PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 marca 2017 r., o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota.

   


 
 

Protokół 

 

Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu 

z dnia 27.03.2017r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 

 

            W spotkaniu uczestniczyli: przewodniczący komisji Krzysztof Kowalewski, radna Anna Zawidzka, radna Maria Wolsztyńska, radny Kazimierz Jadomski, radny Rafał Barsukiewicz, Agnieszka Piętka Sekretarz gminy Białe Błota, Lucyna Krasulak Skarbnik gminy, Karolina Swoboda Referat Ochrony Środowiska, Andrzej Wiekerak kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, Bogusława Bajgot kierownik GOPS, Marlena Witkowska Rypina kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej, Beata Przyborska mieszkanka gminy Białe Błota 

 
Posiedzenie komisji prowadził
Przewodniczący komisji Krzysztof Kowalewski, który powitał wszystkich zebranych i zaproponował następujący porządek komisji. 
(Na posiedzeniu komisji nieobecny był radny Krzysztof Kocikowski)
 

Porządek spotkania:
 
1) Sytuacja w WTZ w Białych Błotach.
2) Materiały na sesję.
3) Sprawy bieżące.

 
 
Ad. 1 Sytuacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Białych Błotach
 
Przewodniczący
komisji Krzysztof Kowalewski przekazał, że wpłynęło pismo od Przewodniczącego Rady Gminy skierowane do Komisji Oświaty odnośnie protestu mieszkańców na temat sytuacji jaka ma miejsce w Warsztatach Terapii Zajęciowej „Dąb”.
 
Przewodniczący
komisji Krzysztof Kowalewski odczytał treść pisma przewodniczącego rady gminy z dnia 9.03.2017 r. z prośbą o zajęcie stanowiska przez komisję. Protest dotyczy sprzeciwu unicestwianiu Warsztatów Terapii Zajęciowej „Dąb”w Białych Błotach, który z miejsca rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych stał się przytułkiem dla osób niechcianych. Poprzednie kierownictwo WTZ, jak i pracownicy protestują przeciwko haniebnym praktykom dyskryminowania osób niepełnosprawnym, a także egzekucji dokonywanej przez kierownika GOPS w Białych Błotach na pracownikach WTZ, poprzez zwolnienie prawie 50% załogi. Protest dot. niewykonywania wyroku sądu, marnotrawienia środków publicznych. (Pismo stanowi załącznik do protokołu plik do pobrania (520kB) pdf ). 


Radna Maria Wolsztyńska stwierdziła, że osoby które złożyły protest powinny uczestniczyć w spotkaniu komisji. Pytała, czy te osoby zostały poinformowane o spotkaniu. 

 
Przewodniczący komisji Krzysztof Kowalewski odpowiedział, że osoby te nie zostały poinformowane o spotkaniu, ponadto w proteście nie zamieszczono adresu zwrotnego.   


Radna Maria Wolsztyńska mówiła, że jest to brak dobrej woli, ponieważ podpisane osoby są znane, jest to m.in. była pani kierownik WTZ i na pewno w urzędzie jest numer jej telefonu i adres. 


Przewodniczący komisji Krzysztof Kowalewski
odpowiedział, że odszukiwanie adresu i telefonu byłoby przetwarzaniem prywatnych danych osobowych. 


Radna Maria Wolsztyńska stwierdziła, że nie wyobraża sobie rozpatrywania protestu przy nieobecności  i braku stanowiska drugiej strony. Była przeciwko takiej formie załatwiania protestu. 

 
Przewodniczący komisji Krzysztof Kowalewski przekazał, że jest to dodatkowe spotkanie komisji, które zostało zwołane w odpowiedzi na pismo Przewodniczącego Rady Gminy i członkowie komisji zostali o tym poinformowani. 

 
Zdaniem
radnej Marii Wolsztyńskiej jeżeli nie został podany adres to protest nie powinien zostać rozpatrzony. 


Przewodniczący komisji Krzysztof Kowalewski
stwierdził, że komisja ma się zapoznać z sytuacją w WTZ, jak również że otrzymał pismo od pana przewodniczącego i jest to pismo dla niego wiążące. 

 
Radna Maria Wolsztyńska prosiła, aby w protokole zapisać, że osoby podpisane pod protestem nie zostały poinformowane o spotkaniu komisji.  

 
Kierownik GOPS Bogusława Bajgot
poinformowała, że złoży pismo do przewodniczącego Rady  Gminy Białe Błota, które jest  odpowiedzią jaką udzieliła staroście bydgoskiemu. W piśmie  tym wyjaśnia i odpowiada na zarzuty ujęte  w proteście. (Odczytała treść pisma, które stanowi załącznik do protokołu plik do pobrania (1664kB) pdf ). Kierownik GOPS dodała, że wskazane w proteście zarzuty w większości stanowią uogólnienia i nie są poparte żadnymi dowodami, są bezpodstawne i godzą w dobre imię osób pracujących bezpośrednio z osobami niepełnosprawnymi. Godzą również w dobre imię uczestników warsztatów, jak i ich rodziców. Wszystkie zmiany w WTZ były   spowodowane przeprowadzonymi w tej placówce kontrolami. 

