PROTOKÓŁ Z XLII SESJI VII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA ODBYTEJ W DNIU 29.05.2018 R., O GODZ. 13:00 W AULI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIAŁYCH BŁOTACH, UL. CZYSTA 1A

nagranie


                                                     Protokół
z XLII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się dnia 29 maja 2018 r., w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a.

Sesja trwała: od godziny 13:00 do 17:00.
Sesję prowadzili: Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz
Sekretarz obrad: radny Krzysztof Kocikowski
Protokolant posiedzenia: Anna Cabańska

Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W sesji udział wzięli:
1.  Radni Gminy Białe Błota;
2. Zastępca Wójta Jan Jaworski;
3. Skarbnik Gminy: Lucyna Krasulak;
4. Inspektor: Renata Dworak;
5. Radca prawny: Edyta Ksobiak;
6. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;
7. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół z Gminy Białe Błota;
8. Sołtysi;
9. Zaproszeni goście.


Porządek obrad:


1. Otwarcie XLII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad XL i XLI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
1) Komisja Budżetu i Finansów;
2) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;
3) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
4) Komisja Rewizyjna;

7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
9. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 rok,
2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024,
3) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłaty w roku 2018 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
4) w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
5) w sprawie aktualizacji podziału gminy Białe Błota na stale obwody głosowania.
6) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na terenie Gminy Białe Błota w ramach Programu EKOPIEC 2018 współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu.
7) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2015-2020".
8) w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota.
9) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej ( KGP. 0006.19.2018).
10) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej ( KGP.0006.20.2018).
11) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych ( KGP.0006.21.2018 )12) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej ( KGP. 0006.22.2018).
13) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu ( KGP.0006.24.2018).
14) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe przeprowadzenia kontroli problemowej ( RGK.0006.6.2018 ).
15) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej.

10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
15. Zakończenie obrad XLII Sesji VII Kadencji


Ad. 1. Otwarcie XLII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.


Przewodniczący RG otworzył XLII Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji oraz stwierdził quorum, przy obecności 13 radnych, Rada Gminy Białe Błota była władna podejmować uchwały.

Na początku sesji nieobecni byli: radny Rafał Barsukiewicz i radny Piotr Mądrzyński

Ad. 2. Wybór sekretarza obrad.

Przewodniczący RG złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury radnego Krzysztofa Kocikowskiego na Sekretarza obrad. Wniosek został zatwierdzony jednogłośnie.


A.3. Przyjęcie protokołów z obrad XL i XLI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Przewodniczący RG Jacek Grzywacz poinformował, że do protokołów nie wpłynęły w wyznaczonym terminie żadne uwagi i poddał pod głosowanie protokoły, które radni jednogłośnie przyjęli.

Ad.4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.


Kierownik Andrzej Wiekierak
:
- złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu ( KGP.0006.24.2018).
- złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Olszynowej, Leszczynowej i Kasztanowej w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota jako pkt 9.16 .
- złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drzewce jako pkt 9.17.

Rada Gminy Białe Błota jednogłośnie przegłosowała zmiany porządku obrad.

Radny Krzysztof Kowalewski złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej jako pkt 9.18.

Rada Gminy Białe Błota jednogłośnie przegłosowała zmianę porządku obrad.

Ad. 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący RG przedstawił informację o działaniach w okresie miedzysesyjnym.

Na sesję przybył o godzinie 13:20 radny Rafał Barsukiewicz.

Ad.6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:

1) Komisja Budżetu i Finansów.

Radny Bronisław Balcerowski jako przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił sprawozdanie dot. prac komisji w okresie międzysesyjnym.

2) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.

Radny Krzysztof Kowalewski jako przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu przedstawił sprawozdanie dot. prac komisji w okresie międzysesyjnym.

Na sesję przybył o godz. 13:30 radny Piotr Mądrzyński.

3) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska.

Radny Zbigniew Moroz jako przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska przedstawił sprawozdanie dot. prac komisji w okresie międzysesyjnym.


4) Komisja Rewizyjna.

Radna Wiesława Suszek jako przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

Ad.7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Zastępca Wójta Gminy Jan Jaworski przedstawił informację o działaniach zastępcy wójta w okresie międzysesyjnym. Następnie oddał głos prezesowi ZWiUK Grażynie Mączko, która przedstawiła propozycje inwestycji, które są niezbędne do przeprowadzenia na terenie gminy.

Ad.8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.


Brak uwag


Ad.9. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 rok.

Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak przedstawila zmiany w budżecie gminy oraz autopoprawki.

