Protokół z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota z dnia 06.02.2020 r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.

nagranie cz. 1
nagranie cz. 2


Protokół 
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota 
z dnia 06.02.2020 r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a. 
 
  
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Przewodnicząca Komisji Magdalena Sznajder, radna Patrycja Harczenko-Staszewska, radna Katarzyna Tomicka, wójt Gminy Białe Błota Dariusz Fundator, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami 
i Ochrony Środowiska Andrzej Wiekierak, radca prawny Maciej Dalka, Sołtys Sołectwa Łochowo p. Sebastian Tomicki, Redaktor Naczelna Czasopisma Białe Błota info p. Marzanna Kreja, Pani Magdalena Galarda, inspektor Adam Ryfa, radca prawny Katarzyna Gęsikowska-Pałuka, p.o. kierownika Referatu Podatków i Opłat Beata Kruszka. 
  
Nieobecna radna Karolina Lachowicz. 
  
Przewodnicząca Magdalena Sznajder otworzyła posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji, powitała wszystkich zebranych i odczytała pouczenie o ochronie danych osobowych. 
Następnie przedstawiła tematykę posiedzenia Komisji. 
  
Przewodnicząca komisji przedstawiła skargę złożoną przez redaktor naczelną Czasopisma Białe Błota info p. Marzannę Kreję na działalność wójta, która dotyczyła blokowania połączeń telefonicznych, bądź wyciszania ich w sekretariacie oraz nieudzielania informacji publicznej. 
  
Głos zabrała redaktor naczelna Czasopisma Białe Błota info p. Marzanna Kreja. Dokonała sprostowania odczytanej skargi. Jeżeli chodzi o nieudzielanie odpowiedzi na informację publiczną, to dotyczy to braku oznaczania odpowiedzi numerami redakcyjnymi wniosków. Jest to ważne dla działalności redakcji z uwagi na potrzebę weryfikacji, czy taka odpowiedź została w ogóle udzielona i jakiego zapytania dotyczyła. Pani Redaktor podkreśliła, że w drugiej połowie ubiegłego roku sytuacji, w których odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej były niepełne oraz nieoznaczone numerami było mnóstwo. Brak numeracji w odpowiedziach na wnioski jest celowym działaniem, żeby zgubić wątek oraz utrudnić stwierdzenie jaki element wniosku wg. urzędu nie był informacją publiczną. W dniu 09.01.2020 r. odbyło się spotkanie z sekretarz gminy, która stwierdziła, że nie musi prowadzić numeracji zgodnie z prośbą redakcji. Została złożona prośba o uzupełnienie, bądź doprecyzowanie odpowiedzi na złożone wnioski o udostępnienie informacji publicznej, do dnia dzisiejszego nie ma na tą prośbę odpowiedzi. 
Kolejny aspekt, który poruszyła Pani Redaktor jest odbieranie telefonów przez pracowników urzędu. Przytoczyła informację z sesji, która odbyła się w lutym 2019 r. podczas której poinformowała o zakazie telefonowania redakcji do urzędu. Od miesiąca sierpnia nie było możliwości dodzwonienia się do sekretariatu zarówno z numeru komórkowego jak również stacjonarnego. W sytuacji, gdy został zmieniony nr telefonu na zastrzeżony, to pracownik sekretariatu odebrał telefon. W jednej z uzyskanych odpowiedzi pracownik sekretariatu poinformował, że zgłosił zaistniałą sytuację informatykowi, ponieważ prawdopodobnie jest to problem techniczny. Informatyk urzędu zaprzeczył jakoby informacja o problemie z połączeniami została do niego zgłoszona. Pani Redaktor powiedziała, że dokonała weryfikacji połączeń telefoniczny. Dzwoniąc do sekretariatu zostało stwierdzone, że telefon został wyciszony, co zostało nagrane przez redakcję. Ponadto podczas rozmowy z pracownikiem Biura Obsługi Klienta uzyskała odpowiedź, iż wójt zakazał łączenia połączeń z Panią Marzanną Kreją. Podczas kolejnych rozmów pracownik BOK sugerował, że to nie od niego zależy łączenie rozmów, ponieważ takie otrzymał polecenie. Pani Redaktor skwitowała to stwierdzeniem, że jest to tłumienie krytyki prasowej, o czym niejednokrotnie informowała i zaproponowała odtworzenie nagrania, które ukazuje sytuację nieodbierania połączeń w sekretariacie. 

