Protokół z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota z dnia 16.06.2020 r. od godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.

nagranie
Protokół 
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota 
z dnia 16.06.2020 r. od godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, 
ul. Guliwera 4a. 
 
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Przewodnicząca Komisji Magdalena Sznajder, radna Patrycja Harczenko-Staszewska, radna Katarzyna Tomicka, radna Karolina Lachowicz, radny Sławomir Ossowski, dyrektor Mirosław Donarski, sekretarz gminy Ewa Galicka, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Andrzej Wiekierak, mieszkańcy. 
  
Przewodnicząca Magdalena Sznajder otworzyła posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji, powitała wszystkich zebranych i odczytała pouczenie o ochronie danych osobowych. 
  
Przewodnicząca poinformowała, że pierwszą sprawą omawianą na dzisiejszej komisji jest petycja Sołectwa Murowaniec dotycząca budowy ulicy Strusiej. Przewodnicząca odczytała petycję. 
  
Przewodnicząca komisji zadał pytanie radnemu Sławomirowi Ossowskiemu dlaczego Murowaniec ma otrzymać w bieżącym roku drugą inwestycję? 
  
Radny Sławomir Ossowski odpowiedział, że ta inwestycja nie będzie zrealizowana w tym roku. 
  
Radna Katarzyna Tomicka zwróciła uwagę, że Gmina w pierwszej kolejności musi wyłożyć środki na całą budowę, dopiero w późniejszym okresie można uzyskać zwrot tych pieniędzy. 
  
Radna Patrycja Harczenko-Staszewska powiedziała, że są również inne inwestycje, które nie zostały dokończone, chociażby ulica Wycieczkowa w Łochowie. 
  
Przewodnicząca poinformowała, że rozmawiała z mieszkańcami ulicy Wycieczkowej, którzy na własny koszt sporządzili projekt, co wyniosło ok. 50 tys. zł i dopytują dlaczego ich ulica nie została dokończona? Przyczyną jest wadliwa kanalizacja, która nie została naprawiona. Mieszkańcy Kruszyna Krajeńskiego informowali na zebraniu wiejskim, że nie mają w ogóle dróg. W Sołectwie Ciele, Prądki i Sołectwie Zielonka tych dróg również brakuje. 
  
Radni rozpoczęli dyskusję nad ważnością inwestycji drogowych w Gminie oraz ich finansowaniu. 
  
Radny Sławomir Ossowski zwrócił uwagę, że zadaniem Urzędu jest znalezienie środków na budowę ulicy Strusiej i nie chodzi o to, żeby zdjąć inną inwestycję. 
  
Radna Magdalena Sznajder pyta czy Sołectwo Murowaniec planuje w tym roku jeszcze jakieś inwestycje jak np. budowa świetlicy? 
  
Radny Sławomir Ossowski odpowiedział, że na chwilę obecną jest wystosowane zapytanie ofertowe dotyczące projektu, dlatego w bieżącym roku nie będzie takiej inwestycji. Pieniądze na ten ce pochodzą z funduszu sołeckiego. 
  
Przewodnicząca komisji zaproponowała przesunięcie przedmiotowej petycji na 22.06.2020 r. na godzinę 14:00. 
  
Kolejną sprawa, która była omawiana na obradach jest skarga dotycząca samowolnej rozbiórki i wylania płyty betonowej pod nowy budynek garażowy na działce 1414 w Łochowie na terenie szkoły. 
  
Przewodnicząca komisji odczytała złożoną skargę. Poinformowała, że w dniu wczorajszym komisja dokonała oględzin omawianego terenu. 
  
Mieszkanka, która złożyła skargę przedstawiła przebieg całej sprawy. Poinformowała, że od dyrektora szkoły otrzymała informację, iż ten wydał zgodę na renowację garażu, ale w tym momencie już tego garażu nie było, co miało miejsce 11 lipca 2018 roku. Budynek w którym mieszka został zbudowany w latach 1919-1920. Materiał wykorzystany do budowy to cegła. W związku z bliskim sąsiedztwem garaży woda z ich dachów przy silnych deszczach ścieka na mur. Nowy garaż miałby stanąć jeszcze bliżej, na co skarżąca nie wyraża zgody. Okazało się, że wszystkie garaże są pobudowane nielegalnie. 
  