Głosowanie :
autopoprawki skarbnika gminy.

Wyniki głosowania:


ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Piotr Mądrzyński

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Autopoprawka została przyjęta.

Radna Gabriela Żernicka złożyła wniosek o wycofanie 100 000 zł z odkomarzania i przeznaczenie tej kwoty na utwardzenie ul. Sobótki w Białych Błotach.

Głosowanie:
poprawki radnej Gabrieli Żernickiej.

Wyniki głosowania:

ZA: Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
PRZECIW: Bronisław Balcerowski, Krzysztof Kocikowski

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 2, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Poprawka została przyjęta.

Radny Krzysztof Kowalewski złożył wniosek o przeznaczenie dotacji GCK na ul. Jaworową w Zielonce i Przyrodniczą w Przyłękach.

Głosowanie:
poprawki radnego Krzysztofa Kowalewskiego.

Wyniki głosowania:

ZA: Rafał Barsukiewicz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Gabriela Żernicka
PRZECIW: Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Sebastian Orlik , Alina Puppel , Anna Zawidzka

Podsumowanie | Za: 9, przeciw: 3, wstrzymało się: 3, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Poprawka została przyjęta.

Radny Krzysztof Kowalewski doprecyzował wcześniej przegłosowany wniosek i zaproponował przeznaczenie 50 % na realizację inwestycji w Przyłękach i 50 % na realizacje inwestycji w Zielonce.

Głosowanie:
poprawki wniosku radnego Krzysztofa Kowalewskiego.

Wyniki głosowania:

ZA: Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
PRZECIW: Bronisław Balcerowski, Czesław Jabłoński
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Alina Puppel

Podsumowanie | Za: 12, przeciw: 2, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Poprawka została przyjęta.

Głosowanie:

w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 rok.

Wyniki głosowania:


ZA: Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
PRZECIW: Bronisław Balcerowski, Czesław Jabłoński, Alina Puppel
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Piotr Mądrzyński

Podsumowanie | Za: 11, przeciw: 3, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.33.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 rok.


2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024.

Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak przedstawiła projekt uchwały i zgłosiła autopoprawkę w zakresie wprowadzenia przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „ Rozbudowa budynku gminnego przedszkola w Białych Błotach.”.

Głosowanie:

poprawki skarbnik gminy.

Wyniki głosowania:


ZA: Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Maria Wolsztyńska, Gabriela Żernicka
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Rafał Barsukiewicz, Piotr Mądrzyński, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka

Podsumowanie | Za: 10, przeciw: 0, wstrzymało się: 5, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Poprawka została przyjęta.

Głosowanie:
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024.

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
PRZECIW: Alina Puppel
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Piotr Mądrzyński

Podsumowanie | Za: 13, przeciw: 1, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.34.2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024.

3) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłaty w roku 2018 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Głosowanie:

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłaty w roku 2018 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka ,Gabriela Żernicka
PRZECIW: Krzysztof Kocikowski, Piotr Mądrzyński, Alina Puppel
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Maria Wolsztyńska

Podsumowanie | Za: 11, przeciw: 3, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.35.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłaty w roku 2018 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

4) w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Głosowano w sprawie:

w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.36.2018 w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

5) w sprawie aktualizacji podziału gminy Białe Błota na stale obwody głosowania.


Głosowanie:

w sprawie aktualizacji podziału gminy Białe Błota na stale obwody głosowania.

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.37.2018 w sprawie aktualizacji podziału gminy Białe Błota na stale obwody głosowania.

6) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na terenie Gminy Białe Błota w ramach Programu EKOPIEC 2018 współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu.

Głosowanie:

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na terenie Gminy Białe Błota w ramach Programu EKOPIEC 2018 współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu.

Wyniki głosowania:

ZA:
Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Alina Puppel

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.38.2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na terenie Gminy Białe Błota w ramach Programu EKOPIEC 2018 współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu.

7) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2015-2020".

Głosowanie:

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2015-2020".

Wyniki głosowania:


ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Alina Puppel

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.39.2018 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2015-2020".

8) w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota.

