PROTOKÓŁ Z XXXVIII SESJI VII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA ODBYTEJ W DNIU 28.12.2017 R., O GODZ. 13:00 W AULI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIAŁYCH BŁOTACH, UL. CZYSTA 1A

nagranie 
Protokół wyłożono do wglądu, dnia 15 stycznia 2018 r. 
RGK.0002.11.2017
  
Protokół 
z XXXVIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się dnia 28 grudnia 2017 r., w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a. 
 
Sesja trwała: od godziny 13:00 do 18:30.
Sesję prowadzili:  Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz
Sekretarz obrad: radny Bronisław Balcerowski
Protokolant posiedzenia: obecna na sesji Magdalena Maison
       (protokół sporządziła wz. Natalia Zielińska)
 
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
W sesji udział wzięli:
 
1.             Radni Gminy Białe Błota;
2.             Zastępca Wójta Jan Czekajewski;
3.             Drugi Zastępca Wójta Jan Jaworski;
4.             Skarbnik Gminy: Lucyna Krasulak; 
5.             Radca prawny: Edyta Ksobiak;
6.             Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;
7.             Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół z Gminy Białe Błota;
8.             Sołtysi;
9.             Zaproszeni goście.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie XXXVIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
1) Komisja Budżetu i Finansów;
2) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;
3) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
4) Komisja Rewizyjna;
5) Komisja doraźna ds. zmiany Statutu Gminy Białe Błota.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
9. Stanowisko Rady Gminy Białe Błota.
 
10. Podjęcie uchwał:
 
1) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017;
2) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2018.
a) przedstawienie projektu uchwały i opinia RIO,
b) opinia Komisji Budżetu i Finansów,
c) dyskusja,
d) głosowanie nad uchwałą.  
3) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Białe Błota na lata 2018-2024.
a) przedstawienie projektu uchwały i opinia RIO,
b) opinia Komisji Budżetu i Finansów,
c) dyskusja,
d) głosowanie nad uchwałą.
4) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Białe Błota na rok 2018;
5) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Białe Błota na 2018 rok;
6) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (KGP.0006.55.2017);
7) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (KGP.0006.56.2017);
8) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (KGP.0006.57.2017);
9) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (KGP.0006.58.2017);
10) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (KGP.0006.59.2017);
11) w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej ( KGP.0006.60.2017);
12) w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej ( KGP.0006.61.2017);
13) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (KGP.0006.62.2017);
14) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (KGP.0006.63.2017);
15) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej (KGP.0006.64.2017);
16) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Patrolowej i Bobrowej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota;
17) w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota;
18) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Zastępcy Wójta pełniącego obowiązki Wójta Gminy Białe Błota;
19) w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.16.2017 na działalność Wójta Gminy Białe Błota;
20) zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Białe Błota.
11. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
16. Zakończenie obrad XXXVIII Sesji VII Kadencji
 
Ad.1. Otwarcie XXXVIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RG otworzył XXXVIII Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji oraz stwierdził quorum, przy obecności 14 radnych, Rada była władna podejmować uchwały.
Na początku sesji (do godz. 13:30)  nieobecny był radny Krzysztof Kocikowski

Ad.2. Wybór sekretarza obrad.

Przewodniczący  RG złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury radnego Bronisława Balcerowskiego na Sekretarza obrad. Wniosek został zatwierdzony jednogłośnie.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Przewodniczący RG Jacek Grzywacz poddał pod głosowanie protokół z poprzedniej sesji, którzy radni jednogłośnie przyjęli.

Ad.4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.

Skarbnik Gminy Białe Błota Pani Lucyna Krasulak zgłosiła do wprowadzenia do porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 rok.
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie dodanie powyższego projektu uchwały jako pierwszego do głosowania w punkcie 10. Podjęcie uchwał.
Rada Gminy Białe Błota jednogłośnie zaakceptowała zaproponowaną zmianę w porządku obrad.

Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu Pan Patrycjusz Migawa poprosił o wprowadzenie do porządku obrad niniejszej sesji projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Białe Błota dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.


Przewodniczący Rady Jacek Grzywacz poddał pod głosowanie wprowadzenie ww. projektu uchwały w punkcie 10 jako podpunkt 22.
Rada Gminy jednogłośnie wprowadziła powyższy projekt do porządku obrad przedmiotowej sesji.
Następnie Przewodniczący RG poddał pod głosowanie cały porządek obrad wraz z naniesionymi zmianami.
Radni jednogłośnie zaakceptowała porządek obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Białe Błota.


 
Ad.5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący RG przedstawił informacje o działaniach w okresie międzysesyjnym .
Przewodniczący Rady Jacek Grzywacz odczytał i wręczył podziękowania dla Zastępcy Wójta Gminy Białe Błota Jana Czekajewskiego za pełnioną służbę w administracji publicznej w związku z jego przejściem na emeryturę.
Do podziękowań dołączyli się kierownicy placówek oświatowych w Gminie Białe Błota oraz Radna Powiatu i sołtys Maria Płotkowska.


Ad.6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:

1) Komisja Budżetu i Finansów, Komisja doraźna ds. zmian statutów jednostek pomocniczych, Komisja doraźna ds. zmiany Statutu Gminy Białe Błota.

Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdania dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.
Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Komisji Doraźnej przedstawił sprawozdanie dot. pracy Komisji ds. Statutu Gminy Białe Błota.
 
2) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.

Radny Krzysztof Kowalewski jako Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

3) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska.
Radny Zbigniew Moroz jako Przewodniczący  Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.


