Protokół z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota z dnia 25.11.2019 r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.

nagranie

Protokół 
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota 
z dnia 25.11.2019 r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a. 
  
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Przewodnicząca Komisji Magdalena Sznajder, radna Katarzyna Tomicka, radna Karolina Lachowicz, przewodniczący rady gminy Jacek Grzywacz, sekretarz gminy Ewa Galicka, mieszkaniec Pan Andrzej Klesiński. 
Nieobecna radna Patrycja Harczenko 
  
Przewodnicząca Magdalena Sznajder otworzyła posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odczytała pouczenie o ochronie danych osobowych. 
  
Tematem obrad komisji była analiza skargi złożonej 28.10.2019 r. do Biura Rady Gminy przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Parasolka. Skarga została złożona na działalność wójta Gminy Białe Błota, z powodu nieotrzymania przez organizację pozarządową zawiadomienia wójta 
o sposobie załatwienia złożonych wniosków. 
  
Radna Karolina Lachowicz odczytała treść złożonej skargi. 
  
Potwierdzono, że skarżący został poinformowany o terminie rozpatrywania złożonej skargi. 
  
Głos przekazano sekretarz gminy Ewie Galickiej. Pierwsze pismo dotyczyło naboru na stanowisko dyrektora GCK. Sekretarz poinformowała, że zarówno treść pisma jak i jego tytułu nie wskazywała, że jest to wniosek, który podlega pod art. 241 KPA. Poinformowała również, że 13.02.2019 r. odbyło się spotkanie wójta z Panią Marzanną Kreją, w którym uczestniczyła i została na nim udzielona odpowiedź w temacie zatrudnienia dyrektora GCK. Kolejne pismo w przedmiotowej sprawie zostało wysłane 20.02.2019 r. informujące o sposobie naboru na stanowisko dyrektora GCK. 
  
Przewodnicząca komisji podsumowała, że odpowiedź na wniosek została przekazana 13.02.2019 r., w związku z faktem, że odpowiedź była niesatysfakcjonująca przesłano ją ponownie 20.02.2019 r. analizując powyższe termin przekazania odpowiedzi został zachowany. 
  
Radna Karolina Lachowicz odczytała dalszą treść skargi. 
  
Sekretarz Gminy Ewa Galicka poinformowała, że złożone pismo zostało przyjęte w formie wniosku i udzielono na nie odpowiedź. 
  
Przewodnicząca komisji  Magdalena Sznajder przytoczyła terminy obu pism. Wniosek został złożony 11.06.2019 r. a odpowiedź została wysłana 08.07.2019 r. 
  
Reasumując przewodnicząca poinformowała że odpowiedzi na oba wnioski zostały udzielone w terminie i poddała zasadność skargi pod głosowanie: 
  
  
za: 0 głosów, 
przeciw: 3 głosy, 
wstrzymał się: 0 głosów. 
  
Skarga wniesiona na wójta Gminy Białe Błota została uznana za niezasadną. 
  
Przewodnicząca komisji Magdalena Sznajder odczytała mail w sprawie wycofania skargi. W związku z faktem złożenia skargi w formie pisemnej jej wycofanie należy złożyć w tym samym trybie, dlatego wniosek o wycofanie nie został przyjęty. 
  
Głos zabrał mieszkaniec Andrzej Klesiński, powiedział, że chce złożyć petycję w sprawie ulicy Cukrowej. Poinformował, że wójt podczas sesji, na której uchwalano budżet na 2019 r. obiecywał między innym realizację tej inwestycji. 
  
Przewodnicząca komisji przytoczyła wyciąg z projektu budżetu wykazujący ilościowo w jakich miejscowościach będą realizowane inwestycje. Nie zgodziła się z faktem, że realizowane są budowy dróg na których mieszkają osoby związane z wójtem bądź radą gminy. Przedstawiła stanowisko w którym jest za zrównoważonym rozwojem wszystkich sołectw w Gminie Białe Błota, a przedstawiony projekt jest tylko projektem, który nie został zatwierdzony przez radę gminy. 
  
Na tym zakończono obrady komisji 
 
 
 
Przewodnicząca Komisji
  Magdalena Sznajder

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (26 listopada 2019)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (26 listopada 2019, 10:16:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 430