UCHWAŁA NR RGK.0007.179.2011 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury:Uchwała Nr RGK.0007.179.2011
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie w jedną instytucję pod nazwą "Gminne Centrum Kultury" oraz nadania jej statutu 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 9, 11, 13 ust. 1 i 2, art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1, 2, 3 i 4 oraz art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz.1658, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, z 2011 r. Nr 207, poz. 1230) uchwala się, co następuje: 
§ 1. 1. Z dniem 1 lutego 2012 roku dokonuje się połączenia Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach z Wiejskim Ośrodkiem Kultury w Łochowie, których organizatorem jest Gmina Białe Błota. 
2. W wyniku połączenia instytucji kultury, o których mowa w ust. 1 tworzy sie gminną jednostkę organizacyjną, działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Gminne Centrum Kultury" i nadaje jej statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
3. "Gminne Centrum Kultury" rozpoczyna swoją działalność oraz uzyskuje osobowość prawną z dniem wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora. 
4. Z dniem wpisu do rejestru "Gminnego Centrum Kultury", organizator wykreśla z rejestrów instytucje kultury, o których mowa w ust. 1. 
§ 2. Siedziba "Gminnego Centrum Kultury" mieści się w Białych Błotach, ul. Czysta 1a w dotychczasowej siedzibie Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach. 
§ 3. Przedmiotem działalności "Gminnego Centrum Kultury" jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury poprzez organizowanie przedsięwzięć mających na celu popularyzację i promocję kultury. Szczegółowy zakres działalności "Gminnego Centrum Kultury" w Białych Błotach określa statut. 
§ 4. 1. Z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury "Gminne Centrum Kultury" przejmuje całe mienie, zobowiązania i wierzytelności połączonych instytucji. 
2. Przejęcie, o którym mowa w ust. 1 następuje na podstawie bilansów oraz protokołów zdawczo-odbiorczych łączonych instytucji. 
§ 5. 1. Pracownicy łączonych instytucji kultury stają się z dniem połączenia pracownikami "Gminnego Centrum Kultury" w Białych Błotach. 
2. "Gminne Centrum Kultury" przejmuje wszystkie prawa i obowiązki wynikające ze stosunku pracy. 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojwództwa Kujawsko-Pomorskiego. 
Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.179.2011
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2011 r.
STATUT GMINEGO CENTRUM KULTURY 
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Białe Błota; 
2) Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Białe Błota; 
3) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Białe Błota; 
4) statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach; 
5) Ośrodku - należy przez to rozumieć Gminne Centrum Kultury. 
§ 2. Gminne Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury. 
§ 3. 1. Siedziba Gminnego Centrum Kultury, zwanego dalej "Ośrodkiem" mieści się w Białych Błotach, ul. Czysta 1a. 
2. Ośrodek posiada osobowość prawną. 
§ 4. Ośrodek działa w szczególności na podstawie: 
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 ze zm.); 
2) niniejszego statutu. 
§ 5. Rada Gminy może dokonać podziału, likwidacji Ośrodka lub połączenia go z inną instytucją kultury. 
§ 6. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby. 
Rozdział 2.
TEREN DZIAŁANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 
§ 7. Ośrodek swoją działalnością obejmuje teren Gminy Białe Błota. 
§ 8. Ośrodek realizuje zadania z dziedziny wychowania, edukacji, upowszechniania kultury oraz rozwiajania i zaspokajania potrzeb społeczeństwa w tej dziedzinie na podstawie własnego programu, a także w oparciu o założenia polityki kulturalnej państwa. 
§ 9. Celem nadrzędnym Ośrodka jest pozyskanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia wartości kulturalnych. 
§ 10. 1. Do szczegółowych zadań Ośrodka należy m.in.: 
1) rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych; 
2) kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze; 
3) przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych; 
4) zespołowe uczestnictwo w kulturze; 
5) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej; 
6) organizowanie form indywidualnej aktywności kulturalnej; 
7) organizowanie imprez kulturalnych; 
8) gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu; 
9) udostepnienie zbiorów bibliotecznych czytelnikom; 
10) prowadzenie działalności informatyczno - bibliograficznej, popularyzacji książek i czytelnictwa; 
11) współdziałanie z innymi bibliotekami innych sieci, instytucji upowszechniania kultury, instytucjami oświatowo-wychowawczymi oraz organizacjami społecznymi i młodzieżowymi w rozwoju potrzeb oświatowo-kulturalnych społeczeństwa. 
2. Powyższe zadania realizowane są w szczególności poprzez: 
1) organizowanie wystaw, koncertów, przeglądów, pokazów, konkursów; 
2) prowadzenie kół zainteresowań. 
§ 11. Ośrodek może prowadzić działalność inną niż kulturalną, a w szczególności: 
1) świadczyć usługi poligraficzne, fotograficzne i fonograficze; 
2) prowadzić wypożyczalnię kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego; 
3) świadczyć usługi gastronomiczne; 
4) prowadzić naukę języków obcych; 
5) prowadzić działalność wydawniczą; 
6) prowadzić sprzedaż komisową, antykwaryczną; 
7) realizować imprezy zlecone (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe). 
Rozdział 3.
ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE ORAZ SPOSÓB ICH POWOŁYWANIA 
§ 12. 1. Organem zarządzającym Ośrodkiem jest jego Dyrektor. 
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt. 
3. W stosunku do Dyrektora Ośrodka czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Wójt. 
§ 13. 1. Organem doradczym Ośrodka jest Społeczna Rada Programowa. 
2. W skład Społecznej Rady Programowej wchodzi 3 lub 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Gminy na wniosek Dyrektora Ośrodka. 
3. Członkowie Społecznej Rady Programowej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego. 
4. Społeczna Rada Programowa uchwala Regulamin swojego działania. 
5. Kadencja Społecznej Rady Programowej trwa 4 lata. 
6. Pierwsze posiedzenie Społecznej Rady Programowej nowej kadencji zwołuje Dyrektor Ośrodka w ciągu 30 dni od dnia powołania Społecznej Rady Programowej. 
7. Społeczne Rada Programowa obraduje przynajmniej jeden raz na kwartał. 
8. Społeczna Rada Programowa: 
1) opiniuje plan działalności Ośrodka; 
2) zgłasza propozycje do planu działalności Ośrodka; 
3) ocenia działalność Ośrodka i przedstawia ocenę działalności Radzie Gminy raz w roku kalendarzowym; 
4) opiniuje na wniosek Dyrektora Ośrodka inicjatywy, dotyczące działalności kulturalej Ośrodka. 
Rozdział 4.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA I GOSPODARKA FINANSOWA 
§ 14. Zasady gospodarki finansowej Ośrodka, w tym źródła jego przychodów, określają odpowiednio przepisy Rozdziału trzeciego Ustawy z dnia 25 października 1991 r., o prowadzeniu działalności kulturalnej (dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 ze zm.). 
§ 15. Ośrodek może pozyskiwać środki finansowe wszelkimi sposobami dozwolonymi prawem, w sposób, który nie będzie negatywnie wpływał na wizerunek Ośrodka. 
§ 16. Roczne sprawozdanie finansowe Ośrodka zatwierdza Rada Gminy. 
Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 1. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 


 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 25 października 1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej organizator może dokonać połączenia instytucji kultury. Mając na uwadze aspekt ekonomiczny i społeczny Rada Gminy uchwałą Nr RGK.0007.99.2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r., wyraziła wolę połączenia Białobłockiego Ośrodka Kultury z Wiejskim Ośrodkiem Kultury, stąd podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
 
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 


                              Bartosz Lau
 

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (5 stycznia 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (5 stycznia 2012, 15:09:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1192