Protokół ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Białe Błota z dnia 29.11.2019 r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.

nagranie

 
 
Protokół 
Ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Białe Błota z dnia 29.11.2019 r.  od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a. 
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
1.   Sławomir Ossowski  Przewodniczący Komisji,
2.   Bronisław Balcerowski, Radny Gminy,
3.   Anna Banaszek, Radna Gminy,
4.   Magdalena Burdanowska Radna Gminy,
5.   Kamilla Grzelak, Radna Gminy,
6.   Krzysztof Kocikowski, Radny Gminy,
7.   Jacek Krzyżanowski, Radny Gminy,
8.   Karolina Lachowicz, Radna Gminy,
9.   Aleksandra Lubońska Radna Gminy,
10.  Piotr Mądrzyński, Radny Gminy,
11.  Zbigniew Moroz, Radny Gminy,
12.  Ilona Nowakowska, Radna Gminy,
13.  Henryk Sykut Radny Gminy,
14.  Sławomir Ruge Radny Gminy,
15.  Magdalena Sznajder Radna Gminy,
16.  Katarzyna Tomicka Radna Gminy,
17.  Łukasz Wyszomirski Radny Gminy,
18.  Jarosław Gołębiewski Zastępca Wójta Gminy Białe Błota,
19.  Lucyna Krasulak Skarbnik Gminy,
20.  Krystyna Kołodziejczak Kierownik Referatu Budżetu i Finansów,
21.  Sonia Topolewska Kierownik Referatu Inwestycji,
22.  Maria Płotkowska Sołtys Sołectwa Białe Błota,
23.  Sebastian Tomicki Sołtys Sołectwa Łochowo,
24.  Mieszkańcy. 

Nieobecni radni: Jacek Grzywacz, Krzysztof Michalak, Patrycja Harczenko- Staszewska, Maria Wolsztyńska  
 
Komisję rozpoczął przewodniczący Sławomir Ossowski, który powitał wszystkich obecnych,
odczytał pouczenie dot. ochrony danych osobowych, następnie zaproponował następujący porządek posiedzenia połączonych komisji 
 
Temat posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Wybór sekretarza
3. Ustalenia w sprawie porządku posiedzenia
4. Przedstawienie zaplanowanych dochodów w działach, uzasadnienie, skutki wprowadzonych zwolnień z podatków osób do 26 roku życia oraz reform i podwyżek w oświacie. 
5.  Dyskusja, opinie i wnioski
6.  Wydatki, przedstawienie zaplanowanych wydatków
7.  Dyskusja, opinie i wnioski
8.  Wydatki majątkowe 
9.   Dyskusja, opinie i wnioski
10.  Dotacje, przedstawienie z uzasadnieniem
11.  Dyskusja, opinie i wnioski
12.  Fundusz sołecki, ocena propozycji 
13.  Przychody i rozchody
14.  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2020-2026
15.  Wypracowanie opinii i wniosków do prowizorium budżetowego i przekazanie do Komisji Budżetu do dnia 3.12.2019 r.
16.  Zakończenie posiedzenia. 
 
Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad. 
 
