Protokół ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Białe Błota z dnia 20.04.2020 r. od godz. 15.00 w trybie zdalnym.

nagranie
Protokół 
Ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Białe Błota z dnia 20.04.2020 r. 
od godz. 15.00 w trybie zdalnym. 
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
1. Sławomir Ossowski Przewodniczący Komisji,
2. Bronisław Balcerowski Radny Gminy,
3. Anna Banaszek, Radna Gminy,
4. Magdalena Burdanowska Radna Gminy,
5. Kamilla Grzelak Radna Gminy,
6. Karolina Lachowicz Radna Gminy,
7. Aleksandra Lubońska Radna Gminy,
8. Piotr Mądrzyński Radny Gminy,
9. Krzysztof Michalak Radny Gminy,
10. Zbigniew Moroz Radny Gminy,
11. Ilona Nowakowska Radna Gminy,
12. Sławomir Ruge Radny Gminy,
13. Henryk Sykut Radny Gminy,
14. Magdalena Sznajder Radna Gminy,
15. Katarzyna Tomicka Radna Gminy,
16. Maria Wolsztyńska Radna Gminy,
17. Łukasz Wyszomirski Radny Gminy,
18. Dariusz Fundator, Wójt Gminy Białe Błota,
19. Krystyna Kołodziejczak Kierownik Referatu Budżetu i Finansów,

Nieobecni radni: Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski

Temat posiedzenia:
Omówienie materiałów na XXV Sesję Rady Gminy.
 
Posiedzenie Komisji otworzył Pan Sławomir Ossowski Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. W związku z zdalnym trybem prac przewodniczący komisji sprawdził obecność radnych. 
  
Kierownik Referatu Budżetu Krystyna Kołodziejczak przedstawiła projekty uchwał, które mają być podjęte na XXV Sesji Rady Gminy. 

Głos zabrała radna Maria Wolsztyńska, pytała skąd się biorą tak duże zmiany w budżecie dotyczące placówek oświatowych? 

Kierownik Referatu Budżetu Krystyna Kołodziejczak odpowiedziała, że wynika to z rotacji dzieci uczęszczających zarówno do przedszkoli prywatnych jak i publicznych. Ponadto jedno z przedszkoli zostało przekształcone z prywatnego na publiczne, co za tym idzie muszą być dokonane zmiany źródła finansowania placówek. 

Głos zabrała radna Magdalena Sznajder. Zadała pytanie w sprawie przeznaczenia 20 tys. zł na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Osiedle w Cielu. 

Wójt Gminy Dariusz Fundator odpowiedział, że te środki zostaną przeznaczone na aktualizację projektu. 

Radna Magdalena Sznajder pytała o środki wprowadzone na zadanie: udzielenie dotacji na schroniska udzielające schronienia osobom bezdomnym na terenie Gminy Białe Błota w kwocie 46 tys. zł. Kto będzie dysponował środkami? Czy będzie mógł z tych środków cały czas korzystać? 

Wójt Gminy Dariusz Fundator odpowiedział, że środki zostaną przeznaczone do dyspozycji GOPS-u, ponieważ będzie on dysponentem środków do instytucji, które będą przyjmowały osoby bezdomne do opieki. 

Radna Magdalena Sznajder pyta w jakie schroniska zapewniają schronienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Białe Błota? 

Wójt Gminy Dariusz Fundator odpowiedział, że jest to głównie pytanie GOPS-u. Ta jednostka będzie organizowała konkurs na podstawie, którego zostanie wyłoniony wykonawca. 

Na chwilę obecną nie ma jeszcze podpisanej umowy. Jest to działalność, która została uruchomiona w bieżącym roku, natomiast w poprzednich latach było to realizowane inaczej. 

Radna Magdalena Sznajder zwróciła uwagę, że w związku z panującą epidemią koronawirusa to zadanie powinno być priorytetem. 

