PROTOKÓŁ Z XLIII SESJI VII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA ODBYTEJ W DNIU 26.06.2018 R., O GODZ. 13:00 W AULI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIAŁYCH BŁOTACH, UL. CZYSTA 1A

nagranie

                                                               Protokół
  z XLIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się dnia 26 czerwca 2018 r., w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a.

Sesja trwała: od godziny 13:00 do 18:40.
Sesję prowadzili: Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz
Sekretarz obrad: radny Gabriela Żernicka
Protokolant posiedzenia: Anna Cabańska

Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W sesji udział wzięli:

1. Radni Gminy Białe Błota;
2. Zastępca Wójta Jan Jaworski;
3. Skarbnik Gminy: Lucyna Krasulak;
4. Inspektor: Renata Dworak;
5. Radca prawny: Edyta Ksobiak;
6. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;
7. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół z Gminy Białe Błota;
8. Sołtysi;
9. Zaproszeni goście.


Porządek obrad:

1. Otwarcie XLIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.

2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:


1) Komisja Budżetu i Finansów; 2) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu; 3) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska; 4) Komisja Rewizyjna;

7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
9. Podjęcie uchwał:1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Białe Błota wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.

a) opinia RIO w Bydgoszczy dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu.
b) dyskusja.
c) głosowanie.

2) w sprawie udzielenia Zastępcy Wójta Gminy Białe Błota absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2017 rok.
a) opinia RIO w Bydgoszczy dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej.
b) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium.
c) dyskusja.
d) głosowanie.

3) w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 rok.
4) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024.
5)w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach za rok 2017 i przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2018.
6) uchylająca uchwałę w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
7) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium sportowego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.
8) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego oraz artystycznego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.
9) w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.
10) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
11) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na terenie Gminy Białe Błota w ramach programu EKOPIEC 2018 współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu.
12) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota.
13) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej (KGP.0006.25.2018). 14) sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Zastępcy Wójta pełniącego obowiązki Wójta Gminy Białe Błota.
15) w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.

15. Zakończenie obrad XLIII Sesji VII Kadencji


Ad.1. Otwarcie XLIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RG otworzył XLIII Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji oraz stwierdził quorum, przy obecności 14 radnych, Rada Gminy Białe Błota była władna podejmować uchwały.

Na sesji nieobecny był: radny Sebastian Orlik.

Ad. 2. Wybór sekretarza obrad.

Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Grzywacz złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury radnej Gabrieli Żernickiej na sekretarza obrad. Wniosek został zatwierdzony jednogłośnie.

A.3. Przyjęcie protokołu z obrad XLII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Przewodniczący RG Jacek Grzywacz poinformował, że do protokołu nie wpłynęły w wyznaczonym terminie żadne uwagi i poddał pod głosowanie protokół, który radni jednogłośnie przyjęli.

Ad.4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.

Zastępca Wójta p. Jan Jaworski przedstawił nowego pracownika urzędu gminy w randze głównego specjalisty p. Henryka Sykuta.

Kierownik Andrzej Wiekierak:
- złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie nadania drodze kategorii drogi gminnej.

Rada Gminy Białe Błota jednogłośnie przegłosowała zmiany porządku obrad.

Główny Specjalista p. Henryk Sykut:

- złożył wniosek o zamianę kolejności projektu uchwały z pozycji nr 6 na pozycje nr 8, a projekt uchwały z pozycji nr 8 na pozycję nr 6.

Rada Gminy Białe Błota jednogłośnie przegłosowała zmianę porządku obrad.

Ad. 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota Jacek Grzywacz poinformował, że był na Kongresie Gmin Wiejskich w Poznaniu. Zostały tam przedstawione informacje dot. wejścia zarządzenia dot. RODO, wyborów samorządowych. Przekazał, że odbyło się spotkanie z Zastępcą Wójta Gminy Białe Błota i przewodniczącymi komisji rady gminy w sprawie sytuacji wody i ścieków. Na spotkaniu przedstawiono pilne potrzeby zakładu ZWiUK. Dodał, że uczestniczył w zakończeniu roku szkolnego w Łochowie.

Ad. 6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:

1) Komisja Budżetu i Finansów
Radny Bronisław Balcerowski jako przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił sprawozdanie dot. prac komisji w okresie międzysesyjnym.

2) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
Radny Krzysztof Kowalewski jako przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu przedstawił sprawozdanie dot. prac komisji w okresie międzysesyjnym.

3) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska.
Radny Zbigniew Moroz jako przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska przedstawił sprawozdanie dot. prac komisji w okresie międzysesyjnym.

4) Komisja Rewizyjna.
Radna Wiesława Suszek jako przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

Ad.7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Zastępca Wójta Gminy p. Jan Jaworski przedstawił informację o działaniach zastępcy wójta w okresie międzysesyjnym. Zajmował się m. in sprawami dot. dostarczenia wody dla mieszkańców. Uczestniczył w naradzie dot. wybudowanej kanalizacji. Mówił o zagospodarowaniu terenu po oczyszczalni. Odbył spotkania z mieszkańcami gminy, jak również rozmowy z przedstawicielami protestu dot. budowy obwodnicy.

Ad.8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.

Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Grzywacz przekazał, że nie została zakończona ul. Ślesińska. Miał być wykup tej ulicy. Jest projekt, prosił, aby znaleźć pieniądze i wykonać 200 m odcinka.

Ad 9. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Białe Błota wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.

Ad. a. Opinia RIO w Bydgoszczy dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu.

Skarbnik Gminy Białe Błota p. Lucyna Krasulak odczytała opinię RIO dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu.

Ad.b. dyskusja.

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota zapytał, czy ktoś ma jakieś pytania do projektu uchwały? Nie było pytań.

Ad.c. głosowanie.

Głosowanie:
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Białe Błota wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.

Wyniki głosowania:
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)

Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Maria Wolsztyńska
NIEOBECNI (1)
Sebastian Orlik 

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.50.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Białe Błota wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.

2) w sprawie udzielenia Zastępcy Wójta Gminy Białe Błota absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2017 rok. 


a) opinia RIO w Bydgoszczy dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej.
b) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium.
c) dyskusja.
d) głosowanie.

Ad. b. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium.

Radny Rafał Barsukiewicz odczytał opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2017r.

Ad.a Opinia RIO w Bydgoszczy dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej.

Skarbnik Gminy Białe Błota p. Lucyna Krasulak odczytała Uchwałę nr 13/Kr/2018 Składu Orzekającego nr 2 RIO w Bydgoszczy z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota w sprawie absolutorium dla Zastępcy Wójta Gminy Białe Błota za 2017 r.

Ad.c. Dyskusja.

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota zapytał, czy ktoś ma jakieś pytania do projektu uchwały?
W dyskusji wzięli udział: radny Krzysztof Kocikowski, radna Maria Wolsztyńska, radny Rafał Barsukiewicz, radna Alina Puppel, Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota Jacek Grzywacz

Ad. d. Głosowanie.