Ad. 2 Na sekretarza wybrano Sołtysa Sołectwa Łochowo p. Sebastiana Tomickiego 
 
Ad. 4 Przedstawienie zaplanowanych dochodów w działach, uzasadnienie, skutki wprowadzonych zwolnień z podatków osób do 26 roku życia oraz reform i podwyżek w oświacie.  
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak przedstawiła dochody na 2020 rok, które zostały zaplanowane w wysokości 136 200 000 zł w tym dochody bieżące 127 544 921,46 zł i dochody majątkowe to dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 8 655 078,54 zł. Wydatki 149 570 000 zł, wydatki majątkowe 24 848 296,31 zł. Różnica pomiędzy wydatkami, a dochodami  ogółem stanowi deficyt w wysokości 13 370.000 zł, są to zadania które nie mają źródła sfinansowania w dochodach własnych. Dotacje i subwencje zostały wprowadzone na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów, natomiast dotacje na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego. Wielkości dotacji, subwencji są wielkościami prognozowanymi.  Po uchwaleniu budżetu państwa gmina otrzyma prawidłowe kwoty, które w ciągu roku ulegają zmianom. Dochody własne z podatków zostały wyliczone na podstawie planu wykonania za III kwartał 2019 r. oraz przewidywanego wykonania dochodów na koniec roku. Została zaplanowana dotacja na budowę ścieżki pieszo- rowerowej, jak również dofinansowanie na budowę ul. Sokolej w Murowańcu, ul. Przyrodniczej, Viane’a  w Przyłękach i ul. Betonowej w Białych Błotach. Skarbnik Gminy przedstawiła dochody w dziale Gospodarka Mieszkaniowa. Dział 756 dochody od osób prawnych i od osób fizycznych jest  wzrost o niecałe 5% Wpływy z podatku od nieruchomości, od osób prawnych jest wzrost o 6% w dziale Oświata i Wychowanie planowane są dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje celowe, dotacje unijne na realizacje projektów, dotacje z innych gmin na dzieci z innych gmin przebywające w przedszkolach w Gminie Białe Błota. Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zostały zaplanowane wpływy dotacji unijnej na budowę kanalizacji w Lisim Ogonie, jak również wpływy z opłat  od mieszkańców za odbiór śmieci. Planowane wpływy są w wysokości 5 800 000 zł 

Radna Magdalena Sznajder pytała o dofinansowanie na zmianę użytkowania świetlicy wiejskiej na Dzienny Dom. 

Sonia Topolewska mówiła, że jest dofinansowanie na projekt. Trzeba zaadoptować cały budynek na potrzeby wniosku.
 
 
Ad. 6 Wydatki, przedstawienie zaplanowanych wydatków w działach, skutki wprowadzonych podwyżek w świetle subwencji oświatowych.
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak mówiła, że wydatki na 2020 rok zostały zaplanowane wysokości 149 570 000 zł z czego wydatki majątkowe to około 25 mln zł  i 125 mln zł wydatki bieżące. W dziale Rolnictwo i Łowiectwo zostały zaplanowane wydatki na czyszczenie, konserwacje rowów oraz wycinkę drzew. Została zaplanowana składka na rzecz Izby Rolniczej. W dziale Transport i Łączność kwota ogółem na wydatki bieżące i majątkowe to 21 263 938 zł. Została zaplanowana dotacja dla miasta Bydgoszcz na lokalny transport w wysokości 3 100 000 zł. W rozdziale drogi publiczne wydatki majątkowe i bieżące na utrzymanie dróg to kwota ponad 18 mln zł. Są to wydatki związane z budową ścieżki pieszo –rowerowej Łochowo- Drzewce, budową drogi relacji Białe Błota – Osiedle Miedzyń. Projekt i budowa ul. Sokolej, ul, Przyrodniczej w Przyłękach budowa ul Betonowej, budowa ul. Wycieczkowej w Łochowie, ul. Azalowej w Białych Błotach, rozbudowa ul. Zagajnikowej w Prądkach. Budowa ul. Zabytkowej i trzy inwestycje wprowadzone przez sołectwa.  
 
Jarosław Gołębiewski Zastępca Wójta przekazał, że ul. Azalowa weszła na listę podstawową funduszu dróg samorządowych, zostanie podpisana umowa z Wojewodą na dofinansowanie tej ulicy. 

Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak mówiła o dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa, najwyższe kwoty to kary za odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty przejmowane pod drogi  gminne. Mówiła o wydatkach inwestycyjnych tj. zakup nieruchomości w wysokości 400 000 zł. Dział 710 działalność usługowa, zaplanowano wydatki na sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego, utrzymanie cmentarza- kwota 141 000 zł. Dział informatyka- zakup sprzętu. Dział Administracja wzrost w stosunku do roku 2019 wynosi 5% wynagrodzenia, pochodne, utrzymanie obiektów, diety i utrzymanie Rady Gminy, wydatki COEiS. Dział 754 Bezpieczeństwo i Ochrona p-poż. Zaplanowana kwota 50 000 zł na Fundusz Wsparcia Policji i zakup samochodu dla Policji w Białych Błotach. Kwota 190 000 zł dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Dział 757 obsługa długu publicznego, planowane są odsetki od pożyczek i kredytów. Dział 758 różne rezerwy, należy zaplanować rezerwę ogólną i celową związaną z zarządzaniem kryzysowym. Dział Oświata i Wychowanie – wydatki na zadania bieżące i inwestycyjne tj. 48 585 788 zł. W dziale Ochrona Zdrowia zostały zaplanowane wydatki na realizację programów zdrowotnych i zwalczania narkomanii. Pomoc Społeczna to kwota 6 191 005 zł – dofinansowanie pobytu mieszkańców w Domach Pomocy. Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, zaplanowano wydatki bieżące na zużycie energii na przepompowniach wód deszczowych i utrzymanie kanalizacji deszczowej przez ZWiUK. Gospodarka Odpadami  Komunalnymi w wysokości ponad 5 mln zł. Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego została zaplanowana dotacja dla GCK w wysokości 1 229 000 zł 
 
Ad. 7 Dyskusja, opinie i wnioski. 
Radny Łukasz Wyszomirski pytał o wzrost 5% na administrację. Mówił o wzroście kosztów w GCK. Stwierdził, iż zauważono że GCK nie działa w sposób prawidłowy, wskazując że miejscowość Zielonka została pominięta przez GCK w organizacji Mikołajek.   
  
Sebastian Tomicki przekazał, że Mikołajki są  finansowane ze źródeł sołeckich. Każde sołectwo płaci 800 zł za przedstawienie. GCK nie dokłada żadnych środków. 
 
Radny Łukasz Wyszomirski stwierdził, że budżet na 2020 rok jest tragiczny, nie ma żadnych inwestycji, Kruszyn Krajeński otrzymał 20 000 zł, Zielonka nie otrzymała praktycznie nic. Oczekuje się od mieszkańców, że poprą deficyt budżetowy – nowy kredyt. Poddał pod rozważenie przez  Komisję Budżetu, czy  potrzebna jest rozbudowa Ośrodka GCK. 

Sonia Topolewska przekazała, że rozbudowywany jest budynek szkoły o budynek GCK.                         Z działaniami dot. rozbudowy, nadbudowy są dofinansowania, natomiast na budowę nowych budynków wolnostojących nie ma dofinansowania. 

Radna Magdalena Sznajder mówiła o niedostatecznym funkcjonowaniu świetlicy w Cielu. 
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak odniosła się do 5% wzrostu w administracji w Urzędzie Gminy, co związane jest m.in. z zaplanowanymi na 2020 rok odprawami emerytalnymi i jubileuszówkami. Z Biura Rady Gminy wpłynął zwiększający o 25% wydatki. Został zaplanowany wzrost diet.
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Henryk Sykut stwierdził, że nie wie kto zaplanował taki wzrost.        
 
Radny Bronisław Balcerowski pytał, czy został złożony pisemny wniosek dot. zwiększenia środków na diety radnych i sołtysów.
 
Sołtys Sebastian Tomicki stwierdził, że w budżecie nie zostało nic ujęte z wniosku sołectwa Łochowo.
Jarosław Gołębiewski Zastępca Wójta mówił, że muszą zostać zakończone  inwestycje, które zostały rozpoczęte. Należy brać pod uwagę inwestycje, które są dofinansowane. Przedstawił zaplanowane inwestycje.
Radny Łukasz Wyszomirski stwierdził, że nie ma w budżecie nowych inwestycji. Pytał o koszt                 ul Kwiatowej  w Kruszynie Krajeńskim.
Jarosław Gołębiewski Zastępca Wójta przekazał, że dot. to aktualizacji dokumentacji. Wszystkie wnioski otrzymały dofinansowanie. 
 
