PROTOKÓŁ Z XL SESJI VII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA ODBYTEJ W DNIU 28.03.2018 R., O GODZ. 12:00 W AULI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIAŁYCH BŁOTACH, UL. CZYSTA 1A

nagranie

 
Protokół
z XL Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się dnia 28 marca 2018 r., w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a.
 
Sesja trwała: od godziny 12:00 do 17:30.
Sesję prowadzili:  Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz
Sekretarz obrad: radny Sebastian Orlik
Protokolant posiedzenia: Magdalena Maison
 
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
W sesji udział wzięli:
 
1. Radni Gminy Białe Błota;
2. Zastępca Wójta Jan Jaworski;
3. Skarbnik Gminy: Lucyna Krasulak; 
4. Inspektor: Renata Dworak; 
5. Radca prawny: Edyta Ksobiak;
6. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;
7. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół z Gminy Białe Błota;
8. Sołtysi; 
9. Zaproszeni goście.

Porządek obrad:
1. Otwarcie XL Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
1) Komisja Budżetu i Finansów;
2) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;
3) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
4) Komisja Rewizyjna;
 
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
9. Podjęcie uchwał:
1. w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 rok, 
2. w sprawie podziału gminy Białe Błota na okręgi wyborcze;
3. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „ Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Białe Błota na lata 2016-2018 za rok 2017;
4. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Białe Błota na 2018 rok;
5. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Białe Błota na rok 2018;
6. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota;
7. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo (KGP.0006.1.2018);
8. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo ( KGP.0006.2.2018);
9. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drzewce;
10. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo( KGP.0006.4.2018);
11. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka;
12. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo (KGP.0006.6.2018);
13. w sprawie wyposażenia w majątek gminnej jednostki organizacyjnej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu (KGP.0006.7.2018);
14. w sprawie wyposażenia w majątek gminnej jednostki organizacyjnej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ( KGP 0006.8.2018 );
15. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej ( KGP.0006.10.2018);
16. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej ( KGP.0006.11.2018);
17. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej ( KGP.0006.12.2018 );
18. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota; 
19. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Białe Błota.
10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
15. Zakończenie obrad XL Sesji VII Kadencji

Ad.1. Otwarcie XL Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RG otworzył XL Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji oraz stwierdził quorum, przy obecności 13 radnych, Rada Gminy Białe Błota była władna podejmować uchwały.
Nieobecni byli: radny Bronisław Balcerowski i radna Wiesława Suszek

Ad.2. Wybór sekretarza obrad.

Przewodniczący  RG złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury radnego Sebastiana Orlika na Sekretarza obrad. Wniosek został zatwierdzony jednogłośnie.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Przewodniczący RG Jacek Grzywacz poinformował, że do protokołu nie wpłynęły żadne uwagi i poddał pod głosowanie protokół , który radni jednogłośnie przyjęli.

Ad.4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.

Kierownik Andrzej Wiekierak złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej.

Rada Gminy jednogłośnie wprowadziła powyższy projekt uchwały do porządku obrad przedmiotowej sesji jako pkt 9.20.

Radni jednogłośnie zaakceptowała porządek obrad XL Sesji Rady Gminy Białe Błota. 

Ad.5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący RG Jacek Grzywacz  poinformował o przyczynach zmiany terminu sesji w miesiącu marcu i oddał głos prezesowi Stowarzyszenia Kulturalno- Naukowego „Awangarda” pan Róźdżyński, który przedstawił obywatelski projekt w sprawie przejęcia strzelnicy. Zwrócił się do radnych o poparcie ww. wniosku.

Na sesję Rady Gminy Białe Błota o godz. 12:18 przybyła radna Wiesława Suszek.

Następnie Przewodniczący RG oddał głos panu Dariuszowi Fundatorowi przedstawicielowi stowarzyszenia „ Stop Fermom drobiu w Cielu” , który przedstawił dotychczasowe działania organizacji i podziękował wszystkim osobom za wsparcie.

Ad.6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:

1) Wiceprzewodnicząca RG Maria Wolsztyńska w zastępstwie przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Bronisława Balcerowskiego przedstawiła sprawozdanie dot. prac komisji w okresie międzysesyjnym.

2) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
Radny Krzysztof Kowalewski jako przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu przedstawił sprawozdanie dot. prac komisji w okresie międzysesyjnym.

3) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska.
Radny Zbigniew Moroz jako przewodniczący  Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska przedstawił sprawozdanie dot. prac komisji w okresie międzysesyjnym.

4) Komisja Rewizyjna.
Radna Wiesława Suszek jako przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym oraz poinformowała o wynikach kontroli dot. kosztów Święta Gminy i działalności klubów sportowych.

Ad.7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Zastępca Wójta Gminy Jan Jaworski przedstawił informację o działaniach zastępcy wójta w okresie międzysesyjnym. Zwrócił się również do Rady Gminy  Białe Błota o poparcie jego działania w zakresie powołania drugiego zastępcy wójta.

Przewodniczący RG powiedział, że Rada Gminy może zająć w tym temacie stanowisko i  zaproponował wprowadzenie do porządku obrad pkt. Stanowisko Rady Gminy Białe Błota.