4) Komisja Rewizyjna.
Radna Wiesława Suszek jako Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdania dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym oraz poinformowała o toczących się kontrolach.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Magdalenie Maison oraz Pani Edycie Ksobiak za zaangażowanie i włożoną pracę w przygotowanie Statutów jednostek pomocniczych Gminy Białe Błota.
 
O godz. 13:30 na Sesję dołączył radny Krzysztof Kocikowski w związku z czym na sesji obecnych było 15 radnych.
 
Ad.7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
Zastępca Wójta Gminy Jan Czekajewski przedstawił informację o działaniach Zastępcy Wójta w okresie międzysesyjnym .
Zastępca Jan Czekajewski poinformował o powołaniu obecnego na sesji drugiego Zastępcy Wójta Gminy Białe Błota Jana Jaworskiego.
Ad.8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.


Przewodniczący Rady poinformował, że nie wszystkie materiały dotarły do sołtysów, w związku z czym sołtysi zostaną włączeniu do dyskusji do poszczególnych projektów uchwał, których sołtysi nie otrzymali.
Natomiast do otrzymanych projektów Sołtysi nie wnieśli uwag.

Ad.9. Stanowisko Rady Gminy Białe Błota.
 
Przewodniczący RG wprowadził zmianę do stanowiska Rady Gminy, tj. aby brzmiało ono: w sprawie budowy wielofunkcyjnej hali sportowo-rehabilitacyjnej z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii w postaci instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Łochowo oraz pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią oraz oświetleniem w miejscowości Ciele.
Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu Patrycjusz Migawa przedstawił informacje na temat boisk w Gminie Białe Błota, a w szczególności planowanej budowy pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią oraz oświetleniem w miejscowości Ciele.
W powyższej kwestii nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Alina Puppel, Wiceprzewodnicząca RG Maria Wolsztyńska, kierownik Patrycjusz Migawa, radny Krzysztof Kocikowski oraz radny Krzysztof Kowalewski.


Przewodniczący RG poddał pod głosowanie wprowadzenie pod obrady stanowisko Rady Gminy w sprawie budowy wielofunkcyjnej hali sportowo-rehabilitacyjnej z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii w postaci instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Łochowo oraz pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią oraz oświetleniem w miejscowości Ciele.
Rada Gminy 11 głosami „za” i 3 „wstrzymującymi się” zaakceptowała powyższą zmianę.
Przewodniczący RG zaproponował, aby nie podawać miejscowości Ciele w stanowisku.
Rada Gminy 11 głosami „za” i 3 „wstrzymującymi się” zaakceptowała powyższą zmianę.
Rada Gminy Białe Błota 6 głosami „przeciw”, 8 głosami „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”, przyjęła stanowisko Rady Gminy Białe Błota w sprawie budowy wielofunkcyjnej hali sportowo-rehabilitacyjnej z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii w postaci instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Łochowo oraz pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią oraz oświetleniem
 
Ad.10. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Skarbnik Gminy Białe Błota przedstawiła projekt uchwały oraz poprawki
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie wprowadzone poprawki do projektu uchwały.
Rada Gminy Białe Błota 13 głosami „za” i 2 „wstrzymującymi się” zaakceptowała wprowadzone zmiany.


W sprawie powyższego projektu uchwały nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna, Alina Puppel, sołtys Tomasz Olejniczak, radny Rafał Barsukiewicz, skarbnik Lucyna Krasulak.
 
Głosowano w sprawie:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r..

Wyniki głosowania
ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
PRZECIW: Alina Puppel

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 1, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.


Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwalę nr RGK.0007.169.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

2) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017;


Kierownik Referatu Inwestycji przedstawił autopoprawkę do powyższego projektu uchwały.
Rada Gminy Białe Błota 15 głosami zaakceptowała wprowadzone zmiany.

Głosowano w sprawie:
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017;.

Wyniki głosowania
ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.


Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwalę nr RGK.0007.170.2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

3) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2018.

a) przedstawienie projektu uchwały i opinia RIO,


Projekt chwały oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy przedstawiła Skarbnik Gminy Białe Błota Lucyna Krasulak.

b) opinia Komisji Budżetu i Finansów,

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Bronisław Balcerowski odczytał pozytywną opinię w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2018

Skarbnik Lucyna Krasulak zgłosiła autopoprawkę, tj.
- o zwiększenie na kwotę 37.548 zł na funkcjonowanie wydziału komunikacji w związku z otrzymanym pismem Starosty Bydgoskiego – zwiększenie dotacji o 1.300 zł.
- w zał. nr 3 str. 3 (ostatnia inwestycja drogowa) ul. Śluzowanie nie w Cielu tylko w Prądkach,
- str. 28 pkt 6 dot. modernizacji ul. Judyma jest od ul. Olchowej do ul. Hippicznej ma być od ul. Guliwera do ul. Baryckiej
- data uchwały nie 20 lecz 28 grudnia 2017 r.
 
Radny Krzysztof Kocikowski wskazał, iż w tabeli dz. 900 rozdz. 90001 w aporcie jest kwota 1.900.000 zł, natomiast w uzasadnieniu nadal jest kwota 2.000.000 zł.
Skarbnik do powyższego zgłosiła jako autopoprawkę w uzasadnieniu str. 29 powinno być 1.900.000 zł.
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie autopoprawki wprowadzone do projektu uchwały.
Rada Gminy Białe Błota jednogłośnie przyjęła zaproponowane zmiany.
 
c) dyskusja,
Na temat projektu budżetu Gminy Białe Błota na 2018 rok nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Gabriela Żernicka, radna Alina Puppel, radny Piotr Mądrzyński, sołtys Sławomir Ruge, skarbnik Lucyna Krasulak, kierownik Bartosz Wiese, radny Bronisław Balcerowski, radny Krzysztof Kocikowski, sołtys Paweł Zuehlke.
 
d) głosowanie nad uchwałą.  