Głosowanie: 
w sprawie udzielenia Zastępcy Wójta Gminy Białe Błota absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2017 rok.

Wyniki głosowania:
ZA: 2, PRZECIW: 9, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (2)

Bronisław Balcerowski, Czesław Jabłoński
PRZECIW (9)
Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Alina Puppel, Maria Wolsztyńska, Gabriela Żernicka
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Krzysztof Kowalewski, Wiesława Suszek, Anna Zawidzka
NIEOBECNI (1)
Sebastian Orlik

Uchwała w sprawie udzielenia Zastępcy Wójta Gminy Białe Błota absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2017 r. nie została podjęta.

3) w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 rok.

Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak przedstawiła projekt uchwały i zgłosiła autopoprawki w zakresie zadania pn. „Projekt i budowa ul. Sokolej w Murowańcu etap I (od ul. Łochowskiej do ul. Ptasiej) kwota 460.000,00 zł” podzielenie tej inwestycji na trzy różne inwestycje.
-Zmniejszenie środków na zadaniach inwestycyjnych tj. budowa ul. Drzewnej, projekt i budowa ul. Okopowej w Łochowie. Kwota zmniejszenia wynosi 106.000 zł.
-Zmniejsza i przeznacza się środki na zadanie dot. budowy ul. Orzechowej w Zielonce.
-Budowa zatoki autobusowej przy ul. Sosnowej w Białych Błotach. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego, które będzie realizowane w latach 2018- 2020 tj.
-Budowa drogi gminnej relacji Białe Błota- Osiedle Miedzyń w Bydgoszczy oraz drogi gminnej relacji Białe Błota
- droga powiatowa do Trzcińca. W tym roku będzie to kwota 500.000,00 zł i w latach 2018- 2020 po 800.000,00 zł. -Zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i termomodernizacja budynku po szkole podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”. Środki na zadanie: budowa drogi w kierunku Miedzynia, mają pochodzić ze zmniejszenia rezerwy celowej, która jest w tym roku.
Pani skarbnik prosiła o poprawienie w treści uchwały kolejności numeracji paragrafów.

Radna Gabriela Żernicka Cyt: „Panie Przewodniczący, wysoka Rado, szanowni państwo, panie wójcie, pani skarbnik. Otóż proszę państwa nie godzi się w ten sposób traktować mieszkańców Białych Błot i mieszkańców Trzcińca. Co do 1.500.000 zł mam wątpliwości, ponieważ mówiono nam, że jak przekażemy aportem 1.500.000 zł, do ZWiUK, to ZWiUK będzie mógł odliczać sobie VAT itd. Teraz odbieramy te 1.500.000 zł nie wiem dlaczego, bo ktoś inny może to wykona te zadania może drożej nawet. Ale ważniejsza sprawa, bulwersuje mnie pewna sprawa dot. ul. Drzewnej 240.000 zł, już nie pamiętam przekazano na ul. Drzewną. Było za dużo, zrobiono 80 m ul. Drzewnej. Pozostało 86.000 zł, 5.000 zł panie wójcie brakowało do projektu ul. Laskowej to pan wójt nie potrafił znaleźć pieniędzy. Natomiast to, co zostało z ul. Drzewnej, pan sobie zarządził z okręgu mojego wydać na Zielonkę na ul. Orzechową, 36.000 zł i nie wiem gdzie jeszcze pozostałe 50.000zł. pan wcisnął? No być może ta zatoczka. Natomiast, to nie tak. Nie dość, że z części lewej po stronie Chlebowej zabrano 400.000 zł, bo na początku był projekt, że mój okręg otrzyma 650.000 zł na budowę ul. Chmielnej, ul. Chmielarskiej, ul. Chełmskiej i ul. Cedrowej. Stamtąd wzięto 400.000 zł, łaskawie podarowano mieszkańcom tym samym mieszkańcom Białych Błot co żyją po 40 lat w Białych Błotach, podarowano 240, a teraz jeszcze te 86.000 zł i to na inne sołectwa, którym uważam się nie należy, bo Zielonka otrzymała już swoje co miała otrzymać. Otrzymała żłobek, otrzymała świetlice dodatkowo gdzieś tam bokiem wyszarpniętą, wyżebraną że tak powiem, a teraz jeszcze dodatkowo na ul. Orzechową. Tak nie można postępować z mieszkańcami. Ja domagam się i składam wniosek formalny, albo pan wójt wytłumaczy ile brakuje w Trzcińcu pieniędzy na projekt ul. Laskowej i podzielimy te 86.000 zł, albo całe 86.000 zł na budowę ul. Sobótki to już będzie 186.000 zł. I proszę radnych o to, żeby sprawiedliwie ocenili podział tych środków, bo w ten sposób nie możemy pracować proszę państwa. Jeżeli można prosić, proszę moją wypowiedź dosłownie zaprotokołować w protokole dzisiejszej sesji”.

Radna Alina Puppel wnioskowała o zapis w autopoprawce dot. projektu ul. Strusiej w Murowańcu. Kwota 70.000 zł. Kwota 20.000 zł to środki z funduszu sołeckiego razem 90.000 zł na projekt.

Zastępca Wójta p. Jan Jaworski zaproponował autopoprawkę w dziale 600 Transport i Łączność zadanie pod nazwą: „Projekt i budowa ul. Sokolej w Murowańcu, kwota 600.000 zł otrzymuje brzmienie: „Projekt i budowa ulicy Sokolej w Murowańcu, etap I od ul. Łochowskiej do ul. Strusiej”. Przed działem Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w drugim zdaniu: Projekt ul. Strusiej w Murowańcu, kwota 70.000 zł, ten zapis pozostaje. Projekt ul. Strusiej, nie ma na odcinku od ul. Ptasiej do ul Łochowskiej. Proponował skreślenie: Projekt ul. Ptasiej w Murowańcu na odcinku od ul. Sokolej do ul. Strusiej, kwota 70.000 zł. Kwoty automatycznie ulegną zmianie.

Głosowanie:
poprawki radnej Aliny Puppel.

Wyniki głosowania:
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)

Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Alina Puppel, Wiesława Suszek, Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka, Gabriela Żernicka
NIEOBECNI (1)
Sebastian Orlik

Radna Gabriela Żernicka wnioskowała o przeznaczenie kwoty 8.000 zł na projekt ul. Laskowej w Trzcińcu. Kwotę 78.000 zł na budowę ul. Sobótki.

Głosowanie:
wniosku radnej Gabrieli Żernickiej.

Wyniki głosowania:

ZA: 3, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (3)

Zbigniew Moroz, Maria Wolsztyńska, Gabriela Żernicka
PRZECIW (5)
Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Anna Zawidzka
WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)
Bronisław Balcerowski, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Piotr Mądrzyński, Alina Puppel, Wiesława Suszek
NIEOBECNI (1)
Sebastian Orlik

Głos zabrali radni: p. Bronisław Balcerowski, skarbnik gminy p. Lucyna Krasulak, p. Rafał Barsukiewicz, p. Krzysztof Kocikowski, p. Piotr Mądrzyński, radna p. Alina Puppel, radna p. Maria Wolsztyńska, przewodniczący RG p. Jacek Grzywacz, radna p. Gabriela Żernicka,

Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Grzywacz wnioskował o przekazanie kwoty 15.000 zł z bieżącego utrzymania na projekt ul. Ślesińskiej.