Głos zabrał dyrektor szkoły Mirosław Donarski. Powiedział że fakty są takie, iż nie ma żadnego dokumentu zezwalającego na posadowienie tych garaży. W dwóch garażach jest w tej chwili magazyn szkolny, w kolejnym jedna z emerytowanych pracownic szkoły przechowuje samochód. Dyrektor szkoły powiedział, że zgodził się na renowację garażu w dobrej wierze, natomiast nie było zgody na wylewkę betonową. Szkoła ma problem lokalowy, jeżeli chodzi o powierzchnie magazynowe, pomieszczenia po dawnej kotłowni nie nadają się do użytkowania, gdyż zainstalowany tam piec stanowi zagrożenie. 
  
Skarżąca poinformowała, że zgodzi się na jeden garaż, który wykorzystuje emerytowana pracownica szkoły. 
  
Przewodnicząca komisji zwróciła uwagę na fakt, że te garaże są już wiekowe i w sytuacji wypadku odpowiedzialnym za to będzie wójt gminy. Dlatego w pierwszej kolejności należałoby je zalegalizować. 
  
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Andrzej Wiekierak poinformował, że te cztery garaże oficjalnie na mapie ewidencyjnej funkcjonują. Na wniosek użytkownika garażu wszczęto postępowanie w zakresie ustalenia warunków zabudowy, po dokonaniu rozbiórki jednego z garaży. W toku postępowania Gmina zaczęła informować wszystkich właścicieli działek przylegających o jego prowadzeniu. Skarżąca przedstawiła dokumentację zdjęciową w przedmiotowej sprawie. Rola Gminy w tej sprawie ogranicza się do gabarytów obiektu oraz wytyczenia linii budowy od dróg publicznych, natomiast nie ingeruje w odległości zabudowy od granic działki, organem właściwym do tych działań jest Starosta Bydgoski. Proces wydania decyzji w Gminie zakończył się w lipcu ubiegłego roku, gdzie SKO podtrzymało decyzję Gminy w mocy. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego podjął decyzję o rozbiórce zbudowanej płyty betonowej. Powyższa decyzja została zaskarżona do Wojewódzkiego Inspektora Budowlanego, który ją uchylił i ponownie skierował do inspektora powiatowego. 
  
Dyrektor szkoły Mirosław Donarski zwrócił uwagę, że cała sytuacja dotyka głębszych spraw, o których nie zamierz teraz mówić. Faktem jest, że są pewne niedopatrzenia, które należy uporządkować i na pewno zostanie to przez niego zrobione i doprowadzone do końca. 
  
Przewodnicząca komisji Magdalena Sznajder z uwagi na toczące postępowanie w przedmiotowej sprawie prowadzone przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz możliwe ugodowe załatwianie sprawy między Skarżącą, a dyrektorem szkoły przeniosła sprawę na miesiąc wrzesień. 
  
Przewodnicząca komisji Magdalena Sznajder przeszła do kolejnego punktu obrad jakim jest rozpatrzenie skargi na działalność wójta, która wpłynęła do komisji 16.01.2020 roku, dotyczy ona blokowania połączeń telefonicznych, bądź wyciszania ich w sekretariacie oraz nieudzielenia informacji publicznej. Komisja kontynuuje procedowanie przedmiotowej skargi, która została przełożona na wniosek Skarżącej.
  
Przewodnicząca poprosiła Skarżącą o wniesienie dodatkowych informacji w tej sprawie, która uczestniczyła w posiedzeniu komisji w trybie zdalnym. 
  
Skarżąca powiedziała, że 9 stycznia 2020 r. wójtowi Gminy Białe Błota zostały złożone trzy skargi. Dwie dotyczyły wójta, jedna pracownika Urzędu. Można również uznać, że skarga dotycząca informacji publicznej częściowo dotyczyła również pracownika Urzędu. Skarżąca podkreśliła, że złożyła skargę jako mieszkanka oraz, że w posiedzeniu komisji uczestniczy Mieszkanka, która jest świadkiem zajścia dotyczącego blokowania i niełączenia połączeń telefonicznych oraz sytuacji w Urzędzie Gminy, która miała miejsce 17 grudnia 2019 roku. Skarżąca zwróciła uwagę, że na posiedzeniu komisji w dniu 6 lutego mecenas Maciej Dalka sprzeciwił się udostępnieniu komisji dowodu z 17 grudnia 2019 roku, gdzie będąc w Urzędzie w celu wyjaśnienia blokowania połączeń okazało się, że te połączenia były celowo wyciszone. Przewodnicząca komisji idąc za głosem mecenasa nie dopuściła tego dowodu, który jest istotny dla sprawy. Jednocześnie Skarżąca zaznaczyła, iż kwestie odbierania połączeń telefonicznych od lutego uległy zmianie, ale tylko w kwestii odbierania telefonów, ponieważ realizacja połączeń z wójtem jego zastępcą, bądź sekretarzem nie uległa zmianie. Wyrok Sądu Najwyższego dotyczący nagrywania funkcjonariusza publicznego (notariusza) z 2016 roku dopuszcza przedstawianie dowodu w formie nagrania. W związku z nabraniem wątpliwości dotyczących nieodbierania połączeń została nagrana rozmowa z Panem Markiem Jakubowskim oraz sytuacja zaistniała w sekretariacie z udziałem Pani Izabeli Wnuczyńskiej. Mecenas Maciej Dalka podczas posiedzenia komisji nie podał żadnej podstawy prawnej, która zabraniałaby wykorzystania nagrania jako dowodu. W polskim prawie nie ma przepisów zabraniających nagrywania urzędników w czasie pracy. W związku z niedopuszczeniem nagrania jako dowodu w sprawie, Skarżąca poprosiła o przedstawienie wydarzeń jaki miały miejsce w dniu 17 grudnia 2019 roku, przez Mieszkankę, która była świadkiem wydarzeń w sekretariacie. 
  