Radca prawny Maciej Dalka zapytał, czy osoby będące na nagraniu wyraziły na to zgodę? 

Pani Redaktor odpowiedziała, że nie nagrywała tego prywatnie, co jako radca prawny powinien rozgraniczyć taką sytuację. Orzecznictwo sądów dopuszcza nagrywanie urzędników.  

Radca prawny Maciej Dalka zapytał, czy osoby będące na nagraniu zostały poinformowane 
o nagrywaniu? 

Pani Redaktor odpowiedziała że nie, ponieważ są urzędnikami. 

Radca prawny Maciej Dalka wyraził swój pogląd, że takie nagranie jest nielegalne. 

Pani Redaktor wyraziła swój pogląd, że radca prawny nie ma racji, ponieważ to nie była osoba prywatna, tylko urzędnik. 

Przewodnicząca komisji poprosiła wójta aby ustosunkował się do sytuacji związanej z nieodbieraniem połączeń telefonicznych i czy wydał takie polecenie? 

Wójt gminy Dariusz Fundator odpowiedział, że nie wydawał takiego polecenia. Jedyne polecenie, które wydał osobie, obsługującej sekretariat, to aby nie łączono rozmów telefonicznych w sytuacji, gdy odbywa się spotkanie w gabinecie. Żadne inne polecenia w tego typu sprawach nie zostały wydane. Wójt zaznaczył, że jeżeli taka sytuacja miała miejsce, to była to sprawa incydentalna. Nadmienił również że praca w sekretariacie nie polega wyłącznie na odbieraniu telefonów, pracownicy wykonują również szereg innych czynności o charakterze administracyjno-biurowym. W okresie od stycznia do dnia dzisiejszego pracownicy sekretariatu zarejestrowali 3600 sztuk korespondencji. Praca w sekretariacie ma złożony i dynamiczny charakter, nawet jeżeli przez nieuwagę taki incydent miał miejsce, to jest to nieświadome działanie. 

W związku z wypowiedzią wójta Pani Redaktor, złożyła wniosek o zawieszenie rozpatrywania skargi. Na następne posiedzenie komisji redakcja przygotuje pełny materiał. 

Przewodnicząca komisji poprosiła o wykonanie telefonu do sekretariatu. Natomiast Pani Redaktor stwierdziła, że dzwoniąc w tej chwili będzie można odnieść mylne wrażenie, z uwagi na fakt prowadzenia obrad komisji w tej chwili. 

Pani Magdalena Galarda poinformowała, że posiada nagranie w którym pracownik sekretariatu informuje, że nieodbieranie połączeń jest realizowane na polecenie wójta. 

Przewodnicząca komisji zapytała, czy zostało zadane pytanie pracownikowi sekretariatu dlaczego nie odbiera telefonu? Pani Magdalena Galarda powiedziała, że padła odpowiedź: takie jest polecenie wójta. 
Przewodnicząca komisji poprosiła, aby na komisję przybył pracownik sekretariatu. 

Wójt zwrócił uwagę, że nie jest to konieczne, ponieważ po każdej ze stron będzie to oświadczenie woli. 

Radca prawny zasugerował, aby doprecyzować skargę i wskazać jakie normy prawne zostały naruszone. Zadał pytanie, czy w związku z ta sytuacją mają być ukarani pracownicy? 

Pani Redaktor powiedziała, że właśnie dlatego z tą skargą była u wójta, ale została przekierowana do Komisji Skarg Wniosków i Petycji. Ponadto powiedziała, że redakcja z uwagi na duży natłok pracy jest przygotowana na dzisiejsza komisję fragmentarycznie od strony najważniejszych faktów. 

Radca prawny poprosił o sformułowanie zarzutów skarg, ponieważ stopień ogólności wielowątkowości, które zostały poruszone nie daje dokonać oceny. Radca prawny zapytał ile zostało złożonych wniosków do urzędu, ponieważ redakcja wskazuje, że ma problem z odczytaniem odpowiedzi, ale może też być problem z panowaniem nad udzielaniem odpowiedzi. Radca prawny podzielił pogląd, że łatwiej jest gdy numer sprawy jest nadany, ale wszystkie urzędy pracują na swoich numerach spraw. 

Pani Redaktor przedstawiła przykłady odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej. 