Głosowanie:
wniosku przewodniczącego rady gminy Jacka Grzywacza.

Wyniki głosowania:
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (11)

Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Krzysztof Kocikowski, Alina Puppel, Gabriela Żernicka
NIEOBECNI (1)
Sebastian Orlik

Radna Maria Wolsztyńska wnioskowała o przekazanie kwoty 36.000 zł na parking przy kościele w Białych Błotach.

Głosowanie:
wniosku radnej Marii Wolsztyńskiej.

Wyniki głosowania:
ZA: 8, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (8)

Bronisław Balcerowski, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
PRZECIW (3)
Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kowalewski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Krzysztof Kocikowski, Alina Puppel , Wiesława Suszek
NIEOBECNI (1)
Sebastian Orlik

Autopoprawka skarbnik gminy dot. autopoprawek wraz ze zmianą numeracji paragrafów.

Głosowanie:
autopoprawki skarbnik gminy.

Wyniki głosowania:
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)

Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
NIEOBECNI (1)
Sebastian Orlik

Głosowanie:
w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 rok.

Wyniki głosowania:
ZA: 11, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (11)

Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Gabriela Żernicka
PRZECIW (2)
Krzysztof Kowalewski, Anna Zawidzka
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Alina Puppel
NIEOBECNI (1)
Sebastian Orlik

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK. 0007.51.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 rok.

4) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024.

Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak przekazała, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansnowej będą z poprawkami przyjętymi w budżecie.

Głosowanie:
autopoprawki skarbnik gminy.

Wyniki głosowania:
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)

Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Alina Puppel
NIEOBECNI (1)
Sebastian Orlik

Głosowanie:
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024.


Wyniki głosowania:
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (11)

Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Gabriela Żernicka
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Krzysztof Kowalewski, Alina Puppel, Anna Zawidzka
NIEOBECNI (1)
Sebastian Orlik

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK. 0007.52.2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024.

Przewodniczący RG ogłosił przerwę od godz. 16.00 do godz. 16.30

5) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach za rok 2017 i przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2018.

Głosowanie:
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach za rok 2017 i przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2018.

Wyniki głosowania:
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)

Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Wiesława Suszek, Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka, Gabriela Żernicka
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Alina Puppel
NIEOBECNI (1)
Sebastian Orlik

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK. 0007.53.2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach za rok 2017 i przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2018.

6) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego oraz artystycznego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.

Głosowanie:

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego oraz artystycznego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych..

Wyniki głosowania:
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)

Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Bronisław Balcerowski
NIEOBECNI (1)
Sebastian Orlik Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK. 0007.54.2018 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego oraz artystycznego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.

7) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium sportowego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.

Głosowanie:
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium sportowego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.

Wyniki głosowania:
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)

Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
NIEOBECNI (1)
Sebastian Orlik Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK. 0007.55.2018 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium sportowego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.

8) uchylająca uchwałę w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Głosowanie:

uchwały uchylającej uchwałę w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Wyniki głosowania:
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)

Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
NIEOBECNI (1)
Sebastian Orlik Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK. 0007.56.2018 uchylająca uchwałę w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

9) w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.

Głosowanie:

w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.

Wyniki głosowania:
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)

Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
NIEOBECNI (1)
Sebastian Orlik Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK. 0007.57.2018 w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.

10) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Głosowanie:
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wyniki głosowania:
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)

Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
NIEOBECNI (1)
Sebastian Orlik Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK. 0007.58.2018 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

11) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na terenie Gminy Białe Błota w ramach programu EKOPIEC 2018 współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu.

Głosowanie:
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na terenie Gminy Białe Błota w ramach programu EKOPIEC 2018 współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu.

Wyniki głosowania:

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
NIEOBECNI (1)
Sebastian Orlik Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK. 0007.59.2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na terenie Gminy Białe Błota w ramach programu EKOPIEC 2018 współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu.


12) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota. Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Grzywacz poinformował, że radna p. Gabriela Żernicka złożyła wniosek wypisanie jej z komisji.

Radca Prawny p. Edyta Ksobiak dodała, że w § 1 uchyla się punkt 2

Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Grzywacz odczytał zaproponowaną poprawkę polegającą na uchyleniu punkt 2 w § 1

Głosowanie:
poprawki przewodniczącego rady gminy Jacka Grzywacza.

Wyniki głosowania:

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)

Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Alina Puppel, Wiesława Suszek, Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka, Gabriela Żernicka
NIEOBECNI (1)
Sebastian Orlik

Głosowanie:
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota.

Wyniki głosowania:
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)

Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
NIEOBECNI (1)
Sebastian Orlik

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK. 0007.60.2018 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota.

13) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej (KGP.0006.25.2018).

Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej (KGP.0006.25.2018).

Wyniki głosowania:
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)

Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Alina Puppel, Wiesława Suszek, Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
NIEOBECNI (1)
Sebastian Orlik

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK. 0007.61.2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej.

14) sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Zastępcy Wójta pełniącego obowiązki Wójta Gminy Białe Błota.

Głosowanie:

sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Zastępcy Wójta pełniącego obowiązki Wójta Gminy Białe Błota.

Wyniki głosowania:
ZA: 13, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)

Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
PRZECIW (1)
Jacek Grzywacz
NIEOBECNI (1)
Sebastian Orlik Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK. 0007.62.2018 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Zastępcy Wójta pełniącego obowiązki Wójta Gminy Białe Błota.

15) w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

Radny Krzysztof Kowalewski zaproponował, aby w planie pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu w punkcie 2 zamiast punktu dot. omówienia materiałów na sesję zapisać punkt dot: funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Białych Błotach, w dniu 30 sierpnia 2018r. o godz. 15.00

Głosowanie:
poprawki radnego Krzysztofa Kowalewskiego.

Wyniki głosowania:
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)

Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
NIEOBECNI (1)
Sebastian Orlik

Radna Wiesława Suszek zaproponowała spotkanie Komisji Rewizyjnej 5.07.2018 r. o godz. 13.00 dot. dokończenia kontroli GCK w Białych Błotach.

Głosowanie:
poprawki radnej Wiesławy Suszek.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)

Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Alina Puppel , Wiesława Suszek, Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
NIEOBECNI (1)
Sebastian Orlik

Głosowanie:
w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

Wyniki głosowania:

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)

Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
NIEOBECNI (1)
Sebastian Orlik Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK. 0007.63.2018 w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

16) w sprawie nadania drodze kategorii drogi gminnej.


Głosowanie:
w sprawie nadania drodze kategorii drogi gminnej.