Następnie zarządził dyskusję:
Radna Alina Puppel  powiedziała, że zatrudnienie zastępcy wójta nie jest kompetencją rady gminy tylko wójta.
Radna Gabriela Żernicka powiedziała, że też nie czuje się na sile, żeby rozstrzygać, czy ma być zastępca, czy nie.
Wiceprzewodnicząca RG Maria Wolsztyńska  powiedziała, że ma wątpliwości, czy ustawa o samorządzie gminnym dopuszcza możliwość powołania kolejnego wice wójta.
Radca Prawny pani Edyta Ksobiak  powiedziała, że pan wójt posiada dwie opinie prawne dające możliwość powołania zastępcy wójta. Byłoby to powołanie przez zastępcę drugiego zastępcy wójta. Wójt nie oczekuje od radnych oceny prawnej. Ma to być tylko zaopiniowanie takiej możliwości.
Wiceprzewodnicząca RG Maria Wolsztyńska poprosiła o przedstawienie ww. opinii.
Radca Prawny pani Edyta Ksobiak  powiedziała, że nie posiada w tej chwili tych opinii. Dodała, że cała odpowiedzialność za podjęcie tych działań będzie spoczywać na organie wykonawczym.
Radny Krzysztof Kocikowski zwrócił uwagę, że z ustawy o samorządzie gminnym jasno wynika kto powołuje wice wójta. Dodał, że jak te opinie są pozytywne nie widzi konieczności wypracowywania stanowiska. Jak wójt uważa, że tych obowiązków jest dużo i opinie są pozytywne to sprawa jest prosta. Pan Jan Jaworski powinien powołać  wice wójta i nie widzę konieczności, żeby rada gminy w tym temacie się wypowiadała. Dodał, że byłby zainteresowany zapoznaniem się z tymi opiniami.
Radna Gabriela Żernicka zapytała w jakim czasookresie wojewoda może skontrolować Wójta?
Radca Prawny pani Edyta Ksobiak  wyjaśniła, że zarządzenia są wysyłane do wojewody, a ten ma 30 dni na podjęcie decyzji.
Radna Alina Puppel zapytała kto jest autorem opinii o których mówiła pani Ksobiak?
Radca Prawny pani Edyta Ksobiak wyjaśniła, że opinie pochodzą od pana Sypniewskiego i z Biura Analiz Sejmowych.

Przewodniczący RG zaproponował po pkt 8 wstawić pkt 9 Stanowisko Rady Gminy Białe Błota.- Rada Gminy Białe Błota 10 głosami „za” , przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących” przyjęła ww. zmianę porządku obrad.

Ad.8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.

Brak uwag

Przewodniczący RG ogłosił 30 minut przerwy.

Ad.9 Stanowisko Rady Gminy Białe Błota.

Przewodniczący RG odczytał Stanowisko cyt.: „ Rada Gminy Białe Błota na podstawie §19 ust. 2 pkt 3 Statutu Gminy Białe Błota, pozytywnie opiniuje kierunek działania Zastępcy Wójta Gminy Białe Błota, wykonującego zadania i kompetencje Wójta Gminy Białe Błota, dotyczące powołania drugiego zastępcy Wójta Gminy Białe Błota.”

Radna Alina Puppel powiedziała, że nadal nie otrzymała opinii. Zapytała, czy to jest opinia zlecona przez Urząd Gminy?
Radca Prawny pani Edyta Ksobiak odpowiedziała, że tak.

Głosowanie:
Stanowiska Rady Gminy Białe Błota.

Wyniki głosowania

ZA: Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Wiesława Suszek , Anna Zawidzka 
PRZECIW: Alina Puppel 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Sebastian Orlik , Maria Wolsztyńska, Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Bronisław Balcerowski

Podsumowanie | Za: 8, przeciw: 1, wstrzymało się: 5,  nieobecni: 1.

Rada Gminy Białe Błota przyjęła Stanowisko Rady Gminy Białe Błota.

Zastępca Wójta podziękował radnym za zrozumienie.

10. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 rok.

Skarbnik Gminy przedstawiła autopoprawkę tj.:
- kwotę 351 076,00 dot. zmniejszenia dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zastępuje się kwotą 366 076,00 zł;
-kwotę 15 000,00 przeznacza się na zadanie pn. „ budowa budynku przedszkola min 10 oddziałowego w Cielu”. Środki zostaną wydatkowane na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

Głosowanie autopoprawki Skarbnika Gminy.

Wyniki głosowania:

ZA: Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Krzysztof Kocikowski
NIE GŁOSOWAŁ(A): Bronisław Balcerowski

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nieobecni: 1.-autopoprawkę przyjęto.

Radna Alina Puppel zgłosiła wniosek o:
1. przeznaczenie kwoty 14 000,00 z ul. Ślesińskiej w Łochowicach na remont obiektu gminnego znajdującego się w Łochowicach, zamieszkanego przez osobę bezdomną;
2. przeznaczenie kwoty 30 000 zł ze sceny przy świetlicy w Łochowicach i 40 000,00 zł ze strefy przyrodniczej – edukacyjnej w Białych Błotach dla GOPS na koszty związane z opłatą do DPS.

Głosowanie wniosku nr 1 radnej Aliny Puppel. 

Wyniki głosowania:

ZA: Czesław Jabłoński, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Alina Puppel , Gabriela Żernicka 
PRZECIW: Jacek Grzywacz, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Rafał Barsukiewicz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Bronisław Balcerowski

Podsumowanie | Za: 5, przeciw: 3, wstrzymało się: 6, nieobecni: 1.- poprawką została przyjęta

W dyskusji nad poprawką radnej Aliny Puppel udział wzięli: Zastępca Wójta, radna Alina Puppel i radny Krzysztof Kowalewski oraz Przewodniczący RG.

Głosowanie wniosku nr 2 radnej Aliny Puppel:

Wyniki głosowania:

ZA: Alina Puppel 
PRZECIW: Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Krzysztof Kocikowski
NIE GŁOSOWAŁ(A): Bronisław Balcerowski

Podsumowanie | Za: 1, przeciw: 12, wstrzymało się: 1, nieobecni: 1. – poprawka nie została przyjęta.

