Protokół z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota z dnia 20.01.2020 r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.

nagranie
Protokół 
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota 
z dnia 20.01.2020 r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a. 
 
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Przewodnicząca Komisji Magdalena Sznajder, radna Patrycja Harczenko- Staszewska, radna Katarzyna Tomicka, radna Karolina Lachowicz, radna Anna Banaszek, Zastępca Wójta p. Jarosław Gołębiewski, Kierownik Referatu Budżetu p. Krystyna Kołodziejczak, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Andrzej Wiekierak,  Sołtys Sołectwa Łochowo p. Sebastian Tomicki, Redaktor Naczelna Czasopisma Białe Błota info p. Marzanna Kreja, mieszkaniec. 
  
Przewodnicząca Magdalena Sznajder otworzyła posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,  powitała wszystkich zebranych i odczytała pouczenie o ochronie danych osobowych. 
Następnie przedstawiła tematykę posiedzenia Komisji. 
  
1. Podsumowanie  działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019 rok. 
2. Rozpatrzenie petycji. 
  
Ad. 2 
Przewodnicząca Magdalena Sznajder przekazała, że petycja nie wpłynęła do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Wnioskodawcy petycji zostanie udzielona odpowiedź od Przewodniczącego Rady Gminy. Następnie odczytała treść proponowanej odpowiedzi, z której wynika, że na terenie Gminy Białe Błota nie funkcjonuje szpital jako jedna z najważniejszych jednostek organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej.  W związku z powyższym uznaje się petycję za bezzasadną. 
W odpowiedzi na petycję dot. zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w gminie miejsca, gdzie możnaby bezpłatnie parkować. Z odpowiedzi wynika, że na terenie Gminy Białe Błota nie zostały utworzone strefy płatnego parkowania. W związku z tym złożoną petycję uznaje się za bezzasadną. 

Ad. 1 
Przewodnicząca Magdalena Sznajder przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2019 roku. 
  
Redaktor Naczelna Czasopisma Białe Błota info p. Marzanna Kreja mówiła, że Komisja powinna rozpatrzeć petycję dot. intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.  
  
Przewodnicząca Magdalena Sznajder stwierdziła, że ta petycja nie wpłynęła do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Następnie przeszła do omówienia projektów uchwał na sesję Rady Gminy. 
  
-Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/133/2007 Rady Gminy Białe Błota w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 
Zastępca Wójta p. Jarosław Gołębiewski stwierdził, że od lat zauważalny jest spadek wpłat dokonywanych przez mieszkańców bezpośrednio do sołtysów. W związku z powszechną dostępnością do bankowości internetowej, jak również jeżeli chodzi o bezpieczeństwo  sołtysów, którzy pobierają pieniądze od mieszkańców w określonych dniach, proponuje się uchylić uchwałę z 2007 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 
  
Przewodnicząca Magdalena Sznajder pytała, czy na ten temat zostały przeprowadzone rozmowy z sołtysami. 
  
Zastępca Wójta p. Jarosław Gołębiewski odpowiedział, że m. in sołtys Murowańca stwierdził, że w zeszłym roku pobrał jedną wpłatę. 
  
Sołtys Sołectwa Łochowo p. Sebastian Tomicki stwierdził, że część mieszkańców opłaca  podatek u sołtysa. Wpływy wynoszą około 9 tys zł. kwartalnie. 
  
Przewodnicząca Magdalena Sznajder ponownie pytała z jakimi innymi sołtysami została przeprowadzona rozmowa na ten temat.   
Zastępca Wójta p. Jarosław Gołębiewski mówił, że nie posiada informacji na ten temat.   
  
-Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Programów zdrowotnych realizowanych na terenie Gminy Białe Błota na lata 2020-2025. 
Zastępca Wójta p. Jarosław Gołębiewski przedstawił projekt uchwały informując, że zostaną wdrożone trzy nowe programy, a  dwa programy będą kontynuowane z poprzedniego roku. 
  
-Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2020. 
Krystyna Kołodziejczak Kierownik Referatu Budżetu poinformowała, że zostały przesłane radnym dwie autopoprawki, jedna dotyczy treści uchwały, natomiast druga zmiany treści uzasadnienia. W związku z otrzymaniem środków zewnętrznych w wysokości  1 844 039,22 zł zwiększa się dochody i wydatki o tą kwotę. Są to środki przeznaczone na ścieżkę i na termomodernizację ŚDS oraz świetlicy  „Małgosia”. 
  
Redaktor Naczelna Czasopisma Białe Błota info p. Marzanna Kreja  pytała o kwotę 1 mln zł odsetek. 
  
Krystyna Kołodziejczak Kierownik Referatu Budżetu mówiła, że dyspozycja została oddana do przelewu, bank nie przelał tych pieniędzy, pozostały one na koncie jako wolne środki. Obecnie aby zapłacić, odsetki zostaną ściągnięte z dotacji dla jednostek niepublicznych. 
    
Redaktor  p. Marzanna Kreja  pytała o nierealizowany Program Asystent. Mówiła, że w grudniu przez Wójta i przez Skarbnika została podpisana umowa. W umowie pieniądze zostały zagwarantowane na dzień 30.04- I transza za całe półrocze. Obecnie jest problem, aby wprowadzić środki. GOPS nie wykonuje tego programu, ponieważ nie ma pieniędzy. Jedynym działaniem, które podjął GOPS to jest ogłoszenie o zgłoszeniu do programu. 
  
-Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2020-2026. 
Krystyna Kołodziejczak Kierownik Referatu Budżetu  przekazała, że zmiana w WPF  polega na zwiększeniu środków na zadanie: modernizacja i budowa oświetlenia na terenie Gminy Białe Błota w roku 2021. 
  
Zastępca Wójta Jarosław Gołębiewski  dodał, że jest to dofinansowanie z ZIT, w budżecie należy zaplanować pełną kwotę. Zostanie zmodernizowane oświetlenie na terenie gminy i  dołożone dodatkowe punkty świetlne. Nastąpi przejście z oświetlenia sodowego na led.   
  
-Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Białe Błota w roku 2020. 
-Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłaty w roku 2020 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 
Krystyna Kołodziejczak Kierownik Referatu Budżetu  mówiła, że powyższe uchwały wynikają z faktu, że budżet został uchwalony z deficytem. 
  
Redaktor p. Marzanna Kreja pytała o kredyt na zaciągnięcie deficytu, czy  jest to kredyt na inwestycje?   
  
Krystyna Kołodziejczak odpowiedziała, że na inwestycje. 
  
Redaktor p. Marzanna Kreja pytała, czy w sytuacji kiedy radni np. wstrzymaliby się od podjęcia  uchwały  będą  zrealizowane  inwestycje.   
  
Zastępca Wójta Jarosław Gołębiewski odpowiedział, że kredyt jest brany pod wydatki inwestycyjne. Dochody budżetowe pokrywają  tzw. wydatki bieżące. Jeżeli mają być wykonane inwestycje to musi zostać zaciągnięty kredyt. Część inwestycji jest dofinansowana ze środków zewnętrznych. Zanim Gmina otrzyma środki zewnętrzne inwestycja musi być wykonana. Jeżeli uchwała nie zostanie przegłosowana przez radnych wówczas pewne inwestycje na które nie zostały podpisane umowy zostaną usunięte z programu. Na  finansowanie inwestycji mocno zaawansowanych trzeba  będzie znaleźć fundusze w bieżącym budżecie    
  
Redaktor p. Marzanna Kreja pytała, czy w przeszłości były brane kredyty na konkretne inwestycje? 
  
Krystyna Kołodziejczak odpowiedziała, że tak. Dodała, że nie można wziąć kredytu na bieżące utrzymanie gminy. Następnie  przedstawiła zaplanowane inwestycje. 
  
Redaktor p. Marzanna Kreja pytała, czy są inne tego typu inwestycje, które nie są finansowane z kredytu? 
  
Krystyna Kołodziejczak odpowiedziała, że są to wszystkie pozostałe tak jak: zakup kontenera usytuowanego w Łochowicach, budowa ścieżki pieszo- rowerowej, budowa ul. Betonowej, rozbudowa ulicy Zagajnikowej w Prądkach, zakup równiarki drogowej, budowa ul. Zabytkowej w Przyłękach, budowa ul. Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim, projekt budowy ul. Orzechowej w Zielonce, projekt budowy ul Pogodnej w Cielu, projekt i budowa ul. Łąkowej w Łochowicach, projekt i budowa ul. Czereśniowej w Łochowie, projekt i budowa ul. Słonecznej w Lisim Ogonie.   
  
Redaktor p. Marzanna Kreja pytała o łączna kwotę inwestycji niefinansowanych z kredytu. 
  
Przewodnicząca Komisji Magdalena Sznajder odpowiedziała, że jest to kwota 4 322 008,64 zł. 
  
-Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych. 
-Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie w ramach odszkodowania nieruchomości zamiennej. 
  
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Andrzej Wiekierak omówił ww projekty uchwał. 
  
Radna Katarzyna Tomicka mówiła o braku możliwości dostarczenia w ciągu roku  większej ilości niż 4 szt. zużytych opon do PSZOK-u. 
  
Redaktor  p. Marzanna Kreja pytała o realizację sprzątania ulic i o kwotę zaplanowaną na to zadanie. 
  
Zastępca Wójta Jarosław Gołębiewski przekazał, że jest to kwota zapisana w bieżącym utrzymaniu dróg. 
  
Radna Magdalena Sznajder mówiła, że w Cielu zgłaszane są ulice, które wymagają oczyszczenia i jest to wykonywane. 
  
Redaktor p. Marzanna Kreja pytała o inwestycję, która miałaby powstać i być zagrożeniem dla środowiska w Lisim Ogonie. 
  
Zastępca Wójta Jarosław Gołębiewski mówił, że firma Taro nie jest właścicielem gruntu. Nieruchomość została zbyta przez firmę Taro na rzecz innego podmiotu. Z informacji wynika, że ten podmiot nie planuje żadnych inwestycji, które mogłyby stanowić zagrożenie dla środowiska.   
Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

 
 
Przewodnicząca Komisji
  Magdalena Sznajder                   

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (31 stycznia 2020)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (31 stycznia 2020, 12:44:43)

Ostatnia zmiana: Łukasz Czyżewski (3 lutego 2020, 10:13:45)
Zmieniono: dodanie protokołu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 463