ZAPYTANIE OFERTOWE, Znak sprawy ZPI.21.2018.ZP2, Dostawa mebli biurowych do Urzędu Gminy Białe Błota z podziałem na części .

UWAGA ZMIANA TERMINY SKŁADANIA OFERT 13.04.2018r. godz. 11.00.Zmiana formularza ofertowego .UWAGA! Dołączono wzór oświadczenia dla Wykonawcy.
Znak sprawy: ZPI.271.21.2018.ZP2
Białe Błota, dnia 5 kwietnia 2018 r.
 
ZAPYTANIE  OFERTOWE
Dostawa mebli biurowych do Urzędu Gminy Białe Błota z podziałem na części:
Część 1: dostawa mebli do budynku PSZOK przy ul. Przemysłowej w Białych Błotach,
Część 2: dostawa mebli do pomieszczeń przy ul. Guliwera 11,
Część 3: dostawa mebli do budynku przy ul. Szubińskiej 7.
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 30 000,00 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
 
1.             ZAMAWIAJĄCY
Gmina Białe Błota
Adres: ul. Szubińska 7; 86-005 Białe Błota
telefon: 52 323 90 90, faks 52 323 90 80
e-mail: inwestycje@bialeblota.eu
adres strony internetowej www.bip.bialeblota.pl
2.             OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
ZPI.271.21.2018.ZP2
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
3.             TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem nr SG.0050.51.2014 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20.06.2014 r.
w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. - Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).
4.                 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1)     Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa mebli biurowych do Urzędu Gminy Białe Błota:
Część 1: dostawa mebli do budynku PSZOK przy ul. Przemysłowej w Białych Błotach;
Część 2: dostawa mebli do pomieszczeń przy ul. Guliwera 11;
Część 3: dostawa mebli do budynku przy ul. Szubińskiej 7
2)       Przedmiot zamówienia zwany jest dalej „przedmiotem zamówienia" lub „zamówieniem”.
3)       Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia opisanych w pkt. 4.1. Nie przewiduje się ograniczenia liczby części zamówienia, które można udzielić jednemu wykonawcy.
4)       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5)        Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.)
6)        Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Opisie przedmiotu zamówienia oraz projekcie umowy, stanowiącymi załączniki do niniejszego zapytania.
5.              SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZAPYTANIA
1)      Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2)      Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Pytania należy przekazywać drogą elektroniczną na adres inwestycje@bialeblota.eu
6.              TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Dla części 1 – nie dłużej niż 50 dni od daty podpisania umowy
Dla części 2 – nie dłużej niż 40 dni od daty podpisania umowy,
Dla części 3 – nie dłużej niż 60 dni od daty podpisania umowy,
Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
7.              WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
8.              OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANY JEST DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1)      Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące ostateczne potwierdzenie, że Wykonawca:
a)  nie podlega wykluczeniu;
2)             Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1)  Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z ofertą na formularzach zgodnych z treścią Formularza 3.1.
9.              OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1)       Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2)       Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z pkt. 4.1
3)        Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta" przygotowany ściśle według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania wraz z wypełnionymi Formularzami cenowymi – odpowiednio do części na które Wykonawca składa ofertę;
4)        Wraz z ofertą powinny być złożone:
a)      Oświadczenie wymagane postanowieniami pkt 8.1; 
b)      Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa
o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;
c)      Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty
5)       Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
6)        Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
7)        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
8)         Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę,
w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.
9)        Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1 oryginale. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:
Gmina Białe Błota
ul. Szubińska 7
86-005 Białe Błota
 
Oraz opisane:
OFERTA
Dostawa mebli biurowych do Urzędu Gminy Białe Błota,
część nr ……………..
Nie otwierać przed dniem …………………2018 r. godz. 11:15
 