Radna Magdalena Sznajder stwierdziła, że fundusz sołeckie powinien być przeznaczony dla mieszkańców, a nie na wykonywanie projektów.
 
Radna Anna Banaszek pytała, czy konieczny jest dofinansowanie zakupu kolejnego auta dla Policji. 
 
Radna Aleksandra Lubońska pytała, czy potrzebna jest rozbudowa GCK. Proponowała, aby GCK przenieść do świetlicy w Cielu, a obecnie zajmowane pomieszczenie przez GCK przeznaczyć na świetlice w Białych Błotach. Rozbudowa pomieszczeń dla GCK spowoduje ograniczenie zewnętrznej przestrzeni dla dzieci.
Sonia Topolewska przekazała, że koszt projektu wyniósł około 35 000 zł, zostanie przygotowany wniosek na dofinansowanie.  
 
Radny Jacek Krzyżanowski mówił o braku miejsc parkingowych wokół szkoły.
Jarosław Gołębiewski Zastępca Wójta stwierdził, ze  miejsca parkingowe można by było uzyskać kosztem zieleni wzdłuż ul. Czystej. 
 
Radna Aleksandra Lubońska pytała o ul. Azalową. 
 
Radny Sławomir Ruge pytał, czy prowizorium budżetu zostało zaopiniowane przez RIO. 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak poinformowała, że RIO ma 30 dni na wydanie opinii. 

Radna Anna Banaszek złożyła wniosek w sprawie zdjęcia kwoty 50 000 zł z zakupu samochodu dla Policji i przeznaczenia tych środków na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. 

Radna Karolina Lachowicz złożyła wniosek o zdjęcie kwoty 500 000 zł z rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej na budowę GCK z przeznaczeniem na projekt  ul. Orzechowej w Zielonce. 
Przewodniczący Komisji Sławomir Ossowski prosił aby wnioski w formie pisemnej kierować do Komisji Budżetu i Finansów. 

Następnie głos zabrał mieszkaniec, który  mówił o braku ogrodzenia na cmentarzu w Białych Błotach i o braku nawierzchni na  ul. Cukrowej 

Jarosław Gołębiewski Zastępca Wójta mówił, że jeżeli chodzi o cmentarz to nie było żadnego projektu, była samowola budowlana. Obecnie musi być zrobiony projekt, pozwolenie. Ogrodzenie zostało rozebrane w celu zrobienia śmietnika, na który też nie było projektu ani pozwolenia. Zapewnił, że będzie zrobione ogrodzenie wraz z parkingiem oraz ścieżką. Na ul. Cukrową jest projekt z nawierzchnią tłuczniową. Pan Gołębiewski  przekazał, że nie pozwoli na wykonanie nawierzchni tłuczniowej, obecnie Gmina płaci za to zadanie dwa razy. Stwierdził, że należy zmienić projekt dot. nawierzchni ul. Cukrowej. Proponował, aby sporządzić listę kilku inwestycji, które według radnych są priorytetowe i w miarę oszczędności wprowadzać inwestycje do budżetu. Jako przykład podał ul. Iglastą. 
Mieszkaniec wnioskował o wyjaśnienie, kto jest administratorem cmentarza.  Uważa, że słowa Zastępcy Wójta, iż jest administratorem cmentarza są nie na miejscu i prosił o sprostowanie. 
Jarosław Gołębiewski Zastępca Wójta przekazał, że zarządcą cmentarza jest ZWiUK. 
  
Ad. 12. Fundusz sołecki, ocena propozycji 
Kierownik Referatu Budżetu p. Krystyna Kołodziejczak mówiła, że fundusz sołecki jest zgodny z uchwałami podjętymi przez sołectwa. 

Sołtys Sołectwa Łochowo p Sebastian Tomicki zwrócił uwagę na zapis, że scena w Łochowie ma być na terenie boiska piłkarskiego.    

Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak przekazała, że niektóre sołectwa dokładnie nie określają miejsca. We wniosku Sołectwa  Łochowa była budowa sceny.  

