Protokół ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Białe Błota z dnia 9.01.2019r. od godz. 15.00 w świetlicy Szkoły Podstawowej, ul. Czysta 1a w Białych Błotach

nagranie
                                                               Protokół 

Z posiedzenia wszystkich Komisji Stałych Rady Gminy z dnia 9.01.2019r. od godz. 15.00 w                                  świetlicy Szkoły Podstawowej, ul. Czysta 1a w Białych Błotach.
  
 
W posiedzeniu uczestniczyli: Radni Rady Gminy Białe Błota, Wójt Gminy p. Dariusz Fundator, Zastępca Wójta Gminy p. Anna Jankowska- Cepak, Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Budżetu i Finansów p. Krystyna Kołodziejczak, Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych p. Monika Konopka, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska p. Anna Zdunek, Inspektor p. Anna Bączkowska i mieszkańcy Gminy Białe Błota.  

Na komisji nieobecni byli: radna Patrycja Harczenko i radny Krzysztof Kocikowski
 
Tematem posiedzenia było:
1.      Zapoznanie z prowizorium budżetu na 2019 rok.
I cześć dot. ochrony środowiska,
II część dot. inwestycji
 
2.      Omówienie materiałów na sesję zwołaną na dzień 14.01.2019r.
Projekt uchwały w sprawie:
1)      Przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
2)      Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
 
3.      Sprawy bieżące.
 
Ad. 1 Omówienie materiałów na sesję. 

Na Komisję nie zostały przedstawione propozycje wójta, które miały zostać  przedstawione radnym przed wspólnym posiedzeniem wszystkich Komisji Stałych, o co pisemny wniosek  złożył Przewodniczący Rady Gminy w dniu 4.01.2019r., aby radni mogli się zapoznać z ewentualnymi zmianami. W trakcie komisji Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych p. Monika Konopka udała się do sekretariatu szkoły w celu wykonania kserokopii zmian do budżetu na 2019 rok i zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Wójt Gminy p. Dariusz Fundator przedstawił sprawę dotyczącą zwiększenia środków na tzw. TURBO RONDO o kwotę 2.000.000 zł.
Kierownik referatu Inwestycji p. Monika Konopka omówiła wszystkie pozycje przedstawione w 35 propozycjach zmian w budżecie oraz 23 propozycje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska p. Anna Zdunek przedstawiła realizację zadań ujętych w prowizorium budżetu na 2019 rok, dotyczącym całego zakresu realizacji zadań związanych z ochroną środowiska. Radni podnosili zapytania dotyczące m. in. zmiany systemu pieców grzewczych głownie w domach mieszkańców w podeszłym wieku.
Propozycje zmian do budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały przedstawione i zostaną przegłosowane na komisjach stałych w styczniu przed sesją, zgodnie z planem.
 
Ad. 2. Omówienie projektów uchwał.
Inspektor p. Anna Bączkowska przedstawiła informację dotyczącą dwóch projektów uchwał przedstawionych w dniu 9.01.2019r. związanych z profilaktyką przeciwalkoholową i przeciwdziałaniem narkomanii, które będą przedstawione w dniu 14.01.2019r. o godz. 15.00 na sesji zwołanej na wniosek Wójta Gminy. Główną przyczyną zaistnienia ww. wniosku wójta jest termin rozpoczęcia ferii zimowych w placówkach oświatowych, podczas których mogą być realizowane zajęcia z programu finansowanego z tzw. „kapslowego”.
 
Ad. 3 Sprawy bieżące.
Mieszkańcy zajmowali także głos w sprawie ulicy Sobótki w Białych Błotach. Wyrazili swoje stanowisko po kilku spotkaniach u Wójta Gminy w przedmiotowej sprawie i czują się „oszukani” Inni mieszkańcy mówili, że to wszystko jest robione, aby przeszkadzać organowi wykonawczemu.
Na tym zakończono wspólne posiedzenie Komisji.
Prowadząca posiedzenie Komisji
 
                                                                       Prowadząca wspólne posiedzenie Komisji
                                                                       Rady Gminy Przewodnicząca Komisji Budżetu
                                                                                                    i Finansów
                                                                                              Ilona Nowakowska

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (10 stycznia 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (10 stycznia 2019, 10:13:48)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (15 stycznia 2019, 09:56:35)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 441