Głosowano w sprawie:
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2018.


Wyniki głosowania
ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka
PRZECIW: Piotr Mądrzyński, Gabriela Żernicka

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 2, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
 
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr RGK.0007.171.2017 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2018.
 
4) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Białe Błota na lata 2018-2024.

a) przedstawienie projektu uchwały i opinia RIO,

Projekt chwały oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy przedstawiła Skarbnik Gminy Białe Błota Lucyna Krasulak.
 
b) opinia Komisji Budżetu i Finansów,

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Bronisław Balcerowski odczytał pozytywną opinię w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2018


c) dyskusja,


 Brak.

d) głosowanie nad uchwałą.

Głosowano w sprawie:
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Białe Błota na lata 2018-2024.

Wyniki głosowania
ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka
PRZECIW: Piotr Mądrzyński
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Gabriela Żernicka

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 1, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.


Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwalę nr RGK.0007.172.2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Białe Błota na lata 2018-2024.

Przewodniczący RG ogłosił przerwę.
 
5) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Białe Błota na rok 2018;

Głosowano w sprawie:
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Białe Błota na rok 2018;.

Wyniki głosowania
ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwalę nr RGK.0007.173.2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Białe Błota na rok 2018.

6) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Białe Błota na 2018 rok;

Głosowano w sprawie:
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Białe Błota na 2018 rok;.

Wyniki głosowania
ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwalę nr RGK.0007.174.2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Białe Błota na 2018 rok
 
7) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej ( KGP.0006.55.2017);

Głosowano w sprawie:
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej ( KGP.0006.55.2017);.

Wyniki głosowania
ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.


Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwalę nr RGK.0007.175.2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej;

8) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (KGP.0006.56.2017);

Głosowano w sprawie:
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (KGP.0006.56.2017);.

Wyniki głosowania
ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.


Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwalę nr RGK.0007.176.2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

9) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (KGP.0006.57.2017);

Głosowano w sprawie:
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (KGP.0006.57.2017);.

Wyniki głosowania
ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.


Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwalę nr RGK.0007.177.2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej ;

10) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (KGP.0006.58.2017);

Głosowano w sprawie:
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (KGP.0006.58.2017);.

Wyniki głosowania
ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwalę nr RGK.0007.178.2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

11) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (KGP.0006.59.2017);

Głosowano w sprawie:
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (KGP.0006.59.2017);.

Wyniki głosowania
ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwalę nr RGK.0007.179.2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej;

12) w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej ( KGP.0006.60.2017);

Głosowano w sprawie:
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej ( KGP.0006.60.2017);.

Wyniki głosowania
ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwalę nr RGK.0007.180.2017 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej

13) w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej ( KGP.0006.61.2017);

Głosowano w sprawie:
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej ( KGP.0006.61.2017);.

Wyniki głosowania
ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwalę nr RGK.0007.181.2017 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej

14) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (KGP.0006.62.2017);

Głosowano w sprawie:
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (KGP.0006.62.2017);.

Wyniki głosowania
ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwalę nr RGK.0007.182.2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
 
15) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (KGP.0006.63.2017);

Głosowano w sprawie:
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (KGP.0006.63.2017);.

Wyniki głosowania
ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwalę nr RGK.0007.183.2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

16) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej (KGP.0006.64.2017);

Głosowano w sprawie:
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej (KGP.0006.64.2017);.

Wyniki głosowania
ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwalę nr RGK.0007.184.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej;

17) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Patrolowej i Bobrowej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota;

Głosowano w sprawie:
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Patrolowej i Bobrowej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota;.

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwalę nr RGK.0007.185.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Patrolowej i Bobrowej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota


18) w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota;

Głosowano w sprawie:
w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota;.

Wyniki głosowania
ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.


Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwalę nr RGK.0007.186.2017 w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota;


19) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Zastępcy Wójta pełniącego obowiązki Wójta Gminy Białe Błota;


Głosowano w sprawie:
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Zastępcy Wójta pełniącego obowiązki Wójta Gminy Białe Błota;.
 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Rafał Barsukiewicz, Piotr Mądrzyński, Wiesława Suszek, Gabriela Żernicka

Podsumowanie | Za: 11, przeciw: 0, wstrzymało się: 4, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwalę nr RGK.0007.187.2017 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Zastępcy Wójta pełniącego obowiązki Wójta Gminy Białe Błota;
 
20) w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.16.2017 na działalność Wójta Gminy Białe Błota;

Głosowano w sprawie:
w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.16.2017 na działalność Wójta Gminy Białe Błota;.

Wyniki
ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Piotr Mądrzyński

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwalę nr RGK.0007.188.2017 w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.16.2017 na działalność Wójta Gminy Białe Błota;
 
21) zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Białe Błota.

Głosowano w sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Białe Błota..

Wyniki głosowania
ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwalę nr RGK.0007.189.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Białe Błota.
 
22) w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanychz budżetu Gminy Białe Błota dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu Patrycjusz Migawa.

Głosowano w sprawie:
w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanychz budżetu Gminy Białe Błota dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego..

