PROTOKÓŁ Z XLIV SESJI VII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA ODBYTEJ W DNIU 06.07.2018 R., O GODZ. 8:00 W AULI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIAŁYCH BŁOTACH, UL. CZYSTA 1A

nagranie   Protokół z XLIV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się dnia 6 lipca 2018 r., w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a.

Sesja trwała: od godziny 8:00 do 9:30.
Sesję prowadzili: Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz
Sekretarz obrad: radny Piotr Mądrzyński
Protokolant posiedzenia: Magdalena Maison

Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

W sesji udział wzięli:

Radni Gminy Białe Błota;
Zastępca Wójta Jan Jaworski;
Skarbnik Gminy: Lucyna Krasulak;
Inspektor: Renata Dworak;
Radca prawny: Edyta Ksobiak;
Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;
Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół z Gminy Białe Błota;
Sołtysi; Zaproszeni goście.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XLIV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał.

1) w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 rok.
2) uchylająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
3) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
4) w sprawie nadania drodze kategorii drogi gminnej.
5. Zakończenie obrad XLIV Sesji VII Kadencji


Ad.1. Otwarcie XLIV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RG otworzył XLIV Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji oraz stwierdził quorum, przy obecności 11 radnych, Rada Gminy Białe Błota była władna podejmować uchwały.

Na sesji nieobecni byli: radna Alina Puppel, radna Maria Wolsztyńska, radna Gabriela Żernicka oraz radny Krzysztof Kocikowski.


Ad. 2. Wybór sekretarza obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota Jacek Grzywacz złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury radnego Piotra Mądrzyńskiego na sekretarza obrad. Wniosek został zatwierdzony jednogłośnie.


Ad.3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.

Rada Gminy Białe Błota jednogłośnie przegłosowała porządek obrad.


Ad.4. Podjęcie uchwał.

1) w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 rok.

Skarbnik Gminy zgłosiła autopoprawkę do zmian w budżecie gminy tj.:

- zmniejsza się o 89 361,00 zł wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie kanalizacji deszczowej przez ZWiUK;

- kwotę 62 361 ,00 zł przeznacza się na wykonanie opinii stanu technicznego kanalizacji Łochowo- Lisi Ogon wybudowanej w latach 2013-2015,

- kwotę 27 000, 00 zł przeznacza się na przeprowadzenie badań gruntu i wód podziemnych na terenie miejscowości Ciele.


Zastępca Wójta zgłosił następującą autopoprawkę tj. zmiana nazwy zadania z „ Przebudowy ulicy Słonecznej w Lisim Ogonie” na „ Przebudowę ulicy Słonecznej w Lisim Ogonie oraz części ulic : Żeglarskiej i Kasztanowej w Łochowie.”


Przewodniczący RG poddał pod głosowanie zgłoszone autopoprawki.

Głosowanie:
autopoprawki skarbnika gminy i zastępcy wójta gminy.

Wyniki głosowania:
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (11)
Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka
NIEOBECNI (4)
Krzysztof Kocikowski, Alina Puppel , Maria Wolsztyńska, Gabriela Żernicka

Radny Rafał Barsukiewicz powiedział, że wczoraj na posiedzeniu komisji rewizyjnej dowiedział, że zmiany w budżecie pochodzą ze środków niewygasających. Zapytał dlaczego tych środków nie rozdysponowano na poprzedniej sesji planowanej? Dodał, że to nie są środki, które spadają z nieba to są środki, które w sposób planowy trzeba rozdzielić.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że ustawa o finansach publicznych mówi, że wydatki niewygasające trzeba wykorzystać do 30 czerwca br. Uchwała o wydatkach niewygasających również wskazuje termin jest to 30 czerwiec więc one muszą być na wyodrębnionym rachunku do 30 czerwca i dopiero od 1 lipca, jeżeli one są nie wykorzystane do terminy 30 czerwca możemy mówić o środkach, które trafiły do budżetu i możemy je rozdysponowywać na zadania, które nie zostały sfinansowane do 30 czerwca na zadania niewygasające.
Radny Rafał Barsukiewicz powiedział, ze w poprzednich latach nie było takiej sytuacji.
Skarbnik Gminy powiedziała, że nie było takiej sytuacji bo jeżeli środki niewygasające zostały wykorzystane to nie ma takiej sytuacji.
Radny Rafał Barsukiewicz poruszył sprawę dotacji dla GCK i poinformował o wynikających kontroli GCK. Dodał, że jeżeli chodzi o kwotę 40 000 zł dotacji dla GCK, to rada gminy powinna się wstrzymać z głosowaniem i poczekać do protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej i po odczytaniu protokołu podjąć decyzję czy te środki przeznaczyć na funkcjonowanie GCK, czy może je wstrzymać. Jeżeli będzie potrzebna sesja w lipcu, czy sierpniu to spotkajmy się i omówmy to. Złożył wniosek o cofnięcie kwoty 40 000 zł z 94 000 zł dotacji podmiotowej dla GCK i przekazanie tych środków na projekt i budowę ulicy Orzechowej w Zielonce.
Radny Bronisław Balcerowski powiedział, że te zwiększenia środków pochodzą ze zdjęcia środków z ulicy Jedlinowej na te inne zwiększenia.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że źródła zwiększenia pochodzą z przebudowy ulicy Jedlinowej w Łochowie oraz część z wydatków niewygasających.
Radny Bronisław Balcerowski powiedział, że nie powinno się takich zmian robić na sesji nadzwyczajnej.