Radna Maria Wolsztyńska zaproponowała na członka komisji radnego Bronisława Balcerowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Bronislaw Balcerowski zaproponował na członka komisji radna Gabrielę Żernicką, która wyrazila zgode na kandydowanie.
Przewodniczący RG zaproponował na członka komisji radna Annę Zawidzką, która wyrazili zgodę na kandydowanie oraz radnego Rafała Barsukiewicza, który zgodził się na kandydowanie oraz swoją osobę. Przewodniczący RG zgłosił następująca poprawkę do projektu uchwały:
„§ 1. Powołuje się Komisję doraźną do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota w następującym składzie: 1) Bronisław Balcerowski - Przewodniczący; 2) Gabriela Żernicka - członek; 3) Anna Zawidzka - członek; 4) Rafał Barsukiewicz - członek; 5) Jacek Grzywacz - członek.
§ 2. Przedmiotem działania Komisji będzie przygotowanie do 31 października 2018 r. projektu uchwały zmieniającego Statut Gminy Białe Błota”

Głosowanie:
poprawki przewodniczącego rady.

Wyniki głosowania:


ZA:
Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.

Poprawka została przyjęta.

Radna Maria Wolsztyńska złożyła wniosek o przegłosowanie radnego Bronisława Balcerowskiego na przewodniczącego komisji.

Głosowanie:

wniosku radnej Wolsztyńskiej.

Wyniki głosowania:

Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Poprawka została przyjęta.

Głosowanie:
w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota.

Wyniki głosowania:
Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.40.2018 w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota.

9) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej ( KGP. 0006.19.2018).

Głosowanie:

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej ( KGP. 0006.19.2018).

Wyniki głosowania:


ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.41.2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

10) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej ( KGP.0006.20.2018).

Głosowanie:

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej ( KGP.0006.20.2018).

Wyniki głosowania:


ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.42.2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

11) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych. ( KGP.0006.21.2018 ).

Głosowanie:

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych.

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.43.2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych.

12) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej ( KGP. 0006.22.2018).

Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej ( KGP. 0006.22.2018).

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.44.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

13) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu ( KGP.0006.24.2018).

Projekt uchwały wycofany z porządku obrad.14) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej ( RGK.0006.6.2018 ).

Głosowanie:
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej ( RGK.0006.6.2018 ).

Wyniki głosowania:

ZA
: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.45.2018 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej

15) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej.

Głosowanie:

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej.

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.46.2018 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej

16) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Olszynowej, Leszczynowej i Kasztanowej w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota.

Głosowanie:

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Olszynowej, Leszczynowej i Kasztanowej w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota.

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.47 .2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Olszynowej, Leszczynowej i Kasztanowej w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota.

17) uchylająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drzewce.

Głosowanie:
uchwały uchylającej uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drzewce.

Wyniki głosowania:


ZA
: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.48 .2018 uchylającą uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drzewce.

18) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej.

Głosowanie:

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej.

Wyniki głosowania:

ZA:
Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.49 .2018 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej.

Ad. 10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.

Radna Alina Puppel:
- mówiła, że na poprzedniej sesji złożyła interpelację dot. jakości wody z ujęcia w Cielu, na którą otrzymała odpowiedź. Prosiła o jej uzupełnienie o dane dot. badania wody za okres 15 lat w postaci zestawienia, tabeli, konkretnych parametrów.
- mówiła, że otrzymała odpowiedź na interpelację dot. oczyszczenia rowów melioracyjnych. Prosiła o kontynuację tego tematu- odbudowy rowu, bo organem wskazanym przez starostę jest wójt.
- mówiła, że otrzymała odpowiedź na interpelację dot. baraku w Murowańcu. Przekazała, że mieszkańcy znaleźli uchwałę rady gminy na temat wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowej. W załączniku jest mapa i ujawniony budynek, a budynków tymczasowych na mapie się nie ujawnia. Pytała dlaczego ten budynek jest ujawniony na mapie?

Radna Gabriela Żernicka powiedziała, że otrzymała odpowiedź na interpelację z poprzedniej sesji. Przekazała, że mieszkańcy nie wyrażają zgody na zamontowanie progu zwalniającego na ul. Sowiej w Trzcińcu. Zostanie postawiony znak ograniczający prędkość z 50 na 30 km/h. - powiedziała, że urząd gminy nie przewiduje zmiany organizacji ruchu na ul. Jeżowskiej. Podczas konsultacji sołeckich na temat wykorzystania funduszu sołeckiego, pan Czyżewski powiedział, że nie ma problemu ze zmianą organizacji ruchu na tej ulicy.

Ad. 11. Interpelacje i zapytania radnych.