Wójt Gminy Dariusz Fundator poinformował, że zmieniły się zasady finansowania tych zadań w bieżącym roku. 

Radna Magdalena Sznajder powiedziała, że jest już połowa kwietnia i te zadania powinny być dawno zrealizowane. 

Wójt Gminy Dariusz Fundator odpowiedział, że tylko Pani Radna Magdalena Sznajder tak twierdzi. 

Radny Henryk Sykut poruszył temat zapłaty wyroku sądowego w kwocie 278 374,00 zł. Prosił o rozwinięcie sprawy, ponieważ radni nie wiedzą czego ona dotyczy. 

Wójt Gminy Dariusz Fundator odpowiedział, że są to sprawy objęte klauzulą poufności i publikować ich nie można. 

Radca prawny Maciej Dalka poinformował, że powodem w tej sprawie były dwa podmioty działające w konsorcjum: BOHAMET-ARMATURA Spółka z o.o. i Zakład Usługowo Handlowy SAWAR, szczegóły postępowania są objęte tajemnicą postępowania. 

Głos zabrał radny Bronisław Balcerowski, pytał co stało się z projektami uchwał, które były planowane do podjęcia na odwołanej sesji? 

Wójt Gminy Dariusz Fundator odpowiedział, że z uwagi na pierwszy raz procedowanie sesji w trybie zdalnym liczba projektów uchwał została skrócona do minimum, aby móc stwierdzić jak sprawnie przebiegną obrady. Na kolejną sesję zostanie przygotowany pakiet projektów uchwał dotyczący bieżącej działalności. 

Radna Maria Wolsztyńska zwróciła uwagę, że w projekcie uchwały budżetowej na odwołaną sesję była zawarta kwota z przeznaczeniem na walkę z koronawirusem. Pyta co się stało z tymi środkami, czy nie są już potrzebne na ten cel? 

Kierownik Referatu Budżetu Krystyna Kołodziejczak odpowiedział, że w budżecie gminy istnieje rezerwa kryzysowa w kwocie 398 tys. zł, która może zostać uruchomiana wyłącznie w przypadku ogłoszenia pandemii. Na chwilę obecną na ten cel zostało wydane około 40 tys. zł., nie ma zasadności wprowadzać więcej środków na ten cel. 

Radna Magdalena Sznajder zwróciła uwagę, że niektórzy mieszkańcy zarzucają radnym niezabezpieczenie środków na walkę z koronawirusem, ponieważ nie podjęli oni uchwały budżetowej na odwołanej sesji. Czy w związku z posiadaną rezerwą powyższe stwierdzenie jest nieprawdą? 

Kierownik Referatu Budżetu Krystyna Kołodziejczak odpowiedziała, że środki na ten cel były zabezpieczone. 

Radna Katarzyna Tomicka pyta czy uchwała RGK.0007.178.2019, gdzie wprowadza się 46 tys. zł, powinna być zmieniona? 

Kierownik Referatu Budżetu Krystyna Kołodziejczak odpowiedziała, że ta uchwała powinna być zmieniona. 

Wójt Gminy Dariusz Fundator poinformował, że są to środki, które będą do dyspozycji GOPS-u w chwili powołania instytucji, do których osoby bezdomne będą wysyłane. 

Kierownik Referatu Budżetu Krystyna Kołodziejczak powiedziała, że tych środków na chwilę obecną nie można wydawać i projekt zmiany uchwały będzie wprowadzony na sesji. 