Mieszkanka poinformowała, że po przybyciu do Urzędu na rozmowę z Panem Markiem Jakubowskim w sprawie blokowania połączeń. Informatyk stwierdził, że te połączenia nie są blokowane i w żaden sposób nigdy nie były. W związku z powyższym poprosiła, aby Skarżąca w danej chwili połączyła się z sekretariatem, natomiast sama udała się osobiście do sekretariatu celem weryfikacji, czy to połączenie jest blokowane. Pan Marek Jakubowski był świadkiem, że Skarżąca dzwoni do sekretariatu. Mieszkanka obserwowała całą sytuację w sekretariacie, telefon nadal milczał. Po przybyciu informatyka do sekretariatu stwierdzając, że telefon jest wyciszony pomimo ciągłej próby uzyskania połączenia zwrócił się do pracownika sekretariatu słowami „I co ja mam teraz powiedzieć?”. Informatyk po weryfikacji telefonu stwierdził, że było połączenia, ale nie było żadnego sygnału dźwiękowego 
  
Skarżąca dodała, że Pan Marek Jakubowski pofatygował się do sekretariatu ponieważ widział, iż wielokrotne próby połączenia nie dają żadnego rezultatu. Dodała również, że Mieszkanka przeprowadziła rozmowę z Panią Izabelą Wnuczyńską, która wskazała, że polecenie nieodbierania telefonów wydał wójt. Takie informacje padały również podczas wcześniej prowadzonych rozmów telefonicznych, gdzie uzyskiwała informacje, że nie będą realizowane połączenia do żadnego urzędnika, gdy pytała jaki jest tego powód otrzymała informację z sekretariatu, że to nie jest decyzja pracownika i że takie polecenie odgórne wydał wójt. Tak wyglądają fakty. Mecenas Maciej Dalka na ostatniej komisji apelował o przedstawienie na nowo skargi i zarzutów. Zarzutem jest przede wszystkim dyskryminowanie mieszkańca. Skarżąca nie prosiła o poradę mecenasa Macieja Dalki, ponieważ nie darzy go autorytetem. Sama skarga była cztery razy dyktowana wójtowi, po czym po rzekomym zapisaniu tej skargi, okazało się że jest niedokładna. Powinna ona brzmieć: skarga dotyczy wójta Gminy Białe Błota, który kierując Urzędem Gminy, stojąc na jego czele, blokuje połączenia telefoniczne mieszkanki, osoby niepełnosprawnej, bądź wycisza w taki sposób, iż są one niemożliwe do odbioru. Cała skarga została przedstawiona u wójta, jak również sytuacja, która miała miejsce 17 grudnia 2019 roku. Być może było to niewygodne, żeby to zapisać, ponieważ Skarżąca wielokrotnie zaznaczała, że to wójt jest pracodawcą, przełożonym pracowników i to on wydaje polecenia. W ocenie Skarżącej Pani z sekretariatu wykonywała to, co jej polecono. 
  
