Protokół z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota z dnia 22.06.2020 r. od godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.

nagranie
 
Protokół 
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota 
z dnia 22.06.2020 r. od godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, 
ul. Guliwera 4a. 
 
  
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Przewodnicząca Komisji Magdalena Sznajder, radna Patrycja Harczenko-Staszewska, radna Katarzyna Tomicka, radna Karolina Lachowicz, Sołtys sołectwa Murowaniec Sławomir Ossowski, mieszkańcy. 
  
Przewodnicząca Magdalena Sznajder otworzyła posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji, powitała wszystkich zebranych i odczytała pouczenie o ochronie danych osobowych. 
  
Następnie poinformowała, że na posiedzeniu komisji w pierwszej kolejności miała być rozpatrywana skarga na działalność Wójta Gminy Białe Błota, lecz w związku z tym że w dniu 22.06.2020 r. skarżącą wycofała skargę, komisja nie będzie jej dalej  procedować. 
Mówiła, że rozpoczęto procedowanie petycji w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne sieci 5G. Po konsultacji z kancelarią prawną ustalono, że petycja pozostanie bez rozpatrzenia w związku z brakiem  oznaczenia podmiotu  wnoszącego petycję. 
Podjęto decyzję o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia głosując 4 „za” przy 4 obecnych radnych. 
  
Następnie omawiano petycję mieszkańców miejscowości Murowaniec dot. budowy ul. Strusiej w Murowańcu. 
Przewodnicząca Komisji przekazała, że na temat odbyło się  posiedzenie komisji, na którym ustalono, że Przewodniczący komisji Budżetu i Finansów ma wskazać środki na porycie 50% dofinansowania. 
Sołtys Sołectwa Murowaniec p. Sławomir Ossowski przekazał, że na najbliższą sesję została przygotowana uchwała, w której  dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 2 760 740,87 zł. Stwierdził, że jeżeli chodzi o budowę ul. Strusiej to nic nikomu nie zostało zabrane i nie zostały przesunięte żadne środki. Zostało zaplanowane 930 000 zł plus dofinansowanie w kwocie 1 570 000 zł, kwota 700 000 zł jest wpisana na przyszły rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
Przewodnicząca Komisji p. Magdalena Sznajder pytała, czy  obecnie w budżecie są środki aby pokryć 1 570 000 zł na realizacje ulicy Strusiej. Mówiła również o potrzebie dofinansowania ulicy w Kruszynie Krajeńskim. 
Sołtys sołectwa Murowaniec Sławomir Ossowski mówił, że całkowity koszt został wpisany w kwocie 3 200 000 zł. W tym roku jest zapisane 2 500 000 zł. A kwota 1 750 000 zł będzie pochodzić z dofinansowania z budżetu państwa. 
  
Głos zabrała mieszkanka, która mówiła że kontynuacja, zamknięcie inwestycji i odbiory mogą się odbyć na wiosnę przyszłego roku. Przekazała, że mieszkańcy będą rozmawiać z radnymi w celu poparcia budowy ulicy Strusiej. 
Mieszkaniec mówił, że jest dofinansowanie i należy zrobić wszystko, aby to dofinansowanie  wykorzystać i wybudować drogę, dlatego że ta droga doprowadzi do  połączenia z nowo wybudowaną ulicą, co wpłynie na możliwość skorzystania przez mieszkańców dojazdu  ulicą utwardzoną. 
Radna Patrycja Harczenko- Staszewska zgodziła się z wypowiedziami mieszkańców, co do faktu  że jest to ulica strategiczna w Murowańcu, jednak decyzja będzie należała do całej Rady Gminy.   
Mieszkaniec mówił, że to Rada Gminy zdjęła z budżetu środki i przez to droga nie została zrealizowana. Dodał, że  tą drogą  jeździ Gimbus. 
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że należy patrzeć również na potrzeby innych sołectw, przy omawianej sprawie realizacji ul. Strusiej nie zostały zabezpieczone środki. Jeżeli zostaną przeznaczone środki na ul. Strusią to mieszkańcy innych sołectw również będą domagali się budowy ulic w innych sołectwach.    
Radna Katarzyna Tomicka zaproponowała, aby treść petycji skierować do Komisji Budżetu i Finansów w celu przeanalizowana i wydania opinii. 
Sołtys sołectwa Murowaniec Sławomir Ossowski mówił, że odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska, na którym wskazano  przeciwwskazań odnośnie budowy ul. Strusiej. 
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że jeżeli w budżecie będą środki na realizacje tej ulicy wówczas radni będą za realizacją tego zadania. 
Mieszkaniec stwierdził, że błędem byłaby utrata  dofinansowania i niezrealizowanie tej ulicy. 
Podsumowując Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że Komisja przychyla się pozytywnie do petycji mieszańców sołectwa Murowaniec w sprawie budowy ulicy Strusiej pod warunkiem zabezpieczenia środków w budżecie gminy na realizację budowy ul. Strusiej w Murowańcu i ul. Ceramicznej w Kruszynie Krajeńskim. 
Komisja głosowała za przedstawionym stanowiskiem  4 „za” przy 4 obecnych radnych. 
Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 
Protokołowała: 
A.Cabańska 
 
 
Przewodnicząca Komisji
  Magdalena Sznajder

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (31 lipca 2020)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (31 lipca 2020, 09:20:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 360