Przewodnicząca komisji w związku z propozycją redakcji przełożenia terminu rozpatrywania skargi wyznaczyła nowy termin na 30.03.2020 r. celem doprecyzowania skargi. 
  
Przewodnicząca komisji zarządziła przerwę. 
  
Po przerwie wznowiono obrady komisji, gdzie rozpatrywano skargę przekierowaną przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Pełnomocnikiem skarżącej była Pani radca prawny Katarzyna Gęsikowska-Pałuka, z uwagi na brak możliwości stawiennictwa skarżącej na posiedzeniu komisji. 

Przewodnicząca komisji poinformowała, że skarga dotyczy między innymi uchylania się od płacenia podatku, a komisja nie jest organem, który weryfikuje takie zdarzenia. Przewodnicząca poprosiła o informacje, czy dotarło zawiadomienie o uchylaniu się od podatku do urzędu? 

P.o. kierownika Referatu Podatków i Opłat Beata Kruszka powiedziała, że wpłynęło w tej sprawie pismo i zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające, natomiast nic więcej w tej sprawie nie można powiedzieć, ponieważ sprawa jest objęta tajemnicą skarbową. 

Radca prawny Katarzyna Gęsikowska-Pałuka zwróciła uwagę, że skarżąca nie otrzymała odpowiedzi na swoje pismo. 

Przewodnicząca komisji poinformowała, że komisja nie może się zająć sprawą dotyczącą uchylania się od płacenia podatków, a pracownicy referatów nie mogą udzielić na ten temat informacji. 

P.o. kierownika Referatu Podatków i Opłat Beata Kruszka powiedziała, że nie było odpowiedzi na przedmiotowe pismo z uwagi na fakt, iż w tym piśmie trzeba by było użyć danych objętych tajemnicą skarbową. 

Radca prawny Maciej Dalka sugeruje, że odpowiedź w tej sprawie powinna być wystosowana chociażby z treścią objęciu tych informacji tajemnicą skarbową. 

Radca prawny Katarzyna Gęsikowska-Pałuka przedstawiła sytuację, z której wynika, 
że mieszkaniec gminy uchyla się od płacenia podatków. 

Radca prawny Maciej Dalka podkreślił, że komisja nie ma kompetencji do oceny jednostkowej sytuacji związanej z uchylaniem się od płacenia podatków. Jeżeli w ocenie skarżącej taka sytuacja miała miejsce należy ją zgłosić do organów ścigania. 

Przewodnicząca komisji poinformowała, że kolejna cześć skargi obejmowała działalność 
na terenie objętym strefą ochronną ujęcia wody. 

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Andrzej Wiekierak przedstawił jak została ustanowiona strefa ujęcia wody oraz scharakteryzował jej funkcjonowanie. Kierownik referatu omówił przebieg kontroli w przedmiotowym gospodarstwie. 

Przewodnicząca komisji pyta, kiedy ostatni raz była przeprowadzona kontrola w zakresie respektowania strefy ochronnej? Kierownik referatu odpowiedział, że kontrola odbyła się w dniu dzisiejszym. 

Radca prawny Katarzyna Gęsikowska-Pałuka zaznaczyła, że zakazem wypasania zwierząt objęci są wszyscy na terenie objętym strefą ochronną i strefa nie podlega monitoringowi ilości wypasanych zwierząt tylko zakazowi. 

Radca prawny Maciej Dalka zwrócił uwagę, że jest to właściwy moment aby stwierdzić, kto powinien kontrolować strefę. Została ona utworzona przez wojewodę i to on posiada narzędzia i możliwości nakładania kar za jej nieprzestrzeganie za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 

Radca prawny Katarzyna Gęsikowska-Pałuka zawęziła skargę do braku odpowiedzi na pismo  z dnia 27.09.2020 r. (wpływ do urzędu 07.10.2019 r.). 
  
Przeprowadzono głosowanie w sprawie ograniczenia skargi do braku odpowiedzi na pismo 
Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na ograniczenie skargi. 
  
Wszyscy obecni członkowie komisji uznali skargę w zakresie braku odpowiedzi na złożone pismo za zasadną. 
  
Na tym zakończono posiedzenie komisji. 
 
Przewodnicząca Komisji
   Magdalena Sznajder

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (13 lutego 2020)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (13 lutego 2020, 15:32:41)

Ostatnia zmiana: Łukasz Czyżewski (18 lutego 2020, 08:36:50)
Zmieniono: dodanie protokołu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 619