 
Kierownik WTZ Marlena Witkowska Rypina dodała, że nieobecna druga strona, która złożyła protest swoje niezadowolenie przedstawiła  w proteście. 

 
Radna Maria Wolsztyńska ponownie twierdziła, że tym bardziej strona składająca protest powinna być obecna na komisji. Prosiła o podanie treści informacji  i tematyce zamieszczonej w BIP-ie.

 
Kierownik WTZ Marlena Witkowska Rypina
mówiła, że jeżeli komisja miałaby się szczegółowo odnosić do poszczególnych osób podpisanych pod protestem to nie byłoby to możliwe, ponieważ WTZ obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych szczególnie o stanie zdrowia podopiecznych. Ponadto w każdej chwili do WTZ może przybyć  uprawniona kontrola np. z PCPR i sprawdzić wskazane zarzuty. Natomiast przybycie  osób podpisanych pod petycją doprowadziłoby tylko do „pyskówki”, co byłoby bezprzedmiotowe. 

 
Zdaniem radnej Marii Wolsztyńskiej wypowiedź konkretnych osób, uczestników WTZ, czy rodziców podopiecznych o stanie ich zdrowia nie podlegałoby ustawie o ochronie danych osobowych. 

 
Kierownik WTZ Pani Marlena Witkowska Rypina stwierdziła, że nie wszystkie osoby niepełnosprawne są ubezwłasnowolnione i niekoniecznie rodzice muszą w ich imieniu występować. 

 
Kierownik GOPS Bogusława Bajgot w dalszym ciągu odczytywała treść odpowiedzi. Po odczytaniu dodała, że kampania oszczerstw wobec jej osoby jest w dalszym ciągu prowadzona. Sugeruje się  m. in. podejrzenie wyłudzenia środków z PFRON-u, a być może i starostwa oraz przyjęcie korzyści majątkowej przez kierownika GOPS. Kierownik GOPS Bogusława Bajgot stwierdziła, że nie zamierza tej sprawy tak pozostawić i wystąpi na drogę prawną. Jest to ciąg dalszy pomówień, które godzą w Jej dobre imię. Dodała, że nie robi niczego niezgodnego z prawem. 

 
Radna Maria Wolsztyńska wyraziła swoje zdziwienie, że w sądzie pani kierownik zgodziła się na ugodę.

 
Kierownik GOPS Bogusława Bajgot
odpowiedziała, że inicjatorem ugody był sąd i chyba sama zainteresowana, która kilkakrotnie wraz z Panią Bogusławą Bajgot i jej radcą prawnym negocjowała wysokość odszkodowania. 

 
Radna Maria Wolsztyńska stwierdziła, że wobec tego pani Bogusława Bajgot mogła się nie godzić na ugodę. 


Kierownik GOPS Pani Bogusława Bajgot odpowiedziała, że wówczas w dalszym ciągu byłoby szykanowana. 

 
Zdaniem
radnej Marii Wolsztyńskiej jeżeli ktoś godzi się na ugodę to znaczy, że nie ma mocnych dowodów. 

 
Kierownik GOPS Pani Bogusława Bajgot twierdzi, że przedstawiła swoje dowody w postaci złożenia dokumentacji, protokołów  do prokuratury ze wskazaniem szeregu  nieprawidłowości, które były tam robione. 

 
Kierownik WTZ  Marlena Witkowska Rypina dodała, że kierownik WTZ nie działa, jak gdyby samodzielnie zarządzając jednostką, tylko pod kierunkiem kierownika GOPS. I jeżeli się zakończy ta sprawa, to odpowiedzialność obciąży kierownika GOPS i z tego chyba wynikła ta ugoda.

 
Przewodniczący komisji Krzysztof Kowalewski wspomniał, że komisja odwiedziła WTZ. Stwierdził, że osobiście odniósł bardzo dobre wrażenie po wizycie. Nie widział tam sytuacji patologicznych. 

 
Radna Maria Wolsztyńska pytała, czy uczestnicy warsztatów podpisani pod protestem biorą udział w zajęciach. 

 
Kierownik WTZ Marlena Witkowska Rypina stwierdziła, że pod protestem nie podpisali się uczestnicy. WTZ i rada programowa w której skład wchodzą specjaliści, terapeuci analizuje postępy w rehabilitacji uczestników i robi ocenę okresową raz na pół roku. Jeżeli dana osoba nie rokuje i nie robi postępów w rehabilitacji wówczas rada programowa kieruje taką osobę do innej placówki lub taka osoba pozostaje w WTZ w przypadku gdy nie ma innej placówki. 

 
Radny Rafał  Barsukiewicz stwierdził, że w proteście jest zapis, że rodzice, byli i obecni pracownicy WTZ wielokrotnie od stycznia zwracali się do władz gminy, starostwa i dyrekcji PCPR o interwencję. 