Wyniki głosowania
ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwalę nr RGK.0007.190.2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Białe Błota dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnegoAd.11. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.

 Brak uwag

Ad.12. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Rafał Barsukiewicz:
- podziękował  posłowi na Sejm RP Pawłowi Skuteckiemy za zaangażowanie w sprawy gminy i dostarczenie opinii w sprawie możliwości powołania drugiego zastępcy wójta
 
Radca prawny Edyta Ksobiak  podziękowała radnemu Barsukiewiczowi za umożliwienie kontaktu z posłem Skuteckim Podziękowała także Przewodniczącemu RG oraz wszystkim radnym za pomoc i zaangażowanie w rozwiązanie trudnej sytuacji w Gminie Białe Błota.
 
O godz. 16:07 sesję opuścił sesję radny Rafał Barsukiewicz.
 
Radna Wiesława Suszek:
- poruszyła kwestię ul. Łochowskiej, a mianowicie wyjazdy tirów z firmy STW podczas, gdy dzieci idą na przystanek autobusowy. Zapytała w jakim terminie będzie położona nitka wodociągowa do Łochowa, gdyż niniejsza inwestycja blokuje położenie ścieżki pieszo-rowerowej w tym rejonie?
 
Radna Alina Puppel:
- złożyła interpelacje:
1) dotyczącą ul. Strusiej i jej wykonania w przyszłorocznym budżecie gminy,
2) w sprawie wykonania przejścia dla pieszych na przystanku autobusowym przy ul. Łochowskiej i ul. Strusiej
3) w kwestii utwardzenia kruszywem ulic: Kolibra, Szkolnej, Albatrosa i Agatowej
- poruszyła kwestię planu rozwoju sieci dróg w gminie Białe Błota, chce aby to wykonać w formie uchwały. Radna wskazała, że jest to również wniosek mieszkańców,
- poinformowała o skardze Prokuratora Rejonowego Bydgoszcz-Południe na Uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, poprosiła o przedstawienie informacji w niniejszej kwestii,
- zapytała czy mieszkańcy ul. Wąskiej w Drzewcach mają podłączony wodociąg?
- w kwestii budynku gminnego, który jest mieniem publicznym, który obecnie wymaga remontu. Wskazała, że budynek znajduje się w Łochowicach i jest zamieszkiwany przez p. Jana Ch., budynek wymaga wymiany dachu, nie a orynnowania, nie jest wymieniona instalacja elektryczna. Dzięki „szlachetnej paczce” udało się zgromadzić farby. Radna poprosiła aby zadbać o mienie publiczne. Obok mieszka starszy człowiek, który pozostaje pod opieką GOPS, z uzyskanych informacji wynika iż ten Pan pozostał bez węgla i jest wspierany przez okolicznych mieszkańców – w tym budynku również instalacja elektryczna wymaga wymiany.
 
Radny Bronisław Balcerowski:
- przypomniał zastępcy Jaworskiemu o harmonogramie odnośnie wykonywania inwestycji drogowych, który należy wykonać wraz z analizą dróg wykonanych, do wykonania oraz liczbie mieszkańców,
Radny Krzysztof Kowalewski:
- poinformował, ze w piśmie wojewody nie ujęto ul. Bluszczowej w ramach tzw. schetynówek nie mniej jednak wykonanie tej inwestycji nie jest zagrożone,
- odnośnie Odnawialnych Źródeł Energii wskazała, że mieszkańcy nie dostają informacji zwrotnej o tym, że  nie zakwalifikowali się do projektu – zasugerował aby takie informacje przygotować
 
Radna Anna Zawidzka:
 - poruszyła sprawę braku chodnika i przejścia dla pieszych na ul. Berberysowej.
 
Przewodniczący Rady Jacek Grzywacz:
- poruszył kwestię dofinansowania budowy oświetlenia w ramach ZIT, zapytał czy będzie możliwość dofinansowania także rozbudowy inwestycji już rozpoczętych oraz wymiany starego oświetlenia na nowe?


 

Ad.13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

Zastępca Wójta Jan Czekajewski:
- poinformowała, że w budżecie na 2018 rok, przeznaczono kwotę 1.900.000 zł dla ZWiUK jako aport, w dużej mierze jest to kwota na budowę nitki wzdłuż ul. Łochowskiej – przede wszystkim w miejscach gdzie nitka koliduje z budową ścieżki pieszo-rowerowej. Do kwietnia będzie procedowane wydanie zezwolenia na wykonanie tej ścieżki. starosta wskazała, aby ścieżkę podzielić na zadania gdzie inwestycja ma być osobno realizowana wzdłuż ulicy powiatowe oraz osobno wzdłuż dróg gminnych. Budowę ścieżki zaplanowano do realizacji na dwa lata.
- ul. Strusia – nie ma na nią funduszy,
- ul. Łochowska, przejście dla pieszych – wskazał że jest ono jak najbardziej zasadne, zwróci się do Starosty o pomoc w realizacji inwestycji,
- odnośnie utwardzenia  kruszywem ulic wskazanych przez radną Puppel, poinformowała, że przekaże do realizacji do referatu dróg
 
Radca Prawny Edyta Ksobiak:
- w sprawie skargi na Uchwałę Rady Gminy, poinformowała, iż dotyczy ona publikacji Uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Prokurator zarzuca, że Uchwała nie powinna wchodzić w życie z dniem podjęcia tylko po opublikowaniu w dzienniku, gdyż jest to akt prawa miejscowego – wskazała, że dotyczy to wielu gmin, co związane jest z różnymi wyrokami i interpretacjami sądów i urzędów.
 