Wyniki głosowania:
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)

Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
NIEOBECNI (1)
Sebastian Orlik Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK. 0007.64.2018 w sprawie nadania drodze kategorii drogi gminnej.

10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.

Radna Alina Puppel
mówiła, że otrzymała odpowiedź w sprawie baraku. Pytała, czy barak był w zasobach mieszkaniowych gminy? Mieszkańcy odnaleźli uchwałę, gdzie przekazano ten budynek pod wynajem. Poprzednia odpowiedź na to pytanie była taka, że starostwo naniosło ten budynek na mapę i że budynek nigdy nie był w zasobach mieszkaniowych gminy i nie jest trwale związany z gruntem.

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota Jacek Grzywacz mówił, że otrzymana odpowiedź w sprawie linii autobusowej nr 92, jest niezrozumiała. Pytał, czy jest możliwość, aby zwiększyć ilość o 2-3 kursów linii nr 92. W odpowiedzi jest informacja, że na wniosek Pani Poseł Ewy Kazaneckiej zostanie udzielona odpowiedź.

Kierownik referatu Utrzymania Dróg p. Witold Kostencki mówił, że odpowiedź która została udzielona Poseł Kazaneckiej zostanie udzielona również przewodniczącemu rady gminy. 11. Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota Jacek Grzywacz poinformował, że w związku z wejściem RODO jeżeli osoby obecne na sali nie wyrażają zgody na podanie swoich danych osobowych muszą to zgłosić. Jeżeli ktoś nie wyraża zgody na ujawnienie swoich danych osobowych to proszony jest o przekazanie swoich wniosków na piśmie.

Radna Alina Puppel wnioskowała o wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Kruszyna Krajeńskiego oraz Lipnik dotyczącego obszaru za torami w kierunku Murowańca po obu stronach drogi powiatowej. Chodzi o obszar, którego odziaływanie może mieć na mieszkańców Murowańca dot. zapachu i hałasu. Przed torami jest inwestycja, gdzie właściciel wymienia grunt i podnosi poziom działki nawożąc ziemię. Woda w rowie się podniosła.
-powiedziała, że na komisji Gospodarki nie było przedstawicieli GOPS, którzy by omówili materiały przygotowane na sesję.
-zapytała dlaczego ponownie środki z aportu trafiły do ZWiUK? Co z VAT? Było tłumaczone, że w aporcie VAT zostanie rozliczony ZWiUK. Gmina tego nie może zrobić, bo nie jest płatnikiem VAT-u.
-poruszyła sprawę upublicznienie na stronie BIP-u decyzji WSA w sprawie, że wójt jest wójtem. Dlaczego na BIP-ie pojawiała się taka informacja?
-powiedziała, że firma Taro ma się rozbudowywać. Składowisko odpadów umiejscowione ma być w pobliżu istniejącej firmy. Prosiła o podanie informacji w tej sprawie. -absurdy w Murowańcu dot. istnienia bądź nie istnienia chodnika.
-powiedziała, że corocznie był przygotowywany informator budżetowy, informacja o stanie budżetu. Prosiła o kontynuacje.
-powiedziała o braku lub opóźnieniu w roznoszeniu korespondencji przez pracowników Poczty Polskiej. Mieszkańcy nie otrzymują rachunków m. in. rachunków z ZWiUK-u. Czy wójt podjął jakiekolwiek działania w tej sprawie? -zapytała, czy została podpisana umowa na kontynuacje wynajmu budynku przy ul. Czerskiej?
-powiedziała, że są błędy w harmonogramie wywozu odpadów dla rejonu Murowaniec 2. Śmieci zmieszane według tego harmonogramu odbierane są co tydzień, co nie jest zgodne z prawdą.
-zaproponowała rozważenie możliwości wywozu śmieci sortowanych 2 razy w miesiącu w okresie letnim. -powiedziała, że jest wysypany gruz budowlany na ul. Albatrosa. Prosiła o wysypanie drobniejszego kruszywa.

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota Jacek Grzywacz przekazał prowadzenie dalszej części sesji rady gminy pani Marii Wolsztyńskiej Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Białe Błota i opuścił obrady sesji gminy Białe Błota.

Głos zabrała radna Gabriela Żernicka, która prosiła o wyrównanie ul. Cukrowej. Mówiła o priorytecie budowy ul. Sobótki. Pytała co z ul. Chmielarską i ul. Cedrową? Nie otrzymała odpowiedzi od kierownik referatu Inwestycji. Ul. Chmielna została wykonana jako ulica zalewowa. Proponowała rozważyć możliwość zaplanowania inwestycji, aby w kolejnych latach 2019-2021 wykonać po jednej z tych ulic.

Radny Krzysztof Kocikowski mówił o złym funkcjonowaniu Poczty Polskiej. Są opóźnienia w dostarczaniu poczty urzędowej. Na poprzedniej sesji prosił o wystąpienie w tej sprawie gminy, nie otrzymał odpowiedzi. Czy urząd gminy podjął działania w tej sprawie? Pytał, jak wygląda sytuacja wprowadzonych do budżetu dwóch ulic? Kawałka ul. Przyrodniczej i ul. Jaworowej w Zielonce. Czy podjęto działania w tej kwestii?

Radna Anna Zawidzka pytała o ul. Sosnową. W autopoprawce jest zapis dot. budowy zatoki, a miała być budowa zatoczki.
Pytała, co z ul. Betonową? łącznie z kawałkiem ul. Azalowej.
Pytała o projekt i rozbudowę ujęcia wody w Cielu. Wyjaśnienie zapisu –części, co to znaczy? Jaki odcinek i jaki zakres? Prosiła o odpowiedź również dla Komisji Gospodarki.
Pytała o projekt i przebudowa wodociągu zasilającego Przyłęki?
Pytała o projekt i przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Przemysłowej? Pytała o zakres robót dotyczy przebudowy? Poprzedni prezes ZWiUK mówił, że wystąpił z pozwoleniami na budowę. Obecnie jeżeli będzie wykonywała to gmina to znowu trzeba będzie wykonać nowe projekty.

12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

Kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia p. Andrzej Wiekierak odpowiedział, że jest to budynek, który był obiektem tymczasowym podczas budowy trasy S5 dla przesiedlonego mieszkańca. Przyczepa została sprzedana przez ZWiUK. Gmina dzierżawi grunt, natomiast przyczepa jest własnością prywatną. Kompetencją starostwa jest inwentaryzowanie obiektów. Jest to obiekt tymczasowy. Plan zagospodarowania przestrzennego przy torowisku jest w trakcie opracowania. Jest to odcinek od restauracji do torów.
Główny specjalista p. Henryk Sykut odpowiedział, że na skutek skarg mieszkańców i na wniosek komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbyło się spotkanie z naczelnikiem poczty w Białych Błotach. Są duże zaległości w przesyłkach. Z 14 doręczycieli pozostało 4. Przeprowadzona rekrutacja jest nieskuteczna prawdopodobnie dlatego, że wynagrodzenie nie jest na odpowiedniej wysokości. Przekazał prośbę o usprawnienie doręczania korespondencji. Naczelnik ma wystąpić do swojego przełożonego. Ponadto niektórzy mieszkańcy nie mają oznaczonej nieruchomości. Sprawa będzie w dalszym ciągu monitorowana.

