OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo!
W związku z obowiązywaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw: "RODO" lub "GDPR" publikujemy do wiadomości dane kontaktowe osoby wyznaczonej  do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Białe Błota.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Białe Błota
Pan: Arnold Paszta
e-mail: iod@bialeblota.eu

W razie jakichkolwiek pytań w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Gminę Białe Błota z główną siedzibą Urzędu Gminy Białe Błota przy ul. Szubińskiej 7, 86-005 Białe Błota - prosimy kierować bezpośrednio do Inspektora Danych Osobowych na adres elektroniczny wskazany powyżej.
 
Dodatkowo udostępniamy Państwu możliwość zapoznania się z klauzulami informacyjnymi w ramach wypełniania obowiązku informacyjnego o którym mowa w RODO w zależności od czynności przetwarzania danych:

Wybrane klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji zadań własnych  Gminy:

1. informacje dla kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy Białe Błota + oświadczenie (909kB) pdf
2. informacje dla osób składających podania do Urzędu Gminy Białe Błota (701kB) pdf
3. informacje dla osób których wizerunek został zarejestrowany przez kamerę (607kB) pdf
4. informacje dla osób których barwa głosu została zarejestrowana przez rejestrator centrali telefonicznej (554kB) pdf
5. informacje dla osób komunikujących się za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) (75kB) pdf
6. informacje dla osób korzystających z portalu www.bialeblota.eboi.pl (70kB) pdf
11. informacje dla osób które biorą udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach komisji Rady Gminy (545kB) pdf
14. informacje dla kandydatów na sołtysów, członków rad sołeckich i członków sołeckich komisji wyborczych (798kB) pdf
15. informacje dla osób które zawarły umowę o pracę/cywilną w Urzędzie Gminy Białe Błota (636kB) pdf
16. informacje dla wyborców w wyborach organizowanych na podstawie Kodeksu wyborczego (791kB) pdf
17. informacje dla osób wnioskujących w toku sproządzania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i w toku sporządzenia projektu planu miejscowego (449kB) pdf
18. informacje dla osób których dane pozyskiwane są pośrednio od osób których dane dotyczą w związku z realizacją przez Gminę zadań inwestycyjnych (630kB) pdf
19. informacje dla osób których dane publikowane są na dokumentach umiesczanych w BIP (355kB) pdf
20. informacje dla dla osób składających zgłoszenia do debaty nad raportem o stanie gminy (455kB) pdf
21. informacje dla kandydatów na rachmistrzów do spisu rolnego w 2020 r. (455kB) pdf
22. Informacje dla osób wzywanych w ramach egzekucji pieniężnej lub niepieniężnej (807kB) pdf
23. Informacje dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (470kB) pdf
24. informacje dla osób fizycznych (przedsiębiorców ) których dane są publikowane na BIP z uwagi na udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (458kB) pdf
25. Informacje dla mieszkańców biorących czynny udział w akcjach społecznych, w ramach których współpracę, współdziałanie deklarują Sołtysi, członkowie Rad Sołeckich (504kB) pdf

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji zadań zleconych przez Administrację rządową:

7. informacje dla osób w sprawach dowodów osobistych (74kB) pdf
8. informacje dla osób w sprawach realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego (79kB) pdf
9. informacje dla osób w sprawach ewidencji ludności (377kB) pdf

Pozostałe klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji  zadań własnych lub zleconych:

Aby przeczytać klauzulę informacyjną w zależności od kategorii załatwianej sprawy należy wybrać
z katalogu spraw interesującą nas usługę i kliknąć opis sprawy w kolumnie KARTA SPRAWY
>---kliknij, aby zobaczyć---<


W celu ułatwienia realizacji Państwa praw  związanych z przetwarzaniem przez Gminę Białe Błota reprezentowaną przez Wójta Gminy, Państwa danych osobowych m.in. prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania  - udostępniamy stosowny wniosek, którego wzór został załączony poniżej lub mogą Państwo skorzystać z platformy EPUAP na stronie www.epuap.gov.pl - wysyłając PISMO OGÓLNE skierowane do Urzędu Gminy.

10. Wniosek o realizację praw z art.15-22 RODO (85kB) wordINFORMACJA DLA OSÓB KTÓRE ZAGUBIŁY DOKUMENTY TOŻSAMOŚCI W TYM KARTY BANKOWE

Informator
Informator

Informator
Informator

metryczka


Wytworzył: Mieszko Siemiński (21 marca 2018)
Opublikował: Mieszko Siemiński (21 marca 2018, 13:27:34)

Ostatnia zmiana: Mieszko Siemiński (15 grudnia 2020, 13:01:04)
Zmieniono: aktualizacja załącznika nr 2

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5349