Protokół z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota z dnia 12.05.2020 r. od godz. 13:30 w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a.

nagranie
Protokół 
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota 
z dnia 06.02.2020 r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a. 
  
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Przewodnicząca Komisji Magdalena Sznajder, radna Patrycja Harczenko-Staszewska, radna Katarzyna Tomicka, radna Karolina Lachowicz, radny Henryk Sykut, II zastępca wójta Jarosław Gołębiewski, mieszkaniec. 
  
  
Przewodnicząca Magdalena Sznajder otworzyła posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, powitała wszystkich zebranych i odczytała pouczenie o ochronie danych osobowych. Następnie przedstawiła tematykę posiedzenia Komisji, na której mają być rozpatrzone trzy skargi. 
  
Przewodnicząca komisji poinformowała, że w związku z wpływem pisma od skarżącej, która odniosła się do zaproszenia na komisję uznała iż skarga na działalność wójta, będzie rozpatrzona na kolejnej komisji. Dokładny termin posiedzenia zostanie ustalony później (skarga dotyczy nieodbierania połączeń telefonicznych oraz udzielanych odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej). 
  
Na komisję przybyła radna Katarzyna Tomicka. 
  
Przewodnicząca komisji Magdalena Sznajder przeszła do drugiej skargi, która została złożona przez Radę Sołecka kruszyna Krajeńskiego oraz sołtysa Kruszyna Krajeńskiego Anettę Steltmann na kierownika Centrum Obsługi Edukacji i Sportu Patrycjusza Migawę. Skarga dotyczyła zaniedbania obiektu sportowego w Kruszynie Krajeńskim przy ul. Świerkowej i placu zabaw przy ul. Mroźnej. Przewodnicząca odczytała treść skargi oraz poinformowała, że w dniu 7 maja komisja w składzie: Karolina Lachowicz, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka przeprowadziła inspekcję obiektów w terenie. Na inspekcji uczestniczyli również Pan Patrycjusz Migawa oraz radny Henryk Sykut, który jest zatrudniony w COEiS na stanowisku głównego specjalisty. Przewodnicząca odniosła się również do pisma, kierowanego przez Radę Sołecką, w którym zarzucono Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, ze nie mogli uczestniczyć w wizytacji. Komisja stwierdziła, że nie było potrzeby uczestnictwa kolejnych osób, gdyż wszystkie informacje były zawarte w skardze. W odniesieniu do placu zabaw mieszkańcy zwrócili uwagę, że należałoby zainwestować w dodatkowe wyposażenie. 

Głos zabrał Pan Henryk Sykut poinformował, że plac zabaw będzie podlegał modernizacji. Z uwagi na sugestię Pani sołtys odstąpiono od wyrównania terenu, ale nie ma przeciwskazań, żeby w krótkim czasie wyrównać ten teren. Jeżeli chodzi o wyposażenie placu zabaw, to jest to w gestii sołectwa, które dysponuje funduszem sołeckim. Obiekt został ogrodzony dopiero w niedawno z uwagi na trwającą sukcesywnie rekultywację terenu, ponieważ na części tego placu było bagno. Usytuowanie bramki w okolicy przystanku będzie właściwe, w chwili przeniesienia miejsca usytuowania przystanku. 
Komisja stwierdza, że na terenie placu zabaw jest czysto, a teren jest zadbany, reszta pozostaje w gestii sołectwa. 

Kolejny punkt skargi dotyczy obiektu sportowego w Kruszynie Krajeńskim, jak ustaliła komisja, ten teren nie stanowi obiektu sportowego i częściowo należy do KOWRu, formalnie jest to łąka. 

Pan Henryk Sykut poinformował, że ok 15 lat temu wyszła inicjatywa od mieszkańców, aby stworzyć tam teren do gry w piłkę nożną, ale nie stanowi obiektu sportowego. Żeby ten teren mógł być przekwalifikowany na obiekt sportowy musi spełnić pewne przesłanki, przede wszystkim obiekt musiałby należeć w całości do gminy, w dalszej kolejności można dokonać inwestycje, które oszacowano na ok. 500 000,00 zł. 

Komisja stwierdza, że na terenie Sołectwa Kruszyn Krajeński nie ma formalnego obiektu sportowego. II zastępca wójta Jarosław Gołębiewski potwierdził że działki wchodzące w skład terenu rekreacyjnego o nr 50/9, 433/8 są własnością Gminy Białe Błota, działka 433/11 jest własnością Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i są zaklasyfikowane jako łąki trwałe lub grunty orne. Na tym terenie nie ma obiektu sportowego. 

Komisja przegłosowała skargę: 
Uznanie skargi za zasadną: 0 głosów 
Wstrzymuje się: 1 głos (Patrycja Harczenko-Staszewska) 
Uznanie skargi za niezasadną: 3 głosy (Magdalena Sznajder, Karolina Lachowicz, Katarzyna Tomicka) 
  
Komisja uznała skargę na działalność kierownika Centrum Obsługi Edukacji i Sportu Pana Patrycjusza Migawę za niezasadną. 
  
Przewodnicząca komisji przeszła do trzeciej skargi złożonej na działalność wójta. Skarga dotyczyła braku uzyskania odpowiedzi na pismo skierowane do urzędu, skarga została odczytana. 

Skarżący, potwierdził, że nie otrzymał odpowiedzi na pierwotnie złożone pismo. 

II zastępca wójta Jarosław Gołębiewski odpowiedział, że w płynęły dwa pisma, o tożsamej treści, gdzie na pierwszym napisał adnotację i przez pracownika urzędu przekazał tą odpowiedź jednocześnie uznając, że odpowiedź została udzielona na drugie pismo. 

Skarżący zwrócił uwagę, że przesłane drugie pismo zawierało uzupełnienie o opinię księdza i na to pismo nie uzyskał on odpowiedzi. 

Przewodnicząca komisji podsumowała, że należy trzymać się pisma, które jest objęte skargą, na które nie wpłynęła odpowiedź, ponieważ to jest przedmiotem skargi, a nie sposób rozwiązania sprawy wynikającej z treści dokumentu. Przewodnicząca poddała skargę pod głosowanie. 

Komisja przegłosowała skargę: 
Uznanie skargi za zasadną: 4 głosy (Magdalena Sznajder, Karolina Lachowicz, Katarzyna Tomicka, Patrycja Harczenko-Staszewska) 
Wstrzymuje się: 0 głosów 
Uznanie skargi za niezasadną: 0 głosów 

Przewodnicząca komisji zwróciła uwagę, że nie jest to pierwsza skarga na brak odpowiedzi na złożone pismo i stwierdziła, że ten aspekt zaczyna kuleć. 
  
Na tym zakończono posiedzenie komisji. 

Przewodnicząca Komisji
  Magdalena Sznajder
 

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (15 maja 2020)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (15 maja 2020, 13:44:07)

Ostatnia zmiana: Łukasz Czyżewski (20 maja 2020, 11:34:20)
Zmieniono: dodanie protokołu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 578