Wiceprzewodnicząca RG złożyła wniosek o wycofanie kwoty 175 000 zł przeznaczonej na opracowanie studium techniczno- ekonomiczno- środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszcz z S5 i S10 i pozostawienie tej kwoty na utwardzenie ulicy Azalowej w Białych Błotach. 

W dyskusji nad poprawką Wiceprzewodniczącej RG Marii Wolsztyńskiej udział wzięli: Zastępca Wójta, Wiceprzewodnicząca RG, radny Krzysztof Kocikowski i radna Alina Puppel.


Głosowano wniosku Wiceprzewodniczącej RG Marii Wolsztyńskiej. 

Wyniki głosowania:

ZA: Czesław Jabłoński, Alina Puppel , Maria Wolsztyńska
PRZECIW: Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Wiesława Suszek , Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Krzysztof Kocikowski, Sebastian Orlik 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Bronisław Balcerowski

Podsumowanie | Za: 3, przeciw: 9, wstrzymało się: 2, nieobecni: 1.- poprawka nie została przyjęta.

Głosowanie:
w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 rok. 

Wyniki głosowania:

ZA: Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
PRZECIW: Krzysztof Kocikowski
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Alina Puppel , Maria Wolsztyńska
NIE GŁOSOWAŁ(A): Bronisław Balcerowski

Podsumowanie | Za: 11, przeciw: 1, wstrzymało się: 2, nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.9.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 rok.


2) w sprawie podziału gminy Białe Błota na okręgi wyborcze.

Głosowanie:
w sprawie podziału gminy Białe Błota na okręgi wyborcze. 

Wyniki głosowania:

ZA: Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
PRZECIW: Alina Puppel 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Bronisław Balcerowski

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 1, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.10.2018 w sprawie podziału gminy Białe Błota na okręgi wyborcze. 

3) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „ Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Białe Błota na lata 2016-2018 za rok 2017.

Głosowanie:
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „ Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Białe Błota na lata 2016-2018 za rok 2017. 

Wyniki głosowania:

ZA: Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Bronisław Balcerowski

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.11.2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „ Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Białe Błota na lata 2016-2018 za rok 2017. 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Białe Błota na 2018 rok;

Głosowanie:
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Białe Błota na 2018 rok;. 

Wyniki głosowania:

ZA: Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Bronisław Balcerowski

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 1, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.12.2018 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Białe Błota na 2018 rok. 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Białe Błota na rok 2018.

Głosowanie:
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Białe Błota na rok 2018. 

Wyniki głosowania:

ZA: Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Bronisław Balcerowski

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 1, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.13.2018 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Białe Błota na rok 2018. 

6) w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota.

Głosowanie:
w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania:

ZA: Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Bronisław Balcerowski

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 1, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.14.2018 w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota. 

7) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo (KGP.0006.1.2018).

Głosowanie:
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo .

Wyniki głosowania:

ZA: Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Bronisław Balcerowski

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.15.2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.

8) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.

Głosowanie:
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.

Wyniki głosowania:

ZA: Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Bronisław Balcerowski

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.16.2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.

9) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drzewce.

Głosowanie:
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drzewce. 

Wyniki głosowania:

ZA: Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Bronisław Balcerowski

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.17.2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drzewce. 

10) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo( KGP.0006.4.2018).

Głosowanie:
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo. 

Wyniki głosowania:

ZA: Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Bronisław Balcerowski

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.18.2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo. 

11) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.

Głosowanie:
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka. 

Wyniki głosowania:

ZA: Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Bronisław Balcerowski

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.19.2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.

12) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo (KGP.0006.6.2018).

Głosowanie:
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.

Wyniki głosowania:

ZA: Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Bronisław Balcerowski

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.20.2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.

13) w sprawie wyposażenia w majątek gminnej jednostki organizacyjnej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu (KGP.0006.7.2018).

Kierownik Andrzej Wiekierak zgłosił poprawkę  tj. uchwała będzie dotyczyć trzech działek w Łochowie, a druga część dotycząca Zielonki zostanie przedstawiona w odrębnym projekcie uchwały.

Głosowanie autopoprawki kierownika A. Wiekieraka. 

Wyniki głosowania:

ZA: Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Bronisław Balcerowski

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.-poprawka została przyjęta.

Głosowanie:
w sprawie wyposażenia w majątek gminnej jednostki organizacyjnej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu .

Wyniki głosowania:

ZA: Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Bronisław Balcerowski

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 1, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.21.2018 w sprawie wyposażenia w majątek gminnej jednostki organizacyjnej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu .
 
14) w sprawie wyposażenia w majątek gminnej jednostki organizacyjnej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ( KGP 0006.8.2018 ).

Kierownik Andrzej Wiekierak zgłosił poprawkę  tj. zamiast działki  ewidencyjnej nr 2157 powinny być działki 2152 i 2153.

Głosowanie autopoprawki Kierownika A. Wiekieraka. 

Wyniki głosowania:

ZA: Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Bronisław Balcerowski

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.- poprawka została przyjęta

Głosowanie:
w sprawie wyposażenia w majątek gminnej jednostki organizacyjnej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego. 

Wyniki głosowania

ZA: Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Bronisław Balcerowski

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.22.2018 w sprawie wyposażenia w majątek gminnej jednostki organizacyjnej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu .

15) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej ( KGP.0006.10.2018).

Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. 

Wyniki głosowania:

ZA: Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Bronisław Balcerowski

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.23.2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

16) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej ( KGP.0006.11.2018).

Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Wyniki głosowania:

ZA: Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Bronisław Balcerowski

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.24.2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

17) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej ( KGP.0006.12.2018 ).

Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej ( KGP.0006.12.2018 ). 