Kierownik referatu Utrzymania Dróg p. Witold Kostencki mówił, że jeżeli chodzi o ul. Albatrosa to sprawa zostanie sprawdzona, prawdopodobnie jest to ostatni odcinek. Przy tym odcinku nie ma żadnych domów. Równanie ulicy Cukrowej uzależnione jest od harmonogramu. Harmonogram ma opóźnienia jest uzależniony od warunków pogodowych. Obecnie równanie dróg odbywa się w Łochowie, Lisim Ogonie i Kruszynie Krajeńskim.

Zastępca Wójta p. Jan Jaworski odpowiedział, że udzieli odpowiedzi na piśmie, czy wójt jest wójtem. Informacja w tej sprawie została umieszczona na stronie BIP-u, aby nie słuchać już takich pytań. Mówił, że odpowiedzi na zadane pytania przez radną Alinę Puppel zostaną przekazane w formie pisemnej. Odpowiadając na pytanie radnej Gabrieli Żernickiej dot. projektów ulic, będzie przygotowywał projekt budżetu na kolejny rok. Budżet ma być zrównoważony po stronie wydatków i po stronie dochodów. Zaplanowana zostanie spłata części kredytu, lecz nie wiadomo, czy starczy środków na którąś z tych ulic. Odpowiadając radnemu Krzysztofowi Kocikowskiemu, planowane jest ogłoszenie postępowania o zamówieniu publicznym w celu wyłonienia wykonawcy projektu na ul. Jaworową i ul. Przyrodniczą na dzień 7.08.2018 r. Odpowiadając radnej Annie Zawidzkiej, dot. ul. Betonowej zostanie ogłoszony przetarg. Gmina nie otrzymała dofinansowania. Planowane jest wykonanie tej ulicy w trzech częściach. W pierwszej kolejności do ul. Altanowej, do ul. Azalowej i do końca ulicy, lub od garaży do ul. Azalowej. Odnośnie ul. Sosnowej wybudowana jest jedna zatoka. W związku z tym, że pieniądze zostały przesunięte na inne zadania nie będzie wybudowanej drugiej zatoki.

Radna Maria Wolsztyńska mówiła, że pieniądze zostały.

13. Wolne wnioski i zapytania.

Radna Alina Puppel mówiła o złym stanie przystanku autobusowego przy urzędzie gminy. Pytała, Czy został przygotowany ZIT, aby złożyć wniosek o dofinansowanie. Czy zostanie to złożone w terminie? Następnie radna przedstawiła prezentację dot. miejscowości Murowaniec, wskazując miejsca, gdzie od wielu lat nie ma żadnych inwestycji - prezentacja (7235kB) pdf .
-mówiła: o budowie kościoła ze środków mieszkańców, inwestorów,
-budowie prywatnego przedszkola,
-naturalnej zlewni, która za chwile będzie na terenie prywatnym i przestanie istnieć. Był wniosek, aby gmina przejęła ten teren,
-obszarze, gdzie miała być kanalizacja deszczowa,
-pokazała drogę do Drzewiec,
-pokazała jeden plac zabaw dla trzech miejscowości,
-wskazała na problem ze śmieciami. Referat Ochrony Środowiska został powiadomiony o śmieciach w lesie, lecz od ponad roku nic nie wykonano w tej sprawie,
-wskazała na absurdy, gdzie chodnik kończy się na prywatnej działce. Od chodnika wybudowanego przez powiat do dalszej części chodnika nic nie ma. Prosiła, aby to uwzględnić w drobnych naprawach.
-budynek pod zarządem GOPS-u, znajduje się tam „Klub Malucha”. Prosiła, aby w przypadku organizacji zebrań wiejskich zabezpieczyć podłogę kładąc folię na podłogę.
-mówiła o integracji mieszkańców Murowańca. Został zorganizowany Turniej Piłki Siatkowej.
- mówiła, że mieszkańcy Murowańca nie mają nic. Prosiła, aby mówiąc o równomiernym, zrównoważonym rozwoju wziąć pod uwagę że poza Białymi Błotami jest jeszcze coś dalej.

Sołtys Białych Błot p. Maria Płotkowska podziękowała firmie ZWiUK za pompę na cmentarzu komunalnym. -pytała kiedy będzie powiększony cmentarz?
-pytała o zagospodarowanie skweru przy kościele? Potrzebny jest chodnik, ulica i parking.
-powiedziała, że ul. Modra, nie ma utwardzenia od ronda. Pod koniec ulicy wysypany jest piasek. Kto na to pozwolił?
-mówiła o niedokończonej ul. Bajecznej.
-mówiła o złej działalności Poczty, długie kolejki.
-poinformowała o braku wywozu śmieci gabarytowych przez ZWiUK w II półroczu.

Pan Wiesław Siemiński odniósł się do pisma, które otrzymał na zapytanie, które zadał w 2015 r. dot. ogólnych kosztów zarządu ZWiUK. Prosił o rozwinięcie merytoryczne otrzymanego pisma na ww. temat. Jakie obciążenia finansowe wchodzą w całokształt pozycji ujętej w sprawozdaniu rocznym? Prosił o podjęcie przez radnych kroków prawnych w stosunku do skrywanej tajemnicy finansowej przed społeczeństwem.
-mówił o przesuwaniu kwot, terminów podczas sesji. Powinno to być dokonane na komisjach rady.
-mówił, o niektórych osobach które chcą przewodniczyć uroczystościom 100 letniej rocznicy Odzyskania Niepodległości. Ludzie chcący reprezentować tę uroczystość powinni być „krystalicznie czyści”. Niektórzy nie mają prawa tego robić. Prosił o odpowiedzi w formie pisemnej. Wiceprzewodnicząca Rady Gminy p. Maria Wolsztyńska odpowiedziała, że jeżeli chodzi o sesję to nie na wszystkich komisjach zostały przedstawione autopoprawki. W związku z tym nie było czasu aby je przedyskutować.

Radna Wiesława Suszek pytała o ul. Kwiatową. Czy zostały naniesione poprawki do projektu? Czy w tym roku ta ulica zostanie zmodernizowana i wykonana?

- na prośbę mieszkańca prosiła o uaktywnienie Straży Pożarnej w celu podlewania drzewa. Pan Jacek Krzyżanowski pytał na jakim etapie jest sprawa dot. progów zwalniających na ul. Centralnej?
- mówił o dziurach przy ul. Czerskiej między ul. Guliwera
- mówił, że czystość w gminie ma wiele do życzenia, zaniedbane ulice, leży piach przy krawężnikach, zapchane kanalizacje
- mówił o zielsku przy krawężnikach.

Radny Piotr Mądrzyński podziękował pani prezes i kierownikowi ZWiUK za pozytywne załatwienie sprawy wodociągu w Cielu. Mieszkaniec nie miał wody.