Zastępca wójta Jan Czekajewski:
- odnośnie ul. Wąskiej poinformował, że z jego wiedzy wzdłuż ul. Wąskiej nie przebiega wodociąg – ZWiUK miał to zrealizować, odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.
 
Kierownik GOPS Bogusława Bajgot:
- odnośnie stanu budynku w Łochowicach poinformowała, że taki stan istnieje od wielu lat GOPS wykonuje bieżące naprawy. Wpłynęło pismo inspektora nadzoru  w kwestii konieczności wymiany instalacji elektrycznej  - koszt ok. 7 tys. złotych, wskazała że ośrodka na to nie stać oraz przewodów kominowych, które ze względu na niebezpieczeństwo w sezonie grzewczym zostały przez ośrodek pomocy naprawione.
- odnośnie osoby zamieszkującej obok ww. budynku poinformowała, że pozostaje on pod stałą, rzetelną opieką GOPS . Wskazała, że ten Pan na pewno został zaopatrzony w pomoc przed świętami.
 
Zastępca Wójta Jan Czekajewski:
- poinformował, że w styczniu w ramach remontów, gmina pochyli się nad budynkiem w Łochowicach
- odnośnie planu dróg wskazał, że on istnieje radni go otrzymali, natomiast jest już zdezaktualizowany i trwają prace nad nowym, który zostanie przedstawiony radnym po konsultacji z sołtysami
- odnośnie ul. Bluszczowej wskazała, że nie widzi zagrożeń dla realizacji ul. Bluszczowej,
- w sprawie Odnawialnych Źródeł Energii wskazał, że wnioskodawcy muszą dostać odpowiedź,
- odnośnie przejścia na ul. Berberysowej poinformował, że działka jest wydzielona, projekt jest  - inwestycja będzie zrealizowana w ramach bieżącego utrzymania dróg,
 
Radny Krzysztof Kowalewski odnośnie  fotowoltaiki dopytał co w sytuacji, gdy wniosek mieszkańca nie zostanie zakwalifikowany oraz czy będą zwracane poniesione przez mieszkańców pieniądze na projekty?
 
Inspektor Andrzej Pasek:
- na zebraniach w sprawie projektu OZE mieszkańcy byli informowani, że kwota 200 zł którą wpłacili nie daje gwarancji i ponoszą ryzyko jeżeli nie zakwalifikują się do projektu. Była także informacja, że osoby, które się zakwalifikują zostaną pisemnie powiadomione i zostaną poproszone o podpisanie umowy na użyczenie nieruchomości, co miało miejsce w kwietniu. Informacje, które pojawiają się na stronie Urzędu Marszałkowskiego, dotyczą oceny wniosku gminy – pierwszy termin był do września obecnie jest on przedłużony do 17 stycznia 2018 r., nie mniej jednak nie można przewidzieć, czy termin ponownie nie zostanie wydłużony.
 
Zastępca Wójta Jan Czekajewski:
- w sprawie dofinansowania ze środków ZIT poinformował że środki mogą być przeznaczone na modernizację oświetlenia poprzez modernizację punktów świetlnych na ledowe, natomiast drugi temat dotyczy uzupełnienia oświetlenia i jest to traktowane jako dokończenie rozpoczętych inwestycji – nie nowych. Szczegółowa odpowiedź udzielona zostanie na piśmie.
 
Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz przedstawił radnej Alinie Puppel informacje w sprawie ilości dróg utwardzonych w poszczególnych sołectwa wg stanu na miesiąc luty 2017 r.

Ad.14. Wolne wnioski i zapytania.


Sołtys Sylwia Stoppel:
- zapytała pytanie czy odpowiedź z urzędu gminy do czegoś zobowiązuje czy jest to tylko odpowiedź na cyt. „odczepne”? Sołtys odczytała pismo dot. propozycji do projektu budżetu, a mianowicie, że przewiduje od m.in. środki na modernizację ul. Strusiej, ul. Ptasiej i budowę ul. Sokolej. Na chwilę obecną w sołectwie została tylko ul. Sokola – co z resztą? Wskazała, że jeżeli jest pisemna deklaracja to powinno się nią zrealizować.
Poprosiła o udzielenie odpowiedzi na piśmie na wszystkie zadane pytania.
- jakie ulice już utwardzone kruszywem są zaplanowane do realizacji w budżecie na 2018 rok?
- poruszyła kwestię niezamieszkałego, gminnego budynku przy ul. Patrolewoej, czy coś się dzieje w tym kierunku?
- wskazała, że w sołectwie Murowaniec jest fatalny stan dróg – poprosiła radnych o wizję lokalną
 
Pan Sławomir Ossowski:
- poruszył kwestie „lewej” strony Murowańca, gdzie mieszka ok. 80% mieszkańców Murowańca, która została zapomniana. Wskazał, że ciągle wypomina się już zrealizowane inwestycje w sołectwie. Zaapelował do radnych żeby wolne środki, o ile się znajdą w przyszłorocznym budżecie, przeznaczyć na ul. Strusią. Zawnioskował, aby zrobić mapę dróg najważniejszych dla gminy, zaapelował aby radni spojrzeli na całą gminę.
 
