Pełnienie funkcji operatora infrastruktury odpowiedzialnego za serwisowanie i administrowanie infrastrukturą sieci szerokopasmowej Znak sprawy: RZP.271.102.2019.ZP1


Znak sprawy: RZP.271.102.2019.ZP1
                                                                                        Białe Błota, dnia 28.11.2019 r.
 
ZAPYTANIE  OFERTOWE
 
Pełnienie funkcji operatora infrastruktury odpowiedzialnego za serwisowanie i administrowanie infrastrukturą sieci szerokopasmowej
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 30 000,00 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
 
1. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Białe Błota
Adres: ul. Szubińska 7; 86-005 Białe Błota
telefon: 52 323 90 90, faks 52 323 90 80
e-mail: inwestycje@bialeblota.eu
adres strony internetowej www.bip.bialeblota.pl
 
2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
RZP.271.102.2019.ZP1
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
 
3. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem nr 41/2019 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 29.03.2019 r. w sprawie regulaminu udzielania przez Urząd Gminy Białe Błota zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro.
4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1. Przedmiotem zamówienia jest:
Pełnienie funkcji operatora infrastruktury odpowiedzialnego za serwisowanie i administrowanie infrastrukturą sieci szerokopasmowej;
4.2. Przedmiot zamówienia zwany jest dalej „przedmiotem zamówienia" lub „zamówieniem”.
4.3. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
4.4. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
 
5. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZAPYTANIA
1) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Pytania należy przekazywać drogą elektroniczną na adres monika.dominikowska@bialeblota.eu i inwestycje@bialeblota.eu
3) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 5.3), lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał treść zapytania ofertowego, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej.
6) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego zapytania a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
7) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
8) Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert
i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano treść zapytania oraz zamieści informację na stronie internetowej.
 
6. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane od dnia 01.01.2020 do 31.12.2020 r.
 
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1)  zdolności technicznej lub zawodowej:
a)   doświadczenie Wykonawcy:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem, a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie:
·  co najmniej jednego zamówienia, związanego z realizacją zadań operatora infrastruktury, polegającego na administrowaniu, serwisowaniu i zarządzaniu infrastrukturą sieci szerokopasmowej, zainstalowanej na terenie otwartym (co najmniej na obszarze gminy), pracującej w technologii bezprzewodowej, składającej się z min. 10 stacji bazowych WLAN zarządzanych przez kontroler sieci bezprzewodowej, przez okres min. 1 roku,
·  co najmniej jednego zamówienia polegającego na dostawie symetrycznego łącza Internetowego o przepustowości min. 80 Mb/s w technologii światłowodowej przez okres min. 12 miesięcy.
b) osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, gwarantującymi właściwą jakość usług, o kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym nie mniejszym niż określono poniżej, tj.:   
·  co najmniej jedna osoba, posiadająca wiedzę i doświadczenie w zakresie technologii urządzeń aktywnych sieci (inżynierem systemowym) posiadającym certyfikat  zawodowy na poziomie zgodnym lub równoważnym z Cisco Certified Networking Professional,
·  co najmniej jedna osoba posiadająca kwalifikacje w zakresie administracji serwerów sieciowych na poziomie zgodnym lub równoważnym z Microsoft Certified Professional.
3) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 
8. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANY JEST DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1)  Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu;
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2)  Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1)  Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z ofertą (sporządzony według wzoru Zamawiającego).
3)  W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 7.2) Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
a)  wykaz wykonanych lub wykonywanych (w przypadku świadczeń ciągłych) usług
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (sporządzony według wzoru Zamawiającego) oraz z załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za wykonywanie usług, wraz z informacjami na temat och kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzonego wg wzoru Zamawiającego).
 
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2)  Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta" przygotowany ściśle według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania;
3)  Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
4) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
6) Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę,
w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.
7) Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1 oryginale. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:
Gmina Białe Błota
ul. Szubińska 7
86-005 Białe Błota
Oraz opisane:
OFERTA
Pełnienie funkcji operatora infrastruktury odpowiedzialnego za serwisowanie i administrowanie infrastrukturą sieci szerokopasmowej
Nie otwierać przed dniem …………………2019 r. godz. 10:15
10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1)  Oferty powinny być złożone w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 11.12.2019 r., do godz. 10:00. Termin zostaje dotrzymany jedynie wówczas, gdy oferta przed wskazanym terminem dotrze do zamawiającego. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu zamawiającego.
2) Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.12.2019 r. do godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego, ul. Guliwera 4a, w Biurze Rady Gminy.
3) Otwarcie ofert jest jawne.
4) Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia.
5) Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
6) Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie określonym w pkt. 10.1)
 
11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1) Cena oferty rozumiana jest jako całkowite wynagrodzenie Wykonawcy brutto.
2) Wykonawca określi cenę brutto na podstawie dokumentów stanowiących opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca podając cenę brutto oferty wkalkuluje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Cena brutto będzie podlegała ocenie w ramach przyjętego kryterium oceny ofert.
3) Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową (w znaczeniu i ze skutkami określonymi w art. 632 kodeksu cywilnego) i obejmuje wszystkie koszty
i składniki związane z realizacją zadania będącego przedmiotem niniejszego zamówienia, uwzględnia cały zakres przedmiotu zamówienia, zawiera ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.
4) Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z uwzględnieniem obowiązującego podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5) Prawidłowe ustalenie podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, należy do obowiązków wykonawcy
6) Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
 
12.KRYTERIA OCENY OFERT
1) Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
2) Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie w systemie punktowym, zgodnie ze wzorem:
C (ilość punktów przyznana badanej ofercie) = (cena najtańszej oferty/cena oferty badanej)*100
3) Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów.
4) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
5) Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, iż złożone zostaną oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.
 
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.
2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
3. Warunki umowy określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Integralnymi załącznikami niniejszego zapytania są:
a) Opis przedmiotu zamówienia,
b) Wzór formularza oferty oraz wzory wymaganych oświadczeń i wykazów,
c)  Projekt umowy.
5.  Osoba prowadząca sprawę:
Katarzyna Robotnikowska, tel. 52 323 90 62;
 

Załączniki:
1)      Projekt umowy, wzór Umowy (41kB) zip
2)      Opis przedmiotu zamówienia, opis przedmiotu zamówienia (407kB) pdf
3)      Formularz ofertowy, formularz ofertowy (90kB) word  
4)      Wzory oświadczeń wzory oświadczeń (44kB) zip

Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Robotnikowska (28 listopada 2019)
Opublikował: Katarzyna Robotnikowska (28 listopada 2019, 12:40:08)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Robotnikowska (18 grudnia 2019, 14:48:06)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 459