Projekt WPF na lata 2018-2024

Projekt                                                                                                                   RB.0006.17.2017
 
UCHWAŁA NR RGK.0007. 
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA 
z dnia 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018- 2024. 
 
   Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089 ) art. 18, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Białe Błota na lata 2018-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2019, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy Białe Błota do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
 
2. Upoważnić Wójta Gminy Białe Błota do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 
3. Upoważnić Wójta Gminy Białe Błota do przekazania upoważnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3, ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2.      
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 5. Traci moc Uchwała Nr RGK.0007.142.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2017-2024 ze zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2017-2024.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
 
 
WPF - projekt na lata 2018-2024 (96kB) pdf
Wykaz przedsięwzięć (96kB) pdf
Objaśnienia do projektu WPF na 2018 r (416kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Emilia Jadomska-Bąk (16 listopada 2017)
Opublikował: Emila Jadomska-Bąk (16 listopada 2017, 13:21:29)

Ostatnia zmiana: Emila Jadomska-Bąk (16 listopada 2017, 13:25:44)
Zmieniono: wprowadzenie poprawek w treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1986