 
Kierownik GOPS Bogusława Bajgot
odpowiedziała, że były przeprowadzone kontrole. 

 
Kierownik WTZ  Marlena Witkowska Rypina mówiła, że rozpoczęła pracę 5.10, a 19.10 została przeprowadzona kontrola, ponieważ „stara kadra” pracowników zachorowała, pozostała sama z psychologiem, rehabilitantką i logopedą. Tym pracownikom została zwiększona ilość godzin, aby mogła być realizowana praca z uczestnikami. Zostało skierowane pismo do PCPR, że w warsztacie źle się dzieje i są nieprawidłowości w związku z tym została  przeprowadzona kontrola. Jedynym zaleceniem, które zostało zrealizowane  było to, że uczestnicy byli 6 godzin, a nie 7 godzin w warsztacie. 


Radna Maria Wolsztyńska stwierdziła, że WTZ nie podlega urzędowi gminy w związku z tym co za kontrola z urzędu?  Pytała, czy osoba o której mówi ma w dalszym ciągu ważne skierowanie do WTZ. 

 
Kierownik WTZ  Marlena Witkowska Rypina przekazała, że ta osoba jest uczestnikiem, ma ważne orzeczenie. 

 
Przewodniczący komisji Krzysztof Kowalewski pytał, czy ta osoba bierze udział w zajęciach. 

 
Kierownik WTZ  Marlena Witkowska Rypina
odpowiedziała, że nie bierze udziału w zajęciach, nie jest skreślona. 

 
Radny Rafał  Barsukiewicz pytał jaki procent stanowili pracownicy, którzy odeszli z WTZ w stosunku do tego ilu pracowało. 

 
Kierownik GOPS Bogusława Bajgot odpowiedziała, że zostało zlikwidowane pół etatu kierowcy, jedna osoba odeszła na znak protestu. 

 
Radna Maria Wolsztyńska stwierdziła, że ma inne dane. Według radnej 7 osób zostało zwolnionych, bądź odeszło. Rotacja dotyczy ponad 50% pracowników. Uważa, że jest to niekorzystane dla uczestników WTZ, którzy ciągle widzą nowe twarze i jest to dla nich niekomfortowe. 

 
Przewodniczący komisji Krzysztof Kowalewski zaproponował przerwę. 


Po przerwie.

Kierownik GOPS Bogusława Bajgot stwierdziła, że wszystkie działania były wynikami przeprowadzonej kontroli. Mówiła, że starosta bezzwłocznie zobligował do wprowadzenia  działań zgodnych z prawem. Odczytała zalecenia pokontrolne PCPR.

 
Radna Maria Wolsztyńska podsumowując stwierdziła, że niepowiadomienie strony, która wniosła protest jest wielkim błędem, a obecne posiedzenie komisji w ogóle nie powinno się odbyć. 


Przewodniczący komisji Krzysztof Kowalewski
odpowiedział, że adresatem odpowiedzi komisji na petycję będzie Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota. 

 
Radna Maria Wolsztyńska
stwierdziła, że ustawa o petycjach stanowi, że  jeżeli nie ma wskazanego adresu wówczas sprawa nie powinna być rozpatrzona. 


Kierownik WTZ  Marlena Witkowska Rypina zabrała głos odnośnie zarzutu, że w WTZ nie ma posiłków. Przedstawiła pismo z 2011 r., Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, z którego wynika, że nie ma możliwości prowadzenia zbiorowego żywienia w WTZ. Przekazała również pismo z RIO odnośnie samodzielności finansowej WTZ, a także pismo pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych w związku z prawidłowością działań w WTZ dot. kwalifikowania uczestników do WTZ. 

 
Radna Maria Wolsztyńska
stwierdziła, że podczas wizyty w WTZ zauważyła, że posiłki były wydawane uczestnikom WTZ.

 
Kierownik WTZ Marlena Witkowska Rypina odpowiedziała, że nie ma wydawanych obiadów, natomiast Pracownia Dnia Codziennego w ramach terapii przygotowuje posiłki, którymi częstuje pozostałych uczestników WTZ. 

 
Przewodniczący komisji Krzysztof Kowalewski podsumowując zaproponował następującą treść odpowiedzi, którą komisja skieruje  do przewodniczącego rady gminy.
 
W odpowiedzi na pismo z dnia 9.03.2017 informuję, że komisja Oświaty Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu po wizycie w Warsztatach Terapii Zajęciowej „Dąb” w dniu 16.03.2017r  oraz wysłuchaniu stanowiska kierownika GOPS i WTZ ustalono, że WTZ „Dąb” funkcjonuje zgodnie z przepisami. Wszystkie zmiany dotyczące funkcjonowania WTZ mają na celu dążenie do tego, aby WTZ „Dąb” funkcjonował zgodnie z zasadami celowości, rzetelności, legalności i gospodarności.
 