Pan Krzysztof Michalak:
- poruszył kwestię obwodnicy Białych Błot. Odczytał notatkę służbową sporządzoną w dniu 20.06.2017 r., ze spotkania przedstawicielami urzędu gminy z mieszkańcami w powyższej kwestii. Poinformował o ponownym spotkaniu, z wicewójtem Czekajewskim w niniejszej kwestii, z którego również miała być sporządzona notatka, której do dnia dzisiejszego mieszkańcy nie trzymali. Pan Michalak wskazał, że mieszkańcy z mediów dowiedzieli się, że Przewodniczący RG i radny Moroz brali udział w spotkaniu z Urzędem Miasta Bydgoszcz odnośnie obwodnicy, zapytał czy mieli oni upoważnienie do uczestniczenia w spotkaniu? Poinformował, że mieszkańcy chcą napisać protest i na wiosnę zrobić pikietę pod urzędem gminy, gdyż mają dosyć takiej sytuacji. Pan Michalak poinformował o obawach mieszkańców w sprawie obwodnicy. Zapytała także, czy petycja odnośnie ul. Betonowej i ul. Azalowej doszła do skutku, czy te ulice będą robione w przyszłym roku?
 
Sołtys Mieczysław Wieczorek:
- podziękował, wszystkim tym, którzy przyczynili się do budowy ul. Bluszczowej i ul. Ułańskiej
- wskazał, że w budżecie na 2018 rok w dziale zagospodarowanie przestrzenne zostało wpisane wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ciele południe w miejscowości Ciele – zadanie to wpisano na końcu tabeli, poprosił  aby to zadanie zrealizować w jak najszybszym terminie, gdyż jest ono ważne dla mieszkańców Ciela i organizacji protestującej wobec rozbudowy fermy drobiu
- poinformował, że jest niezadowolony z równania z dróg w Cielu, które wg uzgodnień miały być równane w miesiącu grudniu, co nie zostało wykonane. Poinformował, że oczekuje, iż w styczniu będą równane.
- zapytał, dlaczego w uzupełnianych oświetleniach wg. starych projektów zastosowano lampy o różnych barwach światła – wskazał, aby lampy były jednolite
 
Wiceprzewodnicząca RG Maria Wolsztyńska:
- poruszyła sprawę otrzymanych przez mieszkańców rachunków za wodę, w których już od 11 grudnia zostały ujęte nowe stawki za wodę i ścieki. Radna odniosła się do projektu uchwały, który został przedstawiony, lecz nie podjęty na Sesji Rady Gminy Białe Błota w dniu 28 listopada 2017 r. Z uzasadnienie uchwały jak i z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę wynika, iż nowe stawki gdyby podjęto uchwałę weszły by w życie z dniem 01 stycznia 2018 r., natomiast w obecnej sytuacji, gdy nie podjęto uchwały to stawki powinny obowiązywać od 2 stycznia 2018 tj. po 70 dniach od przedłożenia przez ZWiUK do zaakceptowania zaproponowanych stawek. Ponadto ZWiUK, zgodnie z ww. ustawą powinien ogłosić w prasie nowe taryfy za wodę i ścieki. Radna zapytała w jaki sposób zostanie rozwiązana sprawa nadpłaconych rachunków za ścieki oraz niedopłata za wodę dla mieszkańców, którzy do kanalizacji nie są podłączeni, gdyż zgodnie z nowymi taryfami cena za wodę jest niższa, wzrosły za to ceny za ścieki.

Pan Henryk Sykut:
- wskazał, że zarówno w budżecie jak i w Wieloletniej Prognozie Finansowej nastąpił znaczny wzrost dochodów, co jest dobrą informacją, gdyż w momencie kiedy wzrastają dochody można także zwiększyć wydatki. Wskazał, że wzrost dochodów do poziomu 55 mln złotych to jedyna dobra informacja, gdyż na inwestycje przeznaczono jedynie 11 mln 388 tys. złotych, z czego kwota 7 mln 960 tys. złotych na inwestycje rozpoczęte, natomiast na nowe inwestycje  3 388 000 zł. Zaznaczył że nadwyżki w budżecie przeznaczone są spłaty i na zaciąganie kredytów. Wskazał, że na koniec kadencji zadłużenie gminy będzie wynosić 40 mln 244 tys. złotych, gdzie na początku kadencji obecnej Rady zadłużenie wynosiło ok. 34 mln złotych. Poruszył kwestię pogorszenia sytuacji gminy. Pan Sykut poruszył sprawę złego stanu ul. Myśliwskiej i ul. Pogodnej,
- mieszkaniec poruszył kwestię świetlicy w Cielu, która ma być zarządzana przez GCK – mieszkańcy się z tym nie zgadzają. Wyjaśnił, że mieszkańcy złożyli petycję w niniejszej kwestii nie mniej jednak nie było odpowiedzi,
- zgłosił problem braku równania dróg w miejscowości Ciele, która została w roku bieżącym pomijana,
 
Przewodniczący RG i sołtys Jacek Grzywacz:
- przypomniał wójtowi, że miała być rozebrana scena
- w kwestii rozbudowy kurników w Cielu wyjaśnił, że otrzymał informacje, że kiedyś w wodach podziemnych azotu nie było, natomiast obecnie jest – poprosił o sprawdzenie niniejszych informacji,
- w sprawie równania dróg wskazał, że sytuacja braku równania dotyczy całej gminy ze względu na panujące warunki pogodowe,
 
Sołtys Przyłęk Paweł Zuehlke:
- podziękował za siłownię zewnętrzną
- poruszył problem dróg, a mianowicie: ul. Zabytkowej na zakręcie, gdzie droga jest mocno zwężona, a kruszec który był tam wysypany dawno się wybił od kilku dni niskim autem w ogóle nie można przejechać – nic się w tym kierunku nie dzieje. Sołtys poinformował również o telefonach mieszkańców ul. Wioślarskiej, którzy sami nasypują ziemię  i utwardzają drogę. Poprosił o jak najszybsze uregulowanie ul. Zabytkowej.
 
