2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2013 | 2015 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Projekt budżetu na 2017 r


Projekt
FN.0006.13.2016
 
UCHWAŁA NR RGK.0007.
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA
z dnia
 
   w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2017 rok
 
   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532,  1045, 1117,  1130, 1189, 1190,  1269,  1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 90 880 000,00 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie   89 880 000,00 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 1 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
§ 2.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 90 880 000,00 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 79 534 037,30 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 11 345 962,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 
2. W wydatkach bieżących ustala się rezerwy na kwotę 400 000,00 zł, z tego:
a) rezerwa ogólna 152 000,00 zł,
b) rezerwa na zarządzanie kryzysowe 248 000,00 zł.
 
§ 3.Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 
§ 4.Ustala się łączną kwotę planowanych:
a) przychodów 6 502 667,95 zł,
b) rozchodów   6 502 667,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
 
§ 5.Ustala się ogólną kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy dla: 
1. jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 4 317 640,00 zł, z tego:
a) dotacja podmiotowa – samorządowa instytucja kultury i samorządowy zakład budżetowych 
    na łączną kwotę 1 136 682,00 zł,
b) dotacja celowa – inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane 
    na podstawie porozumień i umów na łączną kwotę 3 180 958,00 zł, zgodnie z
    załącznikiem Nr 5.
2. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 4 647 645,00 zł,
z tego:
a) dotacja podmiotowa – niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie gminy
    na łączną kwotę 4 347 645,00 zł,
b) dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych na łączną kwotę 300 000,00
    zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 a.
 
§ 6.1.Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
     innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 18 736 206,00 zł, zgodnie z załącznikiem
     Nr 6, 6a.
2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
    innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 102 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6b.
 
§ 7.1.Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w
    wysokości 320 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w:
a) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na kwotę
    10 000,00 zł,
b) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy
    Białe Błota na kwotę 310 000,00 zł.
 
§ 7.Ustala się plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji podmiotowej dla samorządowego
       zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
 
§ 8.Ustala się zestawienie dochodów i wydatków jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem
       Nr 8.
 
§ 9.Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 
    w kwocie 6 502 667,95 zł.
 
§ 10.Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000,00
    zł,
2. spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 
    do wysokości 6 502 667,95 zł.
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie
    wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z
    wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący
    obsługę budżetu gminy.
 
§ 11.Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
1.Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem
   przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
 
§ 12.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 13.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku
   Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zał. nr 1 DOCHODY (54kB) pdf

Zał. Nr 2 WYDATKI (83kB) pdf

Zał. Nr 3 Inwestycje (74kB) pdf

Zał. Nr 4 Przychody i Rozchody (33kB) pdf

Zał. Nr 5 Dotacje sektora finansów publicznych (64kB) pdf

Zał. Nr 5a Dotacje jednostek niezaliczanych do sektora Finansów Publicznych (62kB) pdf

Zał. Nr 6 DOCHODY -ZLECONE (39kB) pdf

Zał. nr 6a WYDATKI-ZLECONE (41kB) pdf

Zał. Nr 6b Dochody Budżetu Państwa (56kB) pdf

Zał. Nr 7 ZAZ (57kB) pdf

Zał. Nr 8 Dochody i Wydatki Jednostek Oswiatowych (45kB) pdf

Zał. Nr 9 Fundusz Sołecki (52kB) pdf

UZASADNIENIE (310kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Jadomska-Bąk Emilia (17 listopada 2016)
Opublikował: Emila Jadomska-Bąk (17 listopada 2016, 08:42:15)

Ostatnia zmiana: Emila Jadomska-Bąk (17 listopada 2016, 09:08:07)
Zmieniono: korekta tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1522