Radna Maria Wolsztyńska prosiła o dodanie zdania, że tę opinię komisja wydaje po wysłuchaniu tylko i wyłącznie jednej strony, bez wysłuchania osób które podpisały się pod protestem. Jej zdaniem w  myśl ustawy o petycjach dzisiejsze posiedzenie nie powinno się odbyć.
Komisja przegłosowała odpowiedź na pismo stosunkiem głosów 4 „za”, przy 1 głosie „przeciw”, przy 5 obecnych radnych.
 
Następnie Przewodniczący odczytał treść pisma jakie wpłynęło do komisji od rodziców uczniów  szkoły podstawowej w Białych Błotach. Pismo dotyczy prośby kontynuacji rozszerzonego programu wychowania fizycznego z zakresu sportów gimnastycznych i tenisa ziemnego.  Stwierdził, że w tym temacie powinna się wypowiedzieć dyrektor szkoły  i kierownik COEiS Patrycjusz  Migawa. Ten program funkcjonuje już od lat, należy jednak zapewnić bazę sportową i środki finansowe. W tej sprawie na komisję zaproszono sekretarz gminy, która  rozpoczęła rozmowę od omówienia sposobu realizacji programu autorskiego na terenie gminy. Realizacja programu autorskiego leży w kompetencji  dyrektora szkoły. W zależności od tego, czy budzi to skutki finansowe, czy nie to po akceptacji wójta jest przekazywane do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Propozycja dyrektor jest taka, aby kontynuować gimnastykę i tenis w  klasach I-III po dwie godziny dla dziewczynek i dwie godziny dla chłopców plus jedna godzina razem. W programie autorskim są klasy IV-VI, natomiast w piśmie jest mowa o klasach IV-VIII. Są założenia, aby zajęcia z gimnastyki i tenisa były takie same jak w roku ubiegłym. Jest to program autorski i należałoby realizację tego programu pozostawić w kompetencji Pani dyrektor. Ponadto inne szkoły mogą również zgłaszać  się z realizacją swoich programów. 

 
Radna Maria Wolsztyńska stwierdziła, że nie trzeba tego ograniczać. 

 
Sekretarz gminy Agnieszka Piętka dodała, że funkcjonuje 6 programów autorskich w szkole w Białych Błotach. Pytała, czy wszystkie programy partnerskie powinny być przyjęte uchwałą rady zgodnie ze wskazaniami komisji?  Stwierdziła, że nie przypomina sobie, aby jakikolwiek program był przyjmowany uchwałą. Na tym zakończono pierwszą część spotkania.
 
W drugiej części spotkania przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej Krzysztof Kowalewski przekazał prowadzenie komisji przewodniczącemu komisji Budżetu i Finansów Bronisławowi Balcerowskiemu.
 
Bronisław Balcerowski przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powitał wszystkich zebranych i zaproponował następujący porządek spotkania. 
 
Ad. 2 Materiały na sesję.
 
Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodzin w Gminie Białe Błota na lata 2016-2018” za rok 2016;
 
Głos zabrała
Kierownik GOPS Bogusława Bajgot, która mówiła że uchwała jest programem opisowym dot. podjętych działań na rzecz rodziny. Pani kierownik wskazała potrzeby na rok 2017. Mówiła, że  jest to kontynuacja działań związanych z aktywizacją zawodową członków rodzin, zapewnienie dzieciom z rodzin o niskich dochodach możliwości spożywania gorących posiłków na terenie placówek oświatowych, wspierania rodzin zgodnie z zaplanowanym budżetem. Nowym zadaniem  jest program wsparcia kobiet w ciąży i rodzin –„Za życia”.  Obecnie pracuje dwóch asystentów rodziny, co w zupełności zabezpiecza potrzeby ośrodka. Jest jeden psycholog, który przyjmuje rodziny na miejscu. Dobrze by było gdyby psycholog miał możliwość dojazdu do rodzin. 


Radny Krzysztof Kowalewski pytał o koszt dożywiania dzieci z rodzin o niskich dochodach i ile dzieci objętych jest programem dożywiania.  

 
Kierownik GOPS Bogusława Bajgot odpowiedziała, że są to środki, które były zabezpieczone. Program „500 plus” spowodował to, że spada liczba osób korzystających z pomocy.
Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący komisji Bronisław Balcerowski wspomniał, że Komisja Budżetu i Finansów  ma w swoim planie wstępne zapoznanie ze  sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016
Skarbnik Gminy omówiła plan dochodów który stanowił kwotę 88.133.225,46 zł, a wykonanie 89.239.628,26 zł czyli 101,26%. Zadłużenie na koniec roku wynosi 34.245.335,77 zł.
 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
Skarbnik gminy Lucyna Krasulak omówiła projekt uchwały, w której proponuje się zwiększenie dochodów  o kwotę 363.460 zł, natomiast w wydatków o kwotę 4.773.460 zł 

 
Radna Anna Zawidzka pytała o kwotę 350.000 zł na wybudowanie zatoki autobusowej, czy będzie to dotyczyć  linii autobusowej nr 96 w Trzcińcu i linii nr 92 w Jasińcu? 