Głos zabrał radca prawny Maciej Dalka, który poinformował, że ta sprawa dotyka dwóch tematów. Jednym z nich jest przeznaczenie środków na dotacje w zakresie opieki nad osobami bezdomnymi. Nie jest to zadanie związane z epidemią, która teraz panuje. Jest to zadanie własne gminy, które do tej pory realizuje GOPS. Nie jest w tej chwili tak, że bezdomni są pozostawieni bez opieki. Sposób wyłonienia stowarzyszenia dotychczas nie odbywał się w drodze konkursu, więc do tej pory GOPS realizował to zadanie. Od tego roku to zadanie nadal będzie realizował GOPS, tylko zostanie to poprzedzone konkursem, gdyż takie są zalecenia, aby środki były wydatkowane transparentnie. Odnosząc się do samej epidemii radca wskazał, że ustawa tarcza antykryzysowa wprowadziła pewne ułatwienia, jeżeli chodzi o wydatkowanie środków na walkę z epidemią. Wójt posiada wyjątkowe prawo umożliwiające przesunięcie środków między rozdziałami w celu walki z epidemią. Do chwili obecnej to się nie wydarzyło. 

Radna Aleksandra Lubońska zabrała głos w sprawie bezdomnych. Zwróciła uwagę, że na ulicy Cedrowej przebywają bezdomni, jeden z nich zmarł około 2 tygodnie temu. Oznacza to, że w tym roku nic nie było robione w tym zakresie, a są to osoby bardziej narażone na zarażenie siebie i innych mieszkańców. Uchwała w tym zakresie powinna być podjęta jak najszybciej, aby zabezpieczyć tych ludzi. 

Radca prawny Maciej Dalka powiedział, że ta uchwała reguluje sytuacje na przyszłość, gdzie zgodnie z nowymi przepisami i ich interpretacją podmiot, który zapewnią usługę bezdomnym powinien zostać wyłoniony w drodze konkursu. Uchwała ta ma zapewnić środki stowarzyszeniu, które wygra ten konkurs. Jeżeli radni mają wątpliwości, co do prawidłowości opieki nad osobami bezdomnymi, należy złożyć zapytanie w tym temacie do GOPS-u. 

Radna Aleksandra Lubońska powiedziała, że policja posiada wiedzę na temat bezdomnych jak również ochrona środowiska, ale bezdomni nadal mieszkają na ulicy Cedrowej. Zastanawia się w związku z powyższym, czy istnieje problem z bezdomnymi, czy nie umiemy sobie z nimi poradzić. 

Radny Krzysztof Michalak odczytał fragment pisma dotyczący osób bezdomnych, którego autorem jest wojewoda. Zgodził się z radną Aleksandrą Lubońską, że policja posiada wiedzę na temat bezdomnych i sugeruje, żeby zareagować w tym temacie umieszczając bezdomnych np. w schroniskach zgodnie z wytycznymi wojewody. 

Głos zabrał radny Łukasz Wyszomirski, który stwierdził, że głosując nad projektem uchwały ten temat powinien być maksymalnie zgłębiony. Widząc co się dzieje na ulicy Cedrowej odnosi wrażenie, że gmina nie radzi sobie z tym problemem. Stwierdził, że jeżeli tak dalej będzie to radni bądź sami mieszkańcy zabezpieczą tą nieruchomość, ponieważ problem jest bardzo duży, a gmina nie działa w tym kierunku. 

Wójt Gminy Dariusz Fundator poinformował, że gmina podjęła szereg czynności, które na drodze formalno-prawnej mają zabezpieczyć sprawy, które dotyczą tego pustostanu. Prawo własności decyduje o tym, kto jest odpowiedzialny za stan tej nieruchomości. Gmina nie ma uprawnień do wykonania jakichkolwiek prac na tym obiekcie. Zobowiązano właściciela nieruchomości do uprzątnięcia i zabezpieczenia tego terenu. 

Radny Łukasz Wyszomirski wie, że gmina wykorzystuje wszelkie działania administracyjne, natomiast chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo mieszkańców sąsiadujących z tą posesją i nieprawną obecność bezdomnego na terenie tej nieruchomości. 

Wójt Gminy Dariusz Fundator powiedział, że jest w stałym kontakcie z komendantem komisariatu policji w Białych Błotach. Obiekt ten jest objęty dozorem prewencyjnym i codziennie pojawiają się w tym miejscu patrole policji. 

