PROTOKÓŁ Z XLVIII SESJI VII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA ODBYTEJ W DNIU 16.10.2018 R., O GODZ. 13:00 W Auli Szkoły Podstawowej w Łochowie, ul. Wierzbowa 2

nagranie

                                                                     Protokół
z XLVIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się  w dniu  16 października 2018r. w Auli Szkoły Podstawowej w Łochowie, ulica Wierzbowa 2.


Sesja trwała: od godziny 13.00 do godz. 17.30
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz
Sekretarz obrad: Bronisław Balcerowski 
Protokolant posiedzenia: Anna Cabańska 

Przebieg sesji został nagrany w postaci elektronicznej i stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

W sesji udział wzięli:
1. Radni Gminy Białe Błota;
2. Zastępca Wójta: Jan Jaworski;
3. Skarbnik Gminy: Lucyna Krasulak
4. Inspektor: Renata Dworak
5. Radca prawny: Edyta Ksobiak
6. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;
7. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół w Gminie Białe Błota;
8. Sołtysi;
9. Zaproszeni goście. 

Porządek:

1. Otwarcie XLVIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad XLVI, XLVII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:1) Komisja Budżetu i Finansów;
2) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;
3) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
4) Komisja Rewizyjna;7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
9. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 rok,
2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego między Gminą Białe Błota a Miastem Bydgoszcz, dotyczącego współpracy w zakresie użyteczności publicznej.
3) w sprawie  przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Białe Błota.
4) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
5) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
6) w sprawie kierunków działania Wójta Gminy Białe Błota.
7) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Centralnej i Czerskiej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota
8) w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Białe Błota.
9) w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK. 1510.2.2018 na działalność Zastępcy Wójta pełniącego obowiązki Wójta Gminy Białe Błota 


Ad. 1 Otwarcie XLVIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz otworzył XLVIII Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji oraz stwierdził quorum, przy obecności 15 radnych, Rada Gminy Białe Błota była władna podejmować uchwały.

Ad. 2. Wybór sekretarza obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury radnego Bronisława Balcerowskiego. Wniosek został zatwierdzony jednogłośnie. 


Ad. 3. Przyjęcie protokołów z obrad XLVI, XLVII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.


Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz poinformował, że do protokołu z XLVI nie wpłynęły żadne uwagi, natomiast protokół z XLVII nie zostanie przyjęty na sesji ze względu na to, że nie upłynął termin zgodny ze Statutem Gminy Białe Błota dot. wniesienia ewentualnych uwag do protokołu.
Radni przyjęli jednogłośnie protokół z XLVI. 


Ad. 4. Ustalenia w sprawie porządku obrad. 


Radna Wiesława Suszek przekazała, że Komisja Rewizyjna wycofuje z porządki obrad projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK. 1510.2.2018 na działalność zastępcy wójta pełniącego obowiązki wójta gminy Białe Błota, uznając skargę za zasadną na uchwałę z innym uzasadnieniem uznając skargę za niezasadną.  


Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak wnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024.

Zastępca Wójta p. Jan Jaworski wnioskował o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego między gminą Białe Błota, a miastem Bydgoszcz dotyczącego współpracy w zakresie użyteczności publicznej. Przekazał, że uczestniczył wspólnie z  prezes ZWiUK w posiedzeniach komisji rady gminy i  w związku ze zbliżającymi się wyborami zaproponował, aby tego projektu nie uchwalać.


Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz poddał pod głosowanie wniosek zastępcy wójta p. Jana Jaworskiego
Radni przyjęli wniosek zastępcy wójta p. Jana Jaworskiego jednogłośnie głosując 15 „za” wycofaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego między gminą Białe Błota, a miastem Bydgoszcz dotyczącego współpracy w zakresie użyteczności publicznej.


Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz zaproponował, aby w to miejsce czyli punkt 2  wprowadzić projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024, zgłoszony przez p. Skarbnik.
Radny przyjęli jednogłośnie 15 „za”  projekt uchwały zgłoszony przez p. Skarbnik. 


