Stawki podatkowe na 2005 rok

Podatki 2005

Opłata administracyjna za sporządzenie testamentu  uległa obniżeniu z 74,00 zł w 2004 r. do 15,00 zł w 2005r.

Rada Gminy przyjęła uchwały w sprawie stawek podatkowych na 2005r.

I. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu :

a)  od 3,5 ton  do   5,5 ton włącznie                       350,00

b)  powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie                    550,00

c)  powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                         650,00                                                                          

2.1. Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem pneumatycznym uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a)       o liczbie osi  - 2                                             

- równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 13 ton   400,00

- równa lub wyższa niż 13 ton a mniejsza niż 14 ton   450,00

-równa lub wyższa niż 14 ton a mniejsza niż 15 ton    500,00

-równa lub wyższa niż 15 ton                                        650,00

b)   o liczbie osi  - 3

-równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 17 ton     500,00

-równa lub wyższa niż 17 ton a mniejsza niż 19 ton     600,00

-równa lub wyższa niż 19 ton a mniejsza niż 21 ton     700,00

-równa lub wyższa niż 21 ton a mniejsza niż 23 ton     900,00

-równa lub wyższa niż 23 ton a mniejsza niż 25 ton  1.100,00

-równa lub wyższa niż 25 ton                                     1.200,00

c)  o liczbie osi 4 i więcej

- równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 25 ton     800,00

- równa lub wyższa niż 25 ton a mniejsza niż 27 ton     850,00

- równa lub wyższa niż 27 ton a mniejsza niż 29 ton  1.200,00

- równa lub wyższa niż 29 ton a mniejsza niż 31 ton  1.800,00

- równa lub wyższa niż 31 ton                                     1.800,00

2.2. Od samochodów ciężarowych z innym zawieszeniem osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej :

a)      o liczbie osi  -  2

-równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 13 ton   500,00

- równa lub wyższa niż 13 ton  a mniejsza niż 14 ton    500,00

-równej lub wyższej niż 14 ton a mniejszej niż 15 ton   650,00

-równej lub wyższej niż 15 ton                                      1.400,00

b)   o liczbie osi   -  3

-równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 17 ton   600,00

-równej lub wyższej nią 17 ton a mniejszej niż 19 ton   700,00

-równej lub wyższej nią 19 ton a mniejszej niż 21 ton   900,00

-równej lub wyższej nią 21 ton a mniejszej niż 23 ton   1.100,00

-równej lub wyższej niż 23 tony a mniejszej niż 25 ton 1.700,00

-równej lub wyższej niż 25 ton                                      1.750,00

c)   o liczbie osi   - 4

-równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 25 ton   800,00

-równej lub wyższej niż 25 ton a mniejszej niż 27 ton   1.200,00

-równej lub wyższej niż 27 ton a mniejszej niż 29 ton   2.000,00

-równej lub wyższej niż 29 ton a mniejszej niż 31 ton   2.452,80

-równej lub wyższej niż 31 ton                                      2.452,80

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania włącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

-  od  3,5 tony , a poniżej   12 ton                                380,00

4.1. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a)      o liczbie osi  - 2

-równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton    500,00

-równej lub wyższej niż 18 ton a mniejszej niż 25 ton    600,00

-równej lub wyższej niż 25 ton a mniejszej niż 31 ton    700,00

-równej lub wyższej niż 31 ton                                       1.500,00

b)      o liczbie osi  - 3

-równej lub wyższej niż 12 ton a do 36 ton włącznie      1.400,00

-wyższej niż 36 ton a mniejszej niż 40 ton                     1.500,00

-równej lub wyższej niż 40 ton                                       1.800,00

 

4.2.  Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania  łącznie z  naczepą lub przyczepą z innym systemem  zawieszenia osi jezdnych :

a)      o liczbie  osi  - 2

-równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton      400,00

-równej lub wyższej niż 18 ton a mniejszej niż 25 ton      600,00

-równej lub wyższej niż 25 ton a mniejszej niż 31 ton      1.200,00

-równej lub wyższej niż 31 ton                                         1.937,76

b)      o liczbie osi  - 3

-równej lub wyższej niż 12 ton a do 36 ton włącznie       1.850,00

-wyższej niż 36 ton a mniejszej niż 40 ton                      1.880,00

-równej lub wyższej niż 40 ton                                         2.548,65

5. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :

-od  7 ton i poniżej  12 ton                                               250,00

6.1. Od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a)  o liczbie osi   - 1

-równej lub wyższej nią 12 ton a mniejszej nią 18 ton          250,00

-równej lun wyższej niż 18 ton a mniejszej niż 25 ton          350,00

-równej lub wyższej niż 25 ton                                             400,00

b)  o liczbie osi  - 2

-równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 28 ton           400,00

-równej lub wyższej niż 28 ton a mniejszej niż 33 tony         700,00

-równej lub wyższej niż 33 tony do 36 ton włącznie              900,00

-wyższej niż 36 ton a mniejszej niż 38 ton                            950,00

-równej lub wyższej niż 38 ton                                              1.250,00

c)  o liczbie osi  - 3

-równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie                800,00

-wyższej niż 36 ton a mniejszej niż 38 ton                            850,00

-równej lub wyższej niż 38 ton                                              1.000,00

6.2. Od przyczep i naczep z innym zawieszeniem osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a)  o liczbie osi  - 1

-równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton            200,00

-równej lub wyższej niż 18 ton a mniejszej niż 25 ton            400,00

-równej lub wyższej niż 25 ton                                               600,00

b)  o liczbie osi  - 2

-równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 28 ton             400,00

-równej lub wyższej niż 28 ton a mniejszej niż 33 tony           950,00

-równej lub wyższej niż  33 tony do 36 ton włącznie               1.400,00

-wyższej niż 36 ton a mniejszej niż 38 ton                             1.450,00

-równej lub wyższej niż 38 ton                                                1.750,00

c)   o liczbie osi  - 3

-równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie                  1.000,00

-wyższej niż 36 ton a mniejszej niż 38 ton                              1.100,00

-równej lub wyższej niż 38 ton                                                1.350,00

7.  Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

-do 15 miejsc                                                                           400,00

-powyżej 15 miejsc do 30 miejsc                                              800,00

-powyżej 30 miejsc 1.600,00                                                           

II. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na terenie Gminy Białe Błota w następującej wysokości:

- przy sprzedaży z pojazdów samochodowych, konnych, przyczep, platform - 25,00

- przy sprzedaży ze stołów , skrzynek, wózków ręcznych i koszy                     - 6,00 zł

Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw Gminy Białe Błota.

 

III. Do celów obliczenia podatku leśnego za 2005 rok na terenie Gminy Białe Błota  obniżyć średnią cenę sprzedaży drewna, ustaloną na podstawie odpowiedniego Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do kwoty 86,69 zł za 1 m3 .

Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw Gminy Białe Błota.

 

IV. Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania jednego psa w wysokości 10,00 zł .

Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw Gminy Białe Błota.

Podatek płatny jest z góry bez wezwania do 15 marca względnie w ciągu 14-tu dni od daty nabycia psa.

V. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej w następującej wysokości:

1.        od gruntów:

a.        związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,62 zł od 1 m2  powierzchni,

b.        pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -  3,52 zł od 1 ha powierzchni,

c.        pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,16 zł od 1 m2 powierzchni

2.        od budynków lub ich części:

a.        mieszkalnych -  0,49 zł od l m2 powierzchni użytkowej,

b.        związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 15,50 zł od l m2 powierzchni użytkowej,

c.        zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d.        zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych -  3,60 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e.        pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3.        od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. l pkt 3 i ust. 3 -7  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przywołanej w podstawie prawnej uchwały, z tym że od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz bezpośrednio związanych z procesem poboru, uzdatniania o rozprowadzania wody- 0,5% ich wartości określonej na podstawie art. 4ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przywołanej w podstawie prawnej uchwały.

VI. Do celów obliczenia podatku rolnego za 2005 rok na obszarze Gminy Białe Błota obniżyć średnią cenę skupu żyta, ustaloną na podstawie odpowiedniego  Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do kwoty 22,60a zł za 1 kwintal. Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw Gminy Białe Błota.

 

metryczka


Wytworzył: RGBB (29 grudnia 2004)
Opublikował: Marek Jakubowski (12 stycznia 2005, 14:07:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3299