Radny Krzysztof Michalak poinformował, że kontaktował się z sanepidem i w związku z zaistniałą sytuacją Urząd może napisać notatkę lub pismo z informacją o istniejącym zagrożeniu i istnieje możliwość, że sanepid będzie interweniował. 

Radna Anna Banaszek pyta z jakiego budżetu była realizowana akcja przekazywania maseczek osobom starszym? 

Kierownik Referatu Budżetu Krystyna Kołodziejczak poinformowała, że zakupy (maseczka, butelka i rękawiczki) były zrealizowane z funduszu zarządzania kryzysowego. 

Radna Anna Banaszek zadała to pytania, ponieważ na dołączonej ulotce widniała informacja, że zostało to zasponsorowane przez wójta, a radnych pominięto. 

Radny Łukasz Wyszomirski zaznaczył, że nie tylko radnych ale wszystkich mieszkańców, którzy się na to składają i powinno być zapisane: ufundowano ze środków Gminy Białe Błota. 

Radna Ilona Nowakowska dopytała czy nie było stać gminy, aby te butelki do seniorów trafiły pełne a nie puste? 

Wójt Gminy Dariusz Fundator odpowiedział, że sytuacja rynkowa nie pozwoliła na zakup pełnych buteleczek z atestowanym środkiem antywirusowym, istniała jedynie możliwość napełniania butelek płynem zawartym w pojemnikach zbiorczych. Jednak do takich działań należy zapewnić właściwe warunki fitosanitarne, których gmina nie spełnia. 

Radna Ilona Nowakowska wskazała producenta środka, który byłby w stanie zapewnić profesjonalny płyn dezynfekcyjny. 

Radna Aleksandra Lubońska wskazała, że w markecie budowlanym istnieje możliwość zakupu płynu dezynfekującego w cenie 3 zł. 

Wójt Gminy Dariusz Fundator zobowiązał, się do weryfikacji tych informacji. 

Radna Aleksandra Lubońska pyta czy były dokonywane dezynfekcje na terenie gminy (chodniki, przystanki)? 

Wójt Gminy Dariusz Fundator odpowiedział, że dezynfekcja nie była przeprowadzona. 

Radna Aleksandra Lubońska pyta, kto roznosił pakiety ochronne dla seniorów? Nie wszyscy je otrzymali. 
Wójt Gminy Dariusz Fundator odpowiedział, że proces dystrybucji rozpoczął się w piątek popołudniu poprzez sobotę. Zostało przygotowanych około 1200 pakietów, dlatego nie wszyscy seniorzy mogli je otrzymać w tym terminie. Od dnia dzisiejszego będzie wznowiona dystrybucja. 

Radna Ilona Nowakowska pyta, kto poza sołtysami roznosi te pakiety? 

Wójt Gminy Dariusz Fundator odpowiedział, że zajmują się tym pracownicy COEiS oraz Referatu Dróg, którzy posiadają wykaz adresów. 

Radna Kamilla Grzelak uważa, że dobrze iż starsi ludzie otrzymują cokolwiek. Zwróciła uwagę, że radni prowadzą debatę nad tym kto roznosi te pakiety. Zasugerowała, że radni również powinni zaangażować się w roznoszenie maseczek. 

Radny Sławomir Ossowski zakończył dyskusję i przeszedł do drugiego projektu uchwały. 

Kierownik Referatu Budżetu Krystyna Kołodziejczak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

Radna Maria Wolsztyńska pyta czy usługi opiekuńcze od początku pandemii są realizowane? 

Wójt Gminy Dariusz Fundator odpowiedział, że są realizowane przez GOPS zgodnie z przekazanym raportem, który otrzymał. 

Radna Katarzyna Tomicka pyta jak długo będzie trwała inwestycja termomodernizacja ŚDS w Cielu? 

Wójt Gminy Dariusz Fundator odpowiedział, że inwestycja zostanie zakończona w 2021 r., a koszt inwestycji nie przekroczy środków zabezpieczonych w budżecie (699 tys. zł.). 

