UCHWAŁA NR RGK.007.161.2011 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej


Uchwała Nr RGK.007.161.2011
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie opłaty targowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,), art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613,ze zm: z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz. 654, Nr 171,poz. 1016,) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm: Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz.1378, Nr 195, poz. 1414, Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1316 , 1318, 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44 poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652, Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 142, poz. 961, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1306, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 171, poz. 1016, ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Białe Błota : 
1) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, wózka ręcznego itp. od jednej osoby - 5,00 zł 
2) przy sprzedaży z samochodu osobowego - 20,00 zł; 
3) przy sprzedaży z innych samochodów niż wymienionych w pkt 2, przyczep, naczep - 38,00 zł 
4) przy sprzedaży ze straganów, stołów, namiotów itp. od zajętej powierzchni: 
a) do 5 m2 - 12 zł ; 
b) powyżej 5 m2 do 10 m2 - 22 zł; 
c) powyżej 10 m2 do 15 m2 - 33 zł ; 
d) powyżej 15 m2 - 40 zł . 

§ 2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. 

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 
2. Pobór opłaty targowej powierza się sołtysom poszczególnych sołectw Gminy Białe Błota, przy czym każdy sołtys jest inkasentem na terenie swojego sołectwa. 
3. Ustala się wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej w wysokości 10 % pobranych opłat targowych. 
4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do 5 dnia roboczego każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni na rachunek Urzędu Gminy Białe Błota. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr L/555/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 października 2010 r. w sprawie opłaty targowej. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 


Uzasadnienie
Zgodnie z dyspozycją przewidzianą w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Minister Finansów w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej - Monitor Polski z 2011 r. Nr 95, poz. 961 ogłosił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku, w tym opłaty targowej (art. 19, pkt 1) z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Górna stawka opłaty targowej ustalona została na kwotę 728,64 zł. Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2011 r. opublikowanym w Monitorze Polskim Nr 68, poz. 679, wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2011 r. w stosunku do I półrocza 2010 r. wyniósł 4,2 %. Niniejszą uchwałą ustala się stawki opłaty targowej, które stanowią podstawę do ustalenia dochodów własnych w tym zakresie. 
 
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 

                         Bartosz Lau
 

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (8 grudnia 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (8 grudnia 2011, 13:53:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1098