Protokół z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota z dnia 26.05.2020 r. od godz. 16:00 w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a.

nagranie
 
Protokół 
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota 
z dnia 26.05.2020 r. od godz. 16.00 w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, 
ul. Czysta 1a 
 
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Przewodnicząca Komisji Magdalena Sznajder, radna Patrycja Harczenko-Staszewska, radna Katarzyna Tomicka, radna Karolina Lachowicz, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut, radna Ilona Nowakowska, radny Łukasz Wyszomirski, Andrzej Wiekierak Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, Marek Jakubowski Informatyk w Urzędzie Gminy Białe Błota. 
  
  
Przewodnicząca Magdalena Sznajder otworzyła posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji, powitała wszystkich zebranych i odczytała pouczenie o ochronie danych osobowych. 
Następnie przedstawiła tematykę posiedzenia Komisji, na której mają być rozpatrzone dwie petycje. 

Pierwsza petycja dotyczyła zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej”) Między innymi umorzenia połowy rocznej wysokości podatku od nieruchomości, niepobierania podatku targowego, podatku od występów ulicznych, opłat parkingowych i umorzenia przez okres pół roku należności z tytułu wywozu śmieci, jak również uchwalenie uchwały jednoczącej wszystkie władze lokalne w walce z Koronawirusem w tym zakresie. 
Następnie Przewodnicząca komisji odczytała pismo, które wpłynęło przed rozpoczęciem komisji od  p.o. Kierownika Referatu Podatków i Opłat Urzędu Gminy odnoszące się do  petycji w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego. Po odczytaniu pisma stwierdziła, że petycja powinna być skierowana do Komisji Budżetu Rady Gminy Białe Błota, celem wypracowania opinii w przedmiotowej sprawie. 
  
Następnie Przewodnicząca Komisji p. Magdalena Sznajder przedstawiła tematykę drugiej petycji, która dotyczyła ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne 5G. Wnioskodawca petycji wnosi o przyjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem. Ponadto zobowiązuje Wójta, Przewodniczącego Rady do wykonania uchwały, opublikowania jej na stronie Urzędu Gminy oraz na profilu Facebooka, jak również przekazanie uchwały dyrektorom wszystkich szkół i przedszkoli na terenie gminy oraz  władzom powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Przewodnicząca komisji stwierdziła, że przedstawiciel zainteresowanej strony, który miał zdalnie uczestniczyć w obradach komisji ostatecznie nie skontaktował się z członkami komisji. 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska 
p. Łukasz Wyszomirski, który stwierdził, że przy tego typu petycjach nie należy zajmować  stanowiska bez zasięgnięcia informacji. Należy zadać pytanie, czy w przypadku rezygnacji gminy z rozwoju sieci, czy w tym momencie gmina nie będzie zacofana i wykluczona  technologicznie? Należy się również zastanowić na ile jest to bezpieczne i niezagrażające zdrowiu. 

Przewodnicząca Komisji p. Magdalena Sznajder mówiła, że przeprowadziła rozmowy z mieszkańcami i zdania na temat sieci 5G były podzielone. Ogólnie mieszkańcy twierdzą, że nie wiedzą nic na ten temat. Dodała, że przedmiotowa sprawa powinna być procedowana przy udziale większej grupy radnych. 
Następnie głos zabrał p. Andrzej Wiekierak, który zwrócił uwagę, że petycja nie spełnia wymogów art. 7 ustawy o petycjach, nie ma wskazanego podmiotu wnoszącego petycję. Uważa, że wnioskodawców należałoby wezwać o uzupełnienie petycji. 

Przewodnicząca komisji p. Magdalena Sznajder przekazała, że petycja została skierowana do Rady Gminy z Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.  Zaproponowała, aby na wspólnej komisji Rady Gminy przedstawić radnym przedmiotową petycję. Następnie przekazała jej treść do Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska w celu wypracowania opinii w przedmiotowej sprawie. 
Członkowie komisji rozmawiali na temat ilości nadajników sieci 4G na terenie gminy i kontroli nad zainstalowanymi nadajnikami. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Henryk Sykut stwierdził, że należy oczekiwać stanowiska Urzędu Gminy jak wyglądają finanse gminy. Z przedstawionego pisma, które odczytała przewodnicząca Komisji nie wynika, czy finanse gminy zostały obniżone, czy wzrosły.   
Na tym zakończono posiedzenie komisji. 
Protokołowała: 
A.Cabańska 
 
Przewodnicząca Komisji
    Magdalena Sznajder    

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (10 czerwca 2020)
Opublikował: Anna Cabańska (10 czerwca 2020, 09:54:56)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (16 czerwca 2020, 08:21:46)
Zmieniono: Dodano protokół

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 494