UCHWAŁA NR RGK.0007.174.2011 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 13 grudnia 2011 r.


UCHWAŁA NR RGK.0007.174.2011
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA
z dnia 13 grudnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w spawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887), w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.: Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr RGK.0007.79.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 16 czerwca
2011 r., w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez
Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Koszt korzystania przez dziecko ze świadczeń, o których mowa w ust. 1, ustala się
w kwocie 2,50 zł za godzinę."
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Uzasadnienie
Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w związkuz art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o cenach z dnia 05 lipca 2011 r., (Dz. U. 2001, Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.) organ prowadzący ustala wysokość opłaty rozumianej jako cenę wyrażoną w jednostkach pieniężnych za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne.

Przewodniczący Rady
  Gminy Białe Błota
       Bartosz Lau

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (19 grudnia 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (19 grudnia 2011, 11:50:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1004