PROTOKÓŁ Z XLVII SESJI VII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA ODBYTEJ W DNIU 10.10.2018r., o GODZ. 08:00 W URZĘDZIE GMINY w BIAŁYCH BŁOTACH, UL. Szubińska 7 -

PROTOKÓŁ Z XLVII SESJI VII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA ODBYTEJ W DNIU 10.10.2018 R., O GODZ. 08:00 W Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

Nagranie


                                                                           Protokół wyłożono do wglądu, dnia 17.10.2018r.


Protokół
z XLVII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się  10 października 2018r. w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7


Sesja trwała: od godziny 8.00 do godz. 8.45
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz
Sekretarz obrad: Czesław Jabłoński
Protokolant posiedzenia: Anna Cabańska 

Przebieg sesji został nagrany w postaci elektronicznej i stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

W sesji udział wzięli:
1. Radni Gminy Białe Błota;
2. Zastępca Wójta Jan Jaworski;
3. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;
4. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół w Gminie Białe Błota;
5. Sołtysi;
6. Zaproszeni goście. 

Porządek obrad:

1. Otwarcie XLVII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał:
    1) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024.
5. Zakończenie obrad XLVII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.


Ad. 1. Otwarcie XLVII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota Jacek Grzywacz otworzył XLVII Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji oraz stwierdził quorum, przy obecności 13 radnych, Rada Gminy Białe Błota była władna podejmować uchwały. 
Na sesji nieobecni byli: radny Sebastian Orlik i radny Krzysztof Kocikowski 

Ad. 2. Wybór sekretarza obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota Jacek Grzywacz złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury radnego Czesława Jabłońskiego na sekretarza obrad.
Wniosek został zatwierdzony jednogłośnie. 

Ad. 3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
Brak.

 Ad. 4. Podjęcie uchwał: 
1)w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024.

Skarbnik Gminy Białe Błota Lucyna Krasulak mówiła, że projekt uchwały dot.  termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Przyłękach, koszt 1.701.000 zł. To zadanie musi znaleźć się w Wieloletniej Prognozie Finansowej  do dnia 12.10.2018, aby złożyć wniosek o środki zewnętrzne. 

Zastępca Wójta Jan Jaworski przekazał, że dofinansowanie wynosi około 60%  nawet do 70%. Zakres termomodernizacji jest bardzo szeroki. Dach na budynku szkoły jest w złym stanie, obiekt musi zostać poddany gruntownemu remontowi. W ramach ZIT jest kwota około 3.700.000 zł. Mówił również o poddaniu termomodernizacji budynku przedszkola w Zielonce i o dociepleniu budynku  Domu Środowiskowego w Cielu.

Radny Piotr Mądrzyński mówił o dofinansowaniu tego obiektu, gdzie później okazało się, że nie było żadnego dofinansowania. 

Radna Alina Puppel mówiła, że wówczas dofinansowanie miało być 100% 

Zastępca Wójta Jan Jaworski stwierdził, że bez dofinansowania nie zostanie zrealizowane to zadanie. Należy wpisać, że są pieniądze ZIT i realizacja zadania bez tych pieniędzy nie może nastąpić. 

Radny Krzysztof Kowalewski pytał o ewentualną dotację do tego zadania? Mówił, że w projekcie uchwały nie ma zapisu o dofinansowaniu zewnętrznym.

Radna Alina Puppel mówiła, że nie ma zapisu o warunkowym wykonaniu inwestycji w przypadku otrzymania dofinansowania    

Zastępca Wójta Jan Jaworski mówił, że dofinansowanie jest zagwarantowane. Zawsze można zrezygnować z zadania.

Radny Rafał Barsukiewicz stwierdził, że różne rzeczy mówiono, które z czasem okazywały się kłamstwami. Mówił, że dobrze by było, gdyby wskazane zadania przez zastępcę wójta p. Jana Jaworskiego, tj. budynek w  Zielonce  i  Dom Środowiskowy w  Cielu znalazły się w zmianie do Wieloletniej Prognozy Finansowej.  

Zastępca Wójta Jan Jaworski mówił, że te wnioski można złożyć w 2019r. 

Radna Alina Puppel pytała, czy można uwarunkować rozpoczęcia inwestycji dofinansowaniem  zewnętrznym? 

Radny Bronisław Balcerowski pytał, co w przypadku, gdy dofinansowanie będzie w granicach np.: 30% 

Zastępca Wójta Jan Jaworski mówił, że wówczas będzie wnioskował o rezygnację z zadania.

Radna Maria Wolsztyńska zwróciła uwagę, że wójt mówił, że nie będzie podejmował inwestycji jeżeli nie będzie 80% dofinansowania. Proponowała zapis w projekcie uchwały, że zadanie będzie realizowane jeżeli dofinansowanie będzie nie mniejsze niż 80% 

Radna Alina Puppel pytała na jakie lata jest przyznane dofinansowanie?

Zastępca Wójta Jan Jaworski odpowiedział, że na 2 lata, 2018-2019

Skarbnik Gminy Białe Błota Lucyna Krasulak przedstawiła autopoprawkę dot. zmiany nazwy przedsięwzięcia z poz. 1.3.2.21 „Rozbudowa budynku gminnego przedszkola w Białych Błotach”, na nazwę „Rozbudowa istniejącego budynku Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach przy ul. Centralnej 27, dz. Nr 2154”.
Następnie zaproponowała następujący zapis w projekcie uchwały: Źródłem finansowania zadania w 2019 roku są zwiększone prognozowane dochody bieżące oraz dochody majątkowe z przyznanego dofinansowania. 

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz poddał pod głosowanie przedstawione autopoprawki.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (12)
Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Zbigniew Moroz, Alina Puppel, Wiesława Suszek, Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka, Gabriela Żernicka, Rafał Barsukiewicz  
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJE SIĘ (1)
Piotr Mądrzyński
NIEOBECNI (2)
Krzysztof Kocikowski, Sebastian Orlik

Głosowanie:
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024.

Wyniki głosowanie
ZA: 10, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJE SIĘ: 1,BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (10)
Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Zbigniew Moroz, Alina Puppel, Wiesława Suszek, Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka, Gabriela Żernicka,
PRZECIW (2)
Rafał Barsukiewicz, Krzysztof Kowalewski
WSTRZYMUJE SIĘ (1)
Piotr Madrzyński
NIEOBECNI (2)
Krzysztof Kocikowski, Sebastian Orlik

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK. 0007.92.2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024.

5.Zakończenie obrad XLVII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz zakończył posiedzenie obrad XLVII sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota. 

                                                                                               Przewodniczący
                                                                                         Rada Gminy Białe Błota
                                                                                               Jacek Grzywacz 

Zgodnie z § 39 ust 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do protokołu można wnosić od 20.10.2018r. do 3.11.2018r. Uwagi wnosi się z formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy. 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (10 października 2018)
Opublikował: Anna Cabańska (10 października 2018, 12:01:31)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (18 października 2018, 08:06:05)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 536