Sekretarz Ewa Galicka stwierdziła, ze sprawa była procedowana już na poprzedniej komisji i blokowanie telefonów było dokładnie rozpatrywane. Procedura składania skarg jest bardzo dokładnie określona w KPA. Jeśli Skarżąca uważa, ze wójt spisywał uwagi nieadekwatnie do tego co przekazywała może złożyć skargę w formie pisemnej. Jeśli były jakieś uwagi, można było wnieść od razu zastrzeżenia do zapisów. Sekretarz odpowiedziała, że na temat blokowania telefonów nic nie wie, natomiast może stwierdzić, że Skarżąca wielokrotnie chciała się z nią połączyć, natomiast nie ma czasu, żeby zawsze odebrać telefon. Jest możliwość składania zapytań w formie pisemnej, na które są udzielane odpowiedzi. 
  
Mieszkanka będąca świadkiem zdarzenia z 17 grudnia 2019 roku oznajmiła, że w tamtym dniu nie było kolejki interesantów, nikt inny również nie dzwonił, a sygnału dźwiękowego nie było informującego o próbie połączenia. 
  
Sekretarz podkreśliła, że w swojej wypowiedzi wyraziła fakt, że jak ma wolną chwilę na przeprowadzenie rozmowy telefonicznej, to taką przeprowadzi. 
  
Skarżąca przyznała, że są wysyłane wnioski o udzielenie informacji, natomiast są one udzielane w sposób lakoniczny oraz w odległy terminie np. 14 dnia po godzinie 15 lub jest wydłużany termin udzielenia odpowiedzi. Często tak późne przekazanie informacji skutkuje tym, że jest ona już bez znaczenia. Blokowanie, czy nieodbieranie połączeń było, na co jest dowód. Jeżeli komisja nie jest zainteresowana tym jak to faktycznie było odrzucając dowód w postaci nagrania, to można się posiłkować tylko słowami świadków. Natomiast komisja musi wypracować własne wnioski. 
  
Sekretarz gminy odpowiedziała, że odpowiedzi na wnioski są udzielane niezwłocznie zgodnie z przepisami, natomiast żaden z pracowników nie jest zatrudniony w celu udzielania natychmiastowych odpowiedzi Skarżącej. 
  
Przewodnicząca komisji postanowiła o przełożeniu przedmiotowej sprawy na dzień 22 czerwca 2020 roku celem wysłuchania pracownika sekretariatu Pani Izabeli Wnuczyńskiej oraz informatyka Pana Marka Jakubowskiego. 
  
Skarżąca wyraziła zgodę na przełożenie rozpatrzenia skargi wnosząc jednocześnie aby mecenas Maciej Dalka przedstawił przepis prawny wskazujący zakaz nagrywania w odniesieniu do opinii, którą wyraził na poprzednim posiedzeniu komisji. Jeżeli mecenas nie poda takiej podstawy pranej, to prosi aby przewodnicząca komisji ją podała. Co wyjaśni przyczynę odrzucenia dowodu w postaci nagrania. 
  
Przewodnicząca komisji oznajmiła, że mecenas Maciej Dalka jest prawnikiem i wierzy w prawdziwość jego opinii. 
  
Skarżąca oznajmiła, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jest organem, który działa w ramach przepisów prawa i jego działania muszą być nimi poparte. Na poprzedniej komisji nie padła informacja na temat podstawy prawnej, która wykazałaby brak możliwości nagrywania i wykorzystania tego dowodu. Dlatego domaga się od przewodniczącej komisji, aby oddalając dowód podała tego podstawę prawną. Zgoda na nagrywanie nie jest wymagana zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego. 
  
Przewodnicząca komisji oznajmiła, że na następnej komisji poda podstawę prawną dotyczącą odrzucenia dowodu w postaci nagrania. 
  
Skarżąca podkreśliła, że podczas spotkania z wójtem złożyła trzy skargi: nieodbierania połączeń telefonicznych, braku odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej oraz na pracownika Urzędu zajmujący się polityką informacji (która została rozstrzygnięta). Skarżąca wyraziła zgodę na przeniesienie również drugiej skargi na kolejny termin. 
  
Sekretarz gminy poprosiła o przygotowanie przez skarżącą dokładnych informacji co do nieterminowości udzielanych odpowiedzi. 
  
Przewodnicząca komisji przeszła do procedowania wniosku w trybie KPA, który wpłynął do komisji. Wniosek dotyczył przywrócenia procedowania Sesji Rady Gminy w tzw. trybie zwyczajnym. Przewodnicząca w związku z ww. wnioskiem wystosowała pismo do przewodniczącego Rady Gminy z zapytaniem jak planuje dalsze prace Sesji Rady Gminy. W odpowiedzi otrzymała pismo, że przewodniczący przywraca ustalony termin sesji na 2020 rok od miesiąca września.   
  
