Uchwała Nr RGK.0007.134.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 18 października 2011 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.Uchwała Nr RGK.0007.134.2011
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 18 października 2011 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r., Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz 113) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z: 2007 r. Nr 19, poz. 115, ze zmianami: z 2007 r. Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1389, z 2008 r., Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 225, poz. 1466, Nr 159, poz. 945) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Bydgoskiego, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zaliczyć do kategorii publicznych dróg gminnych następujące drogi: 
1. Ulica Opalowa w miejscowości Murowaniec: od drogi wewnętrznej – ul. Wierzbowej, do drogi wewnętrznej – ul. Staroszkolnej, po terenie działek nr: 359, 331/13, 
2. Ulica Św. Rafała Kalinowskiego w miejscowości Murowaniec: od drogi wewnętrznej – ul. Staroszkolnej do drogi powiatowej (droga numer 1536C) – ul. Łochowskiej, po terenie działek: 116/9, 
3. Ulica Wierzbowa w miejscowości Murowaniec: od drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 5 do działki nr 161/1-LP w obrębie geodezyjnym Białe Błota, po terenie działek: 170/1, 254/83, 260/30, 260/34, 260/28, 360, 167/22, 266/8, 157/4, 277/51, 282/115, 282/113, 282/111, 282/103, 333/19, 282/101, 278/6, 260/32, 333/17, 167/17, 352/3, 352/5, 350/5, 282/107, 282/109, 167/19, 282/105, 117/10, 173/6, 277/25, 269/2, 350/3, 167/6, 260/20, 260/16, 172. 

§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg dróg wymienionych w § 1 jest oznaczone na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 
 
 
                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                             Bartosz Lau 
Uzasadnienie
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. W celu prawidłowego administrowania nowymi ulicami, konieczne jest ich zaliczenie do kategorii dróg gminnych.                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                          Bartosz Lau
Załącznik nr 1 (2949kB) jpg

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (25 października 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (8 listopada 2011, 09:33:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1120