Wyniki głosowania:

ZA: Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Bronisław Balcerowski

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.25.2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

18) w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

Radny Krzysztof Kowalewski zgłosił poprawkę do planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu tj.  w miesiącu kwietniu pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
 „1) Funkcjonowanie GCK w 2018 r.: oferta programowa, warunki lokalowe, plany
nowego dyrektora na 2018 r.
2)Funkcjonowanie ośrodka zdrowia w Białych Błota- realizowanie umowy przez
firmę Ikar.”

Głosowanie poprawki radnego K. Kowalewskiego. 

Wyniki głosowania:

ZA: Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Bronisław Balcerowski

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.- poprawka został przyjęta

Głosowanie:
w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania:

ZA: Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Bronisław Balcerowski

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 1, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.26.2018 w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

19) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Białe Błota.

Głosowanie:
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Białe Błota.

Wyniki głosowania:

ZA: Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Alina Puppel 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Bronisław Balcerowski

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 1,, nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.27.2018 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Białe Błota.

20) w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej.

Głosowanie:
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej.

Wyniki głosowania:

ZA: Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
NIE GŁOSOWAŁ(A): Bronisław Balcerowski

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 1.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.28.2018 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej.

Ad.11. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.

Radna Gabriela Żernicka powiedziała, że nie otrzymała odpowiedzi jakie są koszty utrzymania spółki ZWiUK.

Ad.12. Interpelacje i zapytania radnych.

Radna Alina Puppel  złożyła następujące wnioski i interpelacje:
-  powiedziała, że na osiedlu Cztery Pory Roku w Murowańcu znajduje się wysypisko śmieci. Poprosiła o podjęcie działań w tym temacie.
- powiedziała, że w Murowańcu na ulicy Strusiej też jest wysypisko śmieci.
- w imieniu mieszkańców Murowańca poprosiła o wyjaśnienie strony prawnej budynku znajdującego się na gruntach gminnych. Dotyczy to budynku  przy budynku socjalnym. Radna po ostatniej sesji otrzymała w tym zakresie trzy różne odpowiedzi.
- powiedziała, że zgodnie z planem Komisji Gospodarki  w miesiącu kwietniu będzie omawiany temat rowów melioracyjnych. Poprosiła, żeby pan Świstowski przygotował kosztorys udrażniania tych rowów.
- powiedziała, że w maju w planie pracy Komisji Gospodarki jest mowa o planie rozwoju sieci drogowej w Gminie Białe Błota. Poprosiła o przygotowanie tego planu z aktualizacją wniesionych przez mieszkańców m.in. Murowańca wniosków.
- w sprawie ulicy Sokolej powiedziała, że mieszkańcy wiedzieli, że nie wszystkie grunty są własnością gminy.  Dodała, że na działkach przy ulicy Sokolej są studzienki chłonne, które miały być przeznaczone do odwodnienia.
- poprosiła o zaangażowanie się prezesa ZWiUK w zakresie realizacji przyłącza do ulicy Wąskiej w Drzewcach.
-powiedziała, że 30 marca br. kończy się możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie na budynki kulturalne i świetlice wiejski.

Radna Gabriela Żernicka powiedziała, że zbyt pochopnie wydawane są środki na solenie dróg.

Radny Krzysztof Kowalewski powiedział, że:
- dzisiaj rada gminy  przegłosowała stanowisko w sprawie powołania zastępcy wójta. Dodał, że to stanowisko rozbudziło niepokój. Poprosił o zorganizowanie spotkania z panią mecenas w sprawie umocowania zastępcy wójta.
- w Zielonce jedna z sieci komórkowych chce pobudować 50 metrowy maszt. Zapytał co gmina wie w tej sprawie, jakie kroki podejmie gmina? Dodał, że po drugiej stronie drogi są zabudowania.

Radna Wiesława Suszek poruszyła sprawę rowów melioracyjnych w miejscowości Kruszyn Krajeński.

Radny Piotr Mądrzyński:
- poruszył temat posypywania dróg solą. Wczoraj i przedwczoraj było mnóstwo soli na chodnikach. Zapytał, czy gmina płaci od tony wysypanej soli?
- powiedział, że od ulicy Słonecznej do ulicy Poziomkowej w Białych Błotach trzeba wyrównać drogę;
-powiedział, że w Murowańcu od ulicy Rowiec w stronę Drzewiec  trzeba udrożnić rów melioracyjny bo jest zator.

Radny Krzysztof Kocikowski:
- zapytał skąd decyzja o kopaniu zagłębień tuż przy drogach publicznych w Przyłękach? tj. na ulicy Jałowcowej i Przyrodniczej. Te rowy niosą zagrożenie dla rowerzystów i dzieci.
- poruszył sprawę zakupu fotopułapek w celu monitorowania dzikich wysypisk śmieci.

Radna Anna Zawidzka zapytała co z ulicą Berberysową od dwóch lat mówi się o chodniku i przejściu dla pieszych?

Przewodniczący RG:
- zwrócił uwagę na potrzebę progów spowalniających na ulicy Kanałowej w Łochowicach;
- poprosił o przyspieszenie prac nad oświetleniem;
- powiedział, że dostał informację, że można pozyskać kilka milionów na drogi lokalne. Poprosił o składanie  wniosków dla naszej gminy.
-poprosił o przyspieszenie działania w sprawie Poczty Polskiej w Łochowie w zakresie polepszenia działalności instytucji.

Sesję opuścił radny Rafał Barsukiewicz.

Ad.13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

Kierownik Anna Zdunek odpowiedziała radnej Alinie Puppel, że  problem wysypiska śmieci na osiedlu Cztery Pory Roku został już zgłoszony przez radnego Zbigniewa Moroza. Poprosiła, aby takie interwencje składać drogą mailową lub elektroniczną.