Radna Gabriela Żernicka
złożyła następujące wnioski:
- o zabezpieczenie środków w budżecie gminy na budowę ul. Sobótki w Białych Błotach i zdjęcie 100.000 zł z odkomarzania.
- wnosi o udzielenie informacji, czy i jakie zaległości mamy jako gmina w stosunku do Lasów Państwowych oraz, czy istnieje plan regulowania spłat? Jeżeli tak, to wnosi o przedstawienie preliminarzu spłat ewentualnych zaległości.
- ponawia interpelację o konieczności połączenia ul. Gminnej w Trzcińcu z ul. Chlebową w Białych Błotach. - ponawia interpelację w sprawie dodatkowych kursów linii 96. Kurs do Trzcińca, z Bydgoszczy przez Trzciniec do Przyłęk pomiędzy 16.00, a 16.30 oraz do Bydgoszczy pomiędzy 6.00, a 7.00. Wnosi o zamianę kursów, likwidacje połączenia około godz. 20.00
 - budowa utwardzonej drogi w kierunku Zielonki, co spowoduje zmniejszenie ruchu na ul. Sowiej.
- zapytała co z gospodarnością? Na zebraniu w Trzcińcu powiedziano, że jest wyłoniony wykonawca projektu na ulicę Laskową, brakuje 5.000 zł do kwoty funduszu sołeckiego 24.000 zł. Radna powiedziała, że podjęła rozmowy w sprawie znalezienia 5.000 zł w budżecie, niestety bez skutku. Unieważniono przetarg i ponowiono wyłonienie wykonawcy na to zadanie, jednak kwota wykonania projektu była wyższa.

Radny Bronisław Balcerowski złożył następujące wnioski:
- budowa chodnika Murowaniec- Łochowo, zapytał czy to zadanie w tym roku zostanie rozpoczęte? Prośba mieszkańców ul. Sosnowej, żeby tę inwestycję rozpocząć od kładki przez Kanał Górnonotecki.
- mieszkaniec Lisiego Ogona zwrócił się z prośbą o uruchomienie linii z węzła Garbary do Lisiego Ogona, Łochowa koordynacja linii 92. Wnosił, aby odpowiedź, która została udzielona mieszkańcowi trafiła również do radnych.

Radna Alina Puppel złożyła następujące wnioski:
- Pan Edward Smętek przewodniczący rady nadzorczej ZWiUK, złożył protokół z kontroli oczyszczalni ścieków w roku 2014. Odczytała zawarte w protokole nieprawidłowości, pan Smętek ponownie jest przewodniczącym rady. Pozostawiła ten temat do rozważenia.
- podziękowała za wymianę instalacji elektrycznej w gminnym budynku w Łochowicach, gdzie zamieszkuje mieszkaniec, który był bezdomny. Dodała, że niezbędna jest jeszcze naprawa dachu na tym budynku.
- podziękowała przewodniczącemu rady gminy i przewodniczącemu komisji Gospodarki za bardzo dobrą organizację pracy rady gminy, a mianowicie temat komisji, który miał być analizowany: „Harmonogram rozwoju sieci drogowych w całej gminie”. Były zebrania, mieszkańcy się przygotowywali niestety do tego nie doszło i nie ma kolejnego terminu
. - zapytała jak wygląda kwestia protokołów z komisji rady, ponieważ są bardzo znaczne luki.
- zapytała dlaczego wnioski z komisji z kwietnia nie zostały przekazane kierownikowi Ochrony Środowiska, aby mogła udzielić odpowiedzi na kolejnej komisji.
- powiedziała, że nie otrzymała odpowiedzi na temat środków zdjętych z aportu do ZWiUK.
- zapytała dlaczego pan wójt ma wątpliwości w sprawie odsunięcia pani Zdunek od postępowania w sprawie kurników w Cielu, skoro SKO zwraca na to uwagę.
- mówiła o kredycie, który pan wójt wspomniał, że będzie to kredyt z nadzorem unijnym. Czy już wcześniej miało to miejsce? Prosiła o wyjaśnienie tego.
- zapytała dlaczego nie ma obchodów świąt majowych, czy Święta Konstytucji 3 Maja w gminie? - powiedziała, że wójt wydał zarządzenie w dniu 24.05.2018r o zaktualizowaniu i wprowadzeniu polityki bezpieczeństwa, a od 25.05.2018r powinno już to funkcjonować.

Radny Bronisław Balcerowski złożył następujące wnioski:
- powiedział, że komisja otrzymała dokumenty na temat ustanowienia strefy ochrony pośredniej komunalnego ujęcia wody podziemnej. Do tego zostały załączone propozycje zakazów i nakazów w strefie ochrony pośredniej dla gminnego ujęcia wody podziemnej w Cielu. Czy organ rady będzie mógł się w tej sprawie wypowiedzieć, czy radni będą informowani w tym zakresie? Czy planowane jest wspólne spotkanie wójta, przewodniczącego rady i radnych?