Radny Bronisław Balcerowski w imieniu Komisji Budżetu i Finansów złożył wniosek w sprawie wycofania z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Centralnej i Czerskiej w miejscowości Białe Błota. Komisja uznała, że jest to sprawa przedwczesna związana z przejęciem gruntów od Lasów Państwowych. 

 
Zastępca Wójta p. Jan Jaworski wnioskował, aby nie zdejmować tego projektu uchwały z porządku obrad. Mówił, że uchwalanie planu miejscowego jest długą procedurą. Jest zamysł pod przewodnictwem radnego Zbigniewa Moroza, aby stworzyć centrum sołectwa Białe Błota i w przyszłości wybudować na tym terenie urząd gminy wraz z ośrodkiem kultury i GOPS-em. Rozpoczęcie prac związanych z planem miejscowego zagospodarowania jest niezbędne, aby dokonać zagospodarowania tego terenu.    

 Radna Alina Puppel wnioskowała o podtrzymanie wniosku przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. Mówiła, że warto by było, aby takie zamierzenia poddać konsultacjom społecznym. 


Zastępca Wójta p. Jan Jaworski wyjaśnił, że przy opracowaniu miejscowego planu są równolegle prowadzone konsultacje społeczne.

 Radny Bronisław Balcerowski mówił, że na Komisji Budżetu omawiano temat związany z gospodarką wodną i ściekami. Prezes ZWiUK przedstawiła szczegółową informację działalności ZWiUK. Proponował, aby nowo wybrana rada gminy i wójt zajęli się tą sprawą, która jest sprawą priorytetową. 

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz poddał pod głosowanie wniosek radnego Bronisława Balcerowskiego w sprawie wycofania z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Centralnej i Czerskiej w miejscowości Białe Błota.Głosowanie: 6 radnych głosowało „za” wycofaniem projektu uchwały, 7 radnych głosowało „przeciw” 1 radny się „wstrzymał”. 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Centralnej i Czerskiej w miejscowości Białe Błota, pozostał w porządku obrad XLVIII sesji.  

Kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego p. Andrzej Wiekierak wnioskował o wprowadzenie dwóch projektów uchwał do porządku obrad, tj:  projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oraz projektu uchwały  w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Twardej i Pocztowej w miejscowości Lisi Ogon.

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz poddał pod głosowanie przyjęcie do porządku obrad w punkcie 10 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. W punkcie 11 projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Twardej i Pocztowej w miejscowości Lisi Ogon.
Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie ww. projektów uchwał, które zostały przyjęte przez radnych jednogłośnie. 

Radna Wiesława Suszek w imieniu Komisji Rewizyjnej wnioskowała o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK. 1510.3.2018 na działalność Zastępcy Wójta pełniącego obowiązki Wójta Gminy Białe Błota. Jest to skarga wniesiona przez mieszkańca Murowańca. Komisja uznała skargę za niezasadną. 

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz poddał pod głosowanie przyjęcie do porządku obrad w punkcie 12 projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK. 1510.3.2018 na działalność Zastępcy Wójta pełniącego obowiązki Wójta Gminy Białe Błota. 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu p. Patrycjusz Migawa wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania  i rozmiaru zniżek oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach. Mówił, że treść uchwały jest taka sama, ale względy proceduralne zobowiązały do powtórzenia procedury.

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz poddał pod głosowanie przyjęcie do porządku obrad w punkcie 13 projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania  i rozmiaru zniżek oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach.
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie do porządku obrad.
Następnie poddał pod głosowanie cały porządek obrad, który został przyjęty przez radnych jednogłośnie 15 głosów „za”

 Ad. 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym. Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz przedstawił informację o działaniach w okresie międzysesyjnym i przedstawił informację dot. oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy Białe Błota za rok 2017. 


Ad. 6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym. 

1) Komisja Budżetu i Finansów.Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił sprawozdanie dot. prac komisji w okresie międzysesyjnym.
2) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu. Radny Krzysztof Kowalewski  jako Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu przedstawił sprawozdanie dot. prac komisji w okresie międzysesyjnym. 
3) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska.Radny Zbigniew Moroz jako Przewodniczący Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska przedstawił sprawozdanie dot. prac komisji w okresie międzysesyjnym. 
4) Komisja Rewizyjna.Radna Wiesława Suszek jako Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie dot. prac komisji w okresie międzysesyjnym. 