Zastępca Wójta w sprawie rowów melioracyjnych odpowiedział radnemu Piotrowi Mądrzyńskiemu i radnej Alinie Puppel, że z jego inicjatywy był opracowany plan gospodarowania wodami opadowymi i trzeba go teraz wdrożyć w życie. Będzie to niosło duże koszty. Ta gospodarka na terenie gminy została zachwiana poprzez mieszkańców, którzy zasypują rowy. Ten program ma 10 lat, ale nigdy nie było woli żeby go wprowadzić w życie. Jeżeli chodzi o plan sieci drogowej, to zostanie zorganizowane spotkanie z sołtysami i radnymi jak wpłyną wszystkie wnioski. Aby plan powstał  musi być kompromis. W sprawie ulicy Sokolej są pewne perturbacje. Nie było wiadomo, że trzeba będzie wykupić ten odcinek ZRIDEM. Z kolei ulica Wąska w Drzewcach należy do ogródków działkowych i aby móc tam budować ścieżkę, to te ulice muszą przekazać gminie ogródki działkowe.

Zastępca Wójta odpowiedział radnemu Piotrowi Mądrzyńskiemu, że zapyta dlaczego sypano sól na drogi.

Zastępca Wójta odpowiedział radnemu Krzysztofowi Kowalewskiemu, że chciał ze swojej strony uzyskać aprobatę dla swoich działań. Dodał, że chciał posłuchać opinii radnych, bo nie może wszystkimi sprawami zajmować się sam. Kierownik Andrzej Wiekierak w sprawie masztu poinformował, że na tym terenie w Zielonce obowiązuje miejscowy plan i ten teren jest objęty działalnością usługową i rzemieślniczą. Ten maszt ma być oddalony ok 100 m. od zabudowań.

Zastępca Wójta odpowiedział radnej Wiesławie Suszek, że wójt nie był obecny na zebraniu w Kruszynie Krajeńskim, bo był w tym czasie na spotkaniu w Lisim Ogonie w sprawie modernizacji firmy TARO. W sprawie rowów wyjaśnił, że trzeba pochylić się nad programem gospodarowania rowami.

Zastępca Wójta odpowiedział radnemu Piotrowi Mądrzyńskiemu, że porozmawia z kierownikiem w sprawie równania dróg.

Zastępca Wójta odpowiedział radnemu Krzysztofowi Kocikowskiemu, że nie wie nic o tych rowach przy drodze. W sprawie fotopułapek powiedział, że jest to bardzo dobry pomysł.

Zastępca Wójta odpowiedział radnej Annie Zawidzkiej, że nie wie czy ulica Berberysowa jest ujęta w planie. Musi zostać zgłoszona do budżetu jako inwestycja.

Zastępca Wójta odpowiedział Przewodniczącemu RG, że przyspieszy prace nad oświetleniem gminy. Dodał, że wie iż są środki na drogi. Inspektor Sławomir Ruge powiedział, że brał udział w rozmowach z Pocztą Polską gdzie zostały przedstawione uwagi mieszkańców.

Radny Krzysztof Kowalewski poprosił o zorganizowania spotkania w sprawie umocowania zastępcy wójta.

Sesję o godzinie 16:01 opuścił radny Krzysztof Kowalewski.

Zastępca Wójta odpowiedział radnej Alinie Puppel, że zajmie się tym barakiem w Murowańcu, bo on nie powinien tam stać

Ad.14. Wolne wnioski i zapytania.

Sołtys Murowańca Sylwia Stoppel:
- poruszyła sprawę pustego budynku gminnego przy ulicy Patrolowej;
- zapytała, czy i jaki przychód otrzymuje gmina od słupów energetycznych w Drzewcach i Lipnikach?;
-powiedziała, że budynek socjalny przy ulicy Łochowskiej 16 od kilku miesięcy stoi pusty.
- poprosiła o odpowiedzi na wnioski z zebrania wiejskiego w Murowańcu;
- powiedziała, że mieszkanka ulicy Łochowskiej w Lipnikach skarżyła się, że w każdej chwili może mieć odcięty wyjazd z domu;
- powiedziała, że mieszkańcy ulic Łabędziej i Albatrosa nie mają wyjazdu z domu. Drogi powinny zostać nawiezione kruszywem.

Pan Krzysztof Michalak:
- zapytał co się konkretnie stało ze środkami na budowę ulicy Azalowej? Te środki miały zostać przesunięte na ulicę Betonową, a poszły na obwodnicę Białych Błot.
-wniósł o powołanie grupy, która będzie się spotykać z mieszkańcami i rozwiązywać wątpliwości i współpracować przy planach obwodnicy.

Radna Maria Wolsztyńska:
- powiedziała, że w sprawozdaniu z prac Komisji Budżetu i Finansów odczytała wniosek komisji do wójta w sprawie ulicy Azalowej;
- powiedział, że 24.01.2017 r. Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę o dostosowaniu sieci szkół do nowego systemu. W ślad za tym poszło porozumienie, że zostanie wypracowany regulamin zwalniania nauczycieli. Zaapelowała o jego przygotowanie.
- zwróciła się z wnioskiem o naprawę studzienek przy skrzyżowaniu Bazaltowej, Chlebowej i Arlekina.
- powiedziała, że w zmianach do budżetu gminy jest przeznaczona kwota na plac zabaw w Prądkach. Zwróciła uwagę, że sołectwo zaniedbało dostarczenie protokołu dotyczącego funduszu sołeckiego.

