-poprosiła o pisemne udzielenie odpowiedzi jakie ulice są zaplanowane do realizacji w asfalcie lub kostce w latach 2018-2019.

Sołtys Zielonki Tomasz Olejniczak:
-powiedział, że drogi są równane w wybranych sołectwach. Poinformował, że nie da się przejechać na ulicy Kieleckiej i Gruszowej w Zielonce.
-powiedział, że w referacie dróg nikt nie odbiera telefonu;
-zapytał dlaczego dach świetlicy w Zielonce jest pokrywany blachą, a nie dachówką;
-poprosił o zamontowanie światła błyskowego przy przejściu dla pieszych przy ulicy Zielonej;
-poprosił o wydzielenie miejsca oczekiwania dla podróżnych przy przystanku na granicy miejscowości Zielonka i Ciele;
 -powiedział, że jest problem ze zbieraniem się wody na ulicy Bocianowo i Biedronki;
-zapytał kiedy zostanie wydzielone przejście dla pieszych na ulicach Bydgoska- Zagajnikowa;
-zapytał, czy jest szansa na chodnik wzdłuż ulicy Biedronki od ul. Kieleckiej do Jodłowej.

Pan Henryk Sykut:
-powiedział, że zapoznał się z raportem oddziaływania na środowisko w sprawie kurników i zauważył w tym dokumencie pewne nieścisłości.  Firma planuje w ciągu roku  produkować 20 000 ton obornika. W jednej tonie są 4 tony azotu. Potrzebne są 4,5 tys. ha żeby się tego pozbyć. Gdzie ten odpad będzie odprowadzany? W raporcie jest napisane, że można go sprzedać Zapytał jakim obszarem dysponuje ta firma. Można by zapytać przedsiębiorców czy maja jakieś umowy zawarte na wywóz tych odpadów. W raporcie jest zapisane również, że inwestor będzie potrzebował bardzo dużo wody. Zapytał, czy ujęcie jest w stanie dostarczyć 115 tyś m ³ wody, jeżeli nie to ta inwestycja nie ma sensu. Następnym aspektem jest bardzo duża ilość amoniaku. Ta ferma wyprodukuje dodatkowo 104 tony amoniaku, około 5 ton siarkowodoru i dodatkowo pył. Zaapelował do referatu ochrony środowiska żeby sprawdzić jakie są procedury na tej fermie
-Zapytał jak można budować tak duży obiekt w Zielonce bez pozwolenia na budowę. Czy gmina w związku z zaistniałą sytuacją straci dofinansowanie do inwestycji?
-zapytał jacy pracownicy mieli postanowione zarzuty i jakie zarzuty?

Sołtys Przyłęk Paweł Zuehlke:
-zapytał co z oświetleniem w sołectwie, które miało być zrealizowane z funduszu sołeckiego?
-zapytał co ze środkami z ZIT na lampy?
-powiedział, że przy ul. Zabytkowej 36a firma wywożąca śmieci nie ma możliwości dojazdu do posesji, bo wisi kabel firmy Orange;
-zapytał, czy mieszkańcy Przyłęk mogą liczyć na siłownię zewnętrzną?
-powiedział, że na ulicy Zabytkowej jest wyrwa w którą wpadł i stracił   kołpak i oponę. Zapytał  gdzie ma wystawić rachunek i kogo obciążyć kosztami?
-poprosił o postawienie znaku ograniczenia tonażu na mostku przy sklepie „ Pszczółka”.