10.          MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1)        Oferty powinny być złożone w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 13.04.2018 r., do godz. 11:00. Termin zostaje dotrzymany jedynie wówczas, gdy oferta przed wskazanym terminem dotrze do Zamawiającego. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu zamawiającego.
2)        Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.04.2018 r. do godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego, pok. 19.
3)        Otwarcie ofert jest jawne.
4)        Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia.
5)        Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
6)        Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie określonym w pkt. 10.1)
11.          OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1)        Cena oferty rozumiana jest jako całkowite wynagrodzenie Wykonawcy brutto.
2)    Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularz cenowy, których wzory stanowią Formularze 2.1.1 – 2.1.3.
3)    Formularz cenowy, o którym mowa w pkt. 11.2., należy wypełnić ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w tym formularzu. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych
w formularzu.
4)    Jakakolwiek zmiana wprowadzona przez wykonawcę do formularza cenowego,
w szczególności w treści opisu, szacowanej ilości i jednostki miary skutkować będzie odrzuceniem oferty.
5)    Nie podanie przez Wykonawcę w Formularzu cenowym ceny jednostkowej netto dla którejkolwiek pozycji skutkować będzie odrzuceniem oferty.
6)    Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie pozycje opisane
w Formularzu cenowym. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać żadnych zmian do formularza cenowego, w szczególności w zakresie opisu kolumn i wierszy.
7)    Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia,
w tym wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia oraz projekcie umowy. Cena brutto będzie podlegała ocenie
w ramach przyjętego kryterium oceny ofert.
8)        Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z uwzględnieniem obowiązującego podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku podania przez Wykonawcę ceny z dokładnością inną niż do 2 miejsc po przecinku Zamawiający przyjmie tą cenę z uwzględnieniem zaokrąglenia do
2 miejsc po przecinku.
9)        Prawidłowe ustalenie podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, należy do obowiązków wykonawcy
10)    Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
12.          KRYTERIA OCENY OFERT
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena (C)                                 - 60 %            =         max. 60 pkt
Termin realizacji (T)              - 40 %            =         max. 40 pkt
a)      Kryterium ,,Cena" C):
Kryterium „Cena" będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty.
Zamawiający ofercie o najniżej cenie przyzna 60 punktów a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:                 
C = cena oferty najtańszej x 60 cena oferty badanej
 
b)     Kryterium „Termin realizacji" (T):
W ramach kryterium „termin realizacji (T)" punkty zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 40 punktów, na podstawie terminu realizacji (dostawy) podanego przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.
c)      Wykonawca może zaproponować jeden z następujących terminów realizacji:
Dla części 1:
50 dni od daty podpisania umowy – najdłuższy możliwy do zaoferowania termin realizacji (dostawy) wymagany przez Zamawiającego
40 dni od daty podpisania umowy
30 dni od daty podpisania umowy – najkrótszy możliwy do zaoferowania termin realizacji (dostawy) wymagany przez Zamawiającego
Dla części 2:
40 dni od daty podpisania umowy – najdłuższy możliwy do zaoferowania termin realizacji (dostawy) wymagany przez Zamawiającego
30 dni od daty podpisania umowy
21 dni od daty podpisania umowy – najkrótszy możliwy do zaoferowania termin realizacji (dostawy) wymagany przez Zamawiającego
Dla części 3:
60 dni od daty podpisania umowy – najdłuższy możliwy do zaoferowania termin realizacji (dostawy) wymagany przez Zamawiającego
50dni od daty podpisania umowy
40 dni od daty podpisania umowy – najkrótszy możliwy do zaoferowania termin realizacji (dostawy) wymagany przez Zamawiającego
 
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania terminów pośrednich.
Liczba punktów w kryterium zostanie przyznana w następujący sposób:
Dla części 1:
Termin realizacji zamówienia Liczba pkt. 50 dni 0 40 dni 20 30 dni 40
Dla części2:
Termin realizacji zamówienia Liczba pkt. 40 dni 0 30 dni 20 21 dni 40
Dla części 3:
Termin realizacji zamówienia Liczba pkt. 60 dni 0 50 dni 20 40 dni 40
 
W przypadku gdy Wykonawca poda inny termin, niż określony przez Zamawiającego, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.
2.      Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego
z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + T
gdzie:  
C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena".
T – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „termin realizacji
3.      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
 
4.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.
2.      Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
3.      Warunki umowy określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
4.      Integralnymi załącznikami niniejszego zapytania są:
a)      Opis przedmiotu zamówienia
b)      Projekt umowy
c)      Wzór formularza ofertowego, wzory formularzy cenowych oraz wzory wymaganych oświadczeń
5.    Osoba prowadząca sprawę:
Monika Dominikowska, tel. 52 323 90 64;
adres e-mail: monika.dominikowska@bialeblota.eu
 
 
 
 
Załączniki:
1)      Opis przedmiotu zamówienia
2)      Projekt umowy
3)      Formularz ofertowy - wzór
4)      Formularze cenowe - wzory  
 
 
 
Załączniki:Zapytanie ofertowe pobierz (70kB) pdf
Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) pobierz (55kB) word
Projekt umowy pobierz (46kB) pdf  
Formularz oferty pobierz (21kB) word
formularze cenowe pobierz (20kB) excel
Wzór oświadczenia dla Wykonawcy pobierz (19kB) word .

Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego pobierz (42kB) pdf .
ZAPYTANIE OFERTOWE PO MODYFIKACJI pobierz (71kB) pdf .
informacja z otwarcia ofert:

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

metryczka


Wytworzył: Monika Dominikowska (5 kwietnia 2018)
Opublikował: Anna Jankowska-Cepak (5 kwietnia 2018, 09:26:07)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (19 kwietnia 2018, 12:55:03)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 698