Pan Sławomir Ossowski:
- powiedział, że sprawę wysypiska śmieci na działce nr 81/1 zgłosił w ubiegłym tygodniu;
- w sprawie funduszu na oświetlenie powiedział, że inne sołectwa są pokrzywdzone w stosunku do Prądek. Mieszkańców w Drzewcach i w Murowańcu za kanałem jest więcej niż w Prądkach, a mają tylko 12 lamp. Ponadto jest też zachodnia część Murowańca gdzie ok 150 dzieci idzie w ciemnościach do domu;
- powiedział, że plan rozwoju sieci drogowej przedstawiony przez wójta zawiera wiele błędów.

Sołtys Łochowa Sławomir Ruge:
- poprosił o uporządkowanie terenu wokół Biedronki w Łochowie;
- zapytał co dalej z budowa ulicy Wycieczkowej w Łochowie i co z pozostałymi drogami wpisanymi do zrealizowania w roku bieżącym tj. ulicą Brzozową i Jedlinową?;
- powiedział, że trzeba pochylić się nad płotem przy GCK w Łochowie.

Sołtys Zielonki Tomasz Olejniczak:
- powiedział, że najpierw demontuje się lampę w Prądkach, a potem daje się 80 000 zł na oświetlenie. Dodał że niedługą będziemy oświetlać pola i lasy;
- zapytał w jakiej kondycji jest sprzęt do równania dróg?
- zapytał dlaczego panowie, którzy zbierają śmieci w gminie zawsze to robią w tym samym miejscu?;
- powiedział, że istnieje potrzeba wystąpienia z pismem do GDDKiA o oznaczenie zjazdów z ulicy Zielonej. Nie ma tam oświetlenia. O to wnioskowali mieszkańcy na zebraniu wiejskim Drugi wniosek z zebrania dotyczył wystąpienia z pismem do starostwa powiatowego o wykonanie znaku stop z ulicy Przysieckiego w ulicę Zieloną;
- powiedział, że istnieje konieczność poprawienia zjazdów z ulicy Bydgoskiej, na odcinku pomiędzy ulicą Zieloną, a Bocianowo;
-poprosił o poprawienie kostki przy figurce.

Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info:
- poprosiła o więcej światła na sali;
cyt.:
„ - chciałabym zapytać po co w ubiegłym roku wydano 15 000 zł na nową stronę internetową gminy? Tak stronę internetową gminy, a nie wójta, nie urzędu  i nie poszczególnych urzędników. Chciałabym zapytać co właściwie kupiono w ramach tych pieniędzy? Czy zawarto umowę o przeniesienie praw autorskich?
-  chciałabym również zapytać pana wójta dlaczego nie umieszczono informacji na tej stronie w aktualnościach jak prosiliśmy, o petycji i o możliwości głosowania tej petycji przez Internet? [..]Petycje mamy już od 2015, ale możliwość głosowania przez Internet jest niebagatelna dla wielu mieszkańców, którzy po prostu nie zawsze chodzą do sklepów i mogą gdzieś tam podpisać.
 -chciałabym zapytać dlaczego tak jest, że tej informacji nie opublikowano, a opublikowano informację obywatela Edmunda Łącznego z Trzcińca, dość długi artykuł, nie bardzo tak spójny dla mnie osobiście. Nie bardzo wiadomo o czym i na to było miejsce. To można było. Czemu miało  służyć opublikowanie tego tekstu? Kampanii wyborczej? To chyba za wcześnie proszę państwa.
- chciałabym również powiedzieć tutaj, że jeśli chodzi o tę petycję w sprawie Poczty pan przewodniczący tutaj nawiązał do tego, ale jakoś tak na tych forach dyskusyjnych, oprócz pytania czy ktoś byłby zainteresowany budynkiem, właściwie żadnego tutaj poparcia ze strony pana przewodniczącego dla tej petycji nie dało się zauważyć.
- Natomiast jeśli chodzi o sesję to proszę państwa dzisiejsza sesja to jest, mamy dzisiaj środę godzina 12. Na forach, też na Facebooku mieszkańcy nie są zadowoleni z tych godzin i piszą, że życzyliby sobie, żeby te sesje odbywały się w takich godzinach żeby mogli jednak uczestniczyć. Rozumiem, że państwo radni są zwalniani z pracy, bo tak mówi ustawa na okoliczność sesji, ale nikt nie zwolni zwykłego mieszkańca z pracy po to, żeby on mógł się tutaj pojawić powiedzmy o godzinie 13, a tak jak dzisiaj o godzinie 12. I myślę proszę państwa zacznijcie myśleć o mieszkańcach gminy Białe Błota. Nie myślcie o mieszkańcach Bydgoszczy. Teraz zacznijcie myśleć o tych mieszkańcach i temu służy moje następne pytania o obwodnicę. Co właściwie podpisano? Jakiej drogi dotyczy list intencyjny? Do czego tak bardzo państwo spieszycie się z wpisaniem do budżetu, tej powiedzmy tutaj dokumentacji, bo list intencyjny dotyczy dokumentacji projektowej? Natomiast w tym liście nie ma ani słowa, o tym że ma być, że ta droga, droga ma być budowana przez pozostałych partnerów. Ten list jest bardzo piękny. Tam naprawdę wszyscy piszą, że byłoby cudownie gdyby taka inwestycja powstała. Oczywiście piszą o jakimś wspieraniu, ale nie ma słowa o tym, o sfinansowaniu budowy. Chciałam zapytać właśnie, tutaj w tym kontekście, dlaczego państwo nie myślicie o mieszkańcach gminy, ponieważ my mieszkańcy dojeżdżamy takimi ulicami do swoich domów, że naprawdę nietrudno sobie zęby połamać, a klniemy jak szewcy? Ja osobiście nie zwracam się tutaj nigdy w jakiś sprawach dotyczących mojej ulicy. Myślę, że pan Andrzej Szmytka, który zajmuje się drogami przyzna tutaj racje, że bardzo sporadycznie. My jeździmy ulicą, która ma takie garby, że naprawdę właściwie nie bardzo wiadomo co robić, czy stać, czy jechać, czy cokolwiek. A państwo już tu myślicie, wprowadzacie do budżetu środki na dokumentacje obwodnicy, gdzie nie podpisano umowy. Chciałam zapytać pana wójta dlaczego tak jest?
- ja jeszcze tutaj nawiązując do strony internetowej, chciałam zapytać, bo tak jak powiedziałam zakupiono stronę gminy, a nie wójta. Dlaczego pan wójt w takim układzie stosuje cenzurę? Dlaczego na tej stronie nie pojawiają się informacje?  To że pojawiły się po mojej interwencji informacje o wywozie odpadów wielkogabarytowych to jest prawda. Ale już po tej interwencji. Dlaczego Urzędnicy nie rozumieli, że taka informacja jest potrzebna? Pytam się na co w ogóle wydano pieniądze, skoro nie ma takich informacji, które dla mieszkańców powinny być, ale jakieś nie do końca zrozumiałe historie?
- chciałabym zapytać, czy radca prawny urzędu ma w zakresie swoich obowiązków opiniowanie, udzielanie opinii prawnych? To tak w kontekście informacji, które uzyskałam o wydaniu kolejnych środków na opinie zewnętrzne.
- chciałabym również zapytać, czy były dyrektor GCK pan Łukasz Narolski zaskarżył zarządzenie o jego odwołaniu ponieważ powinno to się odbywać za pośrednictwem organu, który wydał to zarządzenie? Czy ten fakt jest prawdziwy? Dziękuje bardzo.”