Pani redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info Marzanna Kreja:
-powiedziała cyt.” spotykamy się na sesjach rady gminy przeciętnie raz na miesiąc i nie usłyszałam od Wójta Gminy, który składa sprawozdania ze swojej działalności[...], nie usłyszałam od pani Zdunek, że my mamy tak poważny problem, który jak się okazuje jest w tej chwili problemem wielu środowisk, całej gminy[...]. Zastanawiam się dlaczego żeście o tym nie mówili, dlaczego ukrywali tak potężne zagrożenie, z którym zderzamy się dzisiaj?”
-powiedziała cyt.:”  byłam na komisji oświaty, która zajmowała się problemem kultury i zastanawiam się, czy komisja powinna zajmować się jakimiś pretensjami p. Narolskiego do jakiś mieszkańców, czy do jakiegoś sołtysa.  Uważam, że to nie jest zadanie tej komisji. Komisja musi zajmować się dyrektorami jednostek, ewentualnie tym co mieszkańcy, sołtysi sugerują do tych jednostek co powinny wykonywać, a nie odwrotnie [...]. Słuchałam nagrania zebrania, gdzie pan Narolski zarzuca tutaj panu sołtysowi, nie bronię tutaj pana sołtysa, zarzuca  mieszkańcom nie takie zachowania [...] Mam dosyć słuchania, że pan dyrektor ciągle gdzieś tutaj,  na sesjach, że pan dyrektor ciągle komuś jakieś oświadczenia, że kogoś pozwie. Panie dyrektorze naprawdę słuchałam z uwagę tego zebrania i ci mieszkańcy wyrazili głosy krytyczne wobec tego co się dzieje i zresztą pan wójt pełniący obowiązki wójta pan Czekajewski przyznał im rację tym mieszkańcom. Stwierdził, że trzeba zająć się tym problemem. Mam prośbę, żeby tutaj nie wykorzystywać tego typu sytuacji i nie składać tego typu oświadczeń i przestać  grozić  i mieszkańcom i pozwami. Mam propozycję dla pana dyrektora, żeby w tym czasie gdy pan zastanawia się ile zdań wymyślać proszę wymyślać jakieś kreatywne zabawy z papieru, czy cokolwiek dla dzieci i młodzieży i wtedy będziemy mieli super kulturę i na pewno nie poczuje się pan przez nikogo dotknięty  i nikt nie będzie pana krytykował.”
-powiedziała, że przyłącza się do słów pana Łącznego. Zapytała jak wygląda wizerunek samorządu gminy Białe Błota? Dodała, że cała Polska, prasa pisze o   historiach dotyczących Białych Błot, o aresztowaniu Wójta, zatrzymaniu Sekretarz i rożnych innych sytuacjach. Powiedziała cyt.: „ w 2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie rozbudowy kurników, a Państwo w ubiegłym tygodniu robicie  „na gwałt” sesję nadzwyczajną.  Nie doczekaliśmy się, my mieszkańcy jakiegokolwiek zachowania, czy stanowiska w tej sytuacji, która się wydarzyła. Proszę mi tu  nie sugerować zasady domniemania niewinności, bo tu nie chodzi o tę zasadę, w tym wszystkim, tylko chodzi o public relations, o kryzys.   Wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z sytuacją kryzysową to trzeba się do niej odnieść. Jeżeli nie ma żadnego słowa, żadnego odniesienia do tego co się wydarzyło, to każdy ma prawo sądzić, że  oni to przyklepują, im jest dobrze z tym problemem .  Jestem zdziwiona, że potraficie Państwo zrobić sesję dla mieszkańców w godzinach popołudniowych  a wielokrotnie wnioskowałam o to żeby sesję nie zaczynały się o 13 tylko niech to byłoby dwie godziny później. Zawsze było to pomijane, że to nieważne, żeby mieszkańcy tutaj przychodzili, ale wtedy gdy tak szczerze robimy show z kurami w tle, fotografują się, chcemy się pokazać to robimy tę sesję po 17. Mój wniosek jest taki zróbmy sesję dla mieszkańców bo oni chętnie przychodzą [...] Niech to będzie godzina 14- 14:30, ale zróbcie coś co pozwoli mieszkańcom na pełne uczestnictwo.” . 
-zapytała pana Czekajewskiego, czy podejmuje działania dotyczące powołania Zastępcy Wójta, bo o takich działaniach słyszała i byłaby zdziwiona gdyby ze względów prawnych takie działania byłyby podejmowane.
-powiedziała cyt.: „ od stycznia tego roku Rada Gminy miała sygnały, że dzieje się źle. Państwo ignorowaliście te wszystkie  sygnały, one były zamiatane pod dywan, one tak jak dzisiejsza ponowna skarga , gdzie na skutek, podejrzewam że żaden z państwa radnych nie zapoznał się z pismem, które skłoniło skarżące do wniesienia ponownie skargi. To jest pismo prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy i podejrzewam, że gdybym tak  spytała wyrywkowo o dwa, trzy zdania, to nikt z was niczego by nie wiedział. Natomiast powiem tak Państwo mieliście sygnały, że dzieje się źle. Komisja Rewizyjna, która przestała prowadzić jawne posiedzenia. Chciałam zapytać jak to jest możliwe, że Wójt Gminy zostaje zatrzymany 26, a Państwo prowadzicie kontrolę z delegacji i wykorzystania samochodu służbowego bodajże od marca? [..], nie ma oficjalnych posiedzeń. Jak to jest możliwe , że na drugi dzień po zatrzymaniu Państwo wystawiacie protokół z którego z  załączników już wynika że ma realność tego wszystkiego co stwierdzacie? Bardzo jestem zdziwiona, że Komisja Rewizyjna nie opiera się na dokumentach. Ja myślę, że to żeście Państwo ograniczyli tę jawność , że nie chcecie widzieć mieszkańców, to robicie po to żeby mieszkańcy nie wiedzieli co robicie, jak wy kontrolujecie, bo ja nie mogę wyjść ze zdumienia, że robicie kontrolę i opieracie się na oświadczeniach Wójta, który pisze tak jeździłem samochodem służbowym dla celów służbowych, a przepraszam gdzie , kiedy, gdzie są faktury.”