Radny Henryk Sykut potwierdził, że otrzymał wykaz spraw sądowych natomiast pyta dlaczego radni nie mogą otrzymać szczegółowych informacji, jeśli chodzi o sprawy zakończone? 

Radca prawny Maciej Dalka odpowiedział, że wykaz został przygotowany w ten sposób, ponieważ inne informacje mogą być objęte tajemnicą. 

Radna Karolina Lachowicz pyta skąd znalazły się środki na budowę ulicy Strusiej? 

Radna Aleksandra Lubońska pyta skąd się wziął w ogóle pomysł ulicy Strusiej? 

Wójt Gminy Dariusz Fundator odpowiedział, że do Funduszu Dróg Samorządowych można zgłaszać wnioski, które spełniają szereg wymogów. Między innymi jest to projekt oraz ważne pozwolenie na budowę. W ramach zasobów, które są w Urzędzie wytypowano te ulice, które spełniają te kryteria, innych projektów nie było. 

Radna Aleksandra Lubońska pyta na jakim etapie jest realizacja ulicy Białej w Białych Błotach? 

Wójt Gminy Dariusz Fundator odpowiedział, że inwestor, który miał sfinansować projekt ulicy Białej wycofał się z rozmów i w związku z powyższym Rada Gminy musi w drodze uchwały nakazać sporządzenie projektu. 

Radny Krzysztof Michalak poinformował, że w dniu dzisiejszym rozmawiał z inwestorem na temat projektu i potwierdził gotowość do jego sfinansowania. 

Wójt Gminy Dariusz Fundator poinformował, że nie posiada żadnej umowy, ani żadnego porozumienia w tej sprawie. Spotkał się z inwestorem osobiście i również taką deklarację otrzymał, natomiast później pracownicy, którzy pracowali nad przygotowaniem zakresu tego projektu poinformowali, że inwestor wycofał swój akces. Jeżeli radny Krzysztof Michalak posiada szersze informacje na ten temat, to wójta zaprasza go do urzędu aby omówić tą sprawę. 

Radna Katarzyna Tomicka pyta jakie były ulice podane we wniosku do dofinansowania 
z Funduszu Dróg Samorządowych. 

Wójt Gminy Dariusz Fundator odpowiedział, że wnioski dotyczyły ulicy Strusiej, Ceramicznej, zespół ulic Chmielarska, Chełmska, Cedrowa, zespół ulic Drzewna i Daliowa. Ulica Ceramiczna i Strusia zostały wprowadzone na podstawową listę ulic, które otrzymają dofinansowanie, natomiast pozostałe oczekują na liście rezerwowej. 

Radny Łukasz Wyszomirski pyta czy w przypadku rezygnacji z realizacji ulicy Strusiej wejdzie do realizacji ulica Cedrowa? 

Wójt Gminy Dariusz Fundator odpowiedział, że tak to nie działa. Kolejność na listach wynika z uzyskanej punktacji. 

Radna Katarzyna Tomicka pyta skąd będą środki na ulicę Strusią skoro nie było o niej mowy w prowizorium budżetowym? 

Wójt Gminy Dariusz Fundator odpowiedział, że nie ma obowiązku zabezpieczania środków w budżecie podczas składania wniosku. Prowadzi rozmowy z Panią Skarbnik i zostanie na następne obrady przygotowana propozycja sfinansowania budowy w pozostałej części. 

Radna Katarzyna Tomicka pyta czy inne ulice np. w Łochowie nie zostały wpisane do wniosku? 

Wójt Gminy Dariusz Fundator odpowiedział, że w lipcu ubiegłego roku żadne inne ulice nie spełniały wymogów konkursowych. 