Następnie głos zabrał komendant Komisariatu Policji w Białych Błotach p. Tomasz Sura, który poinformował, że nie będzie pełnił już funkcji Komendanta Policji. Podziękował za współpracę i wsparcie dla Policji. Przekazał, że funkcję Komendanta Policji w Białych Błotach przejmie  aspirant sztabowy Marcin Ćwikliński.

Ad. 7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym. 

Zastępca Wójta p. Jan Jaworski podziękował za współpracę Komendantowi p. Tomaszowi Sura za współpracę. Przedstawił informację o działaniach zastępcy wójta w okresie międzysesyjnym. 

Ad. 8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
Brak uwag. 

Ad. 9 Podjęcie uchwał. 

1)w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota.

Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak przedstawiła zmiany w budżecie oraz autopoprawki.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu p. Krzysztof Kowalewski przedstawił wniosek komisji dot. wykreślenia zwiększenia dotacji podmiotowej w kwocie 45.465 zł dla Gminnego Centrum Kultury. Proponował zwiększenie o 6.000 zł dotacji na budowę kolumbarium,  a pozostałą kwotę podzielić na dwa zadania, tj. projekt i budowa ulicy Przyrodniczej i św. Jana Marii Vianney’a w Przyłękach oraz projekt i budowa ul. Jaworowej w Zielonce. 

Głosowanie w sprawie wniosku:
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu zgłoszonego przez przewodniczącego Komisji  Krzysztofa Kowalewskiego.

 Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (7) Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Zbigniew Moroz, Maria Wolsztyńska
PRZECIW (5) Jacek Grzywacz, Krzysztof Kowalewski, Wiesława Suszek , Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) Piotr Mądrzyński, Sebastian Orlik , Alina Puppel 


Radny Bronisław Balcerowski przedstawił wniosek zgłoszony na Komisji Budżetu i Finansów, aby nie przyznawać środków na zadanie dot. zwiększenia środków na realizację zadania pod nazwą „Projekt i budowa ul. Ślesińskiej”, a  środki te przekazać na bieżące utrzymanie dróg.

Głosowanie wniosku:
Komisji Budżetu i Finansów przedstawionego przez przewodniczącego komisji Bronisława Balcerowskiego. 

Wyniki głosowania
ZA: 6, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (6) Rafał Barsukiewicz, Czesław Jabłoński, Piotr Mądrzyński, Alina Puppel , Wiesława Suszek, Gabriela Żernicka
PRZECIW (6) Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Anna Zawidzka
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) Bronisław Balcerowski, Krzysztof Kocikowski, Maria Wolsztyńska

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz przekazał, że wniosek przedstawiony przez przewodniczącego komisji Bronisława Balcerowskiego nie został przyjęty. 

Następnie poddał pod głosowanie autopoprawki przedstawione przez p. Skarbnik wraz z poprawkami. 

Głosowanie:
w sprawie autopoprawek  Skarbnika Gminy wraz z poprawkami. Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (11) Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka
PRZECIW (2)Alina Puppel , Gabriela Żernicka
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Rafał Barsukiewicz, Piotr Mądrzyński

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 rok. 

Głosowanie:
w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 rok.

 Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (12) Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka
PRZECIW (3) Piotr Mądrzyński, Alina Puppel , Gabriela Żernicka 

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK. 0007.93.2018 w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 rok.

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę. Po przerwie nieobecny na sali radny Krzysztof Kocikowski 

2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024. 

Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024 wraz z autopoprawkami.

 Na salę wszedł radny Krzysztof Kocikowski. 

Głosowanie:
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024. 

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (12) Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka
PRZECIW (2) Rafał Barsukiewicz, Alina Puppel
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Gabriela Żernicka 

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK. 0007.94.2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024. 

3) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego między Gminą Białe Błota a Miastem Bydgoszcz, dotyczącego współpracy w zakresie użyteczności publicznej.

Projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad.

 4) w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Białe Błota.

Głosowanie:
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Białe Błota. 
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (15) Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK. 0007. 95.2018 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Białe Błota

5) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (15) Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

 Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK. 0007.96.2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

6) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.


Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (15) Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK. 0007.97.2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

7) w sprawie kierunków działania Wójta Gminy Białe Błota

Głosowanie:
w sprawie kierunków działania Wójta Gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (15) Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

 Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK. 0007.98.2018 w sprawie kierunków działania Wójta Gminy Białe Błota.

8) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Centralnej i Czerskiej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota. 

Głosowanie:
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Centralnej i Czerskiej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota.  

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (9) Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Gabriela Żernicka
PRZECIW (4) Rafał Barsukiewicz, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Bronisław Balcerowski, Maria Wolsztyńska

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK. 0007.99.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Centralnej i Czerskiej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota.


9) w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Białe Błota. 

Radna Alina Puppel odczytała zaproponowane formy wypełnienia ankiet, które polegają m.in. na opublikowaniu formularza ankiety w BIP-ie, rozdysponowaniu formularzy ankiet w Urzędzie Gminy Białe Błota. Pytała dlaczego zostały przedstawione tylko takie propozycje informacji skierowanych do mieszkańców o tym, że konsultacje będą przeprowadzane. Nie ma żadnej informacji obligatoryjnej  zawiadamiania o konsultacjach sołtysów, radnych, wykorzystaniu systemu SMS oraz zamieszczenia informacji na  stronie internetowej Gminy Białe Błota. 

Zastępca Wójta p. Jan Jaworski stwierdził, że można dopracować treść projektu uchwały. Proponował, aby radna Alina Puppel przedstawiła propozycje, które zostaną przedstawione na następnej sesji i zaproponował wycofanie projektu uchwały z porządku obrad.

 Radca Prawny p. Edyta Ksobiak również zaproponowała, aby ewentualne propozycje zmian do projektu uchwały radna Alina Puppel wniosła w formie pisemnej. 

Radna Alina Puppel proponowała, aby wykorzystać możliwości którymi dysponuje urząd i  rozszerzyć kanał dystrybucji informacji i nie zawężać tego do dwóch punktów. Wnioskowała o wycofanie ww. projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Grzywacz poddał pod głosowanie wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Białe Błota.

Radni głosowali 1 „za”, 13 „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący” przy 15 obecnych radnych.

 Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Grzywacz poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Białe Błota. 

Głosowanie:
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Białe Błota.

 Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (14) Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
PRZECIW (1) Alina Puppel 

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK. 0007.100.2018 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Białe Błota. 

10) w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.2.2018 na działalność Zastępcy Wójta pełniącego obowiązki Wójta Gminy Białe Błota.

Radna Wiesława Suszek przekazała, że została zmieniona treść uzasadnienia do ww. projektu uchwały uznając skargę z zasadnej na niezasadną. 

Głosowanie:
w sprawie wniosku Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej o uznanie skargi za niezasadną.

 Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (14) Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)Alina Puppel

 Głosowanie:
w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.2.2018 na działalność Zastępcy Wójta pełniącego obowiązki Wójta Gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Podsumowanie | ZA (14) Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Alina Puppel 

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK. 0007.101.2018 w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.2.2018 na działalność Zastępcy Wójta pełniącego obowiązki Wójta Gminy Białe Błota. 


11) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. 

Głosowanie :
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (15) Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

 Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK. 0007.102.2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. 


12) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Twardej i Pocztowej w miejscowości Lisi Ogon, gmina Białe Błota

Głosowanie :
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Twardej i Pocztowej w miejscowości Lisi Ogon, gmina Białe Błota.
 Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Podsumowanie | ZA (15) Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK. 0007.103.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Twardej i Pocztowej w miejscowości Lisi Ogon, gmina Białe Błota. 

13) w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.3.2018 na działalność Zastępcy Wójta pełniącego obowiązki Wójta Gminy Białe Błota

Głosowanie:
w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.3.2018 na działalność Zastępcy Wójta pełniącego obowiązki Wójta Gminy Białe Błota. 
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Podsumowanie | ZA (15) Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

 Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK. 0007.104.2018 w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.3.2018 na działalność Zastępcy Wójta pełniącego obowiązki Wójta Gminy Białe Błota. 

14) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach. 

Głosowano w sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach. 

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (15) Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

 Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK. 0007.105.2018 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach. 