Radna Maria Wolsztyńska wnioskowała o zwiększenie ilości kursów linii autobusowej nr 91. 

 
Skarbnik Lucyna Krasulak mówiła również o kwocie 2 mln zł na projekt i budowę budynku świetlicowego wraz z oddziałami żłobka i przedszkola w Zielonce. 


Radna Maria Wolsztyńska pytała o wysokość dotacji.
Skarbnik gminy Lucyna Krasulak odpowiedziała, że dotacja wynosi 520.000 zł. 

 
Radny Krzysztof Kowalewski
dodał, że na Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska, sekretarz gminy informowała, że będzie się starała pozyskać  środki z trzech programów na oddziały przedszkole i na świetlice. 

 
Przewodniczący komisji Bronisław Balcerowski pytał  ile trzeba zainwestować w lampy energooszczędne. 

 
Radna Maria Wolsztyńska pytała skąd  pochodzą  wolne środki w wysokości 4.410.000 zł


Skarbnik gminy Lucyna Krasulak odpowiedziała, że środki pochodzą z zamknięcia budżetu 2016 r. Są one fizycznie na koncie bankowym. Budżet zamknął się nadwyżką w kwocie prawie 6 mln zł. Wolnych środków jest 5.410.667 zł, z tego 4.410.000 zł jest przeznaczone na pokrycie deficytu, 1 mln zł z  wolnych środków przeznacza się na spłatę kredytu i pożyczek. Ogółem Gmina ma spłacić 6.252.667,95 zł. kredytu. Na ten cen gmina zaciągnie 5.252.000 zł. 

 
Radna Anna Zawidzka wspomniała, że członkowie komisji Oświaty wnioskowali o dofinansowanie kuchni w ośrodku w Cielu, co jest  niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. 

 
Radny Krzysztof Kowalewski przekazał, że na ten temat rozmawiał z sekretarz gminy i środki prawdopodobnie znajdą się w maju. Pan kierownik złożył pismo w tej sprawie do wojewody. Dodał, że trzeba monitorować tę sprawę. 

 
Radna Maria Wolsztyńska
pytała, kto podejmował decyzję na jakie inwestycje mają być przeznaczone środki.
Skarbnik gminy Lucyna Krasulak odpowiedziała, że propozycja jest wójta. 

 
Zdaniem radnej Marii Wolsztyńskiej jest kilka nowych inwestycji, lecz nie kierowano się zrównoważonym rozwojem gminy. Wprowadzono nowe inwestycje w okręgach, gdzie już sporo wykonano. Zaplanowanych jest wiele inwestycji, przetargi nie zostały rozstrzygnięte w związku z  tym nie wiadomo, czy starczy  środków. Zastanawiała się, czy radni nie pospieszą się z zabezpieczeniem środków na nowe inwestycje, bo może się okazać, że zabraknie środków na już zaplanowane. 

 
Przewodniczący komisji Bronisław Balcerowski zaproponował, aby odbyć wspólne spotkanie wszystkich komisji. 

 
Radna Anna Zawidzka pytała skąd się wzięło 800.000 zł na ocieplenie budynku Urzędu Gminy. 

 
Skarbnik gminy Lucyna Krasulak tłumaczyła, że budynek trzeba zmodernizować, ocieplić, naprawić dach. 

 
Przewodniczący komisji Bronisław Balcerowski wspomniał, że były wykonane ekspertyzy  z których  jedna wskazywała, że ten budynek nie nadaje się do użytku -obsługi mieszkańców. Natomiast druga wskazywała, że budynek spełnia wymogi. Obecnie współczynniki przenikania ciepła są wysokie. Zastanawiał się dlaczego radni dowiadują się o tym w projektach dotyczących zwiększenia dochodów.  

 
Skarbnik gminy Lucyna Krasulak sprostowała, że będą to kwoty z wolnych środków. Największe zwiększone  dochody stanowią dotację celową na budowę żłobka, a pozostałe są zmniejszone. 

 
Przewodniczący komisji Bronisław Balcerowski poinformował, że w ubiegłym roku gmina spłaciła ostatnią ratę budowy gimnazjum w Białych Błotach. 

 
Radna Maria Wolsztyńska mówiła, że na zlecenie Urzędu Gminy była dokonywana ekspertyza stanu budynku gminy i tam stwierdzono, że budynek ten  do niczego się nie nadaje. Teraz się okazuje że się nadaje, bo wykonano remonty wewnątrz i trzeba jeszcze duże środki włożyć, żeby to funkcjonowało. 

 
Przewodniczący komisji Bronisław Balcerowski stwierdził, że obsługa mieszkańców gminy powinna znajdować się w jednym budynku wyposażonym w windę. 


Zdaniem radnej Anny Zawidzkiej w zamian za płacenie za wynajem pomieszczeń w innych budynkach można by te pieniądze  przeznaczyć na inwestycje. 