Pan Przemysław Müller przedstawił swoją osobę. Poprosił o zestawienie, raport jak wyglądały składane wnioski dot. pozyskiwania środków dla gminy. Jakie były sukcesy? Czy wniosek przeszedł? Czy dofinansowanie zostało przyznane? Głównie chodzi o pozyskiwanie środków na budowę ulic. Wojewoda posiadał środki na budowę ulic i można je było pozyskać.

Pan Łukasz Narolski pytał o zarządzenie dot. odwołania jego ze stanowiska dyrektora GCK. Poinformował, że 30.05 Wojewódzki Sąd Administracyjny unieważnił zarządzenie o jego odwołaniu. Strony mogą się odwołać do NSA. Wyrok jest nieprawomocny. Stwierdził, że chyba był na innej rozprawie niż reprezentujący gminę radca prawny. W BIP oraz profilu Facebook urzędu gminy pojawił się komunikat o treści cyt: „Informujemy, że WSA w Bydgoszczy wyrokiem z dnia 30.05.2018r. potwierdził, że Zastępca Wójta Gminy Białe Błota Jan Jaworski wykonuje zadania i kompetencje Wójta Gminy Białe Błota, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wyrok ten kończy dyskusję związaną ze sposobem odwołania zastępcy wójta w gminie Białe Błota. Publikowane na innych stronach informacje dot. wyroku WSA są świadomym wprowadzaniem czytelników w błąd”. Pan Narolski pytał, czy radca prawny, który był na posiedzeniu zrozumiał, czy nie zrozumiał wyrok sądu? A może to pan nie chciał przyznając się do popełnienia błędu do przegranej i wydał pan takie polecenie, żeby umieścić taki komunikat? Czy było to konsultowane z radcą prawnym będącym na etacie w urzędzie? Dlaczego to nie ona reprezentowała organ na rozprawie? Czyżby gmina miała za dużo pieniędzy? Można by je spożytkować w inny sposób na coś wartościowego. Kolejna sprawa to zarządzenie o powołaniu pani Kamili Łącznej na funkcję dyrektora GCK. Zarządzenie zostało zaskarżone do WSA. Niedawno ukazało się zarządzenie o powołaniu pani Kamili Łącznej na p.o. dyrektora. Czy wójt to konsultował z radcą prawnym? Kim jest teraz Pani Łączna? dyrektorem GCK, czy pełniącym obowiązki dyr. GCK? Dlaczego w obrocie prawnym funkcjonują dwa zarządzenia dot. tego samego?

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy p. Maria Wolsztyńska prosiła, aby nie używać sformułowań „ona” Są to osoby mające swoją tożsamość, nazwiska. Prosiła o zachowanie powagi sesji.

Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info. Cyt: „Szanowni Państwo, ja z poprzedniej sesji nie otrzymałam odpowiedzi od pana wójta jeśli chodzi o kamerowanie tej kanalizacji w Łochowie, na piśmie niestety tego nie mam. Ale z odpowiedzi, którą pan mi przesłał 20.06 chciałabym zapytać pana, bo pisze pan tutaj, że jeśli chodzi o kontrolę zasadności, czy ewentualnie tych zwolnień lekarskich osób, które mają zawieszone wykonywanie funkcji, że nie podjął pan żadnych czynności. Chciałabym pana zapytać, czy może jest to dlatego, bo wiadomo że można tutaj zlecić ZUS-owi kontrolę. Czy może jest tak dlatego, że po zakończeniu poprzedniej kadencji pan również przez jakieś około pół roku korzystał ze zwolnień?
 -Chciałbym również poinformować państwa, że 5.06. Gminne Centrum Kultury, pani dyrektor jeszcze wtedy, bo teraz nie wiem naruszyła ochronę danych osobowych przysyłając do redakcji umowę, o którą w ogóle nie wnioskowaliśmy. No i niestety zdarzyło się tak, że mimo tego, tych różnych działań, które miały przekonać radnych o tym, że trzeba przyznać większe środki z uwagi na RODO, na poprzedniej sesji. Myślę, że to nie w szafach, nie w biurkach, nie w niszczarkach tkwi problem tylko w głowach. Myśmy jako redakcja nie wnioskowali o tę informację. Natomiast myślę, że chciała pani dyrektor pokazać, że umowa z poprzednim radcą prawym była taka, a nie inna i się tutaj, jak gdyby zagalopowała do tego stopnia, że udostępniono nam pesel i inne dane. Nie będę tutaj już dublować kwestii powierzenia funkcji, chociaż pani dyrektor GCK. Chociaż chciałam zapytać dlaczego w takim razie skoro 15.06. powierzono pani funkcję pełnienia obowiązków dyrektora, dlaczego 15.06. przesyła pani do redakcji maila i podpisuje się jako dyrektor? Dlaczego nie poinformowała pani również Komisji Rewizyjnej, na której byliśmy w piątek, że nie pełni pani już tej funkcji? Bo myślę, że była pani z radcą prawnym, który doskonale wie jaka jest różnica między powołaniem dyrektora, a powierzeniem pełnienia funkcji, czy tutaj obowiązków dyrektora. Więc myślę, że taka informacja powinna była być przedstawiona zarówno radnym, jak i osobom które były na tej komisji. Dlatego pytam dlaczego tak się wydarzyło? 
 -Szanowni państwo w kwietniu była taka komisja wspólna, nagranie z tej komisji zniknęło. Nie ma tego nagrania. Tłumaczono, że po prostu nie wiadomo co się stało. Pani Maison mówiła, że no nagrywało się, nagrywało, no ale się nie nagrało. Teraz mamy Komisje Gospodarki z tego tygodnia okazuje się, że nie ma pół nagrania. Ja chciałabym zapytać pana wójta, bo zgodnie ze statutem, no jest obowiązek wójta zapewnienia tych warunków technicznych jak gdyby tutaj obsługi. No jak to się dzieje, że nadal nie mamy jeszcze wszystkich protokołów, giną nagrania. Pracownicy nie potrafią wytłumaczyć tego faktu. Oczywiście chciałabym również podziękować tutaj pracownikom rady gminy za to, że w końcu po kilku miesiącach mieszkańcy mogą przeczytać na stronie w BIP-ie prawidłowo zapisany statut, który został nowelizowany w tym roku, ponieważ kilka miesięcy było tam szereg błędów, no i oczywiście dziękujemy za to. Chciałabym również podziękować Pani Dworak za zapewnienie, że już więcej nie będzie błędów ortograficznych w protokołach i różnych tutaj pismach przygotowywanych przez pracowników tej rady. 
 - Teraz chciałabym zapytać pana wójta, czy każda osoba może do pana z ulicy przyjść i uzyska środki finansowe na jakieś swoje, nie wiem działania, zadania, hobby itd. Czy możemy do pana wójta przyjść i dostaniemy 40.000- 50.000 zł Czy poleci pan np.: komuś, żeby sfinansował jakieś działania? Bo, no niestety proszę państwa zapoznałam się z oświadczeniem, które zostało tutaj przedstawione Komisji Rewizyjnej, no i z całym szacunkiem ale wydaje mi się, że jeżeli stowarzyszenie, które organizowało Festiwal Tańca uzyskało już ponad 30 ileś tam tysięcy zadania tutaj finansowania organizacji pozarządowych na Festiwal to jeszcze dodatkowe 40.000 zł z GCK, a jeszcze trzecie zadanie 16.000 zł to mamy 90.000 zł. Jak to wygląda proszę państwa, jak to się ma do skromnej kwoty przyznanej na stowarzyszenie „Złote Łany”, które reprezentują gminę cały rok? Jak to się ma do kwot przyznanych tutaj dla organizacji dla „Spójni”, gdzie tez cały rok powiedzmy odbywają się zajęcia, są stałe zespoły. Chciałabym zapytać panie wójcie jakie są warunki, że można do pana przyjść i się otrzyma takie pieniądze, czy komuś pan poleci żeby takie pieniądze gdzieś tam komuś zapłacił?”