Sołtys Sołectwa Łochowo p Sebastian Tomicki mówił, że została wskazana  lokalizacja przy ul. Dębowej. 
Radna Aleksandra Lubońska proponowała, aby zdjąć zwiększoną kwotę na wypłatę diet dla radnych. 
Sołtys Sołectwa Białe Błota p. Maria Płotkowska mówiła, że we wcześniejszych latach były organizowane wyjazdy z udziałem kombatantów, seniorów i za autobus płaciła Gmina, a obecnie Gmina nie płaci. 
Przewodniczący komisji p. Sławomir Ossowski zwrócił uwagę, że zgodnie z uchwałą wnioski do Komisji Budżetu odnośnie budżetu mogą składać inne komisje, a nie mieszkańcy. 
Ad. 13 Przychody i rozchody 

Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak poinformowała, że przychody zaplanowane w budżecie, wynikające z WPF to kwota 20 764 634 zł, są to kredyty na sfinansowanie deficytu w wysokości 13 370 000 zł oraz kredyt na spłatę kredytu w wysokości 7 394 634 zł. Po zaciągnięciu ww kredytu przewidywana kwota długu na koniec 2020 roku to 41 763 018,04 zł. 
Poinformowała, że wpłynął wyrok Sądu dot. podatnika. Wyrok dla Gminy jest niekorzystny, Gmina musi zwrócić należność z odsetkami ustawowymi liczonymi od 2013 roku. Wójt będzie próbował negocjować rozłożenie kwoty na raty. Łącznie Gmina będzie musiała zwrócić około 5 mln zł 
 
Wiceprzewodniczący Rady p. Henryk Sykut zwrócił uwagę na wzrost w stosunku do roku 2019 wydatków bieżących, które wynoszą  124 721 000 zł. Prosił o wyjaśnienie wzrostu tej kwoty.
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak  mówiła, że są to wydatki na pomoc społeczną i oświatę.  
Radna Magdalena Sznajder rozpoczęła dyskusję na temat wadliwej kanalizacji w Łochowie, która  jest niebezpieczna dla mieszkańców. 

Zastępca Wójta p. Jarosław Gołębiewski mówił, że problemy z przekroczeniem norm polegają na tym, że są zalegania. Główne magistrale zostały wykonane zgodnie z projektem obejmującym  40 sektorów, które miały być podłączone do magistral, a podłączono 10. Zdaniem Zastępcy Wójta stanowisko ZWiUK jest grubo przesadzone. Wydano opinię, że kanalizacja w zasadzie nie powinna działać, a działa.    
Radna Magdalena Sznajder przekazała, że mieszkańcy mają problem ze strony ZWiUK z podłączeniem się do kanalizacji. 

Radny Sławomir Ruge pytał, czy jest wypracowana koncepcja naprawy odcinków kanalizacji w Łochowie, na których zaplanowane jest wybudowanie ulic. Dodał, że zaplanowane są środki w budżecie na rozbudowę wodociągu i rozbudowę hydroforni w Cielu. 

Radny Piotr Mądrzyński zaproponował, aby nie budować dróg w Łochowie, a środki przeznaczyć na wodociąg w Łochowie. 
Radny Łukasz Wyszomirski pytał, czy Gmina w jakiś sposób zabezpiecza się na spłatę zwrotu podatku związanego z wyrokiem Sądu. 

Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak mówiła, że Wójt będzie prowadził rozmowy z firmą. Na pewno zostanie zapłacone to, co jest zgodne z wyrokiem. Podatki zwraca się z dochodów bieżących. 
Ustalono termin kolejnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów na dzień 5.12.2019 r.  o godz. 15.00 
Na tym zakończono posiedzenie komisji.
 
 
    Prowadzący wspólne posiedzenie Komisji
Przewodniczący Komisji Budżetu
i Finansów
 
Sławomir Ossowski
 
                                                          
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (11 grudnia 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (11 grudnia 2019, 12:10:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 377