Sołtys Łochowic Jacek Grzywacz:
- powiedział, że przystanki autobusowe w Łochowicach są pomalowane;
- powiedział, że plan równania dróg, który otrzymali sołtysi jest nie do przyjęcia. Najpierw powinny być wyrównane te ulice newralgiczne, a potem reszta.
- podziękowała panu Andrzejowi Szmytce za pomoc przy zalanych miejscach;
- powiedział, że na końcu ulicy Kanałowej w Łochowicach są ażury. Dodał, że miały być one wysypane drobnym kamienie, Poprosił o ich zasypanie;
 - powiedział, że Urząd Gminy przekazał roznoszenie nakazów Poczcie. Zdarzało się jednak często, że listonosz nawet widząc człowieka wrzucał list do skrzynki. Zapytał, czy gmina płaciła dodatkowo za awizo.

Sesję o godzinie 16:41 opuściła radna Gabriela Żernicka.

Ad.15. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.

Zastępca Wójta odpowiedział panu Krzysztofowi Michalakowi, że poprosił o szczegółowe wyliczenie środków na ulicę Azalową. Po tych szczegółowych wyliczeniach będzie wiadomo jakimi wartościami dysponujemy.
Jeżeli chodzi o spotkanie w sprawie obwodnicy, to pan wójt powiedział, że może powtórzyć to samo co już mówił. 

Zastępca Wójta odpowiedział radnej Marii Wolsztyńskiej, że regulamin zwalniania nauczycieli jest zbędny gdyż to należy do decyzji dyrektora.

Zastępca Wójta odpowiedział panu Sławomirowi Ossowskiemu, że w sprawie planu rozwoju sieci dróg będzie rozmawiał na spotkaniu z sołtysami i radnymi i wówczas zostaną omówione propozycje.

Zastępca Wójta odpowiedział sołtysowi z Łochowa, że przyjrzy się zaśmiecaniu terenu przy Biedronce w Łochowie. W sprawie ulicy Wycieczkowej będzie powtórzone postępowanie przetargowe. Jeżeli chodzi o płot przy GCK, to jest to wydatek inwestycyjny i albo to zadania zostanie zrobione systemem gospodarczym albo ujmujemy zadania w budżecie gminy.

Zastępca Wójta odpowiedział sołtysowi z Zielonki, że postaramy się zrealizować te wszystkie projekty, które są aktualne.