Radny Powiatu Bydgoskiego Adam Ryfa:
-poruszył sprawę odwodnienia ulicy Baryckiej i Barwinkowej w Białych Błotach.
-powiedział, że Zastępca Wójta mówił w swoim sprawozdaniu o zespole ds. powiększenia bazy lokalowej. Zapytał co to za zespół i jakie ma on umocowanie prawne?

Pan Sławomir Ossowski:
 -dołączył się do wypowiedzi sołtys Sylwii Stoppel i powiedział, że nie wiadomo jakie ulice są przewidziane w Murowańcu do utwardzenia.

Sesję Rady Gminy Białe Błota o godz. 18:50 upuścił radny Krzysztof Kocikowski.

17. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Zastępca Wójta odpowiedział sołtysowi Łochowa, że w w GCK jest zatrudniony animator i dodał, że będą podjęte działania do usprawnienia działalności GCK.  Ulica Leśna w Łochowie jest zaplanowana do realizacji, ale na tę chwile nie ma na to środków finansowych. Jeżeli chodzi o oświetlenie w najbliższy czwartek odbędzie się w Urzędzie Gminy spotkanie w tej sprawie. Jeżeli chodzi o wodę prezes ZWiUK powiedział, że była awaria, ale nie było uszczerbku na wodzie.

Sesję Rady Gminy Białe Błota o godz. 18:55 opuściła radna Gabriela Żernicka.

Zastępca Wójta odpowiedział panu Wiesławowi Siemińskiemu, iż jeżeli widzi konieczność to niech skieruje sprawę do prokuratury. W sprawie kurników poinformował, że w momencie objęcia obowiązków Wójta natychmiast skierował sprawę do opinii publicznej.
Zastępca Wójta odpowiedział panu Adamowi Ryfa, że ulica Barycka i Barwinkowa zostaną zgłoszone do budżetu gminy. Jeżeli chodzi o bazę lokalową to w tej sprawie odbyło się spotkanie z p. Korzebem i radnymi.  Powstał zespół, w skład którego wchodzą kierownicy referatów oraz kierownicy jednostek. Jest to zespół nieformalny.

18. Zakończenie obrad XXXVI Sesji VII Kadencji.

Wiceprzewodnicząca  RG zakończyła obrady XXXVI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.


Zgodnie z §. 39 ust. 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do Protokołu można wnosić  do 23.11.2017 r. Uwagi wnosi się w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (2 listopada 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (2 listopada 2017, 08:29:31)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (10 listopada 2017, 14:11:59)
Zmieniono: dodano protokół

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 749