UCHWAŁA NR RGK.0007.176.2011 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.


Uchwała Nr RGK.0007.176.2011
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok. 

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 4, pkt 9 , lit. d pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 257, poz. 1726) uchwala się co następuje: 
§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 60 862 600,00 zł , z tego: 
a) dochody bieżące na kwotę 51 220 147,00 zł, 
b) dochody majątkowe na kwotę 9 642 453,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 65 862 600,00zł, z tego: 
a) wydatki bieżące na kwotę 46 742 744,00 zł, 
b) wydatki majątkowe na kwotę 19 119 856,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 
2. W wydatkach bieżących gminy ustala się rezerwy na kwotę 233 600,00 zł z tego: 
a) rezerwa ogólna 114 100,00 zł, 
b) rezerwa na zarządzanie kryzysowe 119 500,00 zł. 
§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 5 000 000,00 zł , zostanie sfinansowany przychodami: 
1) z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości 4 592 083,00 zł, 
2) z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 407 917,00 zł. 
§ 4. Określa się zadania inwestycyjne na 2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3. 
§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych: 
1) przychodów 10 766 681,79 zł, 
2) rozchodów 5 766 681,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 
§ 6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych na 2012 rok w wysokości 8 785 484,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e. 
§ 7. Ustala się ogólną kwotę dotacji udzielonych z budżetu gminy 
a) dla jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 2 632 727,00 zł, z tego: 
- dotacja podmiotowa – samorządowe instytucje kultury na łączną kwotę 1 063 599,00 zł 
- dotacja celowa - inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów na łączną kwotę 1 399 128,00 zł 
- dotacja przedmiotowa – samorządowy zakład budżetowy Zakład Aktywności Zawodowej Centrum Sportu i Rehabilitacji w Białych Błotach na łączną kwotę 170 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 
b) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 821 000,00 zł, z tego: 
- dotacja podmiotowa - niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie gminy na łączną kwotę 549 000,00 zł, 
- dotacja celowa - stowarzyszeń na realizację zadań zleconych do realizacji w drodze konkursu na łączną kwotę 272 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6a. 
§ 8. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 4 360 483,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 
2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 68 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7a. 
§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 280 000,00 zł. 
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2012 r. na kwotę 10 000,00 zł oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2012 r. na kwotę 270 000,00 zł. 
§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 
§ 11. Ustala się zestawienie dochodów i wydatków jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9. 
§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł, 
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł, 
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5 766 681,79 zł. 
§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł (słownie: dwamilionyzłotych), 
2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000,00 zł (słownie: pięćmilionówzłotych), 
3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 5 766 681,79 zł, 
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 000 000,00 zł, 
5) zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załacznikach Nr 5, 5a, 5b, 5c, 5d i 5e. 
6) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w ramach działu między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 
7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym. 
8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota. 

  Załączniki: 176a.BUDŻET 2012.exe (233kB) plik

  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 


                              Bartosz Lau
 

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (5 stycznia 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (5 stycznia 2012, 15:06:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1051