Radny Bronisław Balcerowski, kierownik Monika Konopka i zastępca wójta podjęli dyskusję nt. wykonania ulicy Jedlinowej.

Radny Bronisław Balcerowskiego
złożył wniosek o pozostawienie kwoty 108 000 zł na ul. Jedlinowej w Łochowie i pozostawić sprawę tylko tych zmian w budżecie dot. środków niewygasających, a do tamtego tematu możemy wrócić później.

Zastępca wójta odniósł się do słów radnego Rafała Barsukiewicza i powiedział, że na poprzedniej sesji zapadła decyzja, że odkładamy ten temat i do postępowania podejdziemy w miesiącu listopadzie i wówczas wyłonimy wykonawcę. Jeżeli chodzi o kwotę 40 000 zł, to jeżeli państwo wykazujecie jakieś nieprawidłowości jest rzecznik dyscypliny finansów publicznych proszę zgłosić do niego ten zarzut, że wójt podjął decyzję w sposób niewłaściwy.
Radny Rafał Barsukiewicz powiedział, ze w okolicach listopadach kwoty będą większe, a nie mniejsze. Jeśli chodzi o przeznaczenie kwoty 94 000 zł na GCK pani pełniąca funkcje dyrektora GCK przedstawiła zestawienie dotyczący ww. kwoty. Zapoznał radnych z tym zestawieniem. Podtrzymuję swój wniosek o wstrzymanie kwoty 40 000 zł na dotacje dla GCK do czasu przedstawienia protokołu komisji Rewizyjnej. Skarbnik Gminy powiedziała, że wójt na poprzedniej sesji wskazał źródło finansowania dotacji dla GCK, tym źródłem było zmniejszenie środków z aportu. Państwo zdecydowali inaczej i podzielili te 94 000 zł na dwa zadania inwestycyjne. Teraz w tym projekcie uchwały znowu wskazujemy źródło sfinansowania tego wydatku. Zapytała czy państwo radni będą w stanie wskazać źródło sfinansowania tego wydatku. Zastępca Wójta w sprawie ulicy Jedlinowej poinformował, że i tak ne przystąpi się do jej realizacji w tym roku. Obiecał, że w przyszłorocznym projekcie budżetu ulica Jedlinowa się znajdzie.
Radny Zbigniew Moroz złożył wniosek o dołożenie do cmentarza. Powiedział, że z panem Sykutem i panem Klesińskim spotkali się na tym cmentarzu i może już w tym roku zabraknąć miejsc na pochówek. Ponadto jest projekt parkingu, ale brakuje kasy. Nie możemy czekać do sesji we wrześniu, bo nie ma miejsca na pochówek.

Zastępca Wójta i radny Bronisław Balcerowski podjęli dyskusję nt. powiększenia miejsca pochówku.

Przewodniczący RG powtórzył autopoprawkę radnego Bronisława Balcerowskiego jako najdalej idący wniosek. tj. zmniejsza się w budżecie o 108 124, 00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. przebudowa ulicy Jedlinowej w Łochowie tj. z działu 600 Transport i Łączność. Z kolei w dziale 710 działalność usługowa kwotę 65 451,12 dot. przeznaczenia na wykarczowanie pni i czyszczenie terenu pod cmentarz komunalny i wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego zastępuje się kwotą 51 328,13 zł. Wykreśla się w dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego dotację podmiotową dla GCK.Głosowanie:

wniosku radnego Bronisława Balcerowskiego.

Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (5)
Bronisław Balcerowski, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek
PRZECIW (4)
Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kowalewski, Anna Zawidzka
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz
NIEOBECNI (4)
Krzysztof Kocikowski, Alina Puppel , Maria Wolsztyńska, Gabriela Żernicka

Głosowanie:
w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 rok.

Wyniki głosowania:

ZA: 9, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (9)
Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka
PRZECIW (1)
Rafał Barsukiewicz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Piotr Mądrzyński
NIEOBECNI (4)
Krzysztof Kocikowski, Alina Puppel , Maria Wolsztyńska, Gabriela Żernicka


Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.65.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 rok.


2) uchylająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Głosowanie:

uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (10)
Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Krzysztof Kowalewski
NIEOBECNI (4)
Krzysztof Kocikowski, Alina Puppel , Maria Wolsztyńska, Gabriela Żernicka


Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.66.2018 uchylającą uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.3) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Głosowanie:
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wyniki głosowania

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (11)
Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka
NIEOBECNI (4)
Krzysztof Kocikowski, Alina Puppel , Maria Wolsztyńska, Gabriela ŻernickaRada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.67.2018 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


4) w sprawie nadania drodze kategorii drogi gminnej.

Głosowanie:
w sprawie nadania drodze kategorii drogi gminnej. 

Wyniki głosowania

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (11)
Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka
NIEOBECNI (4)
Krzysztof Kocikowski, Alina Puppel , Maria Wolsztyńska, Gabriela Żernicka


Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.68.2018 w sprawie nadania drodze kategorii drogi gminnej.


5. Zakończenie obrad XLIV Sesji VII Kadencji.

Przewodniczący RG zakończył posiedzenie obrad XLIV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.Zgodnie z §. 39 ust. 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do Protokołu można wnosić  od 16.07.2018 r.do 29.07.2018 r. Uwagi wnosi się w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy
metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (6 lipca 2018)
Opublikował: Magdalena Maison (6 lipca 2018, 11:13:24)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (13 lipca 2018, 09:24:16)
Zmieniono: dodano protokół

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 519