PROTOKÓŁ Z XLI SESJI VII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA ODBYTEJ W DNIU 17.04.2018 R., O GODZ. 12:00 W AULI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIAŁYCH BŁOTACH, UL. CZYSTA 1A

nagranie


Protokół

z XLI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się dnia 17 kwietnia 2018 r., w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a.

 

Sesja trwała: od godziny 12:00 do 13:00.

Sesję prowadzili: Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz

Sekretarz obrad: radny Kazimierz Jadomski

Protokolant posiedzenia: Magdalena Maison

 

Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

W sesji udział wzięli:

 

  1. Radni Gminy Białe Błota;

  2. Zastępca Wójta Jan Jaworski;

  3. Skarbnik Gminy: Lucyna Krasulak;

  4. Inspektor: Renata Dworak;

  5. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;

  6. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół z Gminy Białe Błota;

  7. Sołtysi;

  8. Zaproszeni goście.


Porządek obrad:

1. Otwarcie XLI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwał:


1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2018 r.

2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024.

3) w sprawie podziału gminy Białe Błota na stałe obwody głosowania.

4) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.


5. Zakończenie obrad XLI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota .


Ad.1.Otwarcie XLI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.


Przewodniczący RG otworzył XLI Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji oraz stwierdził quorum, przy obecności 15 radnych, Rada była władna podejmować uchwały.

Ad.2.Wybór sekretarza obrad.

Przewodniczący RG złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury radnego Kazimierza Jadomskiego na Sekretarza obrad. Wniosek został zatwierdzony jednogłośnie.


Ad.3 Ustalenia w sprawie porządku obrad.

Brak uwag do porządku obrad.

Ad.4. Podjęcie uchwał.

1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2018 r.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały, a następnie zgłosiła autopoprawki tj.:

- na budowę ulicy Judyma w Białych Błotach przeznacza się 210 000,00 zł;

- na budowę ulicy Daliowej przeznacza się kwotę 199 145,00 zł;

-na budowę ulicy Kadetów w Białych Błotach przeznacza się kwotę 200 000,00 zł

- wprowadza się zadanie przebudowa ulicy Letniskowej, ul. Wczasowej i części ulicy Plażowej oraz części ul. Wypoczynkowej w Łochowie- kwotę przeznacza się na wykonanie projektu;

- w poz. 14 przy przebudowa ulic w Łochowicach dodaje się ulicę Kurkową;

- w poz. 24 była budowa ulicy Albatrosa w Białych Błotach, a to powinna być przebudowa ulicy Albatrosa w Murowańcu.

Głosowanie autopoprawki Skarbnik Gminy.

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0. - poprawka została przyjęta.

Przewodniczący RG złożył wniosek o zmianę inwestycji w Murowańcu z ul. Albatrosa na ul. Słoneczną w Lisim Ogonie. Pozostawiając tę kwotę, która jest przewidziana.

W dyskusji nad poprawką udział wzięli: radna Alina Puppel i radny Krzysztof Kocikowski.

Głosowanie poprawki Przewodniczącego Rady Gminy.

Wyniki głosowania:
Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
PRZECIW: Piotr Mądrzyński, Alina Puppel
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Krzysztof Kocikowski
NIE GŁOSOWAŁ(A): Bronisław Balcerowski

Podsumowanie | Za: 11, przeciw: 2, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 1, nieobecni: 0.- poprawka została przyjęta

Głosowanie:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2018 r.

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
PRZECIW: Krzysztof Kocikowski, Alina Puppel

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 2, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.29.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2018 r.

2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe błota na lata 2018-2024.

Skarbnik Gminy przedstawiła autopoprawki i poinformowała, że poprawki w uchwale wynikają ze zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Radna Maria Wolsztyńska złożyła wniosek o dopisanie ulicy Judyma do WPF.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że ulica Judyma jest inwestycją jednoroczną i nie trzeba jej ujmować w WPF.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radna Gabriela Żernicka, radna Alina Puppel i Zastępca Wójta.

Głosowanie autopoprawki Skarbnik Gminy.

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Krzysztof Kocikowski, Gabriela Żernicka

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 2, nie głosowało: 0, nieobecni: 0. - poprawka została przyjęta.

Głosowanie:
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe błota na lata 2018-2024.

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka
PRZECIW: Krzysztof Kocikowski
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Alina Puppel , Gabriela Żernicka

Podsumowanie | Za: 12, przeciw: 1, wstrzymało się: 2, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.30.2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe błota na lata 2018-2024.

3) w sprawie podziału gminy Białe Błota na stałe obwody głosowania.

Radna Alina Puppel złożyła wniosek o wykreślenie miejscowości Lipniki z obwodu głosowania nr 8 i dopisanie do obwodu głosowania nr 13.

Głosowanie:
poprawki radnej Aliny Puppel.

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.- poprawka zostala przyjęta.

Głosowanie:
w sprawie podziału gminy Białe Błota na stałe obwody głosowania.

Wyniki głosowania:
Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.31.2018 w sprawie podziału gminy Białe Błota na stałe obwody głosowania.

4) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.32.2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Wiceprzewodnicząca RG odczytała list mieszkanki gminy z prośba o pomoc w związku z walką z chorobą nowotworową.

Ad.5. Zakończenie obrad XLI Sesji VII Kadencji.

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz zakończył posiedzenie obrad XLI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.




 

Przewodniczący
Rada Gminy Białe Błota

 

Zgodnie z §. 39 ust. 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do Protokołu można wnosić  do 10.05.2018 r. Uwagi wnosi się w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy




metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (17 kwietnia 2018)
Opublikował: Magdalena Maison (17 kwietnia 2018, 15:08:14)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (26 kwietnia 2018, 10:19:49)
Zmieniono: dodano protokół

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 664