Pani Anna Zagaja:
- poinformowała o zgłaszanych sytuacjach, które są bagatelizowane, m.in. że na ul. Altanowej nie palą się światła oraz kilka lam na ul. Betonowej
- zapytała, gdzie są studzienki na ul. Altanowej? Studzienki ciągle się zapadają – mieszkanka zgłaszała do ZWiUK. Kto jest odpowiedzialny za to, aby w niniejszej kwestii coś zrobić?
Redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info Marzanna Kreja:
- wskazała, że słyszy się o sprawie dróg w Murowańcu i chciała zapytać radnych Łochowa, p. Balcerowskiego i p. Orlika, co robią w sprawie dróg w miejscowości Łochowo – redaktor nie słyszała żeby radni zabiegali o to, aby drogi w Łochowie były robione. Poinformowała że p. Orlik powiedział, że na sesjach się nie wypowiada. Mieszkańcy Łochowa nie widzą, żeby panowie radni o to zabiegali. Zapytała co państwo robią w tej sprawie?
- poinformowała, że nie otrzymała odpowiedzi od radnych na zapytania z poprzedniej sesji. Pytania kierowane były do: p. Kowalewskiego, p. Suszek i p. Żernickiej. Redaktor wskazała, że radni nie są radnymi tylko swoich miejscowości, tylko radnymi gminy,
- dlaczego Przewodniczący Rady różnie podchodzi do różnych stowarzyszenia. Sprawa dotyczy Sowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Parasolka, które po powzięciu informacji o spotkaniu radnych ze związkami zawodowymi „Solidarność” urzędu gminy Białe Błota (które również jest stowarzyszeniem), skierowało ustne zapytanie o zorganizowanie spotkania z radnymi w terminie 18-20 grudzień. Poinformowała, że stowarzyszenie do tej pory odpowiedzi w powyższej sprawie nie otrzymało. Dlaczego przewodniczący, tak różnie traktuje stowarzyszenia? Celem niniejszego spotkania miała być rozmowa nt. obecnej sytuacji w Gminie Białe Błota.
- pytanie do zastępcy Jana Czekajewskiego w sprawie roszczenie, dot. kruszywa. o jaką kwotę występuje w imieniu firmy Kaspol jej pełnomocnik? Czym przedmiotowa sprawa może się ewentualnie skończyć dla Gminy Białe Błota?
- jak wygląda sprawa realizacji zadania własnego gminy, a likwidacji zlewni ścieków? Czy gmina Białe Błota ma podpisane jakiekolwiek porozumienie z inna gminą na realizację tego zadania – jest to zadanie obowiązkowe?
- wskazała, że powzięła informację o wydanym przez wicewójta Czekajwskiego poleceniu służbowym, zakazującym urzędnikom kontaktów z mediami. Redaktor wyjaśniła, że plecenie nie jest zgodne z prawem prasowym
                                             
Ad.15. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.