Przewodniczący rady gminy Jacek Grzywacz złożył następujące wnioski:
- mówił o braku przepustowości na ul. Pawiej w Łochowicach. Dodał, że mieszkańcy przechodząc muszą przechodzić w kierunku łąk i zawracać z powrotem do ulicy głównej. Prosił wójta o spowodowanie rozmowy z właścicielem w celu nabycia kawałka ziemi lub rozliczenia w jakiś inny sposób np. przy podziale ziemi.
- poprosił o obcięcie gałęzi na ul. Wilczej, gdyż dąb przy zatoczce zagraża mieszkańcom.
- powiedział, że od ul. Wilczej do ul. Lisiej nie ma przejazdu, ulica jest zarośnięta krzewami.
- poprosił o ustawienie koszy przy nowo powstałych ławkach w Łochowicach.
- poprosił o zwiększenie liczby kursów autobusowych do Łochowic.

Przewodniczący RG ogłosił 30 min przerwę.

Sesję opuściła radna Maria Wolsztyńska

Ad. 12. Odpowiedzi na interpelacje.

Zastępca wójta odpowiedział, że zostanie przygotowana odpowiedź w formie pisemnej na pismo radnej Gabrieli Żernickiej. Również zostanie sformułowana odpowiedź na piśmie dot. ul. Laskowej.

Zastępca wójta odpowiedział radnemu Bronisławowi Balcerowskiemu, że sprawa budowy ścieżki będzie przedmiotem analizy w momencie tworzenia specyfikacji warunków zamówienia, co wpłynie na decyzję z której strony rozpocząć tę inwestycję.
Zastępca wójta odpowiedział na pytanie dot. uruchomienia linii autobusowej do Lisiego Ogona. Odbyły się rozmowy z przedstawicielem Zarządu Dróg w Bydgoszczy. Zwrócono się o przedstawienie oferty. Na sesji, która odbędzie się we wrześniu zostaną przedstawione koszty m.in. dot. uruchomienia linii autobusowej w IV kwartale 2018r i na lata następne.
Zastępca wójta odpowiedział radnej Alinie Puppel, że według oświadczeń ówczesnego prezesa ZWiUK wszystko zostało zabezpieczone w pomieszczeniach. Były problemy z obudową pewnego zbiornika. Dodał, że nie ma zamiaru odsuwać pani Anny Zdunek od postępowania w sprawie dot. kurników w Cielu. Stwierdził, że pani Zdunek właściwie wykonuje swoją pracę. Jest to na wniosek drugiej strony, czyli inwestora i nie wie którą stronę można trzymać.
Zastępca wójta odpowiedział radnej Alinie Puppel, że jeżeli chodzi o uroczystości majowe to należy się zastanowić jak wspólnie z GCK prowadzić działalność kulturalną.
Zastępca wójta odpowiedział radnemu Bronisławowi Balcerowskiemu na temat ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody. Przekazał, że robi wszystko, aby otrzymać decyzje wojewody dot. strefy ochronnej. Strefa jest ważna do ustanowienia dla gminy Białe Błota, aby radni zostali poinformowani o działaniach w tym temacie. Nakazy i zakazy mogą spowodować roszczenia odszkodowawcze w stosunku do gminy. Prosił o składanie ewentualnych uwag do wniosku dotyczącego ustanowienia strefy, który po 4.06.2018r zostanie złożony do wojewody.
Radca prawny p. Edyta Ksobiak odpowiedziała radnej Alinie Puppel, że od miesiąca powołany jest inspektor ochrony danych. Jest to umowa zlecenie. Polityka bezpieczeństwa jest zaktualizowana na czas, 25.05.2018r weszło RODO. 24.05.2018r zostało podpisane zarządzenie.
Zastępca wójta odpowiedział przewodniczącemu rady gminy Jackowi Grzywaczowi, że jeżeli chodzi o rozmowy z właścicielem działek, które uniemożliwiają przemieszczanie się mieszkańców to kierownik referatu nieruchomości poczyni działania aby to udrożnić. Z kolei kierownik Ochrony Środowiska poczyni działania w celu wycinki gałęzi. Po wizji lokalnej kierownik od utrzymania dróg na pewno poczyni działania w celu udrożnienia ul. Wilczej.
Radna Alina Puppel pytała o nieruchomość w Łochowicach, czy zostało wydane polecenie naprawy dachu? Jest to budynek gminny, przebywa w nim bezdomny. Zostały zabezpieczone środki w budżecie, lecz z działu zajmującego się mieszkaniami nie ma informacji, żeby można było poczynić dalsze prace remontowe.
Zastępca Wójta odpowiedział radnej Alinie Puppel, że głównym zagrożeniem w tym budynku była instalacja elektryczna. Dodał, że jeżeli są zabezpieczone środki w budżecie to nie widzi przeciwskazań aby naprawić dach.

