Protokół ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Białe Błota z dnia 3.12.2018r. od godz. 15.00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej, ul. Centralna 27 w Białych Błotach

nagranie


                                                                 Protokół
Ze wspólnego posiedzenia wszystkich Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota, które odbyło się w Zakładzie Aktywności Zawodowej, ul. Centralna 27 w Białych Błotach
                                                              dnia 3.12.2018r.

 
W posiedzeniu uczestniczyli: Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski, Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Podatków i Opłat p. Katarzyna Janka- Tymek, inspektor p. Anna Bączkowska oraz mieszkańcy Gminy Białe Błota.
 
Pierwszą część posiedzenia prowadził Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski, który powitał wszystkich zebranych i przekazał, że tematem posiedzenia będzie omówienie projektów uchwał przygotowanych na sesję w dniu 4.12.2018r. Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wszystkim obecnym radnym następujące sprawy: 

1.   Pismo Prezesa Zarządu ZWiUK dotyczące stanu technicznego nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej w Lisim Ogonie i Łochowie, adresowane do Wójta Gminy, który zadekretował pismo do Przewodniczącego Rady Gminy w celu zapoznania Rady Gminy  (L.dz. DN.2542/2018 z dnia 27.11.2018)
2.   Zapoznano Radę Gminy z planem Sesji Rady Gminy na rok 2019- uwag nie odnotowano.
3.   W związku z tym, że było to wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych, zwrócono się z prośbą do przewodniczących komisji oraz ich członków do przygotowania planów pracy – kwartalnych, które składane winny być na ostatniej sesji miesiąca poprzedzającego dany kwartał.
4.   Poinformowano radnych, że w tym miesiącu do dnia 23.12.2018r. należy składać oświadczenia majątkowe zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.
5.   Radni, którzy nie złożyli jeszcze wniosków o przekazywanie diet na wskazane konto bankowe – powinni to uczynić jak najszybciej.
6.  Przedstawiono radnym przygotowany wzór protokołów z posiedzeń komisji stałych   ( do ich wypełnienia z każdej odbytej komisji)
7.  Zapoznano radnych z terminem mającego się odbyć szkolenia z ochrony danych – RODO mającego się odbyć 12.12.2018r., godz. 15.00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej, które zobowiązuje do uczestnictwa tych radnych, którzy w przedmiotowej sprawie nie byli przeszkoleni.
 
Omówienie projektów uchwał przygotowanych na sesję zaplanowaną w dniu 4.12.2018r.
Na posiedzeniu Komisji kierownik Referatu Podatków i Opłat p. Katarzyna Janka Tymek przedstawiła projekty uchwał w sprawie:

1)  obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2019r.
2)  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
3)  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

W związku z wytycznymi Ministerstwa dot. prognozowanej stopy inflacji oraz założeń dotyczących sugerowanych procentowych wskaźników wzrostu podatków lokalnych wywiązała się dyskusja w toku której radni ustalili, iż stawki podatków zostaną podniesione poniżej sugerowanej wysokości tj. o 1,58% i odpowiednio głosowanie w sprawie propozycji wójta wyglądało następująco: 

1. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2019r.
Wyniki głosowania: 20 głosów „za”
 
2  Projekt uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Wyniki głosowania:  15 głosów „za”, 5 głosów „przeciw”
3. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Wyniki głosowania: 17 głosów „za”, 3 głosy „przeciw”
 
Głosowało 20 radnych, gdyż jeden z radnych miał złożyć ślubowanie następnego dnia na sesji.
 
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
 
                                      Prowadzący posiedzenie Komisji
                                        Przewodniczący Rady Gminy
 
                                             Bronisław Balcerowski
 
                                      Prowadzący posiedzenie komisji
Przewodniczący Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska
                                               Łukasz Wyszomirski

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (4 grudnia 2018)
Opublikował: Anna Cabańska (4 grudnia 2018, 11:14:48)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (10 grudnia 2018, 11:23:42)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 460