Zarządzenie nr SG.0050.81.2018Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 26 października 2018w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Zarządzenie nr SG.0050.81.2018
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 26 października 2018


w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm., poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz na podstawie art. 5a ust 1 ustawy z dnia  24  kwietnia  2003 r. o   działalności   pożytku   publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm. poz. 650, poz.723, poz.1365) i   Uchwały  Rady   Gminy     Białe Błota Nr   III/13/2010   z dnia 10 grudnia  2010 r. w  sprawie   określania  szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy   z   dnia 24  kwietnia  2003  r.   o  działalności   pożytku    publicznego    i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w  art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie Gminy Białe Błota.
2. Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
3.Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w projektu Programu.  
§ 2
Określa się:
termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 26.10.2018 r.
termin zakończenia konsultacji na dzień: 09.11.2018 r.
   
§ 3
1.Treść projektu Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2019 będzie zamieszczona na stronie internetowej Gminy Białe Błota  (www.bialeblota.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Białe Błota  (www.bip.bialeblota.pl) oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Białe Błota.
2. Opinie w sprawie powyższej uchwały należy składać na piśmie, w terminie określonym w  § 2, w Biurze Obsługi Klienta (pok. 1) Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86 – 005 Białe Błota lub elektronicznie na adres: sport@bialeblota.eu.  W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje  zmian.
3.Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje  uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.
4. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronach internetowych Gminy Białe Błota oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Białe Błota.
§ 4.
Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada pracownik na stanowisku ds. sportu, promocji i  kontaktów zagranicznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi Urzędu Gminy Białe Błota.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Wójta Gminy Białe Błota
/-/ Jan Jaworski
  Załącznik nr 1 (21kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Bączkowska
Opublikował: Andrzej Pasek (26 października 2018, 13:17:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 545