Zastępca Wójta odpowiedział pani Marzannie Kreji redaktor naczelnej czasopisma Białe Błota info, że nie ma jeszcze umowy jest tylko list intencyjny. Gmina Białe Błota jest liderem. Jako lider mamy wszystkich ciągnąć za sobą. Musimy jak najszybciej przystąpić do opracowania koncepcji. Była propozycja, żeby ta koncepcja znalazła się w budżecie gminy i taką uchwałę podjęto. Dodał, że zostaną opracowane wytyczne przy współudziale Wojewódzkiego Zarządu Dróg i wówczas powstanie umowa. Zastępca Wójta powiedział również, że nie wyobraża sobie, żeby ta obwodnica była drogą gminną. Jeżeli chodzi o petycję pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info powiedziała, że uzyskała taką informację od pana Ruge, że to Zastępca Wójta zdecydował żeby nie zamieszczać, a nie chodziło o zamieszczenie petycji, bo to nie jest petycja do Wójta, ani do Rady Gminy. Cyt.: " Chodziło tylko o informację, że mieszkańcy całej gminy mogą głosować. Jest to nowe narzędzie, ten Internet. Chcieliśmy dać możliwość mieszkańcom. Nie każdy ma Facebooka, żeby tworzyć stronę internetową do zamieszczenia tylko informacji, że można głosować przez Internet to bzdura. Kupiono stronę gminną , czyli jest to strona mieszkańców.” Dodała, że nie jej czasopismo powinno informować o wywozie śmieci wielkogabarytowych. Cyt.: „ Zatrudniliście osobę, która zapełnia treścią tę stronę i oczekujemy, że na tej stronie  to co powinno było być, a nie takie ble ble nie wiadomo o czym. Jak czytam jeden drugi tekst to pod wrażeniem jestem. Chciałaby tylko zapytać jeszcze panie wójcie odnośnie tego listu intencyjnego. W tym liście, bo pan mówi, że nie wie skąd takie informacje. W tym liście mówi się przecież o tym, a nie rodzi on żadnych zobowiązań prawnych ani finansowych. Ostatnie zdanie tego listu. Drugie, że musi być zawarta umowa więc, ja pytam po prostu pana na jakiej podstawie prawnej chcecie państwo wydatkować środki publiczne na projekt skoro nie ma umowy? Ona mówi wyraźnie, że nie rodzi żadnych skutków. Jeżeli mówimy o drodze gminnej to tam również mówi się, że droga, obwodnica , która powstanie jest drogą gminną. Mało tego tam się mówi, że list intencyjny zawiera się w celu […], że przedmiotem listu jest sfinansowanie dokumentacji. Tam nie ma zdania na temat, że województwo, powiat, Bydgoszcz sfinansują budowę tej drogi. […] Ja po prostu mam takie obawy, bo tak jak patrzę na drogi, którymi my jeździmy i państwo nam ciągle tłumaczycie, że nie ma pieniędzy żeby zrobić wszystko. Jesteśmy cierpliwi co do tego, ale ja mam takie obawy, że tak na dobrą sprawę podpisany list intencyjny przez pana Czekajewskiego nie do końca został zrozumiany, o co właściwie chodzi w tym liście, bo jeżeli państwa oczywiście tamci partnerzy sfinansują w ¼ każdą dokumentację, ale nie ma tam żadnego zdania, że będą ją wspólnie z państwem tutaj budować[…] No ja też mogę powiedzieć panie wójcie , że będę wspierać swoim słowem, działaniem, ale czy to jest jakiekolwiek zobowiązanie do ponoszenia kosztów budowy, a potem utrzymania tej drogi? Nie.”
Zastępca Wójta odpowiedział, że według niego w tym liście intencyjnym zostało dużo powiedziane, że ustanowienie nas liderem w języku urzędniczym to jest cyt.: „ weź chłopie i wszystko przygotuj”. Dodał, że podejrzewa, że to wszystko na gminie będzie spoczywało. Tak samo przygotowanie tej umowy, warunków tej umowy. 
Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info zapytała, czy nie obawia się pan wójt, że przekazujecie państwo środki finansowe, że jest ustawa o finansach publicznych, a nie macie tutaj żadnego zobowiązania?
Zastępca Wójta odpowiedział, że się nie obawia, bo jest to planowana inwestycja i możemy środki budżetowe w budżecie umieścić. Dodał, że ustanowienie lidera powoduje, że my to będziemy wszystko ustalać i prowadzić.
Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info powiedziała, że rozumie, że pan wójt potwierdza, że nie jest to do końca doprecyzowane.
Zastępca Wójta odpowiedział, że to doprecyzowanie będzie spoczywało na nas.
Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info powiedziała, że obawia się cyt.: „ że cały koszt może spaść na nas. Ile będzie kosztowało wybudowanie?”
Zastępca Wójta odpowiedział, że to są różne kwoty. Dodał, że tego nikt nie analizował. Dopiero po decyzji środowiskowej i po wyborze wariantu będzie ewentualnie znany koszt. Jeżeli chodzi o pana Łącznego to była petycja.
Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info powiedziała, że to nie była petycja tylko nudny tekst.
Zastępca Wójta odpowiedział, że jeżeli chodzi o uzasadnienie wydatku tych 15 000 zł na tą nową stronę internetowa, to nie mam wiedzy na ten temat.
Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info powiedziała, że tylko pytałam  co kupiono panie wójcie?
Zastępca Wójta odpowiedział, że odpowie na piśmie. Jeżeli chodzi o pana Narolskiego to złożył on zażalenie do sądu. Pani Ksobiak dodała, że złożył on skargę na zarządzenie wójta za pośrednictwem wójta do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.

Zastępca Wójta odpowiedział sołtysowi Łochowic, że w sprawie niszczenia wiat przystankowych potrzebny byłby monitoring. Z kolei  w sprawie równania dróg będziemy rozmawiać. W sprawie posypania kamieniami ażurów poinformował, że postara się jak najszybciej to zrobić.

Wiceprzewodnicząca RG powiedziała, że gdy podejmowane były uchwały w sprawie połączenia szkół była obietnica składana nauczycielom, że będą zabezpieczeni. Dodała, że walczy o interes nauczycieli
Zastępca Wójta powiedział, że wierzy w obiektywizm pani dyrektor. Dodał, że nie widzi potrzeby takiego regulaminu

Radca prawny Urzędu Gminy powiedziała, że nie ma nic do decyzji gospodarczych Zastępcy Wójta. Dodała, że radca sprawdza jedynie pod względem formalno-prawnym.

Ad.16. Zakończenie obrad XL Sesji VII Kadencji

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz zakończył posiedzenie obrad XL Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota i złożył wszystkim obecnym życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

 
Przewodniczący
Rada Gminy Białe Błota


Zgodnie z §. 39 ust. 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do Protokołu można wnosić  do 21.04.2018 r. Uwagi wnosi się w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy
 


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (30 marca 2018)
Opublikował: Magdalena Maison (30 marca 2018, 09:00:28)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (22 maja 2018, 15:24:34)
Zmieniono: poprawione błędy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 700