Protokół ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Białe Błota z dnia 15.04.2019r. od godz. 13.00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej, ul. Centralna 27 w Białych Błotach

nagranie
 
 
Protokół 
ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Białe Błota z dnia 15.04.2019 r. od godz. 13.00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej, ul. Centralna 27 w Białych Błotach. 
 
W posiedzeniu uczestniczyli: Zastępca Wójta p. Anna Jankowska- Cepak Zastępca Wójta p. Mariusz Dolewski, Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Budżetu p. Krystyna Kołodziejczak, Kierownik Referatu Inwestycji p. Ewa Milik, Dyrektor GCK p. Violetta Drążkowska oraz radni Rady Gminy Białe Błota.
 
Kierownik Referatu Budżetu p. Krystyna Kołodziejczak przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019. 
 
Radna Aleksandra Lubońska zapytała o zasadność przydzielania środków na zakup drukarki 3D (załącznik Nr 2 wsparcie szkół nowoczesnej edukacji) ze środków unijnych – informacja od skarbnika. 

Radny Krzysztof Kocikowski pytał jaki jest maksymalny wskaźnik rezerwy ogólnej – rezerwa na zarządzanie kryzysowe. Dlaczego w zadaniach inwestycyjnych nie uwzględniono środków na ul. Przyrodniczą w Przyłękach.
 
Zastępca Wójta p. Anna Jankowska- Cepak odpowiedziała, że to zadanie jest uwzględnione w 3 zadaniach wnioskowanych o dofinansowanie z programu budowy dróg samorządowych. Potwierdził to Zastępca Wójta p. Mariusz Dolewski. 

Radny Sławomir Ruge pytał na jakim etapie jest zaawansowana realizacja projektu na ul. Jedlinową – projekt ma być 31.05.2019r. Kwota jest zabezpieczona i na tej podstawie została podpisana umowa. 
 
Pytania do p Dyrektor GCK dotyczące środków przeznaczonych na działalność kwota – 178 000 zł – nie zabezpiecza według p. dyrektor środków o co najmniej 50 000 zł 
 
Radna Aleksandra Lubońska złożyła wniosek, aby przedmiotową sprawę rozpatrzyć szczegółowo na następnej komisji. Rozpatrzyć dokładnie sprawę wydatków, dochodów i planu realizacji.
Pani dyrektor wyjaśniła, że aby dobrze przygotować się do realizacji zaplanowanych zadań musi mieć wiedzę jakimi będzie dysponować środkami, aby wcześniej podpisywać umowy. 

Radny Sławomir Ruge zapytał o kwotę 62 422,67 zł zmniejszającą środki przeznaczone z funduszy sołeckich, kto będzie ich dysponentem? 

Zastępca Wójta p. Anna Jankowska- Cepak poinformowała, że zgodnie z wynikami kontroli RIO instytucja kultury nie może organizować tego typu imprez sołeckich. W związku z tym kwotę tą wyodrębniono z funduszu GCK i przekazano do Urzędu Gminy do Referatu Promocji. 
 
Sołtys p. Maria Płotkowska postawiła wniosek, aby dofinansować o kwotę 2700 zł do wycieczki dla seniorów z Białych Błot. 

Radny Jacek Grzywacz zaproponował, aby zwiększyć środki dla sołectw i Klubów Seniora, aby można było to realizować na takich samych zasadach jak było to realizowane w poprzednich latach Radny Jacek Grzywacz pytał dlaczego w zadaniach inwestycyjnych znalazła się nowa ulica Myśliwska w Cielu? 

Zastępca Wójta p. Anna Jankowska- Cepak wyjaśniła, że w tym roku należałoby przygotować projekt po to, aby w przyszłym roku można było uzyskać znaczące dofinansowanie z rządowego programu budowy dróg samorządowych (może mieć dużą liczbę punktów). 

Radny Krzysztof Kocikowski zapytał o budowę placu zabaw w Cielu, jest to nowe zadanie.
Zastępca Wójta p. Anna Jankowska- Cepak odpowiedziała, że z projektu OSA istnieje możliwość dofinansowania 50%. Przedstawiła zgłoszone do projektu rządowego drogi tj: ul. Betonowa, Przyrodnicza, Sokola i Azalowa.  Jeżeli chodzi o ilość wniosków muszą być zabezpieczone środki w związku z tym należy to robić stopniowo. 
 
Wnioski:
Wniosek radnego Sławomira Ruge przekazać kwotę 22 000 zł do dyspozycji sołectw z równym podziałem na 11 sołectw.
Głosowanie: 12 radnych „za”, 0 „przeciw”, 8 radnych „wstrzymało się” 
 
Wniosek radnej Ilony Nowakowskiej kwota 15 600 zł dla GCK.
Głosowanie: 12 radnych „za”, 4 głosy „wstrzymujące” 
 
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota za 2019 rok.
Głosowanie: 16 radnych „za” 1 głos „przeciw” 
 
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Głosowanie: 16 radnych „za” 1 głos „przeciw”. 
 
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
 
                                                                       Prowadząca posiedzenie Komisji
                                                           Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów
                                                                                Ilona Nowakowska
 

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (29 kwietnia 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (29 kwietnia 2019, 13:49:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 482