10. Odpowiedzi na interpelacje.
Nie było pytań.
11. Interpelacje i zapytania radnych. 

Radna Alina Puppel mówiła o uchwale Komisji Rewizyjnej  podjętej na sesji we wrześniu, gdzie stwierdzono, że skarga wniesiona przez radną Alinę Puppel na opieszałość  urzędu jest niezasadna.  Radna przedstawiła prezentację multimedialną pokazując zdjęcia, prezentacja (4902kB) pdf na których są śmieci przy osiedlu Cztery Pory Roku w Murowańcu oraz  śmieci i sztuczne podnoszony grunt w Kruszynie Krajeńskim. Odczytała treść uzasadnienia uchwały, z którego wynika m.in. że właściciel terenu w Murowańcu, którym jest Nadleśnictwo Bydgoszcz poinformował o usunięciu śmieci, natomiast zagłębienie terenu w Kruszynie Krajeńskim nazwane przez skarżącą jako rów melioracyjny nie występuje w ewidencji rowów melioracyjnych. Radna Alina Puppel mówiła, że sprawa była wielokrotnie zgłaszana do referatu Ochrony Środowiska i na sesji rady gminy. Śmieci nie zostały usunięte. Obecnie są zmieniane uwarunkowania wodne tego terenu i jest on zasypywany gruzem. Wnioskowała o wyegzekwowania usunięcia śmieci z tego obszaru.
Pytała ile złożonych wniosków uzyskało dofinansowanie na wymianę pieca?
Pytała o projekt na ul. Strusią. Miał być uszczegółowiony przetarg związany z realizacją projektu na tą ulicę. Wykonawca miał potwierdzić możliwość realizacji projektu w cenie przedstawionej w przetargu. Pytała czy taka informacja wpłynęła?
Mówiła o reklamie w mediach OZE. Pytała o koszt 3 stron, które ukazały się w  prasie i wydania biuletynu. Stwierdziła, że czuje się pomówiona jeżeli chodzi o pierwszy punkt zestawienia inwestycji z dofinansowań unijnych. Prosiła o wskazanie uchwały, w której radni nie przegłosowali środków na OZE, lub przedstawienie nagrania z sesji, gdzie radni wnieśli taki wniosek o wycofanie środków i przeznaczenie ich na cokolwiek innego. Poinformowała, że RPO nadal ma konkurs na OZE, w którym może wziąć udział samorząd. Mówiła, że jest negatywna opinia  jeżeli chodzi o WPF i lokalizację wielkoformatowego boiska w Cielu. Dzieci uczęszczają do szkoły w Białych Błotach i rodzice będą musieli transportować dzieci na zajęcia do Ciela z Białych Błot. Prosiła o wyjaśnienie  w jaki sposób wójt rozważa to zorganizować?
Mówiła, że wielokrotnie składała interpelacje, dot. powstania biuletynu, informatora budżetowego. Ostatnio taka informacja została przedstawiona w 2016r. Stwierdziła, że powinno zostać to zaktualizowane. Wnioskowała, aby realizować interpelację, którą złożyła na coroczne powtarzanie i przekazywanie  informacji po rozliczeniu środków budżetowych. Radny Bronisław Balcerowski mówił o przejazdach samochodów ciężarowych z dużym tonażem m.in. w okolicy ul. Leszczynowej. Przejeżdżające samochody jeżdżą w godzinach nocnych i niszczą drogi gruntowe. 

Radna Gabriela Żernicka wnioskowała o uwzględnienie w budżecie gminy na rok 2019 projektu budowy ulic: Chmielnej, Chmielarskiej, Cedrowej i Chełmskiej. Ulica Chmielna została wykonana. Uważa, że niezasadne jest przeniesienie budowy tych ulic na rok 2023. Wnioskowała, aby do roku 2020 uwzględnić to zadanie inwestycyjne w budżecie.
Wnioskowała o ujęcie w budżecie na rok 2019 budowę ul. Sobótki i zabezpieczenie pozostałej kwoty na to zadanie.
Pytała o realizację uchwały zebrania wiejskiego w sprawie wykorzystania kwoty 24.000 zł na projekt ul. Laskowej w Trzcińcu. Pytała dlaczego ważniejsze jest przekazanie kwoty 8.000 zł na pomnik upamiętniający 100 Odzyskania Niepodległości od wykonania projektu  na budowę ul. Laskowej.
Mówiła, że od lutego czeka na wyniki inwentaryzacji ulic przekazanych do ZWiUK. Wnioskowała o wyczyszczenie studzienek ulicznych.
Zgłosiła potrzebę uruchomienia dodatkowego kursu linii autobusowej nr 96 do Bydgoszczy o godz. o 6.30, z Bydgoszczy około godz. 16.00- 16.30 