Ad. 13 Wolne wnioski i zapytania.


Pani Dorota Pawlis
z :
- mówiła o błędnie nazywanej ulicy Łososia, którą również w dokumentach gminnych określa się ul. Łososiową
- poruszyła sprawę równania ulicy Łososia i ul Karpia w Murowańcu. Droga była równa, a po przejechaniu równiarki stan drogi się pogorszył. Mieszkańcy nie zgłaszali potrzeby równania ulic. Zapytała, kto wydał polecenie równania tych dróg? Prosiła o doprowadzenie tych ulic do poprzedniego stanu.

Radny Krzysztof Kocikowski:
- mówił o uporządkowaniu terenu na parkingu przy boisku sportowym w Przyłękach.
- mówiła o problemie doręczanie korespondencji m.in. urzędowej przez Pocztę Polską na terenie gminy.
- mówił o uwagach dotyczących stworzenia strefy ochrony pośredniej. Prosił aby nie ograniczać ludziom możliwości wykopania płytkiej studni wody podskórnej w celu wykorzystywania podlewania ogródka lub celów budowlanych.

Pan Klesiński:
- mówił o braku miejsc do pochówku na cmentarzu komunalnym. Prosił, aby gmina zajęła się ogrodzeniem, parkingiem i dojazdem na cmentarza. Prosił o przesunięcie ogrodzenia z linią kaplicy, żeby zwiększyć teren cmentarza.

Sołtys Białych Błot p. Maria Płotkowska:
- potwierdziła stan jaki jest na cmentarzu komunalnym zgłoszony przez Pana Klesińskiego. Prosiła, aby przesunąć płot, sprzątnąć korzenie, naprawić pompę.

Sołtys Przyłęk Paweł Zuehlke:
- mówił, że dalej nie świeci lampa na ul. Szuwarowej.
- poruszył sprawę leżącego drzewa przy posesji państwa Gadaszewskich, przewróconego podczas wichur jakie były w ubiegłym roku na tym terenie- brak odszkodowania od gminy w tej sprawie.
- mówił o niskim ciśnieniu wody w Przyłękach, głównie w godzinach wieczornych.
- poruszył sprawę zwisającego kabela Telekomunikacji Polskiej nad ulicą Zabytkową. Śmieciarka nie wjeżdża na posesję 36A ze względu na zwisający kabel. Podobna sytuacja ze zwisającym kablem jest na terenie boiska po przeciwnej stronie szkoły.

Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info:
cyt: „Szanowni państwo. Może taki punkt 1. RODO, a sprawa polska, RODO, a rada gminy. Chciałam zapytać jakie środki zostały zgodnie z rozporządzeniem wprowadzone przez pana przewodniczącego rady w związku z wejściem w życie rozporządzenia? I mówię tutaj o nagraniach sesji, bo takie środki samorządowcy stosują m. in. marszałek województwa. Mówiłam wczoraj o tym na komisji budżetu. Drugie pytanie, właściwie nie pytanie tutaj właśnie też na komisji budżetu wczoraj mówiłam o tekście. Bardzo przepraszam dwóch panów z tyłu, pana Łącznego zdaje się i pana Klesińskiego, proszę mi nie przeszkadzać, bo to przeszkadza. Mówiłam wczoraj, o tych szeptach tutaj z tyłu. Mówiłam wczoraj też na temat Ministerstwa Gospodarki, które taki tekst na temat RODO zamieściło, na komisji. Z tym, że muszę tu właśnie sprostować, to nie Ministerstwo Gospodarki, a Cyfryzacji pozwolę sobie tylko jedno zdanie z tekstu na temat „Nie daj się nabrać na RODO”, który właśnie Ministerstwo Cyfryzacji zamieściło takie jedno zdanie: „Nieprawdziwe informacje o prawnej konieczności nabycia szaf zapewniających zgodność z RODO, krat w oknach, szczególnych kategorii niszczarek, nakładek na ekrany monitorów, kłódek oraz innych dedykowanych RODO rozwiązań. RODO nie stawia takich wymogów. Także tutaj jeszcze w woli tej wczorajszej dyskusji na komisji takie wyjaśnienie Ministerstwa.
- Chciałam zapytać pana wójta. Obecnie prowadzone są prace związane z kamerowaniem kanalizacji sanitarnej w ramach tak domyślam się przeglądu gwarancyjnego. Patrzę, że w budżecie gminy w kwietniu tutaj kwotę 300.000 zł przeznaczono na ten cel. Chciałam zapytać czy tutaj jak gdyby to urząd, czy wójt, gmina jest inwestorem tych prac które są prowadzone, czy jest to ZWiUK? Chciałam również zapytać, czy prawdą jest, że w posiadaniu zarówno urzędu jak i ZWiUK od 2015r jest pełna dokumentacja z filmowania całego zakresu robót kanalizacji grawitacyjnej przekazana przez wykonawcę robót w związku z tym, że wtedy już te koszty zostały przez urząd poniesione, ponieważ to wchodziło w zakres kontraktu. Chciałam zapytać, czy celowe jest ponoszenie ponownych tych kosztów, no a mówimy tu o kwocie 300.000 zł, a nie wiemy ile, jaką kwotą to się zamknie? Chciałam również zapytać, czy jeżeli stwierdzicie państwo nieprawidłowości będziecie państwo tutaj jeżeli chodzi o tą kanalizację grawitacyjną, będziecie tutaj jakieś koszty tego typu kamerowania nakładali na wykonawcę, czy też będą poniesione przez urząd i podatników? Odnośnie jeszcze tego punktu chciałam zapytać, czy zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych na realizację tych prac.
-Chciałabym również tutaj do pana wicewójta nie otrzymałam odpowiedzi na moje pytanie z poprzedniej sesji. Pan wójt odpowiedział mi co prawda, że kupiono stronę internetową, ale ja tam zadałam pytanie, czy doszło do, no przede wszystkim zapytałam co kupiono? Co to nie chodzi mi o to, że stronę tylko co faktycznie kupiono. Bo w związku z tym kupnem takiej strony pewne prawa muszą przejść i pytałam o prawa autorskie. No niestety przykro mi bardzo, ale takiej odpowiedzi nie dostałam. Dostałam tylko, że kupiono stronę. Świetnie cieszę się bardzo, ale to jednak nie o to było pytanie.
- Chciałabym również zapytać w jaki sposób urząd, wójt realizuje taki obowiązek wynikający z ustaw dotyczących tutaj świadczeń pieniężnych z tytułu powiedzmy choroby i macierzyństwa. A chciałabym zapytać, czy przeprowadzono, czy pan wójt zlecił może przeprowadzenie kontroli pewnych zwolnień, które trwają od grudnia i związane są z zawieszeniem w czynnościach służbowych, czy takie działania zostały podjęte? Ja rozmawiałam wcześniej z panią Dworak, pani Dworak powiedziała mi, że takie działania nie zostały podjęte. Natomiast akurat jedną z dwóch osób dzisiaj widziałam w Bydgoszczy w ramach właśnie zażywania terapii.
- Chciałabym również tutaj jeszcze zwrócić się do rady gminy i do pana wójta również. Są braki w protokołach na, co już od dłuższego czasu zwracam uwagę. Protokoły komisji Budżetu to jest bodajże sierpień ubiegłego roku. Ale te protokoły proszę państwa, które są to prostu urągają, powiem szczerze że wizerunek rady gminy, która nie dba o to, żeby nie było błędów ortograficznych, nie było błędów innego rodzaju już nie będę tu czepiała się rzetelności, bo akurat tez rozmawiałam dzisiaj, czy wczoraj z jedną z pań i pytałam dlaczego np. wypowiedzi kogoś, kto był na takiej komisji nie zostały w ogóle tutaj zahaczone w takim protokole. Ale powiem tylko tyle, że jak się patrzy na to. Natomiast chciałam zwrócić państwu uwagę że ja tu nie jestem państwa ani redaktorem, ani korektorem. To jest wstyd, że tak to wygląda.
- Myślę, że tutaj jeszcze jest sprawa tutaj, która padła na tej sesji przekazania środków funduszu sołeckiego na działalność stowarzyszenia „Prądki nasz Dom” No jestem trochę w szoku, bo właśnie wczoraj przeczytałam protokół i tą uchwałę i zastanawiam się jak to jest możliwe proszę państwa, że stowarzyszenie które występuje tutaj równolegle ze stowarzyszeniem „Parasolka” w sprawie dotyczącej właśnie tutaj kurników. Tutaj na to stowarzyszenie 20.000 zł na pomoc prawną zebranie sołeckie chce, czy przekazało uchwałą. Natomiast powiem tak, że no niestety nie jest to zadanie publiczne. Dofinansowanie stowarzyszeń to nie wchodzi w ustawę o funduszach sołeckich, ani nie wchodzi również finansowanie kancelarii prawniczych. I myślę, że tutaj coś jest nie tak, ale na pewno nie to o czym mówiła pani Edyta Ksobiak.
- Proszę państwa i może taki ostatni temat i on będzie chyba taki najbardziej wydaje mi się szokujący, a chodzi o PSZOK, czyli P-Szok. Powiem tak, w bodajże 2015 r zapewniano nas, że po wybudowaniu PSZOK mówiło się tutaj o takich kwotach około 280.000 -300.000 zł, nasza gmina skorzysta. No i skorzystaliśmy drodzy państwo i powiem tak, że w 2017 r. płaciliśmy za cały rok firmie Sanitrans 299.880 zł, to w tym był również odbiór odpadów wielkogabarytowych i choinek to było blisko 300.000 zł. Natomiast zapewniono nas, że jak będziemy mieli swój PSZOK to jeszcze będziemy na tym zarabiać i będzie super natomiast policzyłam zgodnie z wykonaniami budżetu za 2016 r i 2017 r, że z tych kwot początkowo planowanych na 282.000 zł wyszło łącznie 902.286 zł jeśli chodzi o samą inwestycję. Teraz proszę państwa, żeby tutaj to by było troszeczkę mało, bo wydaliśmy 1.000.000 zł, ale jeszcze oprócz tego płacimy jeszcze w tej chwili za odbiór odpadów, czyli firma Taro, która jest sukcesorem Sanitransu odbiera z kolei od nas z tego PSZOK-u odpady i tutaj wyliczenie jest takie, że jest to kwota niewiele, bodajże 298.728 zł za sam odbiór, dodatkowo płacimy również mamy zawartą umowę z Taro w ramach, której płacimy pracownikowi za pół roku pani skarbnik podała mi kwotę 15.645 zł, jeżeli zrobimy to razy dwa będzie to przeszło 31.000 zł. Stawka godzinowa, ponieważ ten PSZOK jest czynny kilka godzin w tygodniu, wyliczyłam że jest to oscyluje wokół 70 kilku zł, stawka godzinowa tego pracownika. Natomiast gdybyśmy mieli teraz podsumować to łączny koszt tego pracownika i odbioru odpadów to jest przeszło 330.000 zł wydaliśmy prawie 1.000.000 zł na wybudowanie tego PSZOK-u, a proszę państwa płaciliśmy 299 czyli blisko 300.000 zł za to, że ktoś czyli firma Sanitrans zajmowała się tym PSZOK-iem na swoim terenie. Czyli nie ponosiliśmy żadnych kosztów, żadnej inwestycji. I powiem tylko tyle, że jest to świetny materiał na tekst, bo myślę że taki PSZOK jak szok, czyli po prostu jak kreatywnie rozkręcić biznes śmieciowy, dziękuję bardzo”.