Radna Maria Wolsztyńska proszę zmierzać do końca.

Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info. Cyt: ”Tak zmierzam do końca. Chciałabym jeszcze tutaj odpowiedzieć, ponieważ pan wójt skierował pytania do redakcji. Więc muszę niestety tutaj pana, to jest pismo 15.06. Więc skoro wójt pyta, redakcja odpowiada. Bardzo szybciutko postaram się tutaj odpowiedzieć. Szanowny Panie Janie Jaworski, redakcja w maju, w czerwcu wysyłała tylko po trzy wnioski z pytaniami o udzielenie informacji publicznej. Jeżeli pan twierdzi, że trzy wnioski o udzielenie informacji publicznej to jest taki stos dokumentów, że po prostu musi pan tutaj zatrudnić radcę prawnego to uważam, że po prostu nie umie pan liczyć. Jeśli chodzi teraz jeszcze o tą odpowiedź chciałabym powiedzieć, że w tym piśmie z 15.06. podał pan nieprawdę, ponieważ nie toczyło się i nie toczy się żadna sprawa z wniosku dyrektora GCK pana Łukasza Narolskiego w Sądzie Pracy więc uważam, że jeżeli nie miał pan takich informacji to proszę tego nie pisać. I chciałabym zapytać jeszcze tak, ile kancelarii prawnych obsługuje obecnie sprawy toczące się w różnych sądach, czy organach gminy Białe Błota? Bo pan pisze, że tutaj jeden radca prawny po prostu działał za darmo, a ja chciałabym żeby pan wytłumaczył mi jak to jest możliwe, że pan pisze, że ten radca nie otrzymał pieniędzy, a w piśmie z 31.03 skierowanym do Sądu Administracyjnego ten radca wnosi o przyznanie kosztów postępowania w tym opłaty za czynności radców prawnych. Chciałabym zapytać pana wójta gdzie leży prawda? Czy w tym piśmie, które skierował pan tutaj do naszej redakcji? Czy w tym piśmie, macham tutaj panu, żeby pan lepiej to zobaczył, gdzie radca prawny domagał się zwrotu kosztów. No nie można domagać się proszę państwa zwrotu kosztów jeśli się ich nie poniosło, no to gdzieś tkwi pewne przekłamanie. Natomiast zapewniam pana, że nie damy się zastraszyć jako redakcja i tak to wygląda.
 -Ostatnie moje pytanie. Proszę państwa, czy podjęliście państwo dzisiaj uchwałę o obniżeniu wynagrodzenia wójta? Bo od 1.07 wchodzi w życie rozporządzenie.”

Radna Maria Wolsztyńska odpowiedziała, że została podjęta uchwała o obniżeniu pensji wójta w roku ubiegłym, po aresztowaniu we wrześniu.

Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info. Cyt: „No, ale zmieniło się rozporządzenie, które wchodzi z dniem 1.07. Nie wiem, czy pani radna wie, co to jest to rozporządzenie, ale ono obniża z mocy prawa wynagrodzenia wójtów i innych tutaj burmistrzów, prezydentów.”

Radna Maria Wolsztyńska odpowiedziała, że takiej uchwały nie było w porządku obrad i taka uchwała nie została podjęta.

14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.

Zastępca Wójta p. Jan Jaworski odpowiedział, że zostaną podjęte wszystkie uwagi radnej Aliny Puppel, a o terminie załatwienia spraw radna zostanie powiadomiona.
-odnośnie wniosku p. Marii Płotkowskiej dot. powiększenia cmentarza. Jest problem z budową ronda, które będzie przy ul. Kaplicznej. Wytyczanie miejsc pochówku będzie utrudnione póki prace z budową ronda nie zostaną zakończone. Pani Płotkowska zostanie poinformowana, jak to powiększenie będzie wyglądało.
-odpowiadając na piasek wysypany na ul. Modrej. Odpowiednie służby pojadą w to miejsce i usuną piasek.
-wywóz śmieci ponad gabarytowych, odbędą się rozmowy z firmą Taro, aby te śmieci zostały wywiezione i ustalone terminy wywozu.
-parking przy kościele zostanie jak najszybciej wykonany.
-dokończenie ul. Bajecznej, odpowiedź zostanie przygotowana w formie pisemnej.
Radna Maria Wolsztyńska mówiła, że na ul. Bajeczną obecnie jest realizowany projekt.
Zastępca Wójta p. Jan Jaworski odpowiadając p. Siemińskiemu w sprawie kosztów zarządu ZWiUK, odpowiedź zostanie przygotowana w formie pisemnej.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy p. Maria Wolsztyńska mówiła, że zgodnie z rozporządzeniem RODO prosiła osoby, które mają otrzymać odpowiedź na piśmie o wyrażenie na to zgody i podanie swojego adresu lub osobiście odebrać odpowiedź w urzędzie gminy.

Zastępca Wójta p. Jan Jaworski odpowiadając radnej p. Wiesławie Suszek w sprawie budowy ul. Kwiatowej Stwierdził, że nie może obiecać, że ta ulica zostanie na pewno zrealizowana.
Radna Wiesława Suszek stwierdziła, że ta ulica miała być na pewno wykonana. GDDKiA ma wykonać tę ulicę w ¼ części.
Zastępca Wójta p. Jan Jaworski po aktualizacji projektu zostanie ogłoszony przetarg na ul. Kwiatową. Kierownik referatu Utrzymania Dróg p. Witolda Kostencki odpowiedział, że odnośnie dziur na ul. Czerskiej i na ul. Chlebowej. Zostały oznaczone miejsca, które zostaną załatane. - obecnie jest sprzątana ul. Centralna. Jest 5 pracowników obsługujących całą gminę, którzy koszą, sprzątają piasek przy krawężnikach. Planowany jest zakup mikrociągnika wraz z zamiatarką i wysięgnikiem do koszenia. Zastępca Wójta p. Jan Jaworski mówił, że p. Müller otrzyma odpowiedź w formie pisemnej.