Wnioskodawczyni zwróciła uwagę, że nie chodzi w tym przypadku o przywrócenie samego terminarza sesji, ale procedowanie ich w trybie zwyczajnym, tak aby mieszkańcy mogli na nich zabierać głos i nie były ograniczane ich prawa. Obecne przepisy umożliwiają, aby sesje zwyczajne również były realizowane w trybie zdalnym. 
  
Przewodnicząca komisji podkreśliła, że od miesiąca września sesje będą realizowane w trybie zwyczajnym. 
  
Radna Patrycja Harczenko-Staszewska zapytała czy na najbliższej sesji będą mogli być obecni mieszkańcy? 
  
Sekretarz odpowiedziała, że przewodniczący Rady Gminy wystosował pismo, w którym informuje, iż na sesji będą mogły uczestniczyć osoby, które zamierzają zabrać głos w obradach. Szczegółowe pytania w tym zakresie należy kierować do przewodniczącego. 
  
Przewodnicząca komisji przeszła do kolejnej sprawy jaką jest procedowanie petycji w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne. Przewodnicząca komisji zwróciła uwagę, że pomimo procedowania tej sprawy na Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska nie padła jednoznaczna opinia. Sam temat sieci komórkowej 5G jest nowym tematem i pojawia się ona na chwilę obecną w 2 miastach. 
  
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Andrzej Wiekierak poinformował, że na terenie gminy nie funkcjonują maszty o takich częstotliwościach. Również do Urzędu nie wpłynął wniosek z informacją o budowie takiej infrastruktury. Patrząc na rozwój tej technologii nie można się spodziewać, że powstanie ona w przeciągu najbliższych 5 lat. 
  
Przewodnicząca komisji zadała pytanie czy Gmina kontroluje pobudowane maszty pod kątem zgodności ich mocy z przedłożoną deklaracją przy ich budowie? 
  
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Andrzej Wiekierak odpowiedział, że Gmina nie ma takich możliwości. Może jedynie zgłosić to do odpowiednich służb. 
  
Radna Patrycja Harczenko-Staszewska stoi na stanowisku podjęcia uchwały zakazującej budowy masztów wspierających siec 5G z uwagi na zdrowie mieszańców. 
  
Przewodnicząca Magdalena Sznajder powiedziała, ze mieszka w okolicach nadajnika sieci 4G i w okresie pół roku od jego instalacji wszyscy zaczęli chorować. Mieszkańcy złożyli się na przeprowadzenie ekspertyzy, która wykazała, że nadajnik miał inne parametry niżeli te na pozwoleniu. Efektem było zmniejszenie liczby nadajników o połowę. 
  
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Andrzej Wiekierak zwrócił uwagę, że należałoby potencjalną uchwałę skonfrontować z przepisami wyższego rzędu, czy nie stoją one w sprzeczności. 
Przewodnicząca komisji podjęła decyzję o przeniesieniu rozpatrzenia petycji na kolejne posiedzenie Komisji. 
Kolejną sprawą, która została podjęta na posiedzeniu komisji jest petycja w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. 
Przewodnicząca komisji stwierdziła, że nie jest możliwe umorzenie podatków od nieruchomości, o co jest wnioskowane w petycji, z uwagi na obciążenia jakie ma gmina w postaci kredytów. Na terenie Gminy nie są prowadzone jarmarki jak również występy uliczne, co powoduje, że petycja nie dotyczy naszej Gminy w tym punkcie. Odstąpienie od pobierania opłaty za wywóz śmieci nie jest możliwe z uwagi na wysokie koszty oraz na fakt, że Gmina nie może przejąć na sienie tej opłaty. Na terenie Gminy nie ma płatnych parkingów, co powoduje, że petycja nie dotyczy naszej Gminy w tym punkcie. Wydanie uchwały solidarnościowej wszystkich gmin w sprawie walki z Koronawirusem zdaniem komisji jest niezasadna. 
  
Przewodnicząca komisji zarządziła głosowanie w sprawie zasadności petycji: 
Za – 0 głosów 
Wstrzymuje się – 0 głosów 
Przeciw – 3 głosy (M. Sznajder, K. Tomicka, P. Harczenko-Staszewska) 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała petycję za niezasadną 
  
Zakończono obrady komisji. 
 
Przewodnicząca Komisji
  Magdalena Sznajder                

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (30 lipca 2020)
Opublikował: Anna Cabańska (30 lipca 2020, 14:59:54)

Ostatnia zmiana: Łukasz Czyżewski (31 lipca 2020, 09:19:42)
Zmieniono: dodanie protokołu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 393