Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14.07.2020 r. od godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.

nagranie
Protokół 
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14.07.2020 r. 
od godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.   
  
W posiedzeniu uczestniczyli: Sławomir Ruge Przewodniczący Komisji, Katarzyna Tomicka Radna Gminy, Piotr Mądrzyński Radny Gminy, Ewa Galicka Sekretarz Gminy, Adam Ryfa inspektor. 
Przewodniczący Komisji powitał zebranych na posiedzeniu komisji, odczytał pouczenie dot. ochrony danych osobowych i przedstawił porządek posiedzenia. 
Temat posiedzenia: 
1) Zakończenie kontroli rozpoczętych, 
2) Omówienie uchwały nr 1/A/2020 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, 
3) Sprawy bieżące. 
Porządek posiedzenia komisji został przyjęty jednomyślnie 3 głosy „za” przy 3 obecnych radnych. 

Ad. 1 
Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge odczytał protokół z zakończenia kontroli przeprowadzonej w zakresie wykonywania wydatków w dziale 750 rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego za okres styczeń maj 2019 rok w porównaniu za okres styczeń maj 2020 rok. 
  
Przewodniczący Komisji zapytał sekretarz gminy w jakim nakładzie została wydana książka pt. „Dawno temu w Bydgoszczy.”? Sama Gmina zamówiła 25 egzemplarzy, natomiast Komisję ciekawi do jakiego grona odbiorców ona trafiła. 
  
Sekretarz gminy odpowiedział, że nie pamięta, ale nakład na pewno był duży. 
  
Po odczytaniu protokołu sekretarz gminy odniosła się do jego zapisów. Zwróciła uwagę, że w bieżącym okresie Gmina wydatkowała 10 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku wydano 40 tys. zł. Oszczędności w tym zakresie są znaczne. Album wydany we własnym zakresie zobligowałby wydawcę do jego samodzielnego rozpropagowania. W związku z faktem, że w albumie jest wiele gmin jego zasięg jest duży, dlatego lepszej promocji za tak niewielkie pieniądze nie ma. 

Przewodniczący Komisji oznajmił, że wydatkowane 6000 zł na 2 strony nie charakteryzują Gminy Białe Błota. Zawarte tam informacje można odczytać w Wikipedii. 
  
Sekretarz gminy poinformowała, że album został przygotowany, aby rozpropagować istnienie Gminy, a nie kierować go do konkretnego odbiorcy. 
  
Radny Piotr Mądrzyński oraz przewodniczący Sławomir Ruge podtrzymują, że w tym materiale zabrakło celowości, która pozwoliłaby na przyciągnięcie do Gminy potencjalnych inwestorów w postaci firm i mieszkańców, co przyczyniłoby się do wzrosty wpływów 
z podatków. 
  
Przewodniczący komisji przeszedł do odczytania protokołu z kontroli problemowej w zakresie wykonania dochodów uzyskanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu za styczeń – maj 2019 w porównaniu do okresu styczeń – maj 2020 r. Przewodniczący odczytał protokół. 
  
Przewodniczący zadał pytanie inspektorowi Adamowi Ryfie dotyczące zwrotu nadpłaty za koncesję. Czy firma, która zakończyła swoją działalność z dniem 1 czerwca otrzyma zwrot wpłaconych środków, ponieważ uiściła opłatę za cały rok? 
  
Inspektor Adam Ryfa odpowiedział, że w myśl ustawy jeśli przedsiębiorą wniesie opłatę jednorazowo za cały rok, to nie należy mu się zwrot, aczkolwiek firma o to wnioskowała. 
  
Sekretarz gminy odniosła się do terminowości realizacji kontroli. Poinformowała, że są one prowadzone po 31 stycznia, 31 maja i 30 września. To jest zwykły zakres obowiązków pracownika, który się tym zajmuje, czyli pana inspektora Adama Ryfy. Robienie z tego protokołu kontroli, gdzie bada się dokumenty na podstawie wydruku z księgowości wydaje się niepotrzebne i zbędne. Z całą pewnością sekretarz musi być informowany, co jest czynione, 
jak są jakiekolwiek niezgodności. W związku z faktem, że w Gminie jest tylko jeden pracownik, który zajmuje się tą tematyką, sekretarz wystąpiła do Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi o prowadzenie kontroli w terenie. 
  
Przewodniczący zwrócił uwagę, że w przekazanych wyjaśnieniach jest nieścisłość dotycząca przeprowadzenia kontroli. W jednym piśmie jest informacja o prowadzaniu takich kontroli na bieżąco, a w drugim znajduje się wpis informujący o nieprzeprowadzeniu kontroli w badanym okresie. W związku z powyższym komisja pozostaje na stanowisku, że powinny być sporządzane protokoły z przeprowadzonych kontroli. 
  
Sekretarz odpowiedziała, że prowadzone kontrole na bieżąco polegały na poprawności dokonywania wpłat z tytułu koncesji, natomiast nieprzeprowadzone kontrole dotyczyły weryfikacji wielkości sprzedaży, w chwili obecnej będzie to realizowała Gminna Komisja Przeciwdziałania Alkoholizmowi. 
  
Radni oraz sekretarz gminy rozpoczęli dyskusję dotyczącą rotacji pracowników oraz realizacji zadań gminy w krótkim czasie, co wiąże się bezpośrednio z postrzeganiem Gminy i porównywaniem z innymi gminami. 
  
Ad. 2. Przewodniczący komisji streścił uchwałę nr 1/A/2020 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. Poinformował, że zostanie złożone odwołanie od niniejszej uchwały. 
  
Ad. 3. Brak 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Ruge zakończył obrady. 
  

    Przewodniczący Komisji
                                                                                  Sławomir Ruge

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (31 lipca 2020)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (31 lipca 2020, 09:48:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 355