Radca prawny p. Edyta Ksobiak odpowiedziała p. Łukaszowi Narolskiemu. Odnośnie zarządzenia o odwołaniu wójta gminy reprezentował radca prawny obsługujący GCK w ramach obowiązków, które wykonuje w GCK. Gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z tą obsługą. Konsekwencją zaskarżenia takiego zarządzenia z reguły jest sprawa w sądzie pracy, wtedy pozwanym jest GCK, mecenas z GCK i tak musi reprezentować ten ośrodek w takiej sprawie. Chodziło o to, żeby zapoznał się ze sprawą. W związku z prowadzeniem tej sprawy żadne pieniądze nie zostały wydane. Radca prawny mógł zażądać kosztów w tej sprawie przed sądem pracy. Nie trzeba wystawiać faktury wstępnej, można się umówić, że wygrana ze sprawy w ślad za którą idą koszty zasądzone na rzecz radcy prawnego stanowi wynagrodzenie za prowadzenie tej sprawy. Podziękowała Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Białe Błota p. Marii Wolsztyńskiej za czuwanie nad powagą sesji dot. „ona”. Mówiła że ma imię, nazwisko i stanowisko. Dodała, że urząd gminy dysponuje notatką prawną sporządzoną przez p. mecenasa, który zreferował przebieg sprawy. Z notatki wynika, że zastępca wójta w pełni wykonuje zadania wójta, Sąd tego nie kwestionuje. Obecny zastępca wójta mógł podejmować czynności z zakresu odwołania dyrektora GCK. Podstawą do stwierdzenia nieważności tego zarządzenia był brak konsultacji ze wszystkimi organizacjami prowadzącymi działalność kulturalną na terenie gminy Białe Błota, jest około 15 organizacji. Sąd powołał, że jest 39 organizacji. Sąd nie zakwestionował żadnych przyczyn tego odwołania. Sąd administracyjny może stwierdzić nieważność tego zarządzenia nawet z przyczyn braku konsultacji ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy. Nie wywołuje to żadnych skutków w zakresie czynności ze stosunku pracy. Wójt mógł powoływać kolejnego dyrektora ośrodka kultury. Nie otrzymano uzasadnienia wyroku, czy gmina odwoła się od wyroku? to będą podjęte odpowiednie decyzje. Odnośnie powołania pani Kamili Łącznej na stanowisko dyrektora ośrodka kultury w ślad za wyrokiem, który stwierdził, że przy odwołaniu należy konsultować odwołanie ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi, czyli dyrektor ośrodka kultury w trybie tego artykułu mógłby być nieodwołany przez rok, 2 lata, gdyż uzyskanie opinii od 39 organizacji pozarządowych graniczy z cudem. Taka sama zasada obowiązuje przy powołaniu dyrektora ośrodka kultury. Powołanie dyrektora ośrodka kultury p. Kamili Łącznej zostało dokonane po zasięgnięciu opinii 4 stowarzyszeń, więc nastąpiło rozwiązanie tego stosunku z powołania na mocy porozumienia stron i powołanie p. Kamili Łącznej na stanowisko p.o. dyrektora na podstawie art. 16a ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej. Ten artykuł pozwala powołać takiego dyrektora jako pełniącego obowiązki bez konsultacji ze stowarzyszeniami prowadzącymi działalność kulturalną na terenie gminy i na okres do roku czasu. Okres został zachowany do lutego 2019r. Wszystkie czynności z zakresu prawa pracy podjęte przez obecnego zastępcę wójta pozostają w mocy w stosunku do poprzedniego dyrektora, do aktualnej pani dyrektor. Przy odwołaniu poprzedniego dyrektora ośrodka kultury była konsultacja z dwoma stowarzyszeniami, ale Sąd stwierdził, że jeżeli jest więcej stowarzyszeń to należy od nich uzyskać opinię. Pani Kamila Łączna zwróciła się do wszystkich stowarzyszeń kulturalnych na terenie gminy Białe Błota o podjęcie współpracy z 39 stowarzyszeń, odpowiedź dało 4 stowarzyszenia.
Pan Łukasz Naroski stwierdził, że w sądzie pracy żadna sprawa się nie toczy.

Radca prawny p. Edyta Ksobiak mówiła, że nie wiadomo, czy w sądzie pracy toczy się sprawa, czy nie. Bo przy odwołaniu pracownik jest informowany, że drogą właściwą do rozwiązywania sporów w zakresie prawa pracy jest sąd pracy. Gmina może zakładać, że w każdej chwili może być wniesiony pozew do sądu pracy. Pozwanym będzie GCK i obsługa prawna, która pełni tam obowiązki.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy p. Maria Wolsztyńska mówiła o progach zwalniających na ul. Centralnej. Progi są przystosowane do autobusów, a samochody przejeżdżają środkiem pomiędzy progami. Mieszkaniec wnioskował wcześniej o zmianę organizacji ruchu w postaci dwóch linii ciągłych. Była odpowiedź, że to nie leży w gestii urzędu. Był wniosek, że być może linie ciągłe uniemożliwią jazdę środkiem drogi między progami.

Zastępca Wójta p. Jan Jaworski mówił, że zostanie to sprawdzone. Na innej ulicy postawione są chorągiewki, które uniemożliwiają przejazd środkiem, być może to rozwiąże problem. Odpowiadając p. Marzannie Kreji odnośnie kamerowania kanalizacji odpowiedź zostanie udzielona później. Kamerowanie zostało zakończone. Zwrócono się do wykonawcy kanalizacji w Łochowie o dokonanie napraw kanalizacji, która została wykonana w sposób niewłaściwy.
-przesłana umowa przez dyrektor GCK. Zostało wysłane pismo do p. Marzanny Kreji informujące, żeby nie publikować danych.
-przyjrzy się sprawie braku protokołów i zaginięcia nagrań z komisji. Pani Marzanna Kreja zostanie poinformowana o wnioskach.
- jeżeli chodzi o to, że można przyjść z ulicy i sfinansować każde działanie. Problem został sztucznie wywołany. Festiwal tej rangi, który odbywa się w sołectwie Białe Błota zasługuje na dofinansowanie. Jest to impreza ogólnopolska, przyczynia się do promocji gminy. Jeżeli ktoś przyjdzie i będzie chciał promować gminę w taki sam sposób jak promuje ten Festiwal, to pan wójt udzieli takiego dofinansowania, bo promocja gminy to bardzo istotna rzecz. Pozostałe odpowiedzi zostaną przekazane w formie pisemnej.

15. Zakończenie obrad XLIII Sesji VII Kadencji.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Białe Błota Maria Wolsztyńska zakończyła posiedzenie obrad XLIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Zgodnie z §. 39 ust. 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do Protokołu można wnosić  od 06.07.2018 r.do 19.07.2018 r. Uwagi wnosi się w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy
 
metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (27 czerwca 2018)
Opublikował: Magdalena Maison (27 czerwca 2018, 13:19:39)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (17 lipca 2018, 08:25:22)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 819