UCHWAŁA NR RGK.0007.147.2011 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 27 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości ZielonkaUchwała Nr RGK.0007.147.2011
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 października 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Zielonka
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13), uchwala się co następuje: 

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Białe Błota Nr RGK.0007.107.2011 z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Zielonka 2 otrzymuje brzmienie: „§2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 
 
Uzasadnienie

Rada Gminy Białe Błota dnia 25 sierpnia 2011r. podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.107.2011 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Zielonka. Wojewoda Kujawsko – Pomorski pismem z dnia 23 września 2011r., znak: WNK.IV.4131.36.2011 zwrócił uwagę, że uchwała w sprawie nadawania nazw ulicom ma charakter prawa powszechnie obowiązującego, co powoduje, że taka uchwała jest aktem prawa miejscowego w rozumieniu art. 40 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe. Ogłaszanie danego aktu we właściwym publikatorze jest warunkiem jego wejścia w życie. W świetle art.4 ust.1 powołanej ustawy akty normatywne, zawierają przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych i wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba, że dany akt normatywny określi termin dłuższy. 
 
 
 
 
                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                                Bartosz Lau

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (2 grudnia 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (2 grudnia 2011, 14:27:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1467