Radny Łukasz Wyszomirski prosi aby Wójt zweryfikował wypływ informacji jaki panuje w Urzędzie Gminy. Klub, którego jest przewodniczącym wyraził dezaprobatę w sprawie Sesji Rady Gminy, która miała się odbyć 27.03.2020 i skierował pismo do wojewody. Przedmiotowe pismo zostało opublikowane i z rozmowy z Urzędem Wojewódzkim wynika, że od nich to pismo nie wypłynęło. Dlatego jedyną możliwością jest fakt, iż taki dokument wypłynął z Urzędu Gminy. Radny apeluje do wójta o weryfikację tego zdarzenia. 

Wójt Gminy Dariusz Fundator odpowiedział, że nie potwierdza takich zdarzeń, a z Urzędu nie wyciekają żadne dokumenty. 

Radna Magdalena Sznajder odczytała wpis z portalu społecznościowego dotyczący zdarzenia, o którym informował Radny Łukasz Wyszomirski. Powiedziała również że Radny Sławomir Ossowski komentował, ten post, w którym jest zdjęcie przedmiotowego pisma. 

Radny Sławomir Ossowski zapytał Panią Magdalenę Sznajder, czy on jest autorem tego wpisu? 

Radna Magdalena Sznajder odpowiedziała, że komentował ten wpis, z którego wynika że radni nie chcieli uczestniczyć w sesji mającej zabezpieczyć gminę przed koronawirusem. Radna zapytała jeszcze raz wójta czy gmina była zabezpieczona? 

Wójt Gminy Dariusz Fundator odpowiedział, że gmina jest zabezpieczona finansowa i nie odpowiada on za wpisy, które pojawiają się na portalach społecznościowych. 

Radny Sławomir Ossowski polecił radnej Magdalenie Sznajder dokładnie czytać komentarze, które zostały przez niego zamieszczone, a dopiero później zabierać głos w tej materii. Radny zwrócił uwagę, na sprawę bardziej niepokojącą, otóż na tabletach dla radnych pojawiły się uwagi do oświadczeń majątkowych. Natomiast w komentarzach pani redaktor naszego pisma białobłockiego, pojawiają się uwagi do oświadczeń majątkowych. To jest apel do radnych, aby nie udostępniali informacji, które mają na tabletach, ponieważ oświadczenia majątkowe są jawne, ale ich analizy już nie. 

Radny Piotr Mądrzyński pyta jakie warunki spełniła ulica Ceramiczna w Kruszynie Krajeńskim, że weszła do dofinansowania z FDS? 

Wójt poinformował, że udzieli w tym temacie odpowiedź za pośrednictwem Referatu Inwestycji. 

Radna Magdalena Sznajder odczytała wiadomość jaką otrzymała od radnej Anny Banaszek 
w sprawie braku odpowiedzi na pismo, które złożyła do Biura Rady Gminy 26.03.2020 r. i nie ma na nie odpowiedzi. 

Wójt poinformował, że zweryfikuje tą sprawę. 

Głos zabrał Radny Zbigniew Moroz, pyta jak wygląda sytuacja z nielegalny wysypiskiem śmieci w miejscu, gdzie był Sanitrans? 

Radny Łukasz Wyszomirski poinformował, że był w tamtym miejscu ok 2 tyg. temu, gdzie została relatywnie niewielka ilość śmieci. 

Radny Zbigniew Moroz zwrócił również uwagę na fakt, że na osiedlu Cztery Pory Roku w murowańcu jest prowadzony transport ciężki i są wywożone śmieci. 

Radny Sławomir Ossowski poinformował, że są w tym aspekcie zgłoszenia od mieszkańców i sprawa jest wyjaśniana. Oficjalnie jest wywożony tam gruz, ale należałoby posiadać dokumentację filmową lub fotograficzną tego procederu. 

Radny Sławomir Ossowski zakończył posiedzenie wspólne Komisji Stałych Gminy Białe Błota. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
   Sławomir Ossowski

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (27 kwietnia 2020)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (27 kwietnia 2020, 11:52:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 349