 
Sekretarz gminy Agnieszka Piętka tłumaczyła, że budynek Urzędu Gminy po kontroli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  w pierwszym etapie miał być remontowany wewnątrz, a w drugim etapie na zewnątrz wraz z remontem piwnicy. Obecnie ustalono, że tę modernizację należałoby wyłączyć z działu administracja, ponieważ zawyży to koszty, a to jest inwestycja. 

 
Radna Maria Wolsztyńska pytała, czy nie można by się wstrzymać do momentu rozstrzygnięcia przetargów? 


Sekretarz gminy Agnieszka Piętka stwierdziła, że wielokrotnie trzeba wprowadzić dodatkowe środki do wykonywanych zadań, ale też wielokrotnie są oszczędności. Okres w marcu związany z wykonaniem budżetu za 2016 rok jest najlepszym czasem, żeby wprowadzić inwestycje a w kwietniu i maju je ogłosić. Następnie  rozstrzygnąć postępowanie przetargowe, tak aby przed wakacjami rozpocząć roboty. 

 
Przewodniczący komisji Bronisław Balcerowski pytał ile przetargów zostało wdrożonych w stosunku do zaplanowanych inwestycji ujętych w budżecie. 


Sekretarz gminy Agnieszka Piętka poinformowała, że jest ogłoszony przetarg  na Przyłęki, na bieżące utrzymanie dróg. Jeżeli chodzi o drogi to przetarg jest przygotowany, ale z uwagi na to, że jest różna długość tych dróg, został ogłoszony jeden przetarg na większość dróg, co pozwoli uzyskać lepszą cenę. Dodała, że jeżeli chodzi o modernizację budynku Urzędu Gminy to prawdopodobnie Wójt wprowadzi autopoprawkę, że planowane jest dofinansowanie tego zadania. 

 
Przewodniczący komisji Bronisław Balcerowski pytał, czy jeżeli nie będzie dofinansowania to nastąpi rezygnacja z zadania?
Sekretarz gminy Agnieszka Piętka uważa, że zaplanowana kwota 800.000 zł jest wystarczająca do wykonania tej modernizacji. Dodała, że  budynek i dach jest w złym stanie i wymaga remontu. 

 
Przewodniczący komisji Bronisław Balcerowski wspomniał, iż posiada informacje, że będzie dużo środków na wykonanie dróg tzw. metodą  twardą, uproszczoną dającą gwarancję na 10 lat. Pytał z jakich środków te drogi mają być robione.

 
Sekretarz gminy Agnieszka Piętka mówiła, że te środki są ujęte w ramach bieżącego utrzymania dróg.

 
Przewodniczący komisji Bronisław Balcerowski dodał, że na ten cel zaplanowana jest kwota 2.000.000 zł.
 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota.
Inspektor Karolina Swoboda tłumaczyła, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt do końca marca rada gminy musi podjąć taką uchwałę. Program co roku jest taki sam, zmieniają się tylko kwoty. Głównym zadaniem jest zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu gminy. Kwota jest na tym samym poziomie. Mniej środków jest wydatkowanych  na wyłapywanie bezdomnych psów, natomiast więcej interwencji związanych jest ze zwierzętami wolnożyjącymi i więcej jest wniosków o sterylizację.

 
Radna Maria Wolsztyńska proponowała, aby w jakiś sposób zobowiązać mieszkańców do wyprowadzania psów na smyczy.

 
Inspektor Karolina Swoboda odpowiedziała, że referat zawsze wysyła ulotki do mieszkańców gdy na danej ulicy są tego typu zgłoszenia. Za wyprowadzanie psów bez smyczy  grozi mandat. 

 
Radna Maria Wolsztyńska proponowała, aby z taką informacją wywiesić plakaty w pobliżu miejsc gdzie mieszkańcy najczęściej wyprowadzają psy.
 
Projekt uchwały w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie gminy Białe Błota;
 
