WPF na 2014

                                                                                        FN.0006.19.2013
                                 
                                      UCHWAŁA NR RGK.0007.   .2013
                                        RADY GMINY BIAŁE BŁOTA
                                              z dnia 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2014-2022.

   Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmian. ) art. 18, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz.594 i poz. 645 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Białe Błota na lata 2014-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2022, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2016, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy Białe Błota do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnić Wójta Gminy Białe Błota do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta Gminy Białe Błota do przekazania upoważnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3, ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2.       

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr RGK.0007.2.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2013-2020 zmieniona:
- Zarządzeniem Nr SG.0050.5.2013 Wójta Gminy Białe Błóta z dnia 18 lutego 2013 r.
- Uchwałą Nr RGK.0007.31.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 marca 2013 r.
- Zarządzeniem Nr SG.0050.22.2013 Wójta Gminy Białe Błóta z dnia 16 kwietnia 2013 r.
- Uchwałą Nr RGK.0007.55.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 maja 2013 r.
- Uchwałą Nr RGK.0007.58.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2013 r. 
- Zarządzeniem Nr SG.0050.57.2013 Wójta Gminy Białe Błóta z dnia 10 lipca 2013 r.
- Uchwałą Nr RGK.0007.80.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 sierpnia 2013 r. 
- Zarządzeniem Nr SG.0050.65.2013 Wójta Gminy Białe Błóta z dnia 10 września 2013 r.
- Zarządzeniem Nr SG.0050.68.2013 Wójta Gminy Białe Błóta z dnia 20 września 2013 r.
- Uchwałą Nr RGK.0007.97.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013 r. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

WPF na 2014 rok (101kB) excel
Wykaz przedsięwzięć do WPF (49kB) excel
Objaśnienia do WPF (115kB) word

metryczka


Wytworzył: Krasulak lucyna (14 listopada 2013)
Opublikował: Emila Jadomska (18 listopada 2013, 09:34:06)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (29 listopada 2013, 11:12:51)
Zmieniono: zmiana nazwy załącznia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2057