Pan Edward Łączny
: - mówił, że uczestniczył w sesji sejmiku województwa kujawsko- pomorskiego. Patronat nad ogłaszanymi uroczystościami przyjął wojewoda kujawsko-pomorski, marszałek województwa kujawsko- pomorskiego, starosta powiatu i prezydent miasta. Włączają się we wspólną działalność, będzie kilka spektakularnych wydarzeń. Prosił o zainteresowanie wszystkie stowarzyszenia wymienił stowarzyszenie „Parasolka” o włączenie się do tego.

Ad. 14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.

Zastępca Wójta odpowiedział, że na wszystkie pytania zostaną udzielone odpowiedzi w formie pisemnej.

Przewodniczący rady gminy poinformował, że na kolejnej sesji zostaną wykonane zdjęcia radnych i sołtysów.

Zastępca Wójta prosił o wspólne spotkanie przewodniczącego rady, przewodniczących komisji i wicewójta na temat zaopatrzenia mieszkańców w wodę.

15. Zakończenie obrad XLII Sesji VII Kadencji


Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota Jacek Grzywacz zakończył posiedzenie obrad XLII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.                                                                                  Przewodniczący
                                                                                  Rada Gminy Białe Błota  

Zgodnie z §. 39 ust. 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do Protokołu można wnosić  do 21.06.2018 r. Uwagi wnosi się w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy
 metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (30 maja 2018)
Opublikował: Magdalena Maison (30 maja 2018, 10:30:00)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (8 czerwca 2018, 13:35:09)
Zmieniono: dodano protokół

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 579