(Radny Krzysztof Kowalewski poinformował, że komisję opuściła radna Anna Zawidzka i radny Rafał Barsukiewicz.)
Dodał, że na komisje przybyła Danuta Ferenstain dyrektor Szkoły Podstawowej w Białych Błotach. Poinformował, że do komisji Oświaty wpłynął wniosek rodziców uczniów klasy IIa dot. realizacji rozszerzonego programu w zakresie sportów gimnastycznych i tenisa zimnego. Z tego wniosku wynika, że rodzice są zaniepokojeni, że mogą zostać pozbawieni możliwości uczestniczenia w tym programie i wnioskują o realizacje tego programu na dalszym etapie szkoły.
Danuta Ferenstain dyrektor Szkoły Podstawowej w Białych Błotach poinformowała, że dyrekcja bierze pod uwagę te zajęcia i zgodnie z rozporządzeniem organ prowadzący może dodać dodatkowo 3 godziny. W klasach z rozszerzoną liczbą godzin wychowania fizycznego dzieci będą miały 3 godziny zajęć dodatkowych. W nowo powstającej klasie jeżeli będą chętni i w klasie II i III zajęcia będą się odbywały z  podziałem na grupy. Jedna godzina byłaby wspólna dla grupy, a dwie godziny byłyby podzielone dla dziewcząt i chłopców. Obecnie uczniowie mają 3 godziny z podziałem na grupy. Pierwotnie ten program był kierowany do klas I-III.
Radny Krzysztof  Kowalewski dodał, że jest prośba o kontynuowanie programu w klasach IV-VIII
Danuta Ferenstain dyrektor Szkoły Podstawowej w Białych Błotach mówiła, że jeżeli program miałby być kontynuowany wówczas muszą być dodatkowe godziny i przeznaczone na to środki.
Radny Krzysztof Kowalewski wspomniał, że do komisji wpłynęła opinia radcy prawnego w sprawie przygotowania przez Wójta na wniosek komisji Oświaty projektu uchwały w sprawie programu autorskiego w zakresie gimnastyki i tenisa ziemnego w klasach I-III. Z treści opinii wynika, że organem właściwym do opiniowania takich programów jest  Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej.
Danuta Ferenstain dyrektor Szkoły Podstawowej w Białych Błotach mówiła, że każdą innowację opiniuje Rada Pedagogiczna. Jeżeli innowacja pedagogiczna wnosi za sobą koszty to dyrektor musi zwrócić się do organu prowadzącego o środki.
Radny Krzysztof Kowalewski wspomniał, że z opinii wynika również, że rada gminy może podejmować wnioski  dot opiniowania programów np.: ogólnie skierowanych do całej gminy
Kierownik COEiS Patrycjusz Migawa dodał, że dotyczy to programów ogólnych.
 
Radny Krzysztof Kowalewski  Przewodniczący Komisji Oświaty poprosił  o wycofanie wniosku Komisji Oświaty skierowanego do organu prowadzącego z dnia 22.09.2016 r., Argumentował to faktem, że  programy muszą być opiniowane przez Rady Pedagogiczne i zatwierdzone przez wójta.
 
Sekretarz gminy Agnieszka Piętka dodała, że realizacja programu niesie za sobą skutki finansowe, lecz  od roku nie zostały one wyliczone. Jeżeli są poniesione środki finansowe to decyzje o realizacji tego programu przekraczają kompetencje dyrektora i musi on to zgłosić do organu prowadzącego. Nawet jeżeli Wójt Gminy zaakceptuje dany program to nie decyduje on o kształcie budżetu. W tym wypadku organem uprawnionym do podjęcia uchwały jest rada gminy.
Komisja Oświaty przyjęła wniosek Przewodniczącego przy 2 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” przy 3 obecnych radnych.
 
Radny Krzysztof  Kowalewski stwierdził, że można odpowiedzieć rodzicom, że w przyszłym roku program będzie realizowany, a dalsza kontynuacja programu w wyższych klasach należy do kompetencji dyrektora szkoły.
 
Projekt uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych dotyczącego zaopiniowania uchwały nr RGK.0007.1.2017 Rady Gminy Białe Błota w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. 


Kierownik COEiS Patrycjusz Migawa przekazał, że zmieniła się tylko podstawa prawna. Uchwała uwzględnia zapis zmieniony przez kuratora dot. zróżnicowania klas gimnazjów. Przed tą uchwałą powinna zostać przyjęta uchwała w sprawie odrzucenia w całości stanowiska  Związków Zawodowych. Ustawa o Związkach Zawodowych wymaga od gminy odpowiedzi na negatywne stanowisko. Rada musi podjąć uchwałę o odrzuceniu tego stanowiska.
Radny Krzysztof  Kowalewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała przy 2 głosach „za”, 1 głosie „wstrzymującym” przy 3  obecnych radnych.
 
Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą prawo oświatowe.    
Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały przy 2 głosach „za”, 1 głosie „wstrzymującym” przy 3  obecnych radnych.
 
Projekt uchwały w sprawie korzystania z gminnych  obiektów użyteczności publicznej  na terenie Gminy Białe Błota.
Kierownik COEiS Patrycjusz Migawa mówił, że są to najważniejsze obiekty w Gminie Białe Błota. Dotychczas regulaminy były regulaminami wewnętrznymi jednostek. Propozycja jest, aby to usystematyzować. 


Przewodniczący komisji Bronisław Balcerowski pytał o korzystane z obiektów przez inne kluby. 


Kierownik COEiS Patrycjusz Migawa stwierdził, że regulamin dotyczy wszystkich. Jest to regulamin porządkowy. Zapotrzebowanie drużyn miejscowych jest większe niż możliwości udostępniania obiektów. 


Radna Maria Wolsztyńska
pytała o zabezpieczoną kwotę  50.000 zł na piłkochwyty 


Kierownik COEiS Patrycjusz Migawa mówił, że jest to działanie gminy dot. zabezpieczenia możliwości korzystania z boiska Orlik przez młodzież. Istnieje zagrożenie, że Sąd wyda decyzję o ograniczonej działalności np.: do godz. 16.00. Największy hałas, który odczuwają okoliczni mieszkańcy  powodują grupy niezorganizowane. Jeszcze nie wiadomo czy będzie konieczność pobudowania ekranów, ale budowa piłkochwytów będzie konieczna. 


