PROTOKÓŁ Z XLV SESJI VII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA ODBYTEJ W DNIU 10.08.2018 R., O GODZ. 12:00 W AULI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIAŁYCH BŁOTACH, UL. CZYSTA 1A

nagrania
                                                          

 Protokół wyłożono do wglądu, dnia 16.08.2018 r 
RGK.0002.7.2018 
 
Protokół   
z XLV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się 10 sierpnia 2018r., w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a.    
 
Sesja trwała: od godziny 12.00 do 12.30
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz
Sekretarz obrad: radny Kazimierz Jadomski
Protokolant posiedzenia: Anna Cabańska
 
Przebieg sesji został nagrany w postaci elektronicznej i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
W sesji udział wzięli:
 
1.                  Radni Gminy Białe Błota;
2.                  Zastępca Wójta Jan Jaworski;
3.                  Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;
4.                  Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół z Gminy Białe Błota;
5.                  Sołtysi;
6.                  Zaproszeni goście.
 
Porządek obrad:
 
1.      Otwarcie XLV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2.      Wybór sekretarza obrad.
3.      Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4.      Podjęcie uchwał.  
 
1)        w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2018 r.
2)        w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024.
 
5.      Zakończenie obrad XLV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
 
 
Ad. 1 Otwarcie XLV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
 
Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz otworzył XLV Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji oraz stwierdził quorum, przy obecności 11 radnych, Rada Gminy Białe Błota była władna podejmować uchwały.
 
Na sesji nieobecni byli: radny Krzysztof Kocikowski, radny Piotr Mądrzyński, radny Sebastian Orlik, radna Gabriela ŻernickaAd. 2. Wybór sekretarza obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota Jacek Grzywacz złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury radnego Kazimierza Jadomskiego na sekretarza obrad. Wniosek został zatwierdzony jednogłośnie.


3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.Kierownik referatu Budżetu i Finansów p. Krystyna Kołodziejczak zgłosiła autopoprawkę skarbnika gminy do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy tj. 
-W dziale Transport i Łączność zmniejsza się środki o 300.000 zł na wydatki inwestycyjny na zadanie: „Budowa drogi gminnej relacji Białe Błota- Osiedle Międzyń w Bydgoszczy oraz drogi gminnej relacji Białe Błota- droga powiatowa do Trzcińca Nr 1537C, obręb geodezyjny Białe Błota”
 
-Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Zmniejsza się o 200.000,00 zł wydatki przeznaczone na wypłaty odszkodowań za grunty przejmowane pod drogi.
 
-Dział 926 Kultura fizyczna
Zwiększa się o 500.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Budowa budynku sportowo- świetlicowego w Przyłękach”.
Zwiększone środki przeznacza się na przebudowę wentylacji (300.000,00 zł), przebudowę zasilania energetycznego budynku (5.000,00 zł) oraz na zagospodarowanie terenu wokół budynku (195.000,00 zł). W związku z rozpoczęciem czynności odbiorczych budynku sportowo- świetlicowego zaistniała konieczność wykonania robót budowlanych, które stają się niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu, a nie były objęte przedmiotem umowy z dnia 4 kwietnia 2017r.
 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota Jacek Grzywacz poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad.
 
Rada Gminy Białe Błota jednogłośnie przegłosowała porządek obrad.  
 
Ad. 4. Podjęcie uchwał. 
1)w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2018 r.
 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota Jacek Grzywacz ponownie odczytał autopoprawki zaproponowane przez skarbnika gminy. Poddał pod głosowanie zgłoszone autopoprawki.
 
Głosowanie:
autopoprawki skarbnika gminy Białe Błota.

Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (10)
Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Zbigniew Moroz, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka
PRZECIW (1)
Rafał Barsukiewicz
NIEOBECNI (4)
Krzysztof Kocikowski, Piotr Mądrzyński, Sebastian Orlik, Gabriela ŻernickaRadna Alina Puppel pytała, na co naprawdę mają być przeznaczone środki dla GCK? Opinie są różne.
 
Zastępca Wójta p. Jan Jaworski wyjaśnił, że pieniądze te są niezbędne, aby uczestniczyć  w obchodach 100 lecia Odzyskania Niepodległości.
 
Radna Maria Wolsztyńska prosiła o wyjaśnienie dot. zwiększenia kwoty na ul. Betonową. Prosiła o potwierdzenie, czy zwiększone środki wystarczą na odcinek od ul. Bartniczej do ul. Azalowej.   
 
Zastępca Wójta p. Jan Jaworski mówił, że na to pytanie odpowie przy uchwale.
 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota Jacek Grzywacz poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Głosowanie:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2018 r.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (9)
Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Zbigniew Moroz, Wiesława Suszek, Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka
PRZECIW (1)
Rafał Barsukiewicz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Alina Puppel
NIEOBECNI (4)
Krzysztof Kocikowski, Piotr Mądrzyński, Sebastian Orlik, Gabriela Żernicka
 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.69.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2018 r. 
2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024
 
Zastępca Wójta p. Jan Jaworski odpowiedział na wcześniej zadane pytanie przez radną Marię Wolsztyńską. Oświadczył, że te środki są niezbędne, aby podpisać umowę z wykonawcą na wykonanie ul. Betonowej od garaży do ul. Azalowej.  
 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota Jacek Grzywacz poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024.

Głosowanie:
uchwały  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024.

Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (10)
Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Zbigniew Moroz, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Rafał Barsukiewicz
NIEOBECNI (4)
Krzysztof Kocikowski, Piotr Mądrzyński, Sebastian Orlik , Gabriela Żernicka
 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.70.2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024.
 
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota Jacek Grzywacz udzielił głosu radnej Wiesławie Suszek, która poinformowała, że w Lipnikach została spalona stodoła.   W związku z tym wnioskowała o umorzenie w całości podatku za 2018r., właścicielom tej nieruchomości. Przekazała, że w dniu 11.08.2018r. od godz. 15.00 do godz. 24.00  zostanie zorganizowany Festyn, a pieniądze zebrane z Festynu zostaną przekazane państwu, którym spaliły się budynki.
Mówiła także o braku ograniczenia tonażu na drogach gminnych.   

5. Zakończenie obrad XLV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota Jacek Grzywacz zakończył posiedzenie obrad XLV sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
 
 
Zgodnie z §. 39 ust. 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do Protokołu można wnosić  od 20.08.2018 r.do 2.09.2018 r. Uwagi wnosi się w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy


   
 

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (13 sierpnia 2018)
Opublikował: Magdalena Maison (13 sierpnia 2018, 09:38:20)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (16 sierpnia 2018, 11:00:53)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 433