UCHWAŁA Nr RGK.0007.172.2011 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 13 grudnia 2011 r.


UCHWAŁA Nr RGK.0007.172.2011
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA
z dnia 13 grudnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym prowadzonym przez gminę Białe Błota oraz warunków zwolnienia z ponoszonych opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 13, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 45, poz. 235 ze zm.: Nr 131, poz. 764, Nr 171, poz. 1016) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr RGK.0007.150.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27
października 2011 r., w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej
wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym prowadzonym
przez gminę Białe Błota oraz warunków zwolnienia z ponoszonych opłat wprowadza się
następujące zmiany:
1) §1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym prowadzonym
przez gminę Białe Błota w wysokości 1,5 zł za każdą godzinę sprawowanej opieki."
2) §3 otrzymuje brzmienie:
"§ 3. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za dzienne wyżywienie dziecka objętego
opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez gminę Białe Błota
w wysokości 6,45 zł."
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Uzasadnienie
W świetle art. 58, ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r., o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o cenach z dnia 05 lipca 2011 r., (Dz. U. 2001, Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.), rada gminy ma ustalić wysokość opłaty rozumianej jako cenę za świadczenie wykonane w ramach usługi, wyrażoną w jednostkach pieniężnych. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.

    Bartosz Lau
Przewodniczący Rady
 Gminy Białe Błota

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (19 grudnia 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (19 grudnia 2011, 11:43:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1001