Przewodniczący komisji Bronisław Balcerowski
pytał czy strony sporu akceptują takie rozwiązanie. 


Kierownik COEiS Patrycjusz Migawa odpowiedział, że mieszkańcy na pewno życzyliby sobie innego rozwiązania. Wnioskują o założenie ekranów, piłkochwytów i ograniczenie godzin gry w piłkę. Natomiast to nie oznacza, że Sąd wyda orzeczenie po myśli mieszkańców.
Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały przy 2 głosach „za”, 1 głosie „wstrzymującym” przy 3  obecnych radnych.
 
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. 


Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak przekazał, że inwestor działający przez pełnomocnika wystąpił do gminy o zakres działań, co zostało przeniesione do uchwały. Inwestor zwrócił się o korektę, bo nie ujął wszystkich działań. W związku z tym uchyla się uchwałę podjętą w styczniu  i proponuje się podjąć przedstawioną. 


Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak stwierdził, że chodzi tutaj o unormowanie układu drogowego w kształcenie litery C. Oba końce dotykają ul. Lipowej.
Przewodniczący komisji Bronisław Balcerowski pytał o kwotę
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak odpowiedział, że kwota jest od 10 do 13 zł.
 
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Białe Błota. 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak poinformował, że stanowi to kompleks położonych koło siebie 4 działek w Murowańcu. Stanowią one skwer pomiędzy drogami.
 
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Toruńskiej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota;
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak mówił, że finalizowana jest procedura planistyczna dla planu miejscowego, który wywołany był dlatego, żeby wyregulować linie zabudowy po wybudowaniu drogi szybkiego ruchu. 


Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych 


Przewodniczący komisji Bronisław Balcerowski mówił, że chodzi tutaj o nabycie przez gminę w celu zapłacenia opłaty adiacenckiej. 


Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak dodał, że gmina nie godziła się na przejęcie samej drogi. Pojawiła się propozycja dołożenia działki inwestycyjnej. Jest to działka budowlana, którą można ewentualnie zbyć. 


Radna Maria Wolsztyńska pytała o róg ul. Jaracza i ul. Goplany. Tam znajduje się około 30m 2 terenu. Mieszkańcy zwrócili się do gminy, żeby wykupić ten teren, bo tam nikt nie sprząta, zbiera się młodzież. Zainteresowanym wykupem zaproponowano  kwotę 200 zł za metr. 


Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak stwierdził, że należałoby zobaczyć sytuację planistyczną. 
 
Projekt uchwały w sprawie służebności- energetyka 


Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak mówił, że dotyczy to odcinka, który będzie przebudowywany w stronę stacji w Jasińcu. Stacja będzie rozbudowana w stronę ul. Wierzbowej. Linia będzie przechodzić przez 4 działki gminne i w tym zakresie są ustanowienia służebności. Jest grupa trzech właścicieli nieruchomości przyległych, protestująca przeciwko pobudowaniu linii napowietrznej. Linia będzie przebiegała przez 12 prywatnych działek. 9 właścicieli podpisało służebności notarialnie tej firmie, natomiast 3 się nie zgadza. Zaproponowali przeniesienie całego GPZ mieszczącego się w Lipnikach w kierunku Ciela w rejon pola agencyjnego. Na razie nie ma odpowiedzi w tym zakresie. Podjęcie zaproponowanej uchwały jest korzystane finansowo dla gminy.
 
Ad. 3 Sprawy bieżące.

 
W dalszej części spotkania dyskutowano na temat dużej ilości skarg do Komisji Rewizyjnej.
Radny Krzysztof  Kowalewski wspomniał, że przewodnicząca Komisji Rewizyjnej złożyła rezygnację. W związku z tym musi zostać podjęta uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący komisji Bronisław Balcerowski odczytał treść petycji jaka wpłynęła do komisji od mieszkańców ul. Plażowej i ul. Wczasowej z Łochowa. Mieszkańcy żądają wybudowania utwardzonej ulicy z kostki brukowej na odcinku ul. Letniskowej, Wczasowej, Plażowej do nowo wybudowanego budynku przedszkola niepublicznego na ul. Plażowej w Łochowie.
Odczytał także treść zaproponowanej odpowiedzi w której Komisja Budżetu i Finansów wyraża pozytywną opinię  w sprawie przedmiotowej petycji. W związku z tym Urząd Gminy winien wprowadzić to zadanie do realizacji w całości lub częściowo w nowym roku budżetowym w miarę posiadanych środków finansowych z jednoczesnym porozumieniem dwóch podmiotów gospodarczych.
Na tym zakończono spotkanie komisji.
Protokołowała:
A.Cabańska                                                      
 
   


 metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (27 marca 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (20 kwietnia 2018, 09:02:23)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (24 maja 2018, 13:13:46)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 416