Zastępca wójta Jan Czekajewski odnośnie ul. Sokolej wyjaśnił że jest zaplanowana do realizacji na lata 2018 i 2019. Odnośnie ul. Strusiej poinformował, że w ramach zgromadzonych, wolnych środków zadanie będzie zrealizowane.
W kwestiach podnoszonych przez p. Michalaka wyjaśnił, że odpowiedź nie była udzielona ze względu na to, iż zastępca był chory. Wyjaśnił, że obecnie podpisane porozumienie w formie listy intencyjnego stron ma rozwiązać problem w kwestii połączenia drogi krajowej S-5 z miastem Bydgoszcz w miesjcowości Białe Błota. Wyjaśnił, że nie ma jednego rozwiązania dla obwodnicy Biaałych Błot. List intencyjny podpisany w celu rozważenia możliwości i wybrania najbardziej efektywnego rozwiązania pod względem ochrony mieszkańców i środowiska. Zastępca poinformował, że będą konsultacje społeczne w sprawie wyboru rozwiązania dla obwodnicy.
Przewodniczący RG Jacek Grzywacz poinformował, że kolejna sesja będzie poświęcona sprawie obwodnicy Białych Błot. Poinformował, że o jego uczestnictwie w spotkaniu w Urzędzie Miasta zadecydowała sekretarz – chodziło o gościnną wizytę. Przewodniczący poinformował, że nie podpisywał żadnego porozumienia, gdyż nie jest do tego uprawniony- w piśmie było miejsce do podpisu zastępcy wójta Jana Czekajewskiego.
W powyższej kwestii nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: p. Michalak, Przewodniczący RG Jacek Grzywacz, zastępca wójta Jan Czekajewski.
Zastępca wójta Jan Czekajewski w kwestii ul. Betonowej i Azalowej poinformował, że są środki w przyszłorocznym budżecie. Wyjaśniła także, że zabezpieczono w 2018 r., środki na plan miejscowy plan w miejscowości Ciele w związku z czym w przyszłym roku rozpoczną się prace.
Kierownik Andrzej Wiekierak uzupełnił, że do połowy lutego po zapytaniach ofertowych zostanie podpisana umowa z urbanistą. Nie mniej jednak wnioski do planu już można składać, tj. procedura się toczy.
 Zastępca wójta Jan Czekajewski wypowiedział się w kwestii równania dróg w gminie. Wskazała, że warunki pogodowe nie sprzyjały równaniom, gdy były okresy sprzyjające drogi były równane nie mniej jednak po chwili stan dróg znów był zły. Wyjaśnił, że celem jest trwała modernizacja dróg i do tego gmina będzie dążyć. W sprawie zróżnicowania w kolorach oświetlenia wyjaśnił, że jest to spowodowane tym, że te najnowsze mają białe światło. w ramach posiadanych środków oraz w ramach ZIT będzie modernizowane oświetlenia na LEDowe, w związku z czym zastępca wyraził nadzieję, że oświetlenie będzie jednolite.
Mieszkaniec Jacek Krzyżanowski poruszył kwestię opłat za wodę i ścieki od 11.12-27.12 br, Wskazał, że jest to najdroższa woda w okolicy.
Odnośnie taryf za wodę i ścieki radca prawny Edyta Ksobiak poinformowała, że urząd wystosuje pismo do ZWiUK w przedmiotowej kwestii.
Zastępca Wójta Jan Czekajewski odnośnie zarządcy świetlicy w Cielu poinformował, że zapoznał się ze stanowiskiem mieszkańców, swoje stanowiska w tej  kwestii nie ma, natomiast zostanie ono wypracowane. Odnośnie pytań p. Sykuta, odpowiedział, że wydatki gminy ciągle rosną. W sprawie sceny poinformował, że nie wiedział, że nie jest rozebrana i postara się jak najszybciej to zrealizować. W kwestii azotu w wodzie poinformował, że postara się zdobyć stosowne badania. Na kwestie podnoszone przez p. Zuehlke, wyjaśnił, że przed chorobą uzgadniała ul. Zabytkową i myślał, że jest zrobiona – zastępca wyjaśnił, że jak tylko pogoda pozwoli zostanie ww. ulica zrobiona. Poinformował także, że robił projekt, który zakładał poszerzenie zakrętu o 1m. dziury będą załatane.
W sprawie świateł na ul. Altanowej i ul. Betonowej wyjaśnił, że stare punkty świetlne mają nagminną usterkę – w słupie jest płytka która steruje oświetleniem, gdy jest zawilgocona pojawia się usterka oświetlenia – w ramach ZIT sterowanie będzie zmienione i awaryjność spadnie. Odnośnie studzienek wyjaśnił, że wymagają częstszych remontów,
W sprawie roszczenia o którym wspominała Pani Kreja poinformował, że udzieli odpowiedzi na piśmie, gdyż  nie ma wiedzy w tej kwestii.
Pani Marzanna Kreja wskazała, że wicewójt odpowiadał na pismo kancelarii prawnej reprezentującej firmę Kaspol. Wyjaśniła, ze jest to znaczna kwota, wskazała, że dobrze aby radni byli o tym poinformowani.
Kierownik Bartosz Wiese wyjaśnił, że było to zapytanie osoby prywatnej, z ustaleń wójta i firmy Ptak wynikało, że gmina miała kruszywo otrzymać bezpłatnie.
Zastępca wójta Jan Czekajewski wyjaśnił, że gmina ma podpisane porozumienie z Miastem Bydgoszcz  w sprawie odprowadzania ścieków. Będzie przygotowane porozumienie z Gminą ?Nowa Wieś Wielka na odprowadzanie ścieków do ich oczyszczalni. Odnośnie zakazu kontaktu z mediami wyjaśnił, że polecenie delegowała kierowników referatów do udzielania informacji w zakresie ich kompetencji.
Redaktor naczelna Marzanna Kreja poinformowała, że ma dowód na to, że
zakazano rozmów.
Przewodniczący RG podkreślił, że  nie załatwia prywatnych spraw w Urzędzie Gminy. Po raz kolejny wskazał, że  nie był niczego nie podpisał w Urzędzie Miasta Bydgoszcz. Odnośnie stowarzyszeń wskazał, że  nie podziela zdania Pani redaktor naczelnej Marzanny Kreja.
Sołtys Mieczysław Wieczorek odnośnie świetlicy w Cielu wskazał, że jest wniosek, aby nie znajdowała się ona w strukturach GCK, co mieszkańcy sołectwa zawarli w swoim piśmie, na które nie udzielono odpowiedzi. Poprosił o przekazanie odpowiedzi na jego ręce lub radnego.
Radny Krzysztof Kowalewski poinformował, że nie jest prawdą, iż od 4 lipca nie zrobił nic w sprawie kurników i są na to świadkowie i dokumenty. Poprosił o nierozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. Poinformował,  że nie utrudniał kontaktów z publicznymi mediami, natomiast to czy pomagał, to jego indywidualna sprawa.
Radny Sebastian Orlik na sprawy podnoszone przez Panią Kreję poinformował, że jego sposobem  jest praca, a nie wykłócanie się na sesjach. Wyjaśnił, że w budżecie na 2018 rok jest wykonanie 7 dróg w Łochowie, co jest efektem wspólnej pracy.

Ad.16. Zakończenie obrad XXXVIII Sesji VII Kadencji

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz zakończył posiedzenie obrad XXXVIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.


 
                                                                                              Przewodniczący
                                                                                              Rada Gminy Białe Błota
 
 
Zgodnie z §. 39 ust. 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do Protokołu można wnosić  do 22.01.2018 r. Uwagi wnosi się w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (29 grudnia 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (29 grudnia 2017, 08:22:04)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (15 stycznia 2018, 10:54:41)
Zmieniono: protokół

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 692