PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota z dnia 8.01.2019r r. od godz. 15:00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej, ul. Centralna 27 w Białych Błotach

nagranie cz. 1

nagranie cz. 2                                                               Protokół
                                   Z posiedzenia komisji Skarg, Wniosków i Petycji
z dnia 8.01.2019 r., o godz. 15.00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Białych Błotach, ul. Centralna 27
 
W posiedzeniu uczestniczyli: przewodniczący komisji p. Jacek Grzywacz, radna Magdalena Sznajder, radna Katarzyna Tomicka, Kierownik Referatu Podatków i Opłat p. Katarzyna Janka-Tymek, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego p. Andrzej Wiekierak, Prezes Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Białych Błotach p. Grażyna Mączko, pracownik ZWiUK p. Mirosław Maciejewski, Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info, mieszkańcy Gminy Białe Błota.
 
Na komisji nieobecni byli: radna Patrycja Harczenko, radna Karolina Lachowicz. 

Tematem posiedzenia komisji było:
 
1. Sprawy bieżące
 
Ad. 1 Sprawy bieżące.
 
Komisja rozpatrywała skargę nr RGK.1510.4.2018. W przedmiotowej sprawie wyjaśnień udzielili kierownik Referatu Podatków i Opłat p. Katarzyna Janka-Tymek, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego p. Andrzej Wiekierak. 

Komisja ustaliła iż skarga jest bezsasadna. Sprawa dotyczy opłaty podatku za nieruchomość, za którą właściciel uiszcza opłaty w terminie i naliczane są one prawidłowo przez Urząd Gminy Białe Błota. Komisja stwierdziła, że w kwestii dokonywania opłat podatku przez skarżącego, strony muszą dojść do porozumienia z właścicielem powyższej działki (drogi) oraz z innymi właścicielami przyległych działek.
 
Rozpatrzenie petycji Nr RGK. 1510.4.2018. W powyższej sprawie wyjaśnień udzielili  Prezes ZWiUK p. Grażyna Mączko, pracownik ZWiUK p. Mirosław Maciejewski. Komisja ustaliła, iż przy wydawaniu warunków ZWiUK informuje o braku możliwości przyłącza do istniejącej linii wodociągowej. Z dalszych wyjaśnień wynikało, że składający petycje są właścicielami niezabudowanych działek (z wyjątkiem jednej działki). Każde nowe przyłącze w rejonie Zielonka, Przyłęki powoduje spadek ciśnienia wody dla wszystkich mieszkańców, co w konsekwencji prowadzić może do całkowitego braku wody. Z tej przyczyny ZWiUK obecnie przygotowuje projekt na rozbudowę sieci dosyłowej w tym rejonie, celem polepszenia warunków dostarczania wody do istniejących przyłączy oraz dla oczekujących na przyłącze. Istnieje także potrzeba rozbudowy ujęcia wody w Cielu. Komisja zwraca uwagę na braki w dostarczaniu wody, spowodowane małą przepustowością rur w kierunku Ciele- Zielonka- Przyłęki i Ciele – Łochowo. W związku z powyższym Komisja wniosła o dofinansowanie budowy magistrali w tym kierunku.
 
Rozpatrzenie petycji nr RGK.1510.3.2018. Komisja rozpatrywała petycję mieszkańców ul. Cedrowej w sprawie budowy ulicy. Petycja została przekazana Komisji Budżetu i Finansów w celu rozpatrzenia jej przy planowaniu budżetu na 2019 rok.
 
Zapoznanie się ze skargą nr RGK.1510.2.2019. Komisja zapoznała się z powyższą skargą. Skarżąca przedstawiła sytuację panującą w jej miejscu pracy, poinformowała komisję o złym traktowaniu przez pracodawcę oraz poinformowała, że złożyła do Urzędu Gminy Białe Błota pismo w tej sprawie w dniu 08.01.2019 r. Komisja wysłuchała skarżącej. Przewodniczący Komisji poinformował o wszczęciu czynności przygotowawczych do rozpatrzenia skargi.
 
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
 
 
                                                                      
 
                                                                                    Prowadzący  Komisji Skarg
                                                                                        
                                                                                          Wniosków i Petycji
  


                                                                                             Jacek Grzywacz
                                                                 

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (10 stycznia 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (10 stycznia 2019, 09:03:41)

Ostatnia zmiana: Dominika Kowalska (31 stycznia 2019, 08:26:02)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 615