UCHWAŁA NR RGK.0007.151.2011 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 27 października 2011 r.

Uchwała Nr RGK.0007.151.2011
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) oraz art. 43 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 45, poz. 235) uchwala się, co następuje: 
§ 1. Wynagrodzenie przysługuje na podstawie zawartej umowy z uwzględnieniem następujących zasad: 
1) ustala się maksymalne wynagrodzenie dziennego opiekuna w wysokości 3,00 zł brutto za każdą godzinę sprawowanej opieki nad jednym dzieckiem – w ramach podstawowego 8-godzinnego wymiaru czasu pracy; 
2) wynagrodzenie, o którym mowa w §1 pkt.1, ulega podwyższeniu o 100% w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem w wydłużonym wymiarze czasu pracy; 
3) wynagrodzenie, o którym mowa w §1 pkt. 1, ulega podwyższeniu o 50% w przypadku objęcia opieką dziecka, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki; 
4) wynagrodzenie wypłacane jest miesięcznie w zależności od liczby dzieci faktycznie objętych opieką w miesiącu poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia; 
5) wynagrodzenie oblicza się mnożąc liczbę godzin faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem w miesiącu razy stawkę opłaty za każdą godzinę pobytu dziecka u dziennego opiekuna; 
6) podstawą do obliczania miesięcznego wynagrodzenia dziennego opiekuna jest lista obecności dziecka prowadzona przez opiekuna dziennego, na koniec miesiąca potwierdzona podpisem rodzica lub opiekuna dziecka; 
7) wynagrodzenie nie przysługuje z tytułu opieki nad dzieckiem objętym opieką żłobka lub klubu dziecięcego. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 maksymalną wysokość wynagrodzenia oraz zasady określa, w drodze uchwały, rada gminy. Ustawa dopuszcza sytuację, że wójt, burmistrz lub prezydent miasta może zlecić organizację opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego albo przez dziennych opiekunów (art. 61 pkt 1). W przypadku wynagrodzenia opiekuna dziennego, o którym mowa w §1 pkt. 3 niniejszej uchwały, gmina dopłaca kwotę stanowiącą wysokość podwyższenia wynagrodzenia w stosunku do kwoty, której mowa w §1 pkt 1. Podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                          Bartosz Lau

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (8 grudnia 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (8 grudnia 2011, 13:40:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1059