Radna Wiesława Suszek odpowiadając radnej Alinie Puppel w sprawie skargi, którą wniosła i była rozpatrywana przez Komisję Rewizyjną dot. śmieci przy rowie melioracyjnym. Prosiła, aby radna Alina Puppel pisząc skargę do wojewody i wskazując rów melioracyjny zapytała np.  p. Andrzeja Świstowskiego, czy to na pewno jest rów melioracyjny, ponieważ to było zagłębienie.
Mówiła o przechodzących dzieciach przy ul Łochowskiej. Przejeżdżające tam samochody stwarzają zagrożenie. 

 Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz prosił o wycięcie suchych gałęzi dębu.
Podziękował radnym za pomoc w budowie sceny i inwestycjach, które zostały zrealizowane  przez radnych w Łochowicach, w Łochowie i w Lisim Ogonie.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz przekazał dalsze prowadzenie sesji Wiceprzewodniczącej Rady Gminy p. Marii Wolsztyńskiej i opuścił obrady sesji rady gminy.

 12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 

Zastępca Wójta p. Jan Jaworski przekazał, że udzieli odpowiedzi na zapytania w formie pisemnej. 

13. Wolne wnioski i zapytania. 

Pani Magdalena Sznajder mieszkanka miejscowości Ciele. Pytała na jakim etapie jest wykończenie i oddanie do użytku  świetlicy w Cielu? Mieszkańcy czekają na tą świetlicę. Podczas rozmowy, zastępca wójta, p. Jan Jaworski obiecał, że na czas wyborów świetlica zostanie oddana. Świetlica miała zostać oddana do użytku w wakacje. Prosiła, aby p. wójt udzielił odpowiedzi na sesji, nie na piśmie.
Pytała, kiedy zostanie postawiony przystanek na ul. Źródlanej? Obecnie przystanek jest w rowie melioracyjnym, co znacznie utrudnia wejście do autobusu.
W imieniu mieszkańców sołectwa podziękowała wszystkim radnym, a przede wszystkim radnemu Krzysztofowi Kowalewskiemu za współpracę z mieszkańcami. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Maria Wolsztyńska odczytała pouczenie dot. ochrony danych osobowych. Prosiła o podanie adresów do korespondencji osób, którym ma zostać udzielona odpowiedź w formie pisemnej. 

Radna Alina Puppel mówiła, że w czasie kadencji protokołowała przebieg zebrania wiejskiego i protokół złożyła na sesji rady gminy w ostatnim  dniu, w którym protokół mógł być złożony, aby mogły zostać przyznane  środki sołeckie. Pracownik biura rady gminy złożył ten protokół po terminie  w biurze podawczym. Dodała, że  w Białych Błotach odbyło się zebranie w ostatnim możliwym terminie rozdysponowania środków sołeckich i wówczas pracownik urzędu gminy przyjechał na to zebranie z pieczątkami i na miejscu potwierdził odbiór protokołu. Prosiła o wyjaśnienie, czy przekazanie protokołu na sesji pracownikowi urzędu jest równoznaczne z odebraniem protokołu przez pracownika, który ma przy sobie pieczątki, potwierdza odbiór i traktowany jest jako biuro podawcze. 

Radna Alina  Puppel uważa, że odmówiono jej prawa potwierdzenia, iż przekazała dokumenty w ostatnim możliwym terminie.
Pytała, czy będzie przetarg na koncepcję przeprowadzenia obwodnicy na terenie gminy?
Mówiła, że mieszkańcy otrzymują przelew o niewłaściwej treści na świadczenie „300 Plus Dobry Start” Nie ma żadnej informacji w tym temacie na stronie urzędu, jak i GOPS-u.  Prosiła o zamieszczenie oświadczenia na stronie internetowej GOPS, jak i urzędu gminy o tym, że treść przelewu 500 Plus dotyczy 300 Plus.

 Pan Sławomir Ruge sołtys Łochowa mówił, że miała być dofinansowana rozbudowa oświetlenia z integrowanych inwestycji terytorialnych. Pytał, czy środki sołeckie zostaną spożytkowane w tym roku?
Pytał kiedy rozpocznie się budowa ścieżki pieszo-rowerowej Łochowo- Murowaniec?
Prosił o interwencję dot. wstrzymania ruchu samochodów ciężarowych drogą Czereśniową w kierunku ul. Leszczynowej. Samochody niszczą drogi lokalne. Pan Paweł Zuehlke sołtys Przyłęk prosił o informację na temat oświetlenia w sołectwie Przyłęki.
Prosił o włączenie lamp na ul. Szuwarowej.  Mówił, że poza p. Andrzejem Szmytką nikt z przedstawicieli urzędu nie uczestniczył w zebraniu wiejskim.  Pytał, czy w obiekcie sportowo- świetlicowym jest przewidziane miejsce dla osób, które chciałyby mieć zajęcia świetlicowe? Prosił o odpowiedź na sesji. 

Radny Krzysztof Kocikowski odniósł się do odpowiedzi, którą otrzymał na zadane pytania na poprzedniej sesji, gdzie pytał o projekt budowlany ul. Zabytkowej. To zadanie od lat nie jest realizowane. Pytał, czy projekt na wykonanie tej ulicy jest aktualny? W odpowiedzi udzielonej przez wójta jest informacja o kontynuacji ul. Zabytkowej i ul. Tylnej w Przyłękach, a takiej ulicy w Przyłękach nie ma. 

Radna Gabriela Żernicka mówiła, że jest pozytywna decyzja starostwa powiatowego w sprawie ustawienia znaku ograniczającego prędkość przy ul Sowiej. Pytała do kogo ma się zwrócić w urzędzie gminy, aby ten znak został ustawiony przy tej ulicy. 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy p. Maria Wolsztyńska mówiła, że również sołectwo Białe Błota boryka się z problemem oświetlenia. Budowa punktów świetlnych np.: przy ul. Literackiej będzie uzależnione od otrzymanego dofinansowania oraz wyniku postępowania przetargowego. Pytała, czy na tej ulicy będzie oświetlenie, bo obecnie na tej ulicy nie ma żadnej lampy. Podobna sytuacja jest na ul. Niedzielnej i ul. Czerskiej. Pytała o środki sołeckie Białych Błot przeznaczone na rok 2017, chodzi o wykorzystanie tych środków na projekt działki 181/5 przy kościele. Czy to zadanie będzie zrealizowane w tym roku?
Wnioskowała o wpisanie do projektu budżetu na rok 2019 wszystkich ulic, które nie zostały zrealizowane jako priorytetowe.    

14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania. 

Zastępca Wójta p. Jan Jaworski przekazał, że odpowiedzi udzieli w formie pisemnej. Dodał, że jeżeli chodzi o świetlice to cała dokumentacja znajduje się w prokuraturze, toczy się postępowanie wyjaśniające. 15. Zakończenie obrad XLVIII Sesji VII Kadencji. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy p. Maria Wolsztyńska poinformowała, że zostało zaplanowana kolejna sesja rady gminy na dzień 6.11. 2018 r. Podziękowała za udział w obradach sesji rady gminy i zakończyła posiedzenie obrad XLVIII sesji VII Kadencji Rady Gminy. 


                                                                        Przewodniczący             Wiceprzewodnicząca
                                                                           Rady Gminy                      Rady Gminy         
                                                                          Jacek Grzywacz              Maria Wolsztyńska 

Zgodnie z § 39 ust 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do protokołu można wnosić  do 9.11.2018r. Uwagi wnosi się z formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy.

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (17 października 2018)
Opublikował: Anna Cabańska (17 października 2018, 08:31:48)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (15 listopada 2018, 13:23:19)
Zmieniono: dodanie prezentacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 578