PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota z dnia 28.01.2019r r. od godz. 15:00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej, ul. Centralna 27 w Białych Błotach

nagranie

Protokół 
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota 
z dnia 28 stycznia 2019r. od godz. 15.00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Białych Błotach, ul. Centralna 27 
 
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Jacek Grzywacz Przewodniczący Komisji, radna Patrycja Harczenko, radna Magdalena Sznajder, radna Katarzyna Tomicka, radna Karolina Lachowicz, p. Krystyna Kołodziejczak Kierownik Referatu Budżetu, p. Andrzej Wiekierak Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. P. Bogusława Bajgot Kierownik GOPS, mieszkaniec gminy Białe Błota.
 
Na wniosek członków Komisji przewodniczący poddał pod głosowanie wyłączenie transmisji wizji na posiedzeniu komisji.
Kierownik GOPS p. Bogusława Bajgot przedstawiła projekty uchwał w sprawie:
- ustalenia zasad zwrotu wydatków za udzieloną pomoc w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku osobom i rodzinom korzystającym z pomocy społecznej, których dochód przekracza 150% kryterium ustawowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
- podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
- trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Białe Błota oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
- przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Białe Błota na lata 2019-2021
Na pytania dotyczące ww. projektów uchwał odpowiedzi udzieliła kierownik GOPS.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska p. Andrzej Wiekierak omówił projekt uchwały w sprawie zakazu używania fajerwerków, petard i innych środków pirotechnicznych
- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele,
oraz dodatkowe projekty uchwał w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka, gdzie proponuje się nadanie nazwy ulicy Okrężnej.
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Białe Błota Północny Zachód”  w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota
- w sprawie zakazu używania fajerwerków, petard i innych środków pirotechnicznych.
Komisja wnioskuje o ograniczenie fajerwerków z 3 do 2 dni.
 
Kierownik Referatu Budżetu p. Krystyna Kołodziejczak przedstawiła projekty uchwał w sprawie:
- uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019
- Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2019-2024
 
Sprawy bieżące.   
Mieszkaniec zadał pytanie nie związane z sesją.
 
Na tym zakończono posiedzenie komisji.
 
 
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków
                                                                                                i Petycji
                                                                                          Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (29 stycznia 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (29 stycznia 2019, 08:54